SALYATORE. FEUILLETON. No. 88. Een en Negentigste Jaargang. 1889. V RIJ D A G 26 JUL I. Roman van ERNST ECKSTEIN. Prijs der gewone Advertentiën: 0fficiëcl (BcbeelU. Aanbesteding1. finit/enljittb. BELGIE. Da Kamer heeft het wetsontwerp tot deelneming door den staat voor 5.000.000 in de onder neming van den Congo-spoorweg in zijn geheel aange nomen met 88 van de 94 stemmen. De heer Janson onthield zich bij de stemming. ENGELAND. Den 20 is de minister van bui- tenl. zaken door de rechtbank te Manchester vrijge sproken van de tegen hem door het iersche lid van het Lagerhuis O'Brien ingebrachte beschuldiging van laster Lagerhuis. De minister van marine heeft op eene vraaghoe het stond met de versterking der vloot geantwoord, dat in dit jaar de kiel gelegd zal worden voor 52 schepen waarvan 20 op 's lands werven en 32 op werven van bijzondere personen. Van de 20 schepen is de bouw van 18 reeds aangevangen en van de 32 andere is men reeds begonnen met 17 tweede klas-kruisers. Vóór September zijn alle schepen in elk geval onderbanden. FRANKRIJK. Minister Constans heeft veertig ondergeschikte ambtenaren aan bet departement van binnen!, zaken ontslagen, omdat men bewijzen had ge vonden, dat zy aanhaugers van generaal Bonlanger waren. De minister van financiën ontsloeg om diezelfde reden vijf ontvangers en twee adjunct-inspecteurs bij het boschwezen. PERU. D' overeenkomst met de buitenlandsche houders van staatsfondsen is door de Kamer van Afge* vaardigden aangenomen en naar den Senaat verzonden- SERVIE. Het regeeringsblad spreekt de geruchten tegen, dat er tusschen het regentschap en de regeering oneenigheden bestaan en dat de leden der regeering onder elkander verdeeld zijn. SPANJE. Het regeeringsblad behelst een koninklijk besluit, waarbij de invoering van nieuwe bezuinigingen op de begrooting bevolen wordt. ZWITSERLAND. De duitsohe Rijksregeering heeft bet verdrag betreffende de vestiging van vreem delingen in Zwitserland opgezegd. Den 20 Juli 1890 boude dat verdrag op van kracht te zijn. ALKMAARSCHE COURANT. Deze Courant wordt Dinsdag-, Donderdag-en Zaterdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80 franco door het geheele rijk f 1,—. De 3 nummers f 0,06. Per regel f 0,15. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de Uitgevers HERM'. COS- TER ZOON. De Burgemeester van Alkmaar maakt bekend dat ter gemeente-secretarie ter lezing liggen bOStek en voorwaarden, waarnaar op Donderdag 8 Au gustus 1889, in het gebouw van het departement van marine te 's - G r a v e n b a g e, zal worden aanbesteed, het maken van een woongebouw voor den dienst der tcustver- lichting te Egmond aan Zee. Alkmaar De Burgemeester voornoemd 25 Juli 1889. A. MACLAINE PONT. KENNISGEVING. Het HOOED van het Plaatselijk Bestuur te ALKMAAR brengt, op grond van art. 1 der wet van 22 Mei 1815 (Staats blad n°. 22) bij deze ter kennis van de ingezetenen der ge meente, dat het kohier voor de belasting op het Personeel No. 2, betreffende de wijken C en Ddienstjaar 1889/90, op 20 Juli 1889 door den Provincialen Inspecteur der directe be lastingen in Noordholland executoir verklaard, heden aan den ontvanger der Rijks directe belastingen binnen deze gemeente ter invordering is overgegeven. Ieder belanghebbende wordt vermaand op de voldoening van zijnen aanslag acht te geven, ter voorkoming van gerechtelijke vervolging. Alkmaar, Het Hoofd van het Bestuur voornd., 24 Juli 1889. A. MACLAINE PONT. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen ter algemeene kennis, dat zij in hunne vergadering van den 23 dezer ingewilligd hebben het verzoek van den heer J. M. GOES, firma N. GOES ZOON, alhier, om vergun ning tot het oprichten eener stoomtabakskerverij in het perceel aan de zuidzijde van den Dijk, hoek Achterdam, No. 3 alhier. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, A. MACLAINE PONT. 25 Juli 1889. De Secretaris, NUHOUT VAN DER VEEN. De minister van justitie Lejeune heeft bij de Kamer een wetsontwerp ingediend tot wijziging der wet betref fende de toepassing der celstraf. Volgens de wet van 1870 worden misdadigers als regel in cellen geplaatst en naar evenredigheid van de zwaarte dezer straf de duur verminderdzoodat b. v. eene gevangenisstraf van 20 jaar met 9% jaar celstraf gelijkstaat. De onder vinding beeft echter geleerd dat de heilzame werking dezer straf overschat is geworden en daar nu do ten vorigen jare aangenomen wet betreffende de voorwaarde lijke vrijlating of invrijheidstelling onderscheid maakt tusschen voor verbetering vatbare veroordeelden