SAL YATO ft E. FEUILLETON. No. 95 Een en Negentigste Jaargang. 1889. ZONDAG 11 AUGUSTUS. Prijs der gewone Advertentiën: Dit nummer bestaat uit twee bladen. EERSTE BLAD. Binnenland. Roman van ERNST ECKSTEIN. Te Westgraftdijk is eene vereeniging tot be strijding van schoolverzuim opgericht. ALKNAARSCHE COURANT. Deze Courant wordt Dinsdag-, Dondord&g- en Zaterdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80 franco door het geheele rijk f 1, De 3 nummers f 0,06. Per regel f 0,15. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de Uitgevers HERM». COS TER ZOON. Den 7 is te Haarlem tot gemeente heel- en verloskundige benoemd de heer dr. G. A. Haremaker, arts aldaar. Te Brummen is den 7 de vrouw van den timmer man van Holten van den zolder gevallen zij was on middellijk dood. Den 7 des avonds is te Hoemstödo de aan den Wagenweg gelegen villa Klein-Berkenrode, bewoond door den heer A. v. Wickevoort Crommelin, afgebrand. Omstreeks tien uur brak de brand uit, doch eerst om kwar tier over elven konden twee brandspuiten water geven. Aan blusscben viel niet meer te denken; het geheele huis stond in lichtelaaie zoodat te Zand VOOrt de vuurgloed duidelijk zichtbaar was Om halfeen was het buis uitgebrand. De brand moet ontstaan zijn door het in aanraking komen van de venstergordijnen met eene kaars op de kinderkamer. De dienstmaagd redde het kind. De heer en mevrouw Crommelin brachten den avond in bet circus Carré te Haarlem duor en vernumen bet ODbeil om elf uur, toen zij huiswaarts keerden. De meubelen nit het benedengedeelte der woning zijn gered. Den 7 en S is te Zwolle voor de hoofdakte ge slaagd G. Sieffers, onderwijzer te HG0r HugOWaard; te Leeuwarden H. Heemskerk, te Brummen. Den 7 en 8 zijn te AtHStsrdaai voor de hoofd akte geslaagd 2 van de veertien namelijk M. van den Berg te Woerden en fl. L. A van Bommel te Gc- rinchem. Te Schiedam is den 8 een hooiberg op het terrein van de aschvaalt met ongeveer 40000 P. hooi afgebrand. Den 8 is te Utrecht voor de engelache taai, lager onderwijs, geslaagd J. H. D. van der Kwast te Zaan dam. Den 8 is aan het ministerie van marine aanbe steed het maken van een woongebouw voor den dienst der verlichting te Egmond aan Z90. Laagste in schrijver was de heer M. Oorthuis te Egmond binnen voor f 5749. Het provinciaal bestuur van Noordholland beeft den 8 bij enkele inschrijving aanbesteed bet bouwen eener nieuwe wachterswoning met magazijntje ter ver vanging van de bestaande houten woning bij de Dui- vendreehtsche brug behcorende tot de werken van den grooten weg der eerste klasse No. 3 geraamd op 3715. Laagste inschrijver was de heer J. C. van Geijn te Weesp voor f 3465. Den 8 heeft de gemeenteraad van Rotterdam benoemd tot tijdelijk leeraar voor de geschiedenis en aardrijkskunde aan het E asmiaansche gymnasium den beer J. E. Niemeijer te Hoorn. Den 8 des morgens is te Arnhem een lantaarn opsteker, die op zijne ronde om de lantaarns te blussehen Naar het Hoogduitsch. 