SAL VA TO R E. FEUILLETON. No. 87. Een en Negentigste Jaargang. 1889. WOENSDAG 24 JULI. Prijs der gewone Advertentiën: PARIJSCHE RRIEVEN. Roman van ERNST ECKSTEIN. Buitcalaub. DUITSCHLAND. Een russisoh studentdie medeplichtig is geweest aan het maken der dynamiet- bommen te Ziirich en na de ontdekking daarvan te Berlijn studeerde, is door de politie aldaar aan de rus- siscbe politie uitgeleverd. FRANKRIJK. De heer Wilson heeft zich can- didaat gesteld voor lid van den A'gemeenen Raad der Indre en Loire. ALKIAARSCHE COURANT Deze Courant wordt Dinsdag-, Donderdag-en Zaterdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80franco door het geheele rijk f 1, De 3 nummers f 0,06. Per regel f 0,15. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de Uitgevers HEEM». COS- TEE ZOON. Ai. Gewapend met een kleinen gids en een duidelijk plan van het Champs de Mars bezoeken wij beden weder de teutoons oiling en treden ditmaal het paleis der Vrije Kunsten binnen aan den kant van de Avenue de Suffren tegenover het pnvilloen van Guatemala. Slaan wij rechts om, dan komen wij dadelijk in Neder land en zien in de eerste zaa! de muren behangen met groote fraaie kaarten voorstellende de scheiding van Maas en Waai, den toestand van den waterweg van Botterdam naar zeehet Amsterdam-Merwede- kanaal, hollandsche windmolens met zelfwerkend zwicht- toestel, de werken der duinwatermaatschappij enz. Hetgeen ons echter in beide zalen dezer afdaeling het meest aantrekt, is de groote hoeveelheid van sehoone collectiën platen, modellen en teekeningen, in gebruik bij bet teekenonderwijsdaar zien wy fraaie studieën van de Rijksschool voor teekenonderwijzers te Amsterdam (directeur W. G. B. Molkenboer); zeer goed geslaagde proeven, ingezonden door de schilderschool voor deco rateurs en schilders op hout en marmer van P. v. d. Burg te Botterdam, en fraaie teekeningen, aquarellen enz. van de Teekenschool der Kunstnijvet beid te Haar lem. Bijzonder vestigen wij de aandacht op eenige fraaie aquarellen en eene schilderij met wonderaehoone bloemen van mejuffr. Aiida Sfolk. Aan het onderwijs heeft Nederland buitengewoon veel ten koete gelegd en toont dit dan ook hier. Hoe alleraardigst zijn al die kleine voorwerpen vervaardigd door de kweekelingen der Eijksnormaaischool te Velsen, volgens de m6thode van mevrouw G. vau Eijk Hardeman, hoe allerliefst maken die meisjes van 6 tot 12 jaar kinderkleertjes., sokjes morslapjes broekjes rokjes boezelaartjes enz. enz. En wat zegt gij van die kleine artikelen in carton, gesneden hout en papier der Huisviijtecholen, hoe snoe perig die stoeltjes, tafeltjes, vogelkooien, inktkokers, sigaren- en horlogestandaards, kaartenbakjes enz. Ook de bewaarscholen zijn niet vergeten. De kweek school voor bewaarscbooihouderessen te Leiden welke reads zoo vele bekwame onderwijzeressen vormdeis hier op waardige wijze vertegenwoordigd, en toont ons verscheidene aardige voorwerpen, door kleine kinderen gemaakt, een zeer duidelyk plan eener bewaarschool, eenige photographiën der kweekschool te Leiden, bene vens eene verzameling van een soort speelgoed volgens de Fröbelmetbode. Vervolgens valt ons oog op een fraai Atjeh-album met sen tiental photographiën, welke door den uitgever zijn opgedragen aan Z. M. den Koning Willem 111. Met groot genoegen lezen wij hierbij een inleidend -woord -van den heer G. E. V. L. van Zuijlen die bij iedere phctograpbie eene kleine historische herinnering nederschrijft. Het «neest trekken ons aan I. de reede en het havenhoofd met stoomkraan van Oleb.leb (Groot Atjeb). Naar het Hoogduitsch. 