S AL Y ATOBjE. FEUILLETON. Een en Negentigste Jaargang. N®. 91. 1889. V HI J D A G 2 AUGUSTUS. Roman van ERNST EÖKSTEIN. Prijs der gewone Advertentiën: (bftieiitl (BeDeclte. itaittttlAttb. Lagerhuis. Den 30 is het voorstel van den heer John Morley, om te verhoogen de jaarlijksche toelage voor den prins van Wales met 432|,000mits de regeeriog verklaarde dat dit de laatste aanvraag zou wezenverworpen met 355 tegen 184 st. Gladstone met 17 aanhangers en de aanhangers van den heer Parnell stemden met de meerderheid. Daarna werd het regeeringsvooratel aangenomen. Den 31 werd die wet bij tweede lezing aangenomen. fSimtcnlaab. ALKMAARSCHE COURANT. Deze Coarant wordt Dinsdag-, Donderdag-en Zaterdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80franco door het geheele rijk f 1, De 3 nummers f 0,06. Per regel f 0,15. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de Uitgevers HERMi. COS- TER ZOON. KENNISGEVING. Het HGOED van het Plaatselijk Bestuur te ALKMAAR brengt, op grond van art. 1 der wet van 22 Mei 1845 (Staats blad n°. 22) bij deze ter kennis van de ingezetenen der ge meente, dat het kohier voor de belasting op het Personeel, betreffende de wijken E en Edienstjaar 1889/90op 30 Juli 1889 door den Provincialen Inspecteur der directe be lastingen in Noordholland executoir verklaard, heden aan den ontvanger der Rijks directe belastingen binnen deze gemeente ter invordering is overgegeven. Ieder belanghebbende wordt vermaand op de voldoening van zijnen aanslag acht te geven, ter voorkoming van gerechtelijke vervolging. Alkmaar, üet Hoofd van het Bestuur voornd., I Augustus 1889. A. MACLAINE PONT. DUITSCHLAND. Den 27 des avonds is te Munchen het zevende duitsche gymnastiekfeeet door prins Lodewijk van Beieren geopend met eene vrij uitvoerige rede waarin hij met groote hartelijkheid gewaagde van de beide overleden Keizers, met ingenomenheid sprak van Duitschlands bondgenootschap met Oostenrijk- Hongarije, en herinnerde, hoe het ten tijde van Jahn soo verscheurde en vernederde Duitschland tot een groot rijk geworden was. En op de vraagwat is nu onze taak, antwoordde hij onder levendige toejuichingen, dat deze -was trouw te blijven aan Keizer en Rijk en eendrachtig te blijven. Na in het licht te hebben gesteld wat dit moest beteekenen heette bij de aanwezige oostenrijkers welkomzeggendedat het bondgenootschap tusscheu Duitsehland en Oostenrijk- Hongarye voor goed een einde had gemaakt aan den meer dan honderdjarigen strijd tusschen het pruisische Koningshuis en bet Huis van Hababurg Lotharingen waaronder Duitschland onuitsprekelijk geleden had. Hij vermaande de oostenrijkers om hunne duitsche taal en duitschgesindbeid te bewaren niet vergetendedat geen Huis Duitschland zooveel Keizers geschonken had ais dat van Habsburg en dat zij meer dan alle anderen tegen franschen en turken hadden gestreden. Een woord aan allen, die de duitsche tasl spraken, aan de vreemdelingen ea met name aan Duitschlands bond genoot Italië en de beteekenis van het drievoudig bond genootschap voor den vredebesloot bij zijne rede welke grooten indruk schijnt gemaakt te hebben. Den 29 bezocht de Prins Regent naet de andere te Munehen aanwezige Prinsen de groote gymnas:iek- feestzaalwaar om een prijs oefeningen werden ge honden. Daarna werd eene algemeene uitvoering in de open lucht gehouden. Onder prachtig weder heeft vervolgens in de beste orde een optocht voor het konink lijk paleis plaats gefcad welke drie uren duurde en waaraan 25000 personen met 1500 banieren deelnamen. Vooral de oostenrijkers met hnnne bijzonder fraaie, meest zwart-wit-roode banieren werden toegejuicht. 