SAL Y A T O RE. FEUILLETON. No. 93. Een en Negentigste Jaargang. 1889. W OENSDAG 7 AUGUSTUS. Prijs der gewone Advertentiën: <S>flUië«l ©ebeelte. Merkwaardige drukfout. PARIJSCHE RRIEVEiX. Roman van ERNST ECKSTEIN. Ëuit«ulaub. ALKMAARSCHE COURANT Deze Courant wordt Dinsdag-, Donderdag-en Zaterdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80franco door het geheele rijk f 1, De 3 nummers f 0,06. Per regel f 0,15. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de Uitgevers HERM'. COS* TER ZOON. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR, brengen ter algemeens kennis, dat zij in hunne op heden ge houden vergadering ingewilligd hebben het verzeek van P. WIT en F. J. MEELIS, om vergunning tot het oprichten emer bergplaats van lompenijzer enz in het perceel aan de west zijde van het Groot-NieuwlandNo. 73. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, A. MACLAINE PONT. 6 Aug. 1889. De Secretaris, NUHOUT VAN DER VEEN. In het artikel „De oude strafrechtspleging", geplaatst in on9 nummer van zondag 4 Augustus 11., komt een drukfout voor, die niet tot de gewone soort behoort. Omtrent de uitvoering van de afs huwelijke straf van Damiens leest men daar o. a „Ongeveer een uur lang spanden de paarden te vergeefs hunne krachten in, zoodat vele aanzienlijke dames haar medelijden met den arme te kennen gaven." Zt5ó heeft; de zetter begrepen dat het moest zijn en inderdaad zou men ten minste een dergelijke uiting van medelijden mogen verwacht hebben. De waarheid is echter anders. Het medelijden gold niet den ge folterden menses. De laatste woorden moeten aldus gelezen worden „zoodat vele aanzienlijke dames haar medelijden met de arme dieren te kennen gaven." XXIV. Men ban gerust zeggen dat. op bet oogenblik drie gebeurtenissen de parijscbe bevolking bezig houden namelijk: 1. de verkiezingen van verleden Zondag; 2. het bezoek van den Shah van Perzië3. de feesten ter gelegenheid van de plechtige begrafenis van het stoffelijk overschot van Carnot, MarceauLatour d'Auvergne en Baudin in het Pantheon. De verkiezingen beginnen reeds tot het verledene te behoorende derde gebeurtenis heeft eerst morgen plaats en ligt dus nog in de toekomsthetgeen echter het heden uitmaaktdat is en blijft het bezoek van den Shah. De meeste bladen hier schrijven eiken dag geheele kolommen vol van wat de Shah doet, van af 's morgens dat Z. M. opstaat tot 's avonds dat hij naar bed gaat, de vorst kan geen stap doen, zich niet om- keeren eten of drinken zonder dat wij dit den vol genden dag met veel omhaal en op de minuut af door tientallen van reporters vernemen. Bijna alle geïllu streerde tijdschriften toonen ons zijn portret en wij weten juist wat de Shah eet het schijnt dan dat Z. M. een buitengewoon gezonden eetlust heeft. Niet willende achterblijven bij mijne parijsche col lega s, heb ik ook den Persisohen Keizer eenige malen op den voet gevolgd. Dit is evenwel een bepaald on gemakkelijk werkje, want zoodra men in het publiek gewaar wordt, dat de Shah in aantocht is, stroomen onmiddelijk duizenden personen toeen dan moogt gij herkalisehe kracht bezitten, in minder dan een oogen- Naar het Hoogduitsch. 18) Hoofdstuk VII. Drie dagen later had niet ver van het Theatro San Carlo de gedenkwaardige gebeurtenis plaats, die geheel Napels weken lang in rep en roer bracht. Zijne Eminentie, de Kardinaal, mocsignore deFabris, had, door zijn geheimsecretaris vergezeld, in het alge meen bekende rijtuig met vier paardenzijne woning verlaten, om den gezant van eene bevriende mogendheid een bezoek te brengen. Evenals altjjd, wanneer het rijtuig van den Kardinaal zich vertoondewas in de straten die hij doorreed een levendig gedrang ontstaan. Het volk dat Mon- signore vergooddestrekte aan alle kanten groetend de handen uit en deed de lucht weergalmen van juich kreten, die zijne Eminentie beantwoordde door te wen- ken met de hand, zonder zich nit zijne gemakkelijke houding op te richten. In de nabijheid van het Carlo-theater was de straat zoo opgepropt door de voortdurend aangroeiende mec- schenmassa, dat noch de beide voorrijders, noch de vier dragonders die zooals gewoonlijk, het rijtuig escor teerden in staat waren den weg voor hun gebieder vrjj te maken. Langzaam reed men door een der smalle stratendie van het noordoosten op de piazza uitkomen. bl k sleept de menschenmaasa u mede en zijt gij ver van uw doel afgedwaald. Z. M. is bepaald verrukt over de buitengewoon hartelijke ontvangst welke hij zoowel van officieele zyde als van hot publiek ondervindt. Vóór zijn bötel loopen eiken morgen zeer vele personen op en neder in de hoop dat de Shah zich aan het