SAL Y AT 0 R E. FEUILLETON. No. 85. Een en Negentigste Jaargang. 1889. V R IJ D A G Directe belasting naar het inkomen. 19 JULI. Deze Courant wordt Dinsdag-, Donderdag-en Zaterdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80franco door het geheele rijk f 1, Prijs der gewone Advertentiën: (Bebeeltc. PARIJSCHE BRIEVEN. xix. Roman van ERNST ECKSTEIN. ISnitsulaub. ALKIAARSCHE COURANT. De 3 nummers f 0,06. Per regel f 0,15. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de Uitgevers HERM«. COS- TEE ZOON. BUEGEMEESTEE en WETHOUDERS van ALK- MAAE brengen ter algemeens kennis dat het kohier der plaatselijke directe belaBting naar het inkomen voor den dienst 1889, op 19 Juni 1889 door den gemeente raad vastgesteld en bij besluit van 10 Juli d. a. v. onder No. 41 door Gedeputeerde Staten van Noordbulland goedgekeurd op beden aan den gemeen'e-ontvan- ger ter invordering is uitgereikt zullende dat kohier in afschrift gedurende vijf maanden, aanvang nemende 24 Juli 1889, ter gemeente-secretarie overeenkomstig artikel 264 der gemeentewet voor een ieder ter lezing liggen. Bezwaarschriften tegen den aanslag kannen op on gezegeld papier bij den gemeenteraad ingediend werden binnen drie maanden na den da» der uitreiking van de aanslagbiljetten welke uitreiking op den 22 Juli 1889 bepaald is. Burgemeester en Wethouders voornoemd A. MACLAINE PONT. Alkmaar, De Secretaris, 16 Juli 1889. N UB OUT VAN DEE VEEN. 14 Juli is voorb j, wederom beeft Parijs en met haar geheel Frankrijk het „Eête Nationale" luisterrijk gevierd. an alle kanten komen beriehteu uit den vreemde, die aantconen dat ook do aldaar gevestigde Frenschen dien dag niet onopgemerkt lieten voorbijgaan. Waarom heeft het prachtige zomerwederdat sinds zeventig dagen de parysche tentoonstelling beguostigde niet nog vier en twintig uren langer aaugehouden. Doch zoo zijn wij, daar maak ook ik mij tot echo van de klagers, en stellig hebben wij eer reden ons te verblijden. Hebben wij genoeg gezucht onder den koperen hemel, de brandende zonneetralen en de loodzware onweers- luchtdie ons letterlijk alle kracht en levenslust be namen. Aeen dan is het nog beter zóó wel kregen wij op den natioualen feestdag eene gratis bedeeling van onophoudelijke stortbaden, beat mogelijk dat die ons later het pootje of rheumatiek bezorgen, doch hoe flink gevoelden wij ons den gebeelen dag, hoe dapper hebben wij in den modder rondgeplast, en wat een geluk toch maar, toen tegen den avond de regen ophield. Vroeg in den morgen zjn wij op de been en nemen den eersten den basten tram of omnibus, die ons naar de Place de 1 Hotel de Ville brengt. Wij komen bier tegen halfnegen en hebben de grootste moeite om zachtjes aan door de menigte heen te diiDgen tot wij 10) Naar het Hoogduitsch. Emmanuele sloeg met zijne beenige vuist woedend op het opengeslagen papier. „Dus ook dat is weder mislukt!" fluisterde hij heesch. „De knaap is slimmer dan ik gedaeht heb Eene audiëntie bij den kardinaal Hoe zou hy daaraan komen H eeft de een of andere schurk b@m de oogen geopend, of verlangt hij het slechts zekerheidshalve P Nu., voor ons is dat hetzelfde! Het spel is verloren en de mooie Critpina zal er zich in moeten schikken op de straat te gaan sitten en te bedelen." „Ja, zeker", antwoordde de vrouw met een hatelijkeo lach „dat zou ik ook als ik even onnoozel was als gij zijt. Heilige moeder Gods, wat zijt gij, mannen, toch beklagenswaardige, laffe wezenel Hoe kortzichtig 1 Hoe kunt gy nog twijfelen aan de beteekenis van dien brief Had hij lont geroken dan zou hij immers niet nog ge schreven hebben. Neen, bij geeft de zaak volstrekt niet op, en alleen om zich te verzekeren van de belooning en overtuigd te zijn, dat men hem later niet zal ver geten, wil by zich onmiddellijk aan het rechte kantoor vervoegen. Gij weet immers wat gij van dien verwensch- ten Marsucci te lijden hebt. Wellicht vermoedt de Apuliër van u hetzelfde want hoe dom die menscben ook in grooteernstige zaken zyn zij zijn geslepen genoegzoodra het om hun eigen voordeel te doen is. Ga dus maar kalm naar hem toe en zeg hem dat betgeen hy eischt, geen bezwaar is. Hij is juist de man, dien gij hebben moet; bij zal de zaak ten uitvoer bren worden tegengehouden door een touw dat rondom het plein gespannen is, en eene groote ruimte voor het stadhuis vrijlaat. Het toeval heeft ons goed gediend want wij bevinden ons op een twintig passen afstand van generaal Jeanningros, dis omgeven door zijn stat aan den voet der officiëele tribune heeft postgevat, Tegen kwart over negenen geeft deze generaal een teebenen begint het défilé der bataillons ecolaires. De Parijzenaars zijn verzot op dit schouwspel en het moet gezegd worden, al die kleine kereltjes vormen een alleraardigst leger in miniatuur, zij stappen daar zoo kranig voorbijtamboersfluit eu trompet voorop en het vaandel in het midden waarlijk dit défilé dat een vol half uur duurtheeft een buitengewoon en welverdiend succes, en de kleine soldaten worden luide toegejuicht. Wilde ik u een geheel getrouw verslag geven van ons wedervaren op dezen dag, dan zou ik wel twintig maal moeten afbreken met de tnededeelingdat hier de regen ons de wijk doet nemen in een koffiehuis, daar eene schuilplaats doet zoeken onder eene porte cochère enz. ens. Gij wilt echter wel zoo vriendelijk zijnwaarde lezers er die kleine tegenspoeden bij te denken eu kan ik dus volstaan met de vermelding dat wij na twaalt uur volstrekt geeue schuilplaats meer zoeken om reden wij toch meer dac doornat zyn. Tegen elf unr bereiken wij de Place de la Concorde en staan eerbiedig eenige oogenblikken stil voor het beeld van Straatsburg waar zoovele vereenigingen en particulieren kransen nederlegden en hunne jaarlijksche vaderlandslievende bedevaart hielden. Wij hooren spre- ben van eene manifestatie en eenige ongeregeldheden welke hier plaats hadden terwijl wij ons bij het stadhuis bevonden doch daar wy als principe aannemen ens niet met politiek ia te laten, zoo zullen wij dit maar blauw blauw laten. Na een stevig dejeuner nemen wij den omnibus die ons naar de Porte Maillot brengt, en gaan vandear met den spoor naar Longchamps. Hier is de revue of groote parade van het garnizoen van Parijs. Het is een prach tig gezicht, daar de cavallerie te zien voorbijhollen de infanterie marcheert fier in den pas, en de geheele parade heeft een groot succes. De revue wordt door president Carnot en verscheidene ministers, afgevaar digden enz, enz. bijgewoond, en het publiek is vol geest drift. Luide toejuichingen en bijvalskreten begroeten elk regimenten vooral de charge in vollen galop uitgevoerd door de geheele cavalerie, is meer dan prachtig. Praat ons echter niet over het terrein, zooveel plassen en modderpoelen hebben wij in JaDg niet gezienwy komen dan ook in de stad terug zoo buitengewoon bemodderd en zoo nat en vuil, dat wij eerst naar huis moeten, willen wij verder aan het feest deelnemen. Doch nu komt dan ook de ware pret, wat men bepaald zou kunnen noemen een dolle pret een echte jool. Nauwelijks is de nacht gedaald, nog zijn alle lantaarns met aan, of overal, in bijna alle straten, worden de gen, evenals een stier, die rechts noch links kijkt.' „Maar gij begrijpt niet wat bij wilzuchtte Emma nuele. „Hij eischt immers „Jawel, hij eischt eene ontmoeting met monsignore de Fabris. Gij moet aan zijn verlangen voldoen. Zooals de zaken thans staan blijft ons geene andere keuze over. De tijd is te kort, om nieuwe planneu te verzinnen. Het zal bovendien niet moeielijk zijn iemand op te sporen die voor geld en goede woordengedurende eenige minuten de rol van kardinaal wil spelen „WatP Gij wilt „Ja Emmanuele. Ik zie thans tegen niets meer op, ook niet tegen het medeweten van een derde. Bovendien wat zou het Het schijnt mij volstrekt niet gewaagd toe, waDt dat de derde den mond zal houden, is even goed in zijn eigen belang ais in het onze." „Inderdaad maar het geld 1 Wie zal ons de middelen verschaffen iemand om te koopen?" „Dat is bet minst van alles. Gij kunt u niet voorstel len voor welke kleinigheid dat napolitaansche lompen- pak bet hoofd in de waagschaal stelt. Voor een handvol zilvergeld werft gy een dozijn bandieten aan, die weken lang op hun slachtoffer loeren totdat zich een goede gelegenheid voor een doodeiijken stoot aanbiedt. Kies uit dat geboefte den een of ander die de gestalte heeft van Monsignore, en geef' hem wat gij bezit. Het zal wel ge noeg zijn. Het zal moeielijker wezen iemand te vinden, die de comedie kan, dan iemand, die haar wil spelen en het eostuum zal zeker meer kosten dan de comediant eischt voor zijn spel. Tob daarover echter niet. Ditmaal moet ons plan gelukken en al zou ik ook langs de huizen moeten bedelen ik zal u het geld verschaffen." Emmanuele had met groote verbazing naar haar ge luisterd. Nogmaals zocht bij naar uitvluchten. Hij achtte de zaak onuitvoerbaar, wijl de levensgroote afbeelding van den kardinaal nog onlangs voor de ramen van een der groote schilderijenbandelaars in de via Toledo was te zien geweest en de Apuliër zich dat zonder twijfel zou herinneren. Crispins was terstond met hare weder- illuminaties ontstoken, kleine en groote orkesten worden door hunne respectieve muzikanten bezeten het dansen begint. Het is een buitengewoon vroolijk tooneel, en waarlijk, het ia u niet kwalijk te nemen, zoo gij heden, dinsdag, doodmoede zijt. Het weder is sinds zondagavond vrij liefdevol geweest, en wij hebben gedanst zondagavond tot vijt uur iu den morgen, en maandagavond tot twee uur; zelfs ben ik volstrekt niet zeker, of ik niet straks nog hier en daar een bal ontmoet, wanneer deze brief naar u toe zal rollen. Behalve dit alles kan ik u nog melden, dat verschei dene theaters gratis voorstellingen gaven welke over druk bezocht werden, dat op drie plaatsen tegelijk vuurwerk werd afgestoken en wonder boven wonder, niettegenstaande alle menschen naar Longchamps en naar de feesten van iedere wijk afzonderlijk togen, de parijsche tentoonstelling nog bijna 150 duizend bezoe kers trok. Om zulk een feest te kunnen beoordeelen, moet men het zelf hebben bijgewoond en het is bijna ongelooflijk, dat in eene stad van meer dan 2 millioeu inwoners zoo iets passeeren kan, vroolijk, opgewonden zonder twist of ruzie, zonder gedrang, men moge zegge wat men wil, de Parijzenaars zijn een goed en lustig volkje. Parijs, 16 Juli 1889. J. Hf BELGIË. In het arrondissement Maeaeyck is tot lid der Kamer gekozen de door de buiten-kantons en de geestelijkheid gesteunde heer Helleputte, hoogleeraar aan de katholieke universiteit te Leuven, met 264 stem men. De heer Cornesse, caudidaat der clericale feies- vereeniging, verkreeg slechts 134 stemmen en de on afhankelijke candidaat, de advokaat Borne, 73 stemmen. De minister van financiën beeft den 17 in de Kamer een wetsontwerp ingediend tot het instellen van een vergunningsrecht voor alle huizen van verkoop van sterken drank die na 1 Juli 1889 geopend worden. DUITSCHL AND. Den 12 en 13 hebben in Saksen en ThuriDgen zware cnweders gewoed verge zeld van hevigen hagelslag waardoor aan den oogst groote schade is toegebracht. Verscheidene menschen en veel vee werden hier en daar door den bliksem gedood. ENGELAND. Den 17 is in het East-end te Londen weer een moord op eene vrouw gepleegd in de trant der vroeger aldaar gepleegde moorden. Het lichaam was op dezelfde wijze verminkt. Er was geen spoor van den moordenaar te vinden. In de nabijheid der wijk, waar de misdaad gepleegd werd, heerschte groote opschudding. Hoogertiuis. Den 16 is bij derde lezing het voor stel aangenomen, waarbij de Manchester Sheffield en Lincolnsbire-spoor wegmaatschappij gemachtigd wordt stoombootlijnen met het vaste land aan te leggen. leggiDg gereod. Twee dagen slechts was afbeelding van den kardinaal tentoongesteld geweest en het was zeer de vraag, of Salvatore zelfs wel in de via Toledo geweest was. Bovendien had zijne Eminentie voktrekt geen in het oog vallend gelaathij geleek op een gewonen priester, zooals men ze in Eome eu Napels in elke straat tegenkomt. Aangezien nu Monsignore de labris bovendien de gewoonte had steeds in een gesloten rijtuig en omringd door een esoorte dragonders uit te rijden was het zelfs hoogst waarschijnlijk dat de Apuliër hem nog nooit gezien had. „Geloof my", eindigde zij, „hij loopt regelrecht in de val. Als gy maar verstandig en doortastend zijt de rest vindt zich van zelf. Houd hem intusscheu aan bet lijntje en doe alsof gij zijn eisch zeer billijk vindt'" Emmanuele stond op stak eene kaars aan en ver brandde den brief, na hem nogmaals woord voor woord te hebben gelezen. Daarna wierp hij zich, zoo lang als by was op het armoedige rustbed sloot de oogen en liet aau zijne gedachten den vrijen loop. Hoofdstuk IV. Te half negen des avonds verliet Emmanuele zijne woning sloeg de richting in naar de via Toledo en wendde zich toen hij dezen slagader van het verkeer in de groote stad bereikt had, zuidwaarts, naar het palazzo üeaie. Het was een heldere, zwoele nacht; de sterren flik- berden in haar heerlijksten glans aan den donkerblauwen hemel. Voor alle koffiehuizen tot ver op de straat, zaten de bezoekers met hunne schoteltjes ijs; uit alle vensters klonk den wandelaars muziek in de oorenzelfs de rijweg was gevuld met naar lucht snakkende, pratende menschen, zoodat de enkele voertuigen moeite hadden zich door de menigte een weg te banen Toen Emmanuele de strada del Gigante insloeg, out-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1889 | | pagina 1