16) Naar het Hoogduitsch. Zingcrella herkende gemakkelijk den politie-beambte, van wien Salvatore haar drie of viermaal eeoe be schrijving had moeten geven. Het bloed steeg haar naar de wangen. In het eerste oogenblik meende zij voor eene ontdekking te staan, die grooto gevolgen zon kannen hebben. Daarna maakte zij echter de gevolg trekking, dat die signore uit Calabrië zijne Eminentie de kardinaal zijn moest en vond toen de maskarade zeer begrijpelijk. Monsignore kon onmogelijk in zijn staatsie-koets voorrijden hij moest onbekend blijven anders zon het bezoek in het logement grooter opzien wekken dan dat van den Apuliër in het paleis van zijne Eminentie. Maria bracht dit alles met elkaar in verband en begreep nu ook waarom de politic-beambte gezegd had, dat ds Calabrische signore in het logement zou overnachten. Dat zou minder in het oog vallen, uan een verblijf van eenige aren; na het onderhond konden immers „onvoorziene omstandigheden" hem noodzaken terstond verder te reizen. Maria was zóó zenuwachtig, dat zij allerlei tegen strijdige dingen vertelde. Die in het cog loopende magere man was zeker een van die grootsteedsche huwelijksmakelaars die tegen woordig overal te vinden warer; Salvatore zelf had haar bekend dat wil zeggeD, hij vermoedde dat zulk een zielverkooper hem eenigen tijd geleden had aan gebroken alles te zaaien genomen Zij vie; zich zelve in de rede en wierp een angstigen Vooraan liepen de buitenlanders, daarop de noord- duitschers de militaire vereenigingen en zangvereni gingen de zuidduitsche en oostenrijkschs gymnasten en eindelijk volgden gekostumeerde groepen welke de geschiedenis der gymnastiek voorstelden. Zoo gaf de Munchener Mannen-gymaastiekvereeniging een beeld der gymnastiek bij de Romeinen. De groepen met voor stellingen nit den bloei van de riddertijden en den be vrijdingsoorlog muntten neer nit. ENGELAND. Naar aanleiding vsc het aanstaand bezoek van Keizer Wilhelm aan Engeland doet de Stan dard uitkomen, dat datrdoor de bandens welke Engeland en Duitschland verbinden, enger worden aangehaald. Dat blad wijst op de gevaren welke Europa van Rusland en Prank rijk bedreigen. Voor het oogenblik willen deze beide landen den oorlog niet maar zij houden zich alleen rustig, omdat zij overtuigd zijn van de overmacht hunner tegenstanders. De Keizer van Duitschland kan er zeker van zijn datzoolang Duitschland den vrede helpt handhaven of indien de vrede mocht verbroken wordaa, om de onschendbaarheid van het grondgebied van den aangevallen Staat te helpen verdedigen, Enge land niet achterwege zal blyven. Hoogerimis. Den 29 heeft de minister van bui- tenlaudsche zaken geantwoord op eene vraag om nadere inlichtingen, in verband met het oosterscbe vraagstuk, dat hij de sombere voorspellingen van den heer Stratheden and Campbell te dien aanzien niet deelde. Hij liet zich o. a. zeer gunstig uit over den toestand in Bulgarije. Sedert 1887 was daar niet veel bijzonders voorgevallen en werd bet goed geregeerd zoodat het vooruit ging. Over de toekomst van het Balkan-schiereiland was natuurlijk niets met zekerheid te zeggenmaar toch bestond er geen reden meer voor de vrees, dat Bulgarije weer het tooneel van rustverstoring