SALYATQRE. Buiten de grenzen. FEUILLETON. No. 86. Een en Negentigste Jaargang. 1889. ZONDAG 21 JULI. Dit nummer bestaat uit twee bladen, EERSTE BLAD. Roman van ERNST ECKSTEIN. Te Prijs der gewone Advertentiën: ALKMAARSCHE COURANT Deze Courant wordt Dinsdag-, Donderdag-en Zaterdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80franco door het geheele rijk f 1, De 3 nummers f 0,06. Per regel f 0,15. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de Uitgevers HERM». COS- TER ZOON. De strijd tusschen Duitschland en Zwitserland over het toezicht op de vreemdelingen in het land der Alpen, heeft velen terecht ontstemd maar heeft even zeer aanleiding gegeven tot bemoedigende verschijn selen. Men weet waar de twist over liep. Duitsche sociaal-democraten, die de wiik hebben moeten nemen buiten hun vaderland, of vrijwillig aan een verblijf in Zwitserland de voorkeur hebben gegeven boven de lasten en gevaren die de socialistenwet in Duitschland voor hen oplevertworden daarom door de Duitsche Regeering nog niet uit het oog verloren. Zij heeft ook in Zwitserland, evenals in Engeland, hare agenten, die haar op de hoogte houden van hetgeen er onder de Duitsche ballingen omgaat. Dat is te begrijpen en tot zoover wordt zij dan ook door de Zwitsersche Re geering niet tegengewerkt of bemoeielijkt. Maar de Duitsche agenten bepalen zich niet alleen tot toezien en tot het geven van inlichtingen en berichten aan de Duitsche Regeeringzij trachtenom beter op de hoogte der zakeu te komen, met de uitgeweken per sonen in kennis te geraken doen zich voor alsof zij tot hunne partij behooren, wonen vergaderingeu bij hooren wat er gesproken en besloten wordt, en trach ten soms zelfs handelingen uit te lokken, waardoor de uitgeweken Duitschers in moeielijkheden zouden komen met de Zwitsersche politie en justitie en ge vaar zouden loopen dat hun straf opgelegd of wel het verblijf in Zwitserland ontzegd zou worden. Het laatste kan geene regeering toelaten, en dus ook de Zwitsersche niet. Vreemdelingen weert zij niet en evenmin als b v. de Nederlandsche Regeering vraagt zij er naar, of zij misschien Duitsche Jezuieteu of sociaal-democraten zijn wien het verblijf in hun vaderland wordt bemoeielijkt. Evenmin weert zij de personen die van vreemde Regeeringen worden uitge zonden om deze verdachte onderdanen in het oog te houden. Zij vraagt aan de grenzen den vreemdelingen niet, wat zij in het land komen doen, maar eischt van allen niets anders, dan dat zij aan de wetten des lands gehoorzamen en de openbare orde en rust niet ver storen. Romen de vreemdelingen elkander bespieden, zijn sommigen hunner agenten of spionnen van vreemde Regeeringen, door haar met dit doel uitgezonden, de Zwitsersche Regeering vraagt er niet naar. Maar wanneer die agenten of spionnen medeplichtig blijken te zijn aan oproerige bewegingen, aan rustverstoringen, Naar het Hoogdnitsch. 11) Racosta merkte zeer goeddat Marsueci wat veel gedronken had; toch kwam het denkbeeld in hem op, of hij in dien gewezen geheimen politiebeambte niet den man gevonden haddien hij voor zijne plannen met Salvatore noodig had. Het sloeg negen uur. Hij moest thans zonder dralen naar de afgesproken plaats. Het gesprek met Salvatore zou niet lang doren tegen kwartier vóór tienen kon Emmanuele terug zijn en wellicht zou de nachtlucht Marsucci's hoofd voldoende afgekoeld hebben, om, zoo voorzichtig mogelijk, eene eerste poging te wagen. Het ge voel van haat, dat hij in den laatsten tijd voor Marsucci gekoesterd had, verminderde bij de gedachte aan de moge lijke gevo'gen van deze toevallige ontmoeting. „Gij hebt gelykMarsucci", sprak hij op levendigen toon. „De vooroordeelen van de dwazen, die ons in den weg staan, zijn geen paolo waard. Gij moet my eens nauw keurig vertellen hoe gij 't gedaan hebt gekregen en waar gij de kennis hebt opgedaan, die er toch noodzakelijk voor vereischt wordt. Ga hier aan dit hoektafeltje zitten en neem een glas limonade, maar zoo gij mij een genoegen wilt doen, drink dan geen wijn meer. In vertrouwen ge* zegd ik heb u ook heel wat te vertellen en uw raad noodig. Nu gij niet meer jaloersch behoeft te zijn op den slnwen Emmanuele ja, ja, dat zijt gij geweest; spreek het maar niet tegen nu kunnen wy vrienden zijn, wer kelijke vrienden. Binnen een uur ben ik terug. Ik zal het u maar bekennen ik heb eene belangrijke samen- aan aanslagen tegen de overheid of tegen bijzondere personen, aan verspreiding van beleedigende of tot oproer aanzettende geschriftenof aan welk ander