SAL VATQ R E. IJKKANTOOR. FEUILLETON. No. D7. Een en Negentigste Jaargang. 1889 V R IJ D A G 16 AUGUSTUS. Reclame-zucht of erger PARIJSCHE BRIEVEN. Roman van ERNST ECKSTEIN. Prijs der gewone Advertentiën: Eindhoven. (Dfötiëel (öebeclte. