SALVATOEE. FEUILLETON. No. 90. Een en Negentigste Jaargang. 1889. VV OENSDAG 31 JULI. Nationale Militie. PARIJSCHE BRIEVEN. Roman van ERNST ECKSTEIN. Prijs der gewone Advertentiën: lOfficietl CBcbcclte. fiuiteuUub. r* ALKMAARSCHE OOURAXT. Deze Courant wordt Dinsdag-, Donderdag-en Zaterdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80franeo door het geheele rijk f 1, De 3 nummers f 0,06. Per regel f 0,15. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de Uitgevers HERM*. COS- TEE ZOON. De BURGEMEESTER der gemeente ALKMAAR gelast krachtens bekomen aanschrijving, den verlofganger PETRUS IVENS, van de 5 batterij sJe regiment veldartillerie, om zich' op 20 Augustus 1889, des namiddags vóór A uur, te vervoe gen bij zijn korps te Leiden. Hij moet gekleed zijn in uniform en voorzien van de bij het verlof medegenomen kleeding en equipementstukken en heeft recht op vrij transport naar zijn korps en een daggeld van 0,25, tijdig ter gemeente-secretarie aan te vragen. -\'kmaar» De Burgemeester voornoemd, 29 Juli 1889. A. MACLA1NE PONT. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen ter algemeene kennis, dat zij in hunne op gisteren get ouden vergadering ingewilligd hebben het verzoek van D. A. LUITIAG, slager alhier, om vergunning tot het oprich ten eener slachtplaats in het perceel aan de zuidzijde van het Enidsen No. 15. Burgemeester en Wethouders voornoemd, „Ajk??aarv A. MACLA1NE PONT. 30 Juli 1889. De Secretaris, NUHOUT van DEa VEEN. Lijst van brieven, waarvan de geadresseerden onbekend zijn verzonden gedurende de le helft der maand Juli 1889 E. Bobeldijk, Abbekerk; V. Hamel, Amsterdam; S. J. Slot mans-GravenkageMej. Koos, J. G. Raven, Nieuwediep; E. de Boer, Nij egenA. J. G. Onland, Utrecht. Van E g m o n d a a n Z e e Vischafslager, Sliedreckt. Van Hoogwoud: Wed. G. Bekker, Haringkarspel. Van Noordscharwoude: J. Leek, Hoogwoud: Van Oudkarspel: D. BerkhoutWervershoof. Briefkaarten: Opdam K. RoosMevr. SchorseAmsterdam. XXII. Sinds eenige dagen is de koning van Griekenland binnen onze muren en hoewel Zijne Majesteit half incognito reist, zoo wordt hem toch overal de grootste eer bewezenvoornamelijk omdat hij de eerste euro- peesche vorst is, die de parijsche tentoonstelling bezoekt. Zoo gaven gisteren de president der fransche republiek en Madame Camot een intiem diner eer eere van zijne Grieksche Majesteit, en behoorden de ministers de Ereycinet, Bouvier, Spalier, admiraal Krantz de grieksche gezantMesdames Tirard ea de Ereycinet benevens verdere hooggeplaatste heeren en dames tot de gasten. Het menu voor dit diner was met zorg gekozen en moesten Gassoliettes a la Grecque Glacé Atbenienne koning Gaorge aan zijn gekozen vaderland doen den ken terwijl Naar het Hoogdnitsch. De volgende dag was voor het minnende paartje onvf r- getelijk. Zij gebruikten te zamen het middagmaal on der de veranda van een der voornaamste restaurants het laatste goudstuk werd uitgegevenwant nu brak toch een tijd van ontbering aan Zij babbelden over alles en nog wat, over den eersten tyd van hnnne oefde, over den twijfel, dien zij beiden gekoesterd, over het zalige gevoel dat zij beiden ondervonden hadden, toen alle twijfel was opgeheven. Salvatoregisteren bijna een demon scheen heden een onschuldig kind dat zich verheugde over ieder zonnestraaltje geheel vervuld van de bekoring van het heden, besloot dezen verrnkkelijken namiddag. Tegen vijf uur vertrok het marktschip naar aprimaar Zingarella deelde haar verloofde mede at zij per diligence naar Sorrento wilde gaan aldaar dij eene bloedverwante overnachten en den volgenden morgen per bark naar Capri oversteken. Salvatore was ver aasd, dat Maria eene bloedverwante had in Sorrento; zij bad hem dat nooit verteld. Aangezien hij echter niet de minste reden had om de waarheid van baar verhaal m twijfel te trekken, verheugde bij zich slechts, dat hij naar nu nog een uur langer bij zich houden zou, want de diligence naar Sorrente vertrok niet voor zes uur. ioen zij aan het bureau van de „Messagerie" waren aangekomen, wilde Salvatore een biljet voor haar nemen maar zij voorkwam hem door hem te verzoeken bij den koopmaD aan de overzijde der straat eenige vruchten Eruits norvégiens Filets de soles a la Eusse hem zijne jeugd als zoon van den hertog van Gluckborg te binnen brachten. Het diner werd gevolgd door eene receptie van ambte naren en afgezanten en speelde de republikeinsche garde verscheidene muziekstukkenwaaronder het grieksche volkslied. Koning George is bij zijn volk zeer beminden dit is des te mooier doordat hij vreemdeling voor hen is en een zoon van het noorden dus een geheel ander karakter en andere manieren heeft dan zijne onderdacen; doch hoewel de vorst zeer goed den afstand tegenover zijne minderen weet te bewaren, zoo is hij daarbij toch zoo minzaam en eenvoudig en vooral zoo eerlijk en oprecht, dat zijn volk zich bepaald tot hem aangetrokken gevoelt en George I buitengewoon populair is. Overi gens heeft hij geheel het type van het noordeD, is groot en slank, blond, bedaard en wandelt als een echt huisvader zeer gaarne met zijne kinderen. A M. heeft plan morgen naar Engeland te ver trekken. Wij krijgen dan vandaar een ander bezoek, namelijk dat van Nasser—ad-DIg Sbah van Perzië, die maandag as. met zijn vrij talrijk gevolg op een jacht van H. M. Koningin Victoria de haven van Cherbourg zal binnenvaren. Dat belooft ons weer heel wat feeste lijkheden want de Sbah zal hier op zeer luisterrijke wijze worden ontvangen. Een prachtig hötel in de rne Copernic is reeds geheel voor den vorst der Perzen ingericht, en op prachtvolle wijze gemeubeld. Dinsdag middag tegen vier uur zei een speciale trein hem te Parijs brengen aan het station St. Lazaredaar zal Z. M. op de meest plechtige wijze en met koninklijke eer ontvangen worden door president Carnotdoor alle ministers, de presidenten van Kamer en Senaat den generaal Saussier, enz. enz. Vervolgens zal die geheele stoet op weg gaan naar het hötel in de rue Copernicen alle straten cn p'einen op den doortocht door militairen van het parijsche garnizoen worden afgezet. Bepaald kan ik iederen vreemdeling aanraden de aanstaande week hierheen te komen want gedurende volle acht dagen is het feesten vooren feesten na alles ter eere van den Shah. Behalve de geheel officieele feesten bij den minister president bij den minister van buitenlandsche zaken en bij den president der republiek waartoe ieder nu nog niet zoo gemakkelijk toegang heeftkrijgen wij op 2 Augustus een buitengewoon Eêto de Nuit op het champs de Mars met geheele illuminatie van Trocadéro on paleizen en voortdurende bengaaleche verlichting van den Eiffelteren op 4 Augustus een avondfeest in he. Palais de l'industrie en wat vooral interessant is; illuminatie van de hoogten van Montmartre, Belleville, Passy enz. enz. ter herinnering aan de vreugdevuren, die juist honderd jaren geleden overal gebrand werden. Voegt nog hierbij eene galavoorstelling in de opera en een feest in bet Hippodrome, en waarlijk, de Sbah voor haar te koopen. Nog vóór hij terugkeerde, had zij het plaatskaartje reeds in baar taschje geborgen, maar het luidde niet: „Napels-Sorrente", doch „Napels- Resina". Besina was de eerste pleisterplaats. Toen de Apuliër zich tegen half negen naar Fuori- grotta begafwaar Emmannele Bacosta hem wachtte voor eene laatste besprekingvermoedde by nietdat zijne verloofde, om geen achterdocht bij de medereizigers op te wekken, wel tot Besina was medegereden, maar zich op dit oogenblik reeds weder cp den terugweg naar Napels bevond. Hoofdstuk VI. Zingarella begaf zich rechtstreeks naar de Leon Bmnco dischte der verraste padrona een sprookje op dat hare late aankomst moeBt verontschuldigen maar de zwaarlijvige, slaperige dame bleef er vrij onverschillig onder. Het meisje kon zich zelve eigenlijk geene ver klaring geven van de eigenaardige gewaarwerdingdie haar vervulde. Wantrouwde zij dien gebeimzinnigeo politie-beambte dan toch nog Twijfelde zij aan de goede bedoelingen van den Kardinaal? Brak daar eensklaps een lichtstraal door den roes van verblinding waarin zij verkeerde Het viel haar moeielijk dit te beslissen. Wellicht werd zij slechts door nieuwsgierigheid gedreven. Den volgenden dag de zon was nauwelijks boven de kimme verrezen sloeg Maria reeds den weg in naar het logement „het gouden kruis". Op dit uur lag daar iedereen nog te bed, behalve het dienstpersoneel; zij had dus de kans Giulietta ongestoord te kunnen spreken. Toen zij aankwam, vond zij een facchino bezig stoep en trappen te reinigen; zij vroeg naar Giulietta Harrili, die twee dagen geleden in dienst was getreden. „O, die.,.?" antwoordde de knecht. „Zij heeft een kamertje op de derde verdieping. Moet ik haar eene boodschap overbrengen?" zal over de ontvangst, die hem hier bereid wordt, wel meer dan tevreden zyn. Nog moet ik u, waarde lezers, voor zoover Parijs n niet zeer bekend is of wel zoo gij io lange