strafbaar feit ook, dan past de Regeering ook op hen de algemeene wet toe, en vraagt daarbij nietin welke betrekking, tot welk doel, met medeweten of op last ven welke vreemde Regeering zij hebben ge handeld. Zij moet meester blijven in eigen huis onafhankelijk in het uitvaardigen van de wettelijke bepalingen die zij noodig acht, onafhankelijk in de toepassing daarvan, en kan zich daarbij niet richten naar de wenschen van vreemde Regeeringen noch deze toelaten op haar terrein door agenten of spionnen hare wetten te overtreden, te doen wat verboden, of na te laten wat voorgeschreven is. Dit standpunt heeft de Zwitsersche Regeering in genomen, en het is gebleken dat het een sterk stand punt is, waarop ook een kleine staat zich zonder ge vaar kan handhaven. Zelfs Duitsche bladen van verschillende richtingen hebben de houding der Zwit sersche Regeering goedgekeurd, en Bismarck's toorn over haar weinige gezeggelijkheid veroordeeld. Ten slotte heeft de Rijkskanselier zich moeten bepalen tot een scherper toezicht aan de Duitsche grenzen, op allen die naar Zwitserland gaan, waardoor het den reizigers onaangenaam gemaakt wordt en dien ten gevolge klachten worden ontlokt aan de bevolking van de aan Zwitserland grenzende Duitsche landen die te recht vreest dat de stroom van reizigers zal verminderen of een anderen weg kiezen. Intusschen spreekt het van zelf, dat de eene staat niet de vrije werkplaats kan zijnwaar de vijanden van den anderen staat hunne aanslagen smeden, zonder dat de vriendschappelijke betrekkingen tusschen de beide staten gevaar loopen. Dat begrijpt de Zwit sersche Regeering ooken om te toonen dat zij in dit opzicht niet onwillig is hare plichten te vervullen, heeft zij een buitengewonen hoofdambtenaar aangesteld, om te zorgen dat de wettelijke voorschriften ten aanzien van de vreemdelingen in Zwitserland behoorlijk worden opgevolgd. Bij deze gelegenheid hebben zich opnieuw teekenen vertoond van een heimelijken strijd van zekere oorlogs partij in Duitschland tegen den Rijkskanselier die in de laatste jaren de eenige vertrouwde raadgever van den ouden Keizer Wilhelm was en dit ook bij den jongen Keizer Wilhelm wenscht te blijven. Bis marck ijvert steeds voor versterking van leger en vloot, en bezorgt het machtige Duitschland machtige bondgenooten doch niet om oorlog te voeren maar integendeel om den oorlog te voorkomen. Hij wenscht den vrede te bewaren en doet met klem de leer verkondigen, dat de beslissing omtrent den tijd waarop komst, die met de zaak in verband staat, welke ik u wilde meedeelen. Het is een hoogst ernstig geval, maar er is geld mede te verdienen als water." Terwijl Marsucci voor het naastbijzijnde koffiehuis p'aats nam sloeg Racosta met haastige schreden den weg in naar de kade van Santa Lucia. Aan het zuidelijk uiteinde van de uit bazalt opgetrokken kade, die hier een eindweegs in de golf doorloopt, leunde een hoogedonkere gestalte over de borstwering roerloos als uit brons gegoten. Niettegenstaande de gebrekkige verlichting men was uiterst spaarzaam met de stedelijke olielampen herkende Emmanuele onmiddellijk den Apnliër; zóó lang was geen der schippers, die bier anders wel eens een liefdesavontuurtje hadden. „Eindelijk!" mompelde Salvatore, zich uit zijne on bewegelijke houding oprichtende. Thans kon men uit zijne eigenaardig trillende stem opmaken, dat hij zich in zijne eenzaamheid met geweld tot kalmte had moeten dwingen. Emmanuele begreep er eohter uit, dat de jonge man het plan nog volstrekt niet had opgegeven dat Crispina gelijk had toen zy achter den wensch van den Apuliër, om zijne opdracht persoonlijk van den Kardinaal te ontvangen, geen bedrog vermoedde noch een bedekt verlangen, om het plan te laten varen noch een bedenkelijk wantrouwen slechts overgroote voorzichtigheid, die eiken duim van het terrein onderzoekt, maar dan ook den sprong over den afgrond met koene vastberadenheid ten uitvoer brengt. „Ik kon niet vroeger komen'', zei Racostaden Apuliër de hand reikende. „Goede vrienden hielden mij op, en te groote haast zou verdenking hebben kannen opwekken. Wij bevinden ons thans te midden van het weefsel der samenzwering, en dus moeten wij het spreek woord in acht nemen Voorzichtigheid is de moeder van de wijsheid „De duivel zou den een of anderen luistervink op onzen weg kunnen voeren, die ons by elkander zag en wien het schilderachtig contrast in het oog vieldat het zwaard moet getrokken wordenaau den staats man dus aan hem Rijkskanselier toekomt, en niet aan een oorlogspartij