SALVATORE. KERMIS. FEUILLETON. No. 94. Een en Negentigste Jaargang. 1889. V R IJ D A G 9 AUGUSTUS. Roman van ERNST ECKSTEIN. Prijs der gewone Advertentiën: dDffieiëd (Bebeelte. Snitenlaub. DÜITSCHLAND. Den 5 is te Dresden de be kende romanschrytster Eanny Lewald overleden. ENGELAND. Keizer Wilhelm is zoo ingenomen met de ontvangst in Engeland dat hij besloten heelt zyn vertrek tot den 9 des ochtends uit te stellen. Hij is den 6 met den prins van Wales aan boord van de Osborne naar Sandown gegaan waar zij de geheele engelsche vloot, welke oefeningen ging houden, voorbij zag stoomen. Te Osborne teruggekeerd, bezichtigde de Keizer met den prins van Wales de Irene, waarover prins Hendrik van Pruisen bevel voert, en stoomde daarna langs de duitscbe schepen. FRANKRIJK. De tentoonstelling te Parijs ia den 4 door 212318 betalende bezoekers bezocht. TURKIJE. De russische gezant te Konstantinc— pel, de heer Nelidofl, heeft den groot-vizier een schrijven ter hand gesteld, waarin gewezen wordt op den gespan nen toestand op het eiland Kreta en de turksche re geering verantwoordelijk gesteld wordt voor nadeelen welke russische onderdanen daardoor zouden kunnen lijden. STATEN-GENERAAL. Tweede Kamer. ALKMAARSCHE COURANT. Deze Courant wordt Dinsdag-, Donderdag-en Zaterdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80; franco door het geheele rijk f 1,— De 3 nummers f 0,06. Per regel f 0,15. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de Uitgevers HERM». COS- TER ZOON. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR; Overwegende, dat de nummering der perceelen in wijk L, ten gevolge van den aanbouw van tal van perceelen in de laatste jaren, zeer veel te wenschen overlaat en daarom veranderd dient te worden vóór de aanstaande volkstelling Brengen ter algemeene kennis, dat zij den 6 dezer besloten heb ben die wijk gebeel te vernummeren, waarmede beden een aanvang; is gemaaktgeschiedende deze vernummering volgens artikel 3, laatste lid, der algemeene politie-verordeniDg ten koste der Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, A. MACLAINE PONT. 8 Aug. 1889. De Secretaris, NUHOUT VAN DER VEEN. BURGEMEESTER en "WETHOUDERS van ALK MAAR brengen ter algemeene ker.nis dat de kermis dit jaar wordt gehouden van Za.t6rd.Rg 24 Augus tus tot en met 1 September 1889dat de loting voor staanplaatsen zal worden gehouden ten stadhuize op Donderdag 22 Augustus 1889 's namiddags te 2 uren dat op Maandag, den 2 September, des morgens onmiddellijk moet worden aangevangen met het afbreken en opruimen der kramen, tenten of uitstallingen; dat den Commissaris van Politie opgedragen is, de straatmuziek zooveel mogelijk te beperken en aan regelmaat te onderwerpen dat de muziek in of bij de draaimolens uiterlijk te twaait uren des nachts geëindigd moet zijn. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar A. MACLAINE PONT. 6 Aug. 1889. De Secretaris NUHOUT VAN DER VEEN. BELGIE- Bij de voortgezette beraadslaging over het wetsontwerp tot regeling van den vrouwen-en kin derarbeid heeft de heer Woeste den 3 zijn amendement ingetrokken, om den Zondag als rustdag voor te schrij ven. Hij hield vol, dat in dat voorstel niets buiten sporigs, noch ongrondwettigs gelegen was, maar hij gaf toe omdat men het feitelijk over de zaak zelve eeua bleek te zijn. Den 5 is de algemeene beraadslaging geëindigd. Bij de daarop gevolgde artikelsgewyze behan deling zijn den 6 de zeven eerste artikelen aangenomen. Het eerste zondert van de bepalingen der wet uit den arbeid in inrichtingen waar uitsluitend leden van het gezin worden gebruikt onder het gezag van vader, moeder of voogd mits die inrichtingen niet bebooren tot de gevaarlijke of ongezonde en daarin noch stoomketels, noch mechanische motoren worden gebezigd. Het tweede artikel verbiedt den arbeid van kinderen onder de twaalf jaar. Art. 3 geeft den Koning de bevoegdheid om den arbeid van minderjarigen onder de 16 jaar te verbieden of alleen voor een zeker aantal uren daags, een bepaald Naar het Hoogduitsch. 