12) Eene duivelsoLe zelfvoldoening schitterde in de oogen van den verrader en toch toen hst bleeke licht der opkomende maan op zijn gelaat viel, had het eene uitdrukking van spookachtige strakheid, van ontzetting voor zich zeiven en voor de afschuwelijke gevolgen van zijn eigen misdadig streven. Ware Salvatore niet ge heel vervuld geweest met zijne eigene gedachten zon der twijfel zou hij dien verwrongen, bloedeloozen mond, dat zenuwachtig trekken der wenkbrauwen dat trillen van de lippen hebben opgemerkt. Hij was echter ge heel verdiept in de toekomstde rammelende sleutels van den gevangenbewaarder van Pizzo Falconede flikkerende bajonetten van de schildwachtende in scharlaken gekleede beulsknechten trokken als een leger van spoken aan zijn geestenoog voorbij knikten hem toe en walsten in het rond. Daarop volgde de al machtige Kardinaalgekleed als een koning uit een sprookje omringd door herauten schitterend van goud en purper en onmetelijke schatten en lauwerkransen dragend voor Salvatore Padovaninoden redder des Vaderlands. Eindelijk zweefde in eene wolk van engelen het sehoone meisje van Capride verrukkelijke Maria hem voorbij omstraald met hemelschen glans, daalde zij op de aarde nedersloeg de ronde armen om zijn hals kuste hem en fluisterde, van zaligheid vervuld: „U dank ikdat de engelen Gods zich aan mijne voeten nederzetten om mij te bedienen." II. Misïi^it (Mahomedaansehe iempei) door het Nederlandsch Indische Gouvernement aan de Atjehers geschonken met den boom waarbij generaal Kohier sneuvelde. III. Artilleriepark in Kotta Radja met een bij de bezetting van den Kraton achtergelaten bronzen stuk geschut van de Atjehers. IV. Gedenkteeken op het graf van den 1 luitenant der infanterie D. J. Sahaefer, die op 18 Mei 1886 aan zijne wonden, bekomen bij Kotta Pagani, overleed. Vergeten wij ook niet de Compound-Diagonale en Oscilleerende machines der maohinistenachooi te Amster dam, en de aardglobes vervaardigd bij A. E. Zeggelt te Arnhem. Wij staan vol bewondering voor het werk, geleverd door de leerlingen van het Instituut tot onder wijs vau blinden te Amsterdam. Hoe mooi zijn die stoeltjes, lijstjes en jurkjes, boe hecht en sterk dat hout en vlechtwerk hoe mooi die bloemenmand. Eerbied gevoelen wij voor de leeraren, die met taai geduld en ijverige volharding aan blinden onderwijs geven in lezen en schrijven met opzettelijk daartoe uitgevonden schrift „en relief"; hun les geven in de aardrijkskunde op kaarten waar de steden zijn aangegeven door kleine en groote koperen punten, en de spoorwegen door koperen lijnen. Niet alles hebben wij kunnen opnoemen, doch kan men uit het boven aangehaalde reeds beoordeelen, dat ons land op het gebied van onderwijs hier zeer goed vertegenwoordigd is. Een volgend maal hopen wij ook de nederlandscbe afdeeling in het gebouw der sehoone kunsten te bespreken, doch is daartoe nogal eene nauw gezette studie noodig, want er zijn vele fraaie schilde rijen ingezonden. Parijs gaat intusscheq voort met aan stadgenoot en vreemdeling steeds nieuwe afwisseling aan te bieden. Voor het oogenblik zijn wij een beetje door de Span jaarden overrompeld. Eeeda hebben wij de stierenge vechten met echte spaansehe stierenen werkelijk spaansche toreadors thans zijn in het wintercircus de spaansehe feesten begonnen. Dit is voorzeker een zeer senitterend schouwspel, en heeft dan ook dsdeiijk een buitengewoon succes. Ei Figaro, een estudiantina, geleid door den heer Mora, opent den