zou worden daar de toestanden aldaar veel hechter waren geworden. FRANKRIJK. Den 28 zijn Boulanger Dillon en Rochefort op nieuw gedagvaard. Zijn zij binnen den op nieuw gestelden termijn van 14 dagen nog niet aan wezig, dan worden zij weerspannig aan de wet verklaard. De heer Wilson., de schoonzoon van den gewezen president Grévydie zich candidaat gesteld had te Loches in Indre en Loireis op den 28 niet gekozen. Boulanger is werkelijk slechts in 12 van de 1429 kantons gekozen. De republikeinen hebben in bet ge heel 26 zetels verloren en er moeten nog 160 her- blik in het peinzende gelaat van Giulietta. Deze was echter veel te veel vervuld met de hoofdzaak om op alle bijzonderheden in Maria's gedrag te letten. „Zingarella", sprak zij plotseling, „weet gij wel, dat ik u heerlijk helpen kan? Luister: Heden avond komt de hoekkamer op de eerste ver dieping vrij, maar is ook al weder besproken door iemand nit Rome. Komt dus de signore nit Calabrië, dan is er geen andere kamer in het geheele huis dan die, hier vlak naast. De linnenkamer is den geheelen dag ge sloten. Zoo gij uw oor tegen het sleutelgat legt, hoort gij aliea wat in de nevenkamer gesproken wordt. En zie eens Ik had dat zelve nog niet opgemerkt Zij wees met de hand naar een smal, langwerpig venster, rechts van de zijdeur, boven een der hoogste kasten. Zonder een woord te sprekenschoof Maria eene tafel bij, sprong er op en boog zich ver over den kop van de kast, „Men kan de halve kamer overzien", fluisterde zij, „maar men wordt ran daar ook gezien." „Dat is gemakkelijk te verhelpen", zei Giulietta. „Probeer eens of gij er dit niet kunt voorspelden." Zij nam van een der bakken waschgoeddie rechts en links door de kamer verspreid stonden, een katoenen keukengordijn en spelden had zij altijd in het zakje van haar huisschortje. Met bevende handen ging Maria aan het werk en slaagde er eindelijk in, het ffordiin te bevestigen. „Ziezoo. Hier, boven, in het hoekje, is nog juist eene opening, groot genoeg om door te kijken. Dat was een slimme inval van n, Giulietta. Ik zal u eeuwig dankbaar blijven. Maar deuk er om de strengste ge heimhouding „Natuurlijk. Alleen reeds om mij zelfswil. Als men er achter kwam kon ik vandaag nog mijne biezen pakken." Giulietta bleef nog eenigen tijd in de kamer bezig, ter wijl Zingarella, met de handen in den schoot gevouwen, op een klem bankje zat en haar peinzend gadesloeg. stemmingen plaats hebben. In ronde cyfers genomen bekwamen de caudidaten van de republikeinsche partij bij gelegenheid van de verkiezingen op den 28 1.500.000 stemmen, de monarchisten en bonapartisten 600.000 en generaal Boulanger 153640 stemmen. Laatstgenoemde werd zelfs geslagen in de departementen die hem indertijd met groote meerderheid als afgevaardigde voor de Kamer kozen. De heer Belz de Villasdie onlangs te Marseille in een tweegevecht den heer Pierotti doodde is tegen eene borgstelling van f 2500 op vrije voeten gesteld. De Shah van Perzie is te Parijs aangekomen. Hij werd opgewacht door den president der republiek. RUSLAND. De wetwaarbij de rnssische taal als verplichte taal voor het onderwijs op de bijzondere scholen in de Oostzee-provinciën wordt ingevoerd is nu afgekondigd. Van het godsdienstonderwijs wordt in die wet niet gesproken. TURKIJE. De gouverneur van Creta is terug geroepen. Riza-pacha thans gouverneur van Janina is voorloop'g als gouverneur daarheen vertrokken. EGYPTE. De