19) Den derden dag werd Salvatore, door twee karabiniers begeleid, voor den reebter van instructie gebrachtdie in een der bovenste vertrekken van het oude kasteel met zijne schrijvers en gerechtsdienaars zitting hield. Nadat de rechter den gevangene diens naam woon plaats ouderdom beroep enz. had afgevraagd, ging hij op langzamen, plechtigen toon voort „Salvatore Padovanino, gij hebt u schuldig gemaakt aan eene misdaad die door de wetten van het Konink rijk met den dood wordt bedreigd. Volgens de verkla ring van geloofwaardige getuigen onder wie de politie beambte Emmanuele Racosta bovenaan Btaathebt gij den zevenentwintigsten dezer maand, te ongeveer 4 uur 'b namiddags ter hoogte van het Carlo-theater, op zijne Eminentie den Kardinaal, monsignore de Eabris, eerste minister van Zijne Majesteit den Koning, een schot ge lost met het kennelijk doel zijne Eminentie te dooden. Gij zijtmet het wapen in de handdoor den politie beambte, Emmanuele Racosta, gegrepen en met de hulp van eeDige wakkere burgers onschadelijk gemaakt, alvo rens gij in staat waart uw misdadigen aanval tegen den doorlnchtigon persoon van zijne Eminentie te herhalen. Het wapen, een ruiterpistool van het zwaarste kaliber, is door de getuigen van Emmanuele Racosta bij het koninklijk gerechtshof gedeponeerd. Gij ziet het hier voor u liggen, Salvatore Padov&nino, Bekent gij u schuldig te hebben gemaakt aan poging tot moord op aanlal dagen, of onder bepaalde voorwaarden toe te staan in gevaarlijke of ongezonde en moeielijke inrich tingen. Hetzelfde geldt volgens art. 4 ook voor andere inrichtingen ten aanzien van voor jongelieden bezwaar lijken of gevaarlijken arbeid. Na verwerping of intrekking van verschillende amen dementen werd art. 5 overeenkomstig het voorstel der regeeriag aangenomen. Het bepaalt, dat binnen drie jaar na de afkondiging der wet de Koning den duur van den dagelykschen arbeid en den tijd en de wijze van ruBt zal regelen voor jongelieden beneden de 16 en vrouwen beneden de 21 jaren, met inachtneming van de eischen der nijverheid enz. Art. 6 noemt de instellingen en autoriteiten, welke daarbij moeten worden gehoord. Art. 7 verbiedt den arbeid van vrouwen ge durende vier weken na bare bevalling. De beraadslaging over art. 8, bepalende den werktijd voor jongelieden onder do 16 jaar en voor vrouwen, is aangevaugen. Den 3 is de heer E. Allewaert, sedert 17 jaren schepen voor onderwijs der gemeente Antwerpen, over leden. 's Avonds woonde de Keizer een groot feestmaal bij in de Yachtclub van Cowes, dat onder leiding van den prins van Wales werd gegeven. Den 7 vertrok de Keizer met de Hohenzollern naar Portsmouth, om zich van daar naar do wapenschouwing over 30000 man van alle wapenen te Aldersbot te begeven. Het weder was prachtig; de houding der troepen bij het defileeren uitmuntend. Keizer Wilhelm betuigde den hertog van Cambridge en den generaal Wood bevelhebber van het kamp te Aldershot, zijne bijzondere ingenomenheid met het voorkomen der manschappen en de juistheid hunner bewegingen. De prins van Wale3 was door eene liohte ongesteld heid verhinderd de wapenschouwing bij te wonen. Lagerhuis. Den 5 is de wet tot het verleenen eener toelage uit de schatkist aan twee kinderen van den prins van Wales bij derde lezing aangenomen met 136 tegen 41 stemmen. Den 6 vroeg de beer Gauby of de regeericg voornemens was voorschriften aan de egyptische regeering te geven, om zich op nienw van het bezit te verzekeren der bevaarbare gedeelten van den Nijl en rijne Eminentie en zulks te hebben gedaan met het wapen, dat ik u hier vertoon De Apnliër haalde zwaar eD angstig adem. Het noodlottige „ja" wilde hem niet over de lippen komen. Weliswaar bewezen de woorden van den rechter welk een geloofwaardig getuige Emmanuele Racosta zich getoond had, en boezemde dit een gevoel van veiligheid in, maar het instinct was machtiger dan bet verstand. De rechter moest de vraag onder toevoeging van eene zeer nadrukkelijke vermaning, herhalen, alvorens Salva tore tot het geven van een bevestigend antwoord kon besluiten. „Goed", hernam de rechter, „ik moet u doen op merken, dat de stijfhoofdigheid waarmede gij schijnt te willen weigeren een feit te erkennen dat door een aantal ooggetuigen is bevestigd groote kortzichtigheid verraadt. Alleen in eene onvoorwaardelijke bekentenis zou de koninklijke rechtbank wellicht aanleiding vinden, u als een verblinden dwaas in de allerhoogste genade van Zijne Majesteit aan te bevelen. Ontkent gij echter de daad laat gij ons in het onzekere omtrent de aan leiding, dan is nw lot beslist. Vergeet dat niet, wanneer ik u thans eenige bijzonderheden zal vragen. Begrepen F" „Ja, mijnheer", antwoordde de Apuliër. „Nogmaals dusGij hadt het plan monsignore de Eabris te dooden. Wat heeft n tot die misdaad bewogen F" „De wenBch mijn vaderland nuttig te zijn „Hoe zoo F Is men dan zijn vaderland nuttig, wanneer men de wetten met voeten treedt F Wanneer men den weldoener des vaderlands laaghartig