20) Hoofdstuk VIII. De volgende vier dagen gingen voor den gevangene in de grootste eentonigheid voorbij. Alleen de cipier trad twee malen, op de vastgestelde uren de cel bin nen om bet overvloedige maar smakelooze maal te brengen en de aarden kruik te vullen. Van verzachting of begunstiging, waarover de pseudo-kardinaal bij de ontmoeting in „Het gouden Kruis" gesproken bad was niets te bespeuren. Eenmaal wendde Salvatore zich tot den cipier met de vraag of het niet mogelijk was die ellendige mat en de vuile wollen deken voor een behoorlijk nacht leger te verruilen. De man lachte schamper en antwoordde: „Men zal u eerstdaags nog wel een harder bed geven." Hij maakte daarbij een veelbeteekenend gebaar met de hand, bij bedoelde de plank onder de guillotine. Ook werden den Apuliër de handboeien niet afge nomen. „Gij zoudt anders op bet denkbeeld kunnen komen den „Signore di Napoli" en zijn helpers het werk voor den neus weg te kapen verklaarde de cipier. „Signore di Napoli" zoo noemde men in die dagen met beleefde vergoelijking den scherprechter. Ieder ander zou bij zulke onaaugename ondervin dingen zonder twijfel moedeloos zijn geworden en in stilte zijne Eminentie bet verwijt hebben gedaan dat door een Doodlottig toeval in de Lauwergracht viel verdronken. Men schrijft ons uit ScllOOrl Het was eene goede gedachte om den kermismaandag te Groet op te luisteren door eene ringrijderij en de comm ssie beeft vaarljk eer van baar werk gehad. 23 Ongehuwde peren toch dongen naar de prijzen en het was een vroolijk en aantrekkelijk schouwspel. Be gunstigd door mooi weder liep alles in de beste orde af en werden de prijzen als volgt behaaldle prijs door J. Kazenbroot met mej. C. Nuijens, 2e prijs door A. Praat met mej. M. Hoebe 3e prijs Jb. Kuijper met mej. T. Helder en 4e prijs dcor M. de Leeuw met mej. M. Kroon. Ia plaats van wijlen den beer M. Cornelisse is tot lid van den raad te UitgGGSt gekozen de heer P. Groen met 137 van de 186 uitgebrachte stemmen De beer J. Koster bad 40 stemmen. Bij den koltwedstrijd den 7 gehouden bij den heer A. Kist te ZuidSCliarWOUd©, met 23 deelne mersieder met twee aandeelen cf dubbele partij, werd de prijs behaald door den heer Jb. Kuilman te NiGUWÖ NiGdorp, de eerste en tweede premie door den heer Jan Kostelijk te ZuidscharWOUdG. Bij den biljardwedstrijd met 28 deelnemers, werd de prijs behaald door den heer P. Kraakman, de eerste premie door den heer C. de Geus Tz. en de tweede door den heer T. Kostelijk, allen van Zuidscharwoude. De prijzen en premiën bestonden in contanten. Den 8, des avonds omstreeks half elf, is op het Zieken te 'a Gravenhage een ruim 60jarig man, die een boter- en kaaswinkeltje had en in zijn huisje een ver trekje had afgezonderd tot het houden van een kost gangervan dien kostganger, schoenmaker van beroep, die achterlijk was gebleven in het betalen van zijn kost baas en daarom aanzegging had gekregen de woning te verlaten met een mes een steek in zijne buik ge kregen toen hij zijn verzoek, om weder in huis te worden opgenomen geweigerd had. De verwonde had nog even de kracht om onder het uitroepen vand i e smeerlap steekt mij een mes in den buik! het mes uit de wonde te trekkeu en stortte toen dood ter aarde. De moordenaar die op de vlucht gegaan was, werd spoedig achterhaald, niettegenstaande hij ouder het vluchten riep, houd 'm om het publiek en de politie op een dwaalspoor te brengen. Bij kon, besluit van den 8 is met ingang van 1 Sept. benoemd tot directeur van het post- en tele graafkantoor te WormGrVGGr de heer T. C. G. teu Bokkel, thaus directeur van bet Rijks telegraaf kan toor aldaar. Den 9, des morgens te 7 uren, is te's Gravenhage een felle brand onstaan in een magaiijn van olie, loog en andere brandbare stoffen in de Verwerstraat. De hitte was zoo hevig, dat zoowel de gevels der belen dende, als die