avond, en bestaat uit een veertigtal jonge lieden, die, met begeleiding van de tamboerijnen, op de guitaar en mandolina populaire anas uitvoeren. Het effect, aangeboden door deze jonge lieden in nationaal zwart costuum, kuitbroek, Almaviva (groote mantel) en driekantigeu hoed wordt alleen over troffen door den werkelijken triomf, die aan de dansen •en danseressen ten deel valt. Eu deze triomf is wel verdiend de costumes dezer dames zijn die vau de verschillende spaansche provinciën en de dansen dezer vurige, buitengewoon sehoone vrouwen zijn bovenmate bevallig. De geheele zaal was dan ook vol geestdrift, en na de voorstelling werden de danseressen tot drie- maai teruggeroepen en met ruikers overstelpt. Parijs, 20 Juli 1889. J. M. T. Salvatore wandelde droomend voort. De ontembare kracht der verbeelding die zijn geest meesleurde in haar ruisohenden wiekslag, had hem geheel buiten zich zeiven gebracht. Zijne oogen baadden zich in eene zee van licht en glans, in zijne ooren klonken wilde, ver warde melodieënzijne ademhaling werd hoe langer hoe sneller en zwaarder. Had Emmanuele hem niet bij den schouder gegrepen dan zou hij wellicht voor over in de branding zijn gestort. „Bij den heiligen Onofriosignore Padovanino, wat scheelt u F" fluisterde Eacosta ontsteld. „Hebt gij te veel gedronken of bekruipt u de angst F" „Geen van beide", antwoordde Salvatore. „Eene duizeling anders nietGij ziet hethet is al voorbij „Ik hoop", hernam Emmanuele „dat gij uwe zelf- beheersching beter bewaren zult, wanneer de zaak ernst wordt." „Heb daarvoor geen vrees! Als ik eenmaal aan het werk benkan ik mjjae koelbloedigheid zoo goed be waren als iemand." „Dat is ook zeer noodig. Wij zouden anders beiden in het verderf loopen. Daar slaat het reeds kwartier voor tienen. Ik moet nu heengaan kameraad. Luister nu naar hetgeen ik u voorstelIk acht het gewaagd u in uwe woning op te zoekenmaar brievendie meer bevatten dan een enkel woord zijn in zulke ge vallen veel te gevaarlijk. Ik schrijf u dus slechts een paar woorden en onderteeken Giovanna of Margherita laat ons afsprekenMargherita dan weet gij dat ik u in den avond van den dagwaarop gij den brief ontvangtaan gene zijde van den grooten tunnel, bij de eerste huizen van Fuorigrotta wachtevenals hedenprecies om negen uur. Ik schrijf natuurlijk niet v<5or ik zekerheid heb omtrent den Kardinaal. Schrik nietwanaeer gij dan te lezen krijgt„Duizend groeten en kussenMargherita" of eene dergelijke dwaasheid. Ik moet uiterst voorzichtig zyn men mag in het briefje als het soms in verkeerde handen komt, niet kunnen lezen dat gij besteld zijt. En zoo gij my De Staatscourant deelt een keizerlijk besluit mede waarbij de invoer van levende varkens uit Rusland en Oostenrijk-Hongarije verboden wordt. De Rijkskanselier wordt gemachtigd, zoo noodig, uitzonderingen op dit verbod toe te laten. ENGELAND. De Koningin is voornemens den graaf van Fife bij gelegenheid van zijn huwelijk met hare kleindochter, prinses Louise, tot hertog te verheffen. In East Maryiebone is tot lid van het Lagerhuis ge kozen de heer Bouluois met 2579 stemmen; de aanhanger van den heer Gladstone verkreeg 2086 stemmen. Te Liverpool zijn twee groote katoenpakhuizen afge brand, waardoor eene schade van f 600.000 is veroorzaakt. De regeering zal zich waarschijnlijk vereenigen met het voorstel der commissie, om de toelage van den prins van Wales te verhoogen doch daa ook de uitkeering van staatswege aan zijne kinderen te doen ophouden. Den 19 is voor de rechtbank te Manchester