vermoordt F" Salvatore was thans weder geheel in zijne rol en nam eene theatrale houding aan. „Mijnheer", sprak hij met rollende oogen, „gij spreekt van uw standpunt ik handelde echter van het mijne. De Eabris verdient den eeretitel niet van „weldoener des vaderlands", hij is de vijand van de natie, hij is een tiran en dezen tiran uit den weg ruimen achtte ik eene verdienstelijke daad van vaderlandsliefde. Ware zij gelaktgeheel Napels zou mij toejuichen en gij zelf Bahr-el-Gbazal door het bezetten van Berber en Don- gola. Minister Smith antwoordde, dat de regeering geene voorschriften aan Egypte te geven bad. De regeering had alleen de verbintenis na te komen, welke zij op zich nam met betrekking tot de verdediging der egyptische grenzen. Uit eene door minister Constaus aan den ministerraad overgelegde opgave van den einduitslag der verkiezingen voor de algemeene raden blijkt, dat de republikeinen 29 zetels verloren hebben. In drie departementen namelijk Ille en Vilaine, Mayecne en Vienne hebben de monarchisten en bonapartisten de meerderheid verkre gen. Boulanger is nergens gekozen, hoewel zijne can- didatnur, niettegenstaande hij zelf haar ingetrokken bad, hier en daar gehandhaafd was. Boulanger heeft weer eene proclamatie gericht tot bet fraueche volk, dat hij als zijn eenigen rechter be schouwt. In dat stuk volgt hij punt voor punt de akte van beschuldiging en noemt bij de daarin tegen hem ingebrachte beschuldigingen schandelijken laster. RUSLAND. De wet is afgekondigd waarby be paald wordt, dat de gymnasia met onderricht in de duitscbe taal te Birkenruhe en Eellin (gouvernement Lijfland) binnen drie jaren moeten gesloten worden. Het staatssubsidie aan bet gymnasium van Birkenruhe was reeds met ingang van ljl3 Juli 11, opgeheven. Den 7 ia te Peterhof het huwelijk tusschen den groot vorst Peter en de prinses Militza van Montenegro vol trokken. De plechtigheid werd bijgewoond door al de leden van het keizerlijk huis, door verschillende buiten- landsohe bloedverwanten door het corps diplomatique en de grootwaardigheidbekleeders. Aan het feestmaal werd yok deelgenomen door den duitschen en den en- gelscben gezant. EGYPTE. Uit Cairo is bericht, dat een egyptisch bataljon van Wady-Haifa Sarras bezet heeft. Generaal Grenfell wordt den 10 te Cairo terug verwacht. Ruiling van gronden. Voor de uitvoering der werken van het Merwede- 'kanaal in de gemeenten Maarssen, BreukelenNijenrode en Loenen heeft de Staat gronden noodig, behooreode aan signorezou wellicht de vriendschap zoeken van den man, die thans geboeid voor u staat." De rechter beet zich op de lippen. „Zoo zoo sprak hij hoofdschuddend. „Heb ik het niet gedachtDus weder een slachtofler van die ellen dige propaganda Het wordt tijd, dat er eindelijk eens korte wetten gemaakt worden met die aanhangers der revolutie 1" Hij zei dat meer tot zich zeiven dan tot den be schuldigde. Daarna ging hij voort „Hebt gij medeplichtigen F" „Geestverwantenja", gaf de Apnliër onverschillig ten antwoord oDtelbare maar medeplichtigen in den zin waarin gij dat bedoelt neen Ik wilde de lauweren waarnaar ik streefde, voor mij alleen behouden." „Gy hebt dus geheel alleen het plan tot den aanslag gesmeed F Het zij zooWij zullen de bijzonderheden nader bespreken. Gij deelt echter den geest, waaruit uw plan is voortgesproten, met vele anderen. Gij bebt toch zeker van gedachten gewisseld en zoo in het verkeer met menschen, die even weinig eerbied voor de wet koes teren, den treurigen moed opgedaan tot de misdaad, waar omtrent gij u thans moet verantwoorden. Is dat niet zoo F" „Niet geheel, mijnheer. Ik heb in Napels bijna geen kennissen; mijn omgang bepaalde zich tot de beide kler ken van den advocaat, bij wien ik werkzaam was, en deze beiden gij kunt u daarvan gemakkelijk overtuigen behooren niet tot de partij van de vrienden der vrijheid. „Gij, daarentegen,zijt een ijverig aanhanger dier party gij bezoekt de geheime vergaderingen, gij neemt deel aan hun oproerig drijven F" „Ook dat niet", sprak Salvatore met vaste stem. „Ik zeide immers, dat ik met niemand in betrekking Bta. Toeh beeft de vrijheidspartij grooten invloed op mij gebad. Gij weet dat de beginselen dezer ware vaderlanders in vlugschriften van allerlei aard beschreven en verdedigd worden in geschriften, die over Sardinië ofErankrijk worden binnengesmokkeld. Deze vlugschriften heb ik ijverig gelezen en ik ben reeds zear spoedig tot de over-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1889 | | pagina 1