V SALVATORE. FEUILLETON. No. 89. Een en Negentigste Jaargang. 1889. De Fransche revolutie. ZON DAG 28 JULI. Dit nummer bestaat uit twee bladen. EERSTE BLAD. Roman van ERNST ECKSTEIN. Prijs der gewone Advertentiën: ALKMAARSCHE COURANT De«e Courant wordt Dinsdag-, Donderdag-en Zaterdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 0,80; franco door het geheele rijk f 1, De 3 nummers f 0,06. Per regel f 0,15. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de Uitgevers HEEM», COS- TEE ZOON. De 5de Mei van het ja&r 1789 de dag waarop voor het eerst na 175 jaren de Staten-Generaal in Frankrijk opnieuw bijeenkwamenwordt in onze geschiedboeken gewoonlijk vermeld als het tijdstip waarvan het begin der groote Fransche omwenteling dagteekent. Niet ten onrechte. Hoor de samenroeping der Staten-Generaal erkende het onbeperkt koninklijk gezag zijn onmacht om verbetering te brengen in den wanhopigen toestand. Te Versailles waar het oude stelsel onder Lodewijk XIV met letterlijk verblinden den luister had geschitterd deed het afstand en gaf het de leiding der zaken over aan de afgevaardigden van den Adel en de Geestelijkheid en van dien nieuwen Derden Stand die onmiddelijk van den lagen rang die hem was aangewezen, zich tot den eersten verhief en waarbij zich weldra de meerderheid der Geestelijk heid en eenige leden van den Adel aansloten om gezamenlijk op te treden als eenige vertegenwoordiging van het Fransche Volk onder den naam van Nationale Vergadering. Een eeuw is voorbij gegaan en de Fransche Ee- publiek viert het feest der groote revolutiemaar geheel het overige Europa houdt zich op een afstand, deels met onverholen afkeer, deels met zekere schroom vallige terughouding. Betrekkelijk weinigen juichen van ganscher harte mee. Die houding is niet on verklaarbaar. Al dadelijk is de tegenwoordige toestand van de Eepubliek meer geschikt om allen die het land lief hebben, met zorg en kommer te vervullen dan met blijde geestdrift. Het schijnt onmogelijk haar een regeering te geven die het land bevredigt. In wilde hartstocht woeden de staatkundige partijen en frac- tiën van partijen tegen elkander, het eene Ministerie vervangt het andere en verkeert terstond weer in hetzelfde levensgevaar; eerroovende verwijten en be schuldigingen van schandelijke dingen en lage drijf- veereu vormen een levendig kruisvuur in de beraad- slaging der Vertegenwoordiging en in den strijd der dagbladen. Wie durft nog aan de toekomst van zulk een Republiek gelooven Wie durft deelnemen aan het eeuwfeest eener revolutie, als dit hare vruchten zijn Wanneer over de Fransche revolutie wordt gespro ken, denken velen aan niet veel anders dan aan KobespierreMarat en Danton aan de onthoofding 14) Naar het Hoogdnitsch. De villa's van Posilippe schitterden in de avondzon toen de beide gelieven de Chiaja bereikten. Arm in arm gingen zij den donkeren tunnel inwaar de kilheid Maria eene huivering door de leden joeg. Het oorver- doovende gedruisch van wagens en voetgangersdat door de rotsgewelven weerklonk, maakte haar angstig; zij klemde zich aan Salvatore vastdie eveneens ten' prooi was aan de zonderlingste gewaarwordingen. De duistere omgeving begon hoe langer hoe meer op een grafkelder te gelijken; de weinige olielampen verblind den, maar gaven geen licht; de voorbijgangers maakten den indruk van geesten van afgestorvenen. Toen Maria zich na eenige oogenblikken omkeerdevertoonde zich de ingang evenals de uitgang als een schitterend wit punt in eene onafzienbare verte. Zij verhaastte baar tred. „Als die nauwe opening zich eens sloot fluisterde zij, „Als de berg eens boven ons instortte Terwijl zij zoo sprak en baar mooie hoofdje teeder tegen den schouder van den geliefde aanvleide, was het de vraag waaraan zij het meest dacht aan de rots massa s van de Posilippe of aan het plan, welks duistere wegen zij zoo straks met Salvatore zou bewandelen. Eene onuitsprekelijke angst overviel haar, eene heimelijke huivering, die niet van haar week, vóórdat zij de eerste huizen van Fuorigrotta voor zich zag. Leeds breidde de schemering zich over de vlakte aan gene zijde van den bergrug, toen het paar den straat weg naar Bauli bereikte. Diepe stilte heerschte op de van Lodewijk XVI en Marie Antoinette, aan het schrikbewind en de guillotine. En inderdaad van hoevele dwaasheden en gruwelen van hoeveel over spanning onverstandlaagheid en wreedheid zijn de tien jaren na 1789 vervuld: vrijheidsboomen en hoof den op piekenfeesten van het Hoogste Wezen en moorden in massa; vaderlandsliefde en heerschzucht dweepzucht en bespottelijke aanmatiging; geestdrift en razernij; belachelijke gevoeligheid en wreedheid; los bandigheid eigenwaan en ijdelheid Wie durft dit tijdvak verdedigen En toch hoeveel goeds bevat de nieuwe orde van zaken, die uit den geweldigen storm is voort gekomen waardoor de oude wereld werd vernietigd Geen verstandig man kan er aan denken het vele gebrekkige van den tegenwoordigen tijdvan de tegenwoordige regeeringen en maatschappelijke toe standen, de velerlei ellende op geestelijk en stoffelijk gebied te outkeonen, en toch hoeveel lager staat het tijdvak dat aan de revolutie vooraf ging. Het lijden is voorbijgaande geweestde zegeningen zijn blijvend. Zelfs het tegenwoordige Frankrijk met zijn aanhoudende politieke verdeeldheid en kleingeestige twisten, hoeveel beter zijn er de toestanden dan in het hongerlijdend en verdrukte Frankrijk van vóór 1789 De Adel en de Geestelijkheid vrij van belas ting en in het bezit van bijna het gansche land; de boer onder tal van hooge lasten gekromd; de geldmiddelen van den staat in hopelooze verwarring aan het Hof buitensporige verspillingde gehuichelde vroomheid uit de laatste jaren van f,odewijk XIV door openlijke zedtloosheid vervangen ongelukkige oorlogen, schan delijke nederlagen drukkende belasting en armoede en gebrek. Ja, de uitbarsting is verschrikkelijk ge weest maar nog altijd gelooven wij dat het woord van Macaulay waarheid bevatwEón ding is duidelijk. De Regeering, de Adel en de Kerk hebben loon naar werken ontvangen. Zij oogstten wat zij gezaaid hadden. Zij vonden het volk zooals zij het gemaakt hadden." Daarbij miste het Fransche volk dat tot nog toe was geleid en bestuurd door de meest onbeperkte monarchieen eensklaps overging tot onmiddelijk zelfbestuurook zelfs de allergeringste ervaring voor die hoogst moeilijke taak. In geen enkel opzicht had de natie zich op dit terrein kunnen oefenen. Hierin stond zij ver ten achter bij de Engelschen en de Nederlanders. De Nederlanders vonden bij de afzwe ring van Philips de Staten des lands. Toen de Noord- Amerikanea opstonden tegen Engeland en een onafhan kelijke republiek stichtten waren zij met de praktijk der regeering bekend en legden zij onmiddellijk de grondslagen voor een vrijen en ordelijken staat. De boekweit- en maïsvelden, geen levend wezen vertoonde zich langs den onafzienbaar langen, rechten weg. Na eenige honderden schreden te zijn voortgewandeld, gingen zij aan de helling van den weg zitten, dicht bij een dier zware ahornboomen, welke hier eene allee vormen van een uur lengte de schoonste van geheel Campanië en geheel tegen hunne gewoonte loosden beiden een smartelijken zucht, toen zij eindelijk eens een vertrouwe lijk woord zouden kunnen wisselen. Salvatore, die onder den invloed was van Zingarella's stemming, had in den somberen tunnel een voorsmaak gehad van de dagen en weken welke hij in Pizza Falcone zou doorbrengen en toen hij tot het besef kwam dat in zijne gevangenis dat bekoorlijke hoofdje niet tegen zijn sehouder leunen, dat zachte handje de zijne niet drukken zou, toen verloor hij gedurende eenige oogenblikken den moed en de veerkrachtdie hij zoo noodig had, en de schadawzijden van het schitterende plan traden voor de eerste maal duidelijk op den voor grond. Ook was Maria nog niet geheel tot zich zelve gekomen. De gedachte aan de scheiding, het vooruitzicht op deu aanstaanden strijd en een gevoel van twijfel aao den goeden uitslag -— alles kwam nu te zameu. In den aanvang onderdrukte zij hare gewaarwordingen. Beide armen om den hals van den geliefde geslagen, smeekte zij hem haar thans alles mede te doelen wat hij met den poiitie-beambte had op touw gezet. Salvatore vertelde haar alles overeenkomstig de waar heid. Alleen veranderde hij den naam van zijn mede samenzweerder hij noemde hem Carlo Grisi. Eacosta had den lichtgeloovigen Apuliër overtuigend aangetoond, dat zulks noodzakelijk was: want indien men Maria in verhoor nam, zou het onder alle omstandigheden beter zijn, dat de naam Eacosta, die natuurlijk in den loop van het proces meermalen genoemd zon worden haar geheel onbekend was. Dat zon haar de rol van onwe tende gemakkelijker maken. Maria zat met ingehouden adem te luisteren. Dat Mjneignore de Fabris in de gevraagde audiëntie be willigd en zich bereid verklaard had het vermetele plan Franschen tastten letterlijk in den blinde rond zij vonden in hun eigen land niets waarop zij konden voortbouwenniets dat tot grondslag of voorbeeld kou dienen, niets dat tot uitgangspunt kon strekken en waarbij zij het overige konden aansluiten. Toen het gebouw der oude monarchie ineenstortte, bleef er niets dan pninhoopen over. Zij moesten zich behel pen met philosophische redeneeringen bespiegelingen en algemeenheden om een nieuwen staat op te bouwenen zij bouwden lnchtkasteelenelke partij vormde zich een denkbeeld van een staat zooals zij dien wenschte en streed een wanhopigen strijd voor de verwezenlijking van dat ideaab Alleen met znlk een staatsregeling als zij zich voorstelde zon het Fransche volk groot en gelukkig kunnen wordendie daartoe niet wilde medewerkenwas een verradereen aristocraateen vriend van het verfoeilijke oude stelsel, en moest onschadelijk gemaakt, desnoods uit den weg geruimd. Geen bedenkingen konden ernstig, geen bezwaren groot genoeg zijn, om den echten patriot in het najagen van dezen heilstaat terug te honden, en met ware razernij werd de wor steling voortgezetdienadat de eerste hoofden ge vallen waren meer en meer ook het karakter van zelfverdediging aannam en in een onderlinge verdel gingsoorlog ontaardde. Of inderdaad de Fransche natie geschikt was voor den regeeringsvorm die men voor haar bestemd had, of de verschillende raderen voorhanden waren waaruit men de nieuwe machine zou samenstellenof op voldoende beweegkracht ge rekend kon worden om haar in werking te brengen en te houden, daarvan gaf niemRnd zich rekenschap, dat vroeg zelfs niemand zich af. Aan de natie mocht niet worden getwijfeld; zij was tot alles bekwaam; ware vaderlandsliefde zou alle bezwaren glansrijk over winnen. Die aan het volk twijfeldewas daardoor alleen reeds een vijand van de goede zaak. Ontzettend heeft Frankrijk geleden onder den ge weldigen storm die zich ver buiten zijn grenzen, die zich over de geheele beschaafde wereld deed ge voelen maar nergens zoo groote verwoesting aan richtte. Wel ging hier en daar ook menige instelling te gronde, waarvan men later, misschien te recht, meende dat zij gespaard had moeten blijven en slechts eenige zuivering en verbetering noodig had maar in hoofdzaak is de werking heilzaam geweest en mogen de natiën zich over de gevolgen verheugen. Dat vergete niemand wanneer hij met ontzetting op de vreeselijke jaren der omwenteling terugziet. Moest de oude wereld in zulk een ontzettende worsteling ondergaan dan moet hare schuld ook wel groot zijn geweest. De wereldgeschiedenis is een wereldgericht. met Salvatore en Carlo Grisi te bespreken, gaf voor Zin- garella den doorslag. Nu viel er immers niet meer aan te twijfelen of haar geliefde wel verstandig han delde; du was het bewezen, dat ook de Kardinaal het plan goedkeurde als de daad van een echt patriot. Zijne Eminentie gaf er zelf om zoo te zeggen de wij— ding aan en den zegen, die een waarborg was voor den gunstigen uitslag. „Na nog één ding", fluisterde Salvatore, nadat hij zijn verhaal geëindigd bad. „Hetgeen ik n nu nog te zeggen heb, is naast het vurig verlangen om u nog een maal in mijne armen te sluiten de hoofdreden waarom ik u verzocht bij mij te komen. Ik kon en mocht niet schrijven want dat zon gevaarlijk kunnen zijn. Luister dus en beloof mij, dat gij doen zult wat ik van u verlang. Het is onvermijdelijk, Maria, dat gij, zoodra mijn aanslag op monsignore de Fabris bekend is gewordeD, den grootst mogelijken toorn voorwendt; want zoo zei de poiitie-beambte er kan niet genoeg zorg worden gedragen, dat de aanslag werkelijk gebonden wordt voor hetgeen, waarvoor wij hem willen laten doorgaan. De tegenpartij is oogenblikkelijk gereed met verdacht makingen. Vroeger reeds, negen of tien jaar geleden, toen een dergelijke aanslag plaats had dat wil zeggen: een werkelijke a3Dslag hebben zij stout- wag beweerddat de regeering dien op touw had gezet. Zoo zal men ook ditmaal de geringste vinger wijzing aangrijpen om betzelfde verhaal in omloop te brengen en daarom, Maria, moet alles in het werk gesteld worden om de echtheid van ons comediespel zoo waarschijnlijk mogelijk te maken. Ik geloof dan ook hoe hard het mij ook vallen zal dat er geen beter middel is om de geloofwaardigheid te verhoogen dan het afbreken van onze betrekking,zoodra gij het bericht van den aanslag ontvangt." Zjj keek hem aan met een angstigen blik. „Moet ik dat doen P stamelde zij met bevende lippen. „Ik zou „Ja, Maria I Het stuit ook mij tegen de borst, maar bedenk toch Zoo gij mij tegenover de were*ld trouw

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1889 | | pagina 1