een Minister van Oorlog of hoofd van den generalen staf. Als hoofd van de Duitsche oorlogspartij wordt tegenwoordig veelal, hetzij dan terecht of ten onrechtebeschouwd de chef van den generalen staf, Graaf van Waldersee de opvol ger van den ouden Moltke en de meest vertrouwde vriend des Keizers. Van hem wordt verzekerd, dat hij den oorlog hoe eerder hoe liever zou willen doen uitbarstenomdat het er eenmaal toch toe komen moeten de kansen op een goeden uitslag nu beter zijn dan zij waarschijnlijk later ooit zullen worden. Van hem wordt beweerd, dat hij voor den Rijks kanselier bij den Keizer een gevaarlijke mededinger isen dat Bismarck alle krachten inspant om zijn invloed te dwarsboomen. In het geschil met Zwitser land nu schijnt de Keizer over Bismarck's handelingen minder tevreden geweest te zijn. Hij heeft zich zoo duidelijk verklaard voor een spoedige bijlegging en uitte zich ten aanzien van Zwitserland steeds in een zoo weiwillenden geestdat de taaie volharding van Bismarck bij zijn tegenover Zwitserland verdedigd stelsel en zijn onvriendelijke toon tegen de Zwitser sche Regeering moeilijk in overeenstemming kunnen zijn met 's Keizers gezindheid. Intusschen zal het niet gemakkelijk tot een breuk komen tusschen den Duitschen Keizer en den Duitschen Rijkskanselier. Daarvoor heeft Bismarck te groote aanspraken op het vertrouwen des Keizers en daarenboven een te ster ken aanhang bij het Duitsche volk. Inzonderheid staat de groote meerderheid des volks blijkbaar aan zijne zijde tegenover de oorlogspartij. Wij uneenen althans veilig te kunnen aannemen dat ook die meerderheid den oorlog niet wenscht en gaarne ziet dat Duitsch land werkzaam is tot handhaving van den vrede, en daarom alles wat hem zoa kunnen verstoren zoo mo gelijk tracht weg te nemen althans te verzachten en op den achtergrond te dringen. Frankrijk slaagt beter in zijn tentoonstelling dan in zijn politiek. Wat de eerste betreft, mag het land zich in alle opzichten met den goeden uitslag geluk wenschen. Welke treurige tooneelen levert daartegen over de Kamer der Afgevaardigden op! Hoe moet dit eindigen? vraagt ieder zich af; want dat de re geering des lands lang op de tegenwoordige manier zou kunnen worden voortgezetschijnt vrij algemeen sterk te worden betwijfeld. En onwillekeurig wendt zich alweer de blik naar den man die zich aan zijn vervolging heeft onttrokken door zijn land te ont vluchten en thans in staat van beschuldiging wordt gesteld; naar generaal Boulanger, aan wiens bijzondere bekwaamheden, edele gezindheid en doorzettende kracht er tusschen ons bestaat. Gij zijt een buitengewoon schoon man Salvatore en ik ben in het oogvallend mager en leelyk. Ja, gij kunt niet gelooven hoe vatbaar sommige menschen zijn voor dergelijke effect makende indrukken. Zij bewaren die in hun geheugen. Ik zou u daarvan een voorbeeld kunnen vertellen hoe ik zelf door een schurk herkend werd, die mij maar een maal het is waar van zeer nabij Laat ons daarover niet spreken. Door zulke ervaringen wordt man echter bedachtzaam." Emmanuele had intusschen een kunstbaard uit den zak te voorschijn gehaald en met groote handigheid omgedaan. „Ziezoo! Nu zou mijn eigen vader mij niet herkennen Wij kunnen nu kalm wat op en neer wandelen in de richting van de Cbiaja. De oever van Chietamone is gewoonlijk vrij eenzaam en de weg tusschen de beide kasteelen met hunne stompe torens is een zinnobeeld van onze tegenwoordige stemming. Ja, mijn vriend, de stemming doet buitengewoon veel af. Gij moet n reeds thans vertrouwd maken met het denkbeeld dat gij na de uitvoering van ons plan eenigen tijd achter de muren van de Pizzo Falcone zult verblijf houden als staats- misdadiger en al duurt dat ook maar drie of vier maanden en al zal Monsignore de Fabris u uwe ge vangenschap zoo dragelijk mogelijk doen maken aangenaam zal die quarantaine in elk geval niet zijn. Bovendien zoo gij ook maar eenigszins twijfelt aan uwe geschiktheid om deze rol te spelen, zooals zij ge speeld worden moet, bedenk u dan voor het te laat is. Zijne Eminentie is natuurlijk niet gediend met eene comediedie door de zwakheid van den hoofd-acteur in het water valt." „Wat ik op mij neem, zal ik doorvoeren ook", mom pelde Salvatore, „Maar voor wij verder gaan gy hebt mijn brief ontvangen en weet dus ook „Zonder twijfel", viel Racosta hem in de rede. „Ik weetdat gy een mensch zijt als alle anderen die zwart op wit willen hebben, dat zij geboren zijn. Nu,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1889 | | pagina 1