jaren deze wereldstad niet bezochteen goeden raad geven na melijk deze gaat met een welgevulde beurs op reis. Niet omdat alles hier zoo overdnur isdoeh er is hier zoo buitengewoon veel te zien het is bepaald niet bij te houden. Daar hebt gij ten eerste de tentoonstelling zelve met alles wat er te bekijken valt, met grooteen kleine theaterscafé-concerts enz., dan Buffalo Bill het Hippodrome, en behalve een twintigtal theaters en ooncertennog eene massa nieuwe vermakelijkheden rondom het Champs de Mars, alsde nieuwe Bastille, waar eiken avond de inneming der Bastille vertoond wordt, de Tour de Nesle, huiveringwekkender nage dachtenis, waar werkelijk groote acteurs u de processen uit dien zoogenaamden goeden ouden tijd doen aan schouwen het museum van Jeanne d'Arc enz. enz. Ook hoop ik dezer dagen eens de proeven bij te wonen van eenen nieuwen spoortrein zonder wielen doch op schaatsen waarmede men op het terrein van de Esplanade des Invalides proeven neemtwelke aan vankelijk als zeer goed geslaagd beschouwd worden. Dit is de spoortrein van den uitvinder Dominique Girard die echter reeds sinds een twintig jaren dood isen zonder d9Q oorlog van het jaar 1870 wellicht het succes zijner uitvinding beleefd had. Hierover dus een volgend maal. Parijs, 25 Juli 1889. J. M. T. DUITSC.HL AND. Te Metz en omstreken is tot lid van den Rijksdag gekozen de priester Delles met 9583 van de 10358 uitgebrachte stemmen. Het getal ingeschreven kiezers beliep 24210. Het eerst ge kozen lid had de benoemiog niet aangenomen om de geringe opkomst der kiezers. Te Metz zelf kwamen van de 8171 ingeschreven kiezers slechts 2554 op. In den nacht van den 23 op den 24 is het station der duitsche oost-afrikaansche compagnie in Usagara door de lieden van Buchiri overvallen. De beambte Nielsen werd vermoord, doch den luitenant Liese gelukte het, ongedeerd Zanzibar te bereiken. ENGELAND- De heer Gladstone heeft dèn 25 zijn gouden bruiloft gevierd. Een der eerste op dien dag ontvangen celegrammen was van de Koningin. Den 27 is in het Buckinghampaleis het huwelijk van prinses Louise van Wales met graaf Fife voltrokkeD. De Koningin, de geheele koninklijke familie, de Koning van Griekenland, de kroonprins van Denemarken en de groothertog van Hessen woonden de plechtigheid bij. Lagerhuis. Den 27 is het amendement van den heer Labouckère, om de voor prins Albert Victor en prinses Louise van Wales gevraagde toelagen te weigeren verworpen met 39ö tegen 116 st. Tegenover de be- „Indien het mogelijk is, zon ik haar gaarne zelve spreken. Wilt gij baar roepen of zal ik maar naar boven gaan „Zooals gij wilt. Op dit nar vindt gij haar in de linnenkamer aan het einde van den langen gang aan de rechterhand. Het is ook beter, dat gij maar de moeite doet, om naar boven te gaan, want de huis hondster kan ieder oogenblik beneden komen om te ont- bijten, en die is streng, signora, streng als de satan." Maria bedankte hem voor zijn inlichtingen en sloop zoo zacht de trap op naar de derde verdieping, alsof zij bang was dat men haar hooren zou. De deur van de linnen kamer stond open een streep roodachtig licht viel door de reet in den donkeren gang. Aarzelend trad Maria op de deur toe. Zij wist nog niet hoe zij bij Giulietta haar voornemen zou inkleeden zonder ver denking op te wekken. „Goeden morgen Zingarella blonk het eensklaps van Giulietta's lippen. „Dst noem ik nu eens eene aardige verrassing Toen gij eergisteren zoo koel en zoo vreemd van mij heengingt, meende ik, dat gjj te trotsch waart om u met zoo n eenvoudig kamermeisje in te laten natuurlijk ter wille van uw Apuliër I Jammer, dat ik tot over de ooren in het werk steek Juist 's morgens heb ik het zoo druk...! Naeen kwar tiertje zal ik mij wel aan u kannen wijden, ik haal het later wel weer iD." „Ik kom met opzet zoo vroeg", antwoordde Maria. „Ik heb gewichtige dingen met u te bespreken eeDe zaak, die haast heeftKan men ons hier niet beluisteren „O, wat dat aangaat, kunt gij geheel gerust zijn. Uier, aan onze linkerhand, is een rommelkamertje waar oude prullen en gebroken meubels bewaard worden; de kamer aan onze rechterhand is ledig in het voorbijgaan gezegd de eenige kamer in het geheele huis, die niet bezet ishet is verbazend zooveel vreem- delingen als er tegenwoordig nrar Napels komen.'' Een vlammend rood verspreidde zich over Maria's wangen. Voor de eerste maal in haar leven zon zij

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1889 | | pagina 1