venster zal vertoonen bezoekt hij de tentoonstelling dan wordt hij door de heeren Berger en Alphand ont vangen en dcor eenige hoofdinspecteurs overal rond geleid. Nasser-ed-Din stond in bewondering voor den Eiffeltoren, doch heeft eerst heden er toe kunnen be sluiten dien ook te bestijgen van den ascenseur wilde hij geen gebruik maken, doch ging te voet langs den trap tot de eerste verdiepingbooger heeft Z. M. het niet gebracht. De vorst wordt namelijk zeer spoedig duizelig. Op zijne wandeling in de tuinen van het Champs de Marsen ook in de gebouwen kocht hij aan bijna alle kiosken eene groote hoeveelheid snuis terijen als spiegeltjes penhouders porte-monnaies enz., alles met Eiffeltoreatjes in miniatuur. onderdag ontving hij een curieus bezoek van den negerkoning Dinah Salifon en de beide vorsten schij nen reeds dikke vrienden; zij praten met elkander door middel van eeneu tolk en de Shah was zeer nieuws gierig eenige bijzonderheden van den Senegal-Koning te vernemen, aangaande de grootte van diens land, de sterkte van zijn leger en bevolking, enz., doch Dinah Salifon pcbijnt niet veel begrip te hebben van statistiek en moest dus het antwoord schuldig blijven. Nasser- ed-Din is echter met zijnen neef, den negerkoning, hoogst ingenomen en heeft hem een prachtigen eere sabel cadeau gemaakt, waarvan het heft en de soheede ingelegd zijn met diamanten en kostbare steenen. Dinah Salifon was een en al verrukking over dit fraaie ge schenk, en heeft onmiddellijk de kostbare sabel op zijde gehangen. Ook Buffalo Bill's hyppodrome telde reeds den boogen gast onder zijne bewonderaars, doch hetgeen Z. M. wel het meest zal hebben getroffen ia het Fêle de Nuit op het Cnamps de Mars van gisteren avond. Van ons leven hebben wij nog zulk een gedrang niet bijgewoond. Tegen negenen het Trocadero binnenkomendvinden wij al dadelijk de trappen bezet met menschen die maar doodeenvoudig in tiendubbele rij vlak voor de ingangen zitten. Op den Jenabrug blijven de mensehen staan om van het dubbele schouwspel te genieten, aan geboden door Trocadero en Champs de Mars, die beide geheel geïllumineerd zijn doch is dit stilstaan zeer ten ongerieve van hen die gaarne doorloopen. Menige duw en hier en daar een scheldwoordwaarop wij maar niet letten, en zoo komen wij toch de brug over, banen ons met de grootste moeite verder den doortocht tot den Dome Central waar juist de Shah president Carnot en madame Carnotverscheidene ministers generaalsafgevaardigden persische grootheden enz. enz. zijn binnen gegaan. Het gedrang wordt nu ver schrikkelijk de aanwezige politiemacht is totaal onvol doende duizenden personen waaronder wij ons ook bevinden, verdringen zich onder het balcon van den Dome Central, waar de Shah en de geheele offfeieele Eensklaps, op den hoek van het met menscben ge vulde pleiD, knalde er een schot. Eer nog de menigte wist, wat het te .beduiden had, zag men reeds de magere gestalte van den politie-beambte Emmanuele Racosta in eene wanhopige worsteling met een hoog opgeschoten, bleekeD, in het oog loopend schoonen jongeling. Salva- tore Padovanino hield het ruiterpistool nog krampachtig vast, en naar het scheen, deed hij zijn uiterste best om het tweede schot op de borst van zijn woedenden aan valler te richteD. „Help riep de politie-beambte. „Help Men wil den Kardinaal vermoorden Daar knalde een tweede schotmaar aangezien de tromp van het pistool naar boven was gekeerd werd niemand getroffeD. „Leve de Pabris 1" riep de ontstelde en verbitterde menigte. In een oogwenk was Salvatore op den grond geworpen. De lazzaroni, die zich van oudsher door woest heid hebben gekenmerktzouden hem zonder twijfel zwaar mishandeld hebben indien Emmanuele Racosta niet in naam van den president van politie tusschen- beiden gekomen was en den misdadiger als zijn gevangene in bescherming had genomen. Het rijtuig van den Kardinaal was intusschen door gereden en wel boe langer hoe sneller want op bevel van zijne Eminentie had het escorte de sabels ontbloot en toen ook dit niet hielp, eenigen van de bardnekkig- sten het plat van den kling laten voelen, zoodat spoe dig de noodige ruimte verkregen was. Monsignore de Eabris was, hoe handig hij zich ook toonde in de politiek, een vreesachtig man die zeer bezorgd was voor zijne eigene veiligheid. Zoodra hem was medegedeeld wat er eigenlijk was voorgevallen, kwam hem het enthonsiast gejuich van het napolitaansehe gepeupel als een goed gespeeld comediespel voor, dat bestemd was hem in slaap te wiegen en zoodoende voor de kogels van den moordenaar den weg te banen naar zijn hart. stoet zich aan het publiek vertoonea. Op dit oogenblik wordt