der tegenover gelegen perceelen ver schroeid werden. De vrouw en de drie kinderen, die zich op de eerste verdieping van het perceel bevonden, hij al te vreesachtig was ja hem misschien van ver geetachtigheid of harteloosheid beschuldigd hebben; ieder ander zou uit deze ééne ontgoocheling wellicht tot de onderstelling zijn gekomen van meerdere mis verstanden of zelfs van eene noodlotige ontbnooping Salvatore bezat echter wij weten het reeds het eeuwig nieuweonfeilbare troostmiddeldat hem zege vierend uit den strijd met het heden deed te voorschijn komenhij verstond de kunBt van het droomen en nooit voelde hij zich beter in staat zich in hoogere tieren te verheffen dan thans. Hij had de onaangename gewaarwordingen reeds bedwongen eer zij tot volle ontwikkeling waren gekomen. Immers van de zijde des vermeenden monsignore was hem niets met onbepaalde zekerheid beloofd In bet begin van de tweede week verbrak eene on verwachte gebeurtenis de eentonigheid van het kerker- leven. De cipier verscheen met een ernstig en voor naam uitziend beer en sprak zeer beleefd„Zoodra de signore gereed is, gelieve by drie malen tegen de deur te kloppen", en verwijderde zich daarnaterwijl hij den grendel met buitengewone kalmte in de kram schoof. Salvatore had met gebogen hoofd op de brits gezeten. Nu stond bij langzaam op. De vreemde ging naar hem toe nam hem met een kalmen doordringenden blik op en zei toen op zachten toon „Ik ben Antonio Cesariadvocaat by het koninklijk gerechtshof. Volgens de heerschende gebruiken heeft het lot mij tot uw verdediger aangewezen want aan gezien gij hier niet woonachtig zijthebt gij ook niet het recht een raadsman te kiezen, Salvatore Padovonino, ik hoop, dat het toeval, waardoor het lot juist mij heeft aangewezen, u niet tot nadeel zal strekken; want hetgeen ik tot nu toe uit de processtukken van deu rechter van instructie gewaar werd heeft mij de overtuiging ge schonken dat gy meer een dweepzieke dwaas dan een werkelijke misdadiger zijt en ik heb mij tot levens taak gesteld alles te doen wat ik vermag, zelfs ver werden uit bet venster gered de mandie nog in buis was gegaan om zijn gezin te helpen, kreeg ernstige brandwonden aan gelaat en banden. Te HGGmstGdG wordt een postkantoor gevestigd; het tijdstip, waarop het kantoor in werking treedt, wordt nader door den minister van waterstaat bepaald Beroepen bij de ned. geref. kerk te BrOGk Op LangGdijk J. Adriaanse te Zeist. Te Tongeren is een 19jarige metselaar bij de in aanbouw zijnde kerk van bet dak gevallen hij was dadelijk dood. Op de 3% pet. geldleening groot f 72600 ten laste van de gemeente Oude-Pekel—A, werd ingeschreven voor 313,400. De leening werd gegund tegen 99*/< pet. Benoemd tos onderwijzer aan de burgerschool te Edam N. Spaander, onderwijzer te BGIiningbrOGk, tijdelijk werkzaam te Wognutn, en te Ransdorp J* A. Tolk te Broek in Waterland. De gemeenteraad van Delft heeft een subsidie van 1000 verleend voor de feestviering oij gelegenheid van bet 25jarig bestaan der indiscbe instelling aldaar op 2 Sept. a. s. Do varkensziekte heeft zich te Egmond aan Zg8 gelukkig niet uitgebreid zoodat er op heden geen enkel ziektegeval aanwezig is. Den 9, 's avonds ten 9 ure, passeerde het duitsche eskaderwaarop zich de Keizer bevindt EgmOnd aan ZOG. Het leverde een prachtigen aanblik op en bad dan ook een menigte toeschouwers aai het strand gelokt. Van de vaartuigen werd