de eisch vau het iersche lid van het Lagerhuis O'Brien tegen den minister van buiteul. zaken behandeld tot betaling van f 120000 schadevergoeding, omdat hij hem in eene in het openbaar uitgesproken redevoering valsoh be schuldigd heeftvan de ieren tot het plegen van gewelddadigheden te hebben aangezet, De akte van beschuldiging tegen Boulanger c. s. wordt druk iu de bladen besproken. Vrij algemeen wordt dat stuk als niet zeer overtuigend beschouwd vooral niet ten aanzien van de beschuldiging van samenspanning en aanslag tegen de veiligheid van den staat. Emile Olivier, de bekende oud-minister ouder het derde kei zerrijk, betoogt iu de Figaro mede, dat die beschuldiging kant noch wal raakt. Aan het slot van zijn artikel vergelijkt hij den toeleg om Boulanger door gedroebte- lyke beschuldigingen te gronde te richten met do wijze, waarop de Jacobynen in 1793 Dunton iu het verderf stortten en schrijft dan het volgende „Wij weten nu het laatste woord van het kluchtspel, dat men sedert drie maanden bezig is te vertooneD. Toen men generaal Boulanger vervolgde, wist men, dat er van geen aanslag sprake was. Ook nu houdt meu dit niet in ernst vol. Men heelt zich in de eerste plaats van een lastig measch willen ontdoen en het zich vervolgens gemakkelijk willen maken door'middel vau stellig leugenachtige verklaringen van verachtelijke politiedienaren de eer te bekladden van een dapper krijgsman, die dertig jaar lang zijn land trouw gediend heeft. Ons groot volk zou het besef der gerechtigheid iets te melden hebtdoe het dau op dezelfde wijze. Mijn adres kent gij: Vico BalbiNo. 17 zevende ver dieping. Slechts twee woorden Ik kom dan nog dien- zelfden avond op de afgesproken plaats. De herberg waar wij elkander voor de eerste maal hebben ontmoet, dient gij echter te vermydea. De waarddie ons te zamen heeft gezien al was het ook maar in bet sche merachtig licht van zyn drankhol nag u niet her kennen. Men kan niet weteuhoe en wanneer de satan ons zulk een lastigen getuige nog eens op den hals zou schuiven. Ziezoode zaak blijft dus afgesproken tot weerziens Met gekunstelde oprechtheid schudde hij den Apuliër de hand en verdween toen iu de richting van den oever van Cbiatamoneterwijl Salvatore nog wel een uur ouder de steeneiken van de villa Reale in gepeins verzonkenbleef rondwandelen. Emmanuele vond bij zijne terugkomst in bet koffie huis den voormaligen beambte verdiept in het lezen van het politieblad. Behalve andere merkwaardigheden be-^ vatte het blad een vrij uitgebreid stuk over de „vrien den der vrijheid" geheel in den geest van het artikel in de „Giornale d'Emilia," waardoor Eacosta zich had laten overhalen naar Napels te verhuizeD. „Wel F" vroeg Eacosta, terwijl hij naast den „tweeden helper van den iofwaardigen scherprechter" plaats nam. „Is er iets bijzonders F Gij trekt zulk een spotachtig gezicht 1" Eene litanie over de grootsche daden van het hoofd der politie. Men moet het publiek van tijd tot tijd zulke brokjes te slikken geven, anders wordt het ongeduldig ea verliest het zijn vertrouwen iu de behendigheid der politie vooral in die van de geheime afdeeling. Men weet overal, dat de geheime politie niettegenstaande de slechte 'betaling van de lagere beambten ongehoorde sommen verslindt en voor al die weggeworpen rnilli- oenen wil het volk toch ook wel eens daden zien. Het geen die courantenschrijvers, als het noodig is, uit hunne pen laten vloeienis echter werkelijk bewonderans-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1889 | | pagina 1