engelsche troepen werden te Assoean saamgetrokken. Nog een regiment ontving bevel nit Cairo om op te breken. De Nijl wast snel. BRAZILIË. De moordaanslag op den Keizer is gepleegd door den portugees Adriaan Vallehandels bediende, 20 jaren oud. Hij heeft bekend die daad bedreven te hebben op aansporing van de republikeinen. STATEN-GENERAAL. Tweede Kamer. Indische begrooting. Bij het afdeelings-oaderzoek van het ontwerp tot ver hooging van hoofdstuk I der Indische begrooting voor 1889 (aanbouw vaa nieuwe schepen) vonden sommigen het bevreemdend, dat niet vóór de jongste indisohe be grooting de onhoudbare toestand van het wachtschip te Soerabaya en het opnemingsvaartuig Hydrograaf was ontdekt. Ook had het eenige leden bevreeimd dat de minister een schip als de Bandadat vol gens hun oordeel binnen kort vele herstellingen zou behoeven en steeds eene groote boeveelheid steenkolen verbruikte wilde bestemmen voor opnemingsvaartuig. Men voorzag dan ook, dat het in de naaste toekomst steeds in herstelling zou wezen tot groot nadeei zoo wel voor de te verrichten opnemingen als voor de schatkist. Andere leden spraken de meening uit, dat 1 et wacht schip te Soerabaya, dat vlak aan den wal ligt, zonder bezwaar kon vervallen de daardoor te verkrijgen be sparing kon aan de actieve marine te stade komen. De doortrekkende matrozen konden alsdan in de debarke- mentsgeboawen worden gehuisvest, en in de overige i^— Daarna zei Giulietta „Ziezoo nu laat ik u alleen. Het zal wel midda" wordeD, alvorens de signore aankomt. Ik hoop, dat de tijd u met lang zal vallen 1 Als ik toevallig op de trap ben, wanneer hij komt, zal ik u terstond waarschuwen,.." „Neendoe dat nietverzocht Zingarella „ik zal het wel merken. Blijf zoolang gij kunt in de kamers. Ik zou met gaarne hebben, dat Salvatore u tegenkwam. Hij heelt n vroeger reeds een paar malen gezien en zal u overal elders zoeken dan hier in het logement maar by heeft een uitstekend geheugen. Hij zou u wellicht aanspreken en u het geheele geheim ont futselen., „Maar, wat denkt gij toch wel van mij? Zooals gij wilt echter! Dus tot weerziens!" Zy draaide den sleutel om en stak dien in den zak. Daarna ging zij aan hare dagehjksche bezigheden in de logeerkamers. Even over tienen had Giulietta voor de beide dames op No. 60 eene boodschap bij den portier en rende met hare gewone vlugheid de trappen af. Op de eerste verdieping aangekomen bonsde zij tegen een gladge schoren signore aan, die in een dichten mantel gehuld, door den eersten bediende naar boven werd gebracht.' Corpo de Dio vloekte de vreemdeling met onge kunstelde heftigheid, want de elleboog van Giulietta, die voor hem wilde uitwijken, was ia een vrij onzachte aanraking met zijne maag gekomen. „Ik vraag uwer Excellentie duizendmaal vergiffenis" stamelde Giulietta met eene kleur als vuur. De Excellenza echter bleef voorovergebogen staaa van de pijn, en vloekte daarna novmaals en wel zóó kras, dat Giulietta, die aan de ruwe uitdrukkingen van schippers en visschers gewoon was zich verbaasde over de ongemanierdheid van dien onbekenden signore. In het volgende oogenblik scheen de signore intus- schen behoefte te gevoelen deze uiting van zijne ware natuur voor zich zelveu wat te vergoelijken. „Mijn kind sprak hij op een eigenaardig, zalvenden toon, „gij moet mij niet kwalijk nemen, dat ik zooeven,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1889 | | pagina 1