en verharde boosdoenerswordt voorgesteld de eenpa rige vermindering van den dunr der straffen bij toepassing van celstraf te laten varen en in de plaats daarvan tot - 13) Naar het Hoogduitscb. Hoofdstuk V. Te twee unr in den namiddag had het marktschip de haven van Capri verlaten en stuurde nu midden door de golf den steven gericht naar de schitterende kust, wier golvende lijnen zich van den vnurtoren van Molo in in de richting van Portici tot op verren afstand uitstrekken. Helder en zonnig lag het onvergelijkelijke panorama van Napels voor de oogen der passagiers eene flinke bries bracht de azuurblauwe golven in beweging en deed de schitterende rookwolk boven de Vesuvius op zijde nijgen, zoodat deze er uitzag als een door den storm gebogen, reusachtige pijnboom. Voor op het dek zaten twee jonge meisjes beiden waren in gedachten verzonken en toch was de uitdruk king op haar droomerig gelaat geheel verschillend. De eene was Maria, de algemeen bewonderde Zingareila de andere Giulietta, bij wier moeder Signore Cesari, de napolitaansche rechtsgeleerde, zijn intrek genomen had. Op het mooie gezichtje van Maria lag eene uitdrukking, die het midden hield tusschen blijde hoop en angstige gejaagdheid. Van tijd tot tijd vertoonde zich tusschen hare wenkbrauwen de eigenaardige rimpel, die getuigde van bet ernstige nadenken dat geen plaats overlaat voor andere gedachten. Voor de schoonheid van het heden, voor het heerlijke schouwspel dat de golf aan bood, had zij geen enkelen blik over. Giulietta, anders de vroolijkheid zelve, scheea wee- eene verdere toepassing der laatstgenoemde wet over te gaan. Voortaan zou dan de celstraf gemiddeld 5 jaar dureu maar de toepassing voor de personen kun nen verschillen, zoodat de straf in voorkomende gevallen het dubbele en zelfs nog langer zou kunnen duren wat thans zelfs het geval niet kan zijn voor personen tot levenslange gevangenschap veroordeeld. Den 24 werd het wetsontwerp betreffende het plaat selijk bestuur voor Schotland bij derde lezing aangenomen. De minister van oorlog heeft den militairen gouver neur te Rijsel last gegeven een verslag te doen opma ken betreffende onlangs te Roubaix gehouden proefnemin gen met het overbrengen van depêches in tijd van oorlog door middel van zwaluwen. Men zou een zwaluwentil willen vestigen op het fort van den Moot Valórien bij Parijs. Het hof van cassatie heeft de voorziening afgewezen van den voormaiigen gouverneur vau Senegal Genouille, door het hof van Parijs tot een half jaar gevangenisstraf veroordeeld wegens den dood van op het eiland Alcatraa geplaatste negers, die omgekomen waren, doordat hij ver zuimd had, hun tijdig levensmiddelen te doen toekomen. Minister Rouvier heeft den 21 te Grasse het woord gevoerdterwijl minister de Preijcinet te Saumur en de heer Pioquet te ChauDuij eene staatkundige rede uitgesproken heeft. Allen hebben de republikeinen krachtig aangespoord zich tegen de vijanden der republiek te verzetten en met name gewaarschuwd voor Boulanger en zijne aanhangers. Laatstgenoemde wees vooral op het gevaar, dat uit de overwinning der mo narchisten z^u voortvloeienwant het onvermijdelijk gevolg daarvan zou zijn een oorlog die zoowel den dictator als het land ten verderve zou voeren. Bij de oefeningen te Hijères zijn den 23 de torpedo booten 64 en 38 tegen elkander gevaren waarbij 64 zware schade bekwam. Later kwamen de torpedobooten moedig gestemd er lag een vochtig waas over hare oogen en toen zij nu een blik wierp op het laDgzaam verdwijnende Capri, rolden een paar dikke tranen over hare wangen. Niettegenstaande dien weemoed maakte het meisje den indruk van eene harmonische kalmte; men kon haar aanzien, dat deze tranen haar niet ont lokt werden door heftige aandoeningen, maar door een stil verdriet, dat men te boven komen kan zoodra bet hart daartoe het onwrikbare besluit genomen heeft. De gewaarwordingendie haar vervuldenhadden eene edele uitdrukking aan haar lief, maar anders on beduidend gezichtje gegeven. En wie nu het lachje opmerktedat na die vluchtige opwelling van verdriet om het kleinerozenroode mondje speelde moest wel tot de overtuiging komenDie Giulietta weet wat zij wil en beter nog: wat zij wil, is goed. Er was oDgeveer een uur verloopen zonder dat de beide meisjes eenige notitie van elkander genomen hadden. Maria, die later aan boord was gekomen dan Giulietta had baar voormalig speelmakkertje begroet met die afgetrokkenheid, welke Giulietta zoo goed van haar kende en daaina vlak tegenover baar op eene bont geverfde, houten kist