het bengaalsch vuur ontstoken de Eiffeltoren is van boven tot onder in een vuurrood kleed gestoken, van het derde platform vallen de electrische stralen juist op de groep in welker midden zich Nasser-ed- Din en president Carnot bevinden een gejuich gaat uit meer dan tweemaal honderdduizend keelen omhoog en het leve Carnot, leve de Shah overstemt elk ander geluid. Da vorst maakt het militair saluut en tegen kwart voor tienen verlangt Z. M. naar huis, de Shah is gewend vroegtijdig naar bed te gaan. Thans krijgen wij een gratis stoombad en eene drukking van alle kanten van wie weet hoeveel kilogrammen aan het duwen, dringen en stooten komt geeu einde, vlak in onze nabijbe d raken zoowel mannen als vrouwen hand gemeen, het is lachen en joelen, maar ook schreeuwen en slaan, gelukkig is er geene ruimte genoeg voor het teveel gebruik maken van rottingen en parapluies als verweermiddelen. Het gros van het publiek echter is vredelievend en scheidt zonder veel moeite de twistenden. Bij den uitgang aan de Porte Rapp heeft de con ducteur van een rolstoel de onvoorzichtigheid door de menschenmassa te willen heendringenvan achteren echter is het opduwen zoo vreeselijk dat wij bij tien tallen tegelijk tegen 's mans meubel terecht komen en gevaar loopen onder den voet te geraken de man maakt zich nog boos ook doch S'est weldra den aftocht met zijne zeer toegetakelde stoel die eene ferme repa ratie zal behoeven. Drie maanden der Tentoonstelling zyu na voorbij en in dien tijd is het succes steeds grooter geworden; reeds werd de expositie door meer dan 10 millioen betalende personen bezocht, tegen een weinig meer dan 5 millioen in hetzelfde tijdvak van 1878. Hopen wij dat het weder ook verder moge medewerken, en nog tallooze stad- en landgenooten en vreemdelingen hunne schreden naar de expositie zullen wenden. Parijs3 Ang. 1889. J. M. T. BELGIË. Te Antwerpen is den 30 de eerste uit den Oongostaat aadgevoerde hoeveelheid ivoor in het openbaar verkocht. Er waren tal van buitenlandsche handelaren aanwezig. De 1139 tanden brachten ge middeld 14 per stuk op. De geheele voorraad bracht meer dan f 200.000 op. Er is sprake van het houden van geregelde driemaandelijkscbe veilingen. ENGELANO. Den 2 kwam de Keizer van Duitsohland op het keizerlijk jacht Hobenzollern met het hem vergezellend eskader onder prachtig weder te Portsmouth aan, alwaar in drie lange, zich ver in zee uitstrekkende rijen de engelsche schepen lagen, bestemd om den volgenden dag aan de revue der vloot deel te nemen. Toen de prins van Wales^op het koninklijk jacht de Hohenzollern naderde om den Keizer te be groeten, daverden uit honderden kanonnon van weers zijden saluutschoten. De Keizer stond in admiraals uniform op het dek. Onder het afwisselend spelen van het engelsche en het dnitsche volkslied, gingen de Op een signaal van den politie-beambte snelden twee of drie zijner collega'sallen in burgerkleeding naar de piaats, waar men den Apuliër, die intusschen weder was opgestaan niet dan met moeite in bedwang kon houden. Zyne polsen waren reeds door de boeien open gereten. Emmanuele vroeg hem op barschen toon zijn naam maar Salvatore antwoordde niet. Daar drong een der dragonders die het rijtuig van den Kardinaal hadden geëscorteerd zich met ontblooten sabel door de volksmenigte heen en bleef, toen hij bij de politie-beambten gekomen wasstaan. „Wie van u heeft den moordenaar gevat?" riep hij, zich tot Racosta wendende. „Ik antwoordde deze. „Goed. Zijne Eminentie wenscht nog heden de juiste toedracht van het gebeurde te weten." „Zijne Eminentie is al te goed hernam Racosta. Een vlammend rood bedekte zijn mager gelaatde gelukkige wending, die hem onmiddelijk in persoonlijke betrekking bracht met den Kardinaalverraste hem, niettegenstaande zijn hoog gespannen verwachtingen. De dragonder maakte rechtsomkeerden Salvatore Padovanino werd onder onafgebroken scheld-en schimp woorden en woedende bedreigingen naar de staatsge vangenis van Pizzo Falcone gebracht. De stooten en vuistslagen van de verontwaardigde lazzaroni had hij met de grootste onverschilligheid ver dragen zij bewezen hem immers hoe volkomen alles gelukt was, hoe goed hij de rol gespeeld had, die hij op uich genomen had de rol van een dweepzieken misdadiger. Toen echter de hoogemet ijzer beslagen deur achter hem in het slot viel en de gevangenbe waarder de zware grendels er voor schoof en vloekend heenging toen overviel hem toch een beklemd gevoel, dat niets te maken had met de somberheid van zijn verblijf. Het W83 een gevoel van volslagen hulpeloosheid dat

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1889 | | pagina 1