met 3 vuurpijlen ge- salueerd hetwelk van de lichttoren Van Speyk insge lijks met vuurpijlen werd beantwoord. Den 8 heeft voor de arr. rechtbank te QaarlGm te recht gestaan G. J. R,, sedert 4^ jaar eerste klerk bij de stadsbank van leening aldaar, die tusschen 1 October 1884 en 11 Juni 1889 er zijn werk van maak te telkens dezelfde voorwerpen uit de zilverkamer der bank weg te nemen ze te beleenen by verschillende inbrengsters of aan de bank zelveze weer weg te nemen en weder te beleenen. Zoo had hij een gouden horloge 24 maal twee dito's 38 maal een gouden da mes-horloge 4 maaleen gouden vestketting 7 maal en nog een zilveren horloge 1 maal weg genomen en we der beleend. De beleensommen daarop verkregen be liepen samen f 1261 welk bedrag hy ten eigen bate aanwendde. Hij bekende volledig zijne schuld en toonde veel berouw. Het geld had hij bijna uitsluitend besteed om zijne moeder en zijne zuster te helpen. Het O. M. achtte 74 diefstallen ten nadeele der bank bewezen en vroeg zijne veroordeeling tot 18 maanden gevangenis straf. Zijn verdedigerwees hoofdzakelijk bij zijn plei dooi op nog me^r verschoonende omstandigheden en ver zochte eene lichtere straf. Uitspraak den 15. Beroepen naar de chr. geref. kerk te Wolvega ds. A. de Geus te MGdemblik naar Groningen ds- A. van der Sluis te EnkhuiZGIl. ovor de grenzen van mijn ambt als advocaatom ver dwaalden en verblinden te redden en op den rechten weg terug te brengen." De Apuliër voelde zich om meer dan ééne reden diep getroffen bij deze warme toespraak. Vooreerst wekte bet eene eigenaardige gewaarwording bij hem op, dat juist een van de uitstekendste leden der „party der vrij heid** zijne verdediging zou voeren. Dikwijls genoeg had hij den naam van Antonio Cesari booren noemen in ver band met het ijveren van de „vrienden der vrijheid", om terstond te begrijpen dat dit toeval den stempel van waarheid zou drukken op het geheele weefsel van Emmanueie's plannen. Voor een zeker gedeelte van het publiek was Salvatore thans ongetwijfeld het bloote werktuig van do „partij der vrijheid", de zaakgelastigde, die door zijne lastgevers beschermd en gesteund werd. Al mochten deze overpeinzingen hem ook eenige bevrediging schenken wijl zulk eene dwaling van het publiek geheel in overeenstemming was met de bedoe lingen van den Kardinaal zoo voelde hij toch naast de voldoening, die het veistand hem schonk, een zekeren instinctmatigen angst. Hij scheen te begrijpen, dat eene bepaa'de grens van geloofwaardigheid niet bereikt mocht worden wilde het hem gelukken zich later voor de publieke opinie geheel te rechtvaardigen. De tooneel- speler, die den stervenden strijder nabootst, moet zich in acht nemen de waarheid niet zoó nabij te komen dat hij zich zeiven bet zwaard in de borst stoot. On middellijk daarop maakte zich echter eene nieuwe be zorgdheid vau hem meester. Hij had eene kinderlijk- naïeve achting voor de welsprekendheid van den advocaat. De overdreven voorstellingen die onder het volk ia omloop zijn, dat een rechtsgeleerde van zwart wit kan makendat hij met zijne redde tong den grootsten misdadiger als een vlekkeloos lam kan laten vrijspreken, spookte ook door het brein van den Apuliër. Eenige verkeerd begrepen gevallen in de praktijk van deu rechtsgeleerde bij wieu bij klerk was stijfden hem in dit vooroordeel. Wordt vervolgd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1889 | | pagina 1