plaats genomen. Al was Giulietta niet zoozeer door hare eigene ge dachten in beslag genomen geweest, Maria's stilzwij gendheid zou baar van elke poging om een gesprek aan te knoopen hebben doen afzien. Niettemin gaf zij Zingareila vriendelijk antwoord, toen deze nu opstond en vóór haar staan blijvende plotse ling vroeg „Gaat gij boodschappen doen in Napels?" Driftig, barsen zelfs, werden die voorden uitgesproken; zij scbenen het gevolg te zijn van het onstuimig ver langen om zoo snel mogelijk ontrukt te worden aan den tooverkringwaarbinnen hare eigene gedachten gebannen waren, aan den maalstroom van overpeinzingen, die haar hart bonzen en haar brein duizelen deed. „Boodschappen niet, maar ik moet er toch voor zaken heen1', antwoordde Giulietta. „Gij weet toch, dat mijn 39 en 33 in botsing en zonk 33. Persoonlijke onge lukken hadden niet plaate. ITALIË. De italiaansche consul te Triëst, de heer Duraudo, op wien de irredentisten zeer gebeten waren is door de regeering naar Liverpool verplaatst. In de Riforma het orgaan van den italiaanschen minister-president Crispikomt een artikel voor ten betoogedat de italiaansche regeering den Paus eene vrije en waardige stelling te Rome wil waarborgen. Wil de Paus vertrekken dan laat dit de regeering volkomen boel, maar dan zou een terugkeer van den Paus naar Rome onmogelijk worden. Het pauselijk blad, de Osservatore Roman.?, beantwoordt dit artikel en betoogt, dat de Paus in geen geval aanleiding zal geven tot verstoring van den viede. Mocht bij Rome verlaten, dan geschiedt dit alleen in het uiterste geval, zoo de italiaansche regeering hem het verblijf onmo gelijk maakte. RUSLAND. Blijkens de berichten, welke tot het midden van Juni, oude stijl, loopen en bij het departe ment van landbouw zijn ontvangeD, was de stand der zomergranen aldus in Polen, de Oostzeeprovinciën Groot-Rusland en Zuid-Rusland een gemiddelde en middelmatige oogst, in West-Rusland en Petersburg de stand onbevredigend, in den Kaukasus en Oost-Rusland goed en bevredigend. De stand van wintergranen was aldus in Polen, de Oostzeeprovinciën, een deel van Groot-Rusland en Oost- Rusland goed en bevredigend; in West-Rusland en een deel van Groot-Rusland en Oost Rusland middelmatig; in een deel van Zuid-RuBland en den Kaukasus onbe vredigend in de andere deelen slecht. De oud-Koning Milan is den 24 te 9 uur te Bel grado aangekomen en aan het spoorwegstation ont vangen door Koning Alexanderden metropolitaan Michaelde ministers enz., alsmede door de vertegen woordigers van Duitschland Oostenrijk en Turkije. De gemeenteraad van Santiago heeft ook den Paus het verblijf in die stad aangeboden mocht hij Rome verlaten. broeder in Salerno op school tal komen. Dat wil zeggen nietwat men gewoonlijk door „op school" verstaat waar men het alphabet en het tellen leertdat kent hij al lang maar waar allerlei wetenschap en de taal der kerk „Jawel, dat weet ik. Heel Capri was er verbaasd over. Ik zelve ben erg blijdat Alexandro zoo knap wordt. Toen hij zijn arm brakdie later zoo slecht genas, meenden allen, dat hij nu nimmer iets zou kun nen worden maar ik dacht dadelijkde pastoor heeft gelijkals hij zegtdat de jongen een helder hoofd heeft en dat niet elke zoon van een visscher ook vis— scher behoeft te worden.'' „Niet waar „Maar wat heeft dat nu te maken met nwe reis naar Napels? De weg naar Salerno gaat toch over Sorrente „Ik ga niet naar Salerno, ofecboon bet voor moeder en mij eene ware geruststelling zou geweest zijnals ik juist daar iets gevonden had." „Gevonden „Ja, gij begrijpt toch, dat de soboolwaar Latijn onderwezen wordt, vreeselijk veel geld kost, en nu meende moeder dat zij het huisbonden wel alleen be zorgen kon. Ik moet wat verdienen, Maria, anders is er niet genoeg. Reeds van Juni af hebben wij naar iets voor mij gezocht. Eerst in Salerno. Alle diensten, die goed zijn, waren bezet en die open waren, worden zoó slecht betaald dat ik my zelve nauwelijks zoa hebben kunnen bedruipen. Ook in de hoofdstad ging het niet gemakkelijk. Eindelijk nog geheel onver wacht -kregen wij bericht van onzen agent en daar het aanbod mij geschikt voorkwam „Dus in een dienst vroeg Maria. „In het logement „het gouden kruis, strada del Molo", antwoordde Giuletta. „Als kamermeisje verdien ik zooveel als ik voor mij zelve noodig heb dan nog de fooien JaZingareila voor mijn genoegen doe ik het niet, want ik houd van de vrijheid evenals gij maar, de jongen gaat voor, dat is nu eenmaal niet

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1889 | | pagina 1