S A L YATO E E. FEUILLETON. No. 84. Een en Negentigste Jaargang. 1889. WOENSDAG 17 JULI. Directe belasting naar het inkomen. Prijs der gewone Advertentiën: Officieel CBebecltc. PARIJSCHE BRIEVEN. Roman van ERNST ECKSTEIN. tSutteulaub 4 DUITSCHLAND. De wisselwachter, door wiens nalatigheid den 6 by Röhrmoos in Beieren het spoor wegongeluk heeft plaats gehad en die zich aanvankelijk schuil hield, heeft zieh later uit eigen beweging bij de justitie aangemeld. Hij is een 64jang man met beperkte geestvermogens, die als dagljoner by de spoorwegmaat schappij in dienst was. ENGELAND. In bet kiesdistrict Dover is de zich van Gladstone afgescheiden hebbende liberaal zon der ctrijd tot lid van het Lagerhuis gekozeD. ALKMAARSCHE COURANT Deze Courant wordt Dinsdag-, Donderdag-en Zaterdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80franco door het geheele rijk f 1,— De 3 nummers f 0,06. Per regel f 0,15. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de Uitgevers HERM». COS- TER ZOON. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALK MAAR brengen ter algemeene kennis dat het kohier der plaatselijke directe belasting naar het inkomen voor den dienst 1889, op 19 Juni 1889 door den gemeente raad vastgesteld en bij besluit van 10 Juli d. a. v. onder No. 41 door Gedeputeerde Staten van Noordholland goedgekeurd op beden aan den gemeente-ontvan ger ter invordering is uitgereikt zullende dat kohier in afschrift gedurende vijf maanden, aanvang nemende 24 Juli 1889, ter gemeente-secretarie overeenkomstig artikel 264 der gemeentewet voor een ieder ter lezing liggen. Bezwaarschriften tegen den aanslag kannen op on gezegeld papier bij den gemeenteraad ingediend worden binnen drie maanden na den dag der uitreiking van de aanslagbiljetten welke uitreiking op den 22 Juli 1889 bepaald is. Burgemeester en Wethouders voornoemd A. MACLA1NE PONT. Alkmaar, De Secretaris, 16 Juli 1889. NUHOUT VAN DER VEEN. KENNISGEVING. Het HOOED van het Plaatselijk Bestuur te ALKMAAR brengt, op grond van art. 1 der wet van 22 Mei 1845 (Staats blad n°. 22) bij deze ter kennis van de ingezetenen der gemeente, dat het kohier voor de belasting op het Personeel No. 1, voor de wijken A en B dienstjaar 18891.90, op 12 Juli 1889 door den Provincialen Inspecteur der directe be lastingen in Noordholland executoir verklaard, heden aan den ontvanger der Rijks directe belastingen binnen deze gemeente ter invordering is overgegeven. Ieder belanghebbende wordt vermaand op de voldoening van zijnen aanslag acht te geven, ter voorkoming van gerechtelijke vervolging. Alkmaar, Uet Hoofd van het Bestuur voornd., 16 Juli 1889. A. MACLAINE PONT. XVIII. Het bal in het Palais de l'Industrie op woensdag avond j.l. is in alle opzichten bijzonder wel geslaagd, het paleis zelf op buitengewoon fraaie en doelmatige wijze versierd met groen en bloemen aan beide uit einden van den reusacbtigen wintertuin verspreidden twee mooie fonteinen, omgeven door electriBche lampen, fraaie lusters en gazcandelabers een helder licht. De tribune van den president der republiek is vol officieele beeren met hunne vrouwen en dochters, wij zien daar president Carnot en madame Carnot, do presidenten van Kamer en Senaat, den minister van onderwijs, verscheidene Naar het Hoogduitscb. 9) Emmanuele's besluit was spoedig genomen. Het scheen hem toe dat hij de voormalige ambtenaar die van het wezen der bureaucratie en hare eischen volkomen op de hoogte was de meest gegronde hoop mocht koesteren in dit nieuw opgerichte korps van monsignore de Eabris te worden opgenomen te meer daar- het algemeen bekend was, dat de Heilige Vader hem, den berouwvolleh misdadiger, genade geschonken had waardoor den Kardinaal en zijn ambtenaren als het ware eene verplichting was opgelegd. Opgetogen van blijdschap Bneide hij naar zijne woning, om aan zijne jonge vrouw mede te deelenwelk plan hij had opgeval. Crispina bleef wel koeler en sceptischer dan Emmanuele had verwacht, maar aangezien zij be greep dat een half ei beter is dan een ledige dop bewilligde zij in zijn voorstelom met het eerste schip, dat over Foggia naar Brindisi vertrok het gebate Ancona te verlaten. In het begin van Mei kwamen zij met den postwa gen die van Foggia over het gebergte naar Napels reed, in laatstgenoemde plaats aan in het bezit van nog juist genoeg zilvergeld om de huurpenningen van bet dakkamertje in de kazerne van den woekeraar-wijn- kooper voor eene week vooruit te betalen en de hoogst noodzakelijke inkoopen te doen. Onmiddellijk deed Racusta de vereischte stappen om tot zijn doel te geraken. Het hoofd van de politie in zijne wijk, bij wien bij zich het eerst aanmeldde, ver afgevaardigden, Senatoren enz. enz. Vlak voor de tribune wordt de wacht betrokken door annamitische soldaten. Het eigenlijke bal wordt geopend bij het binnentreden van mijnheer en mevrouw Carnot, zij worden ontvangen door den heer Alphaud een der bewerkers en tevens de decorateur van dit schoone feest, die aan madame Carnot eene fraaie bouquet aanbiedt. De presidente draagt eene keurige geelzijden japon van voren met kant gegarneerd. Beneden in den tuin speelt het orkest van Olivier Métra de Marseillaiseen begeleidt het vervolgens quadrilles, walsen, cotillons en andere dansen; ook in de bovenzalen wordt gedansten zijn hier verscheidene kleine orkesteD, waaronder wij die van Zigeuners, van weener dames, van Roemaniërs enz. opmerken. Overal is het propvol; van boven van de galerijen is het gezicht op den wintertuin bepaald betooverend, de dames zijn in grooien getale, in bijzonder fraaie baltoiletten, en meest allen gedecolleteerd; de heeren in rob, witte das en hlaphoed. Daartusschen wandelen de verschil lende bewoners van de Esplanade des Invalides Chi- neezen Annamiten Negers Arabieren enz. enz. in hunne schilderachtige kleedij, en allen zijn vol bewon dering over dit voor hen geheel nieuwe schouwspel. Moeten wij nu nog eene kleine reserve maken, dan is het alleen tegen enkele bezoekers die van de bui tengewone drukte aan de ingangen gebru'k hebben gemaakt om zonder soireetoilet binnen te komen. Eenige dames in stadstoilet en eenige heeren in kort jasje en met stroohoed op maakten op dit fraaie feest een vry dwaas figuur, doch dit is in eene Btad als Parijs, waar vele vreemdelingen af en aankomen wel haast onver mijdelijk vooral by een feest als ditwaar 30duizend invités en nog vele betalende personen allen in ééa uur tijds naar binnen willen. Keeren wij naar het Champs de Mars terug dan kunnen wij niet nalaten nog met een enkel woord te spreken over de fraaie monumentale fontein van den heer Francis de Saint Yidal, welke in het midden van den tuin vlak onder den Eiffeltoren geplaatst is. Onder dezen 300 ellen hoogen toren maakt deze fontein niet een bepaald grooten indruk, de geheele omgeving, de Eifieltoren, de paleizen en zelfs de lumineuss fonteinen zijn haar wat te veel boven het hoofd gewassen. Toch is ook deze fontein zeer schoon en volstrekt niet klein, negen ellen hoog bij twaalf ellen middellijn, en slaande in een bassin van 24 ellen middellijn. Zij beutuat uit een fraaien middengroep van zes schoone figuren, welke de geschiedenisden slaap de liefde den handel de menschheid en het licht voorstellen. Dit laatste is een soort van genius, die een brandenden fakkel omhoog houdt, de geschiedenis een jong meisje, dat ons in de linkerband een schild toont waarin de jaartallen 1789—1889 gegrift zijn. Behalve dezen middengroep aansehouwen wij nog de vijf werelddeelen voorgesteld door even zoovele fraaie vrouwenbeelden. Europa is eene vrouw van bejaarden leeftijd, ernstig wees hem na eenige aarzeling Daar een secretaris van zijne Eminentie en dezedoor het vurig smeeken van Emmanuele getroffenbracht hem bij een persoon die zich niet aan hem bekend maaktehem slechts ontmoeten wilde op neutraal terrein en hem eindelyk als volontair indeelde bij een ondergeschikt ambtenaar der geheime politie. Deze ambtenaarMarsucci ge naamd moest den adspirant bij voorkomende gelegen heden cp de proef stellen en na verloop van eenige maanden rapport over hem uitbrengen bij zijn chef. Tot zoolang ontving Emmanuelebij zeer gunstige beschikking wekelyks vijf romeinecbe „paoli", zelfs voor dien tijd eene belachelijk kleine som die nauwe lijks voldoende was om brood en zout te koopen. Marsuccidie na korten tijd reeds opmerkte dat Racosta een groot talent bezat voor zijne nieuwe be trekking, voelde zich bij deze waarneming hoogst on aangenaam getroffenwant hij zelf' had wegens her haalde onnauwkeurigheden eene duchtige berisping gehad en een collega die bij het hoofd van de politie in de wijk niet zonder invloed waspersoonlijk beleedigd. Hij zag in Emmanuele Racosta een gevaarlijken mede dinger die hem ten laatste zou verdringen en zoo stelde hij al zijne overredingskunst in het werk om den vermeenden tegenstander met schoone beloften te paaien en hem te doen gelooven dat het in zijn Racosta's eigen belang was zieh niet te overhaasten maar den herfst af te wachtenwanneer de gelegen heden om uit te munten, menigvuldiger voorkwamen. Emmanuele doorzag wel is waar het weefsel van leugen en bedrogdat Marsucci had gesponnen maar bij kon geen middel vinden om de zaak buiten hem om te be spoedigen. Indien hij trachtte by den secretaris van den kardinaal zijne bezwaren in te dienen kon Mar- Bucci den oproerigen nieuwelingzonder veel moeite uit den zadel lichten. Hy besloot dus zich zoo goed als het kon door dezen toestand heen te slaan want Marsucci kon zyn bedrog nog eenigen tijdmaar toch niet voortdurend volhouden. en statig en rust op een boek en een drukpers. Azië ligt daar zeer rustigals eene jooge vrouw die zich harer bekoorlijkheid wel bewust is. Afrika ziet er uit alsof zij nog niet recht weet of zij de haar aangebrachte beschaving al dan niet als eene weldaad moet beschouwen. Amerika iB jong en het beeld der energie der be schaving en der vermetelheid Australië eindelijk nog eene wilde, die den invloed onzer beschaving nog niet voelde. Voor het feest op morgen 14 Juli wordt overal do laatste hand gelegd aan alle noodzakelijke toebereidselen. Reeds wappert van alle openbare gebouwen de vroolijke driekleur die mij steeds zoo aangenaam aan onze hollandsche vlag doet denken. De meeste particuliere huizen zijn ook reeds met vlaggen getooid op alle pleinen, in straten, op boulevards en in stegen, overal staan groote en kleine estrades voor orkesten van vier tot bijna vijf honderd man; hedenavond is in alle kwartieren der stad tegen 9 uur een fakkeloptocht de treinen brengen tal van vreemdelingen en provincialeu aan. By gunstig weder wordt het een prachtige dag, waarover ik u eerstdaags hoop te onderhouden. Parijs, 13 Juli 1889. J. M. T. Den 12 des avonds hebben te Neurenberg samen scholingen van werkstakende metselaars plaats gehad die door de politie en eenige militairen uiteengejaagd werden. Zevenentwintig hunner werden in hechtenis genomen. Een in de vorige week in de Nordd. Allgemeine Zeitung opgenomen artikel, waarin betoogd werd dat een oorlog niet beschouwd moest worden als iets op zichzelf staandemet zijne eigene, technisch-militaire grenzen, maar in verband met het geheele staatsbeleid, waarvan de oorlog als iets onvermijdelijks een uitvloeisel moet zijn, heeft aan de bladen der oppositie aanleiding gegeven tot de opmerking dat daarin het bewijs ligt dat voortdurend verschil van meeniQg bestaat tusschen prins Bismarck, den Rykskanselier en graaf Waldersee, het hoofd van den GeDeralen Staf, en als een teeken 5 dat laatstgenoemde den Keizer tot een oorlog wil aan zetten, die prins Bismarck wil tegenhouden. In de Nordd. Allgem. Zeitung is daarop een artikel verschenen in houdende, dat het niet aaDgaat den Rykskanselier van eenige betrekking met dat artikel te verdenken. Intasschen werd zijne armoede bij den dag pijnigen- der. De meubelen, die by had medegebracht, verhuisden stuk voor stuk naar het pandjeshuis of den uitdrager. Eindelijk bleef hem niets meer over behalve zijne kleedingdie natuurlijk niet te koop was dan een gouden kruie met ametbysten en parelen, dat Crispina bij hare eerste commune van hare peettante gekregen had en dat zij dag en nacht als eene amulet om den hals droeg. Langzamerhand was er ook twyfel by hem gerezen of de loopbaan van een ambtenaar bij de geheime politie wel zoo schitterend was als hij zich had voorgesteld. Marsucci daarvau was hij zeker leefde, niettegen staande zijne vaste betrekking, in zeer bekrompen om standigheden, en de promotie scheen gelijk nul te zijn, want in de zes maanden die hy thans in Napels had doorgeorachtwas geen van Marsucci's ambtgenooten vooruitgekomen. Marsucci zelf had hem dit niet verteld Emmanuele zou dan het tegendeel voor waarheid hebben gehouden maar hij had dat opgevangen uit den mond van een voormaligen karabinier, die, evenals hy bij de geheime politie van Monsignore de Fabris was ingedeeld. Het was nu eenmaal een vaste regel zoo deelde de karabinier hem mede de lagere beambten slechts dan te laten opklimmen, wanneer zij een zeker, eer biedwaardig aantal jaren gediend of zich door de eene of andere buitengewone handeling verdienstelijk gemaakt hadden. Tot dit laatste bood zich echter slechts hoogst zelden de gelegenheid aan, aangezien bij het secretariaat van den kardinaal op dat punt eene pijnlijke nauwge zetheid in acht werd genomen. De partijtegen wie deze geheele maatregel op touw wus gezethield zich buitengewoon kalm. Sedert het begin van Juli had men slechts twee ontdekkingen gedaandie eenigszins de moeite beloonden. Overigens was het opmerkelijk, dat in dergelijke gevallen steeds slechts het hoofd van de po litie, nooit de ondergeschikte beambte in de „Gazetta del Regno" genoemd werd. Hij, de karabinier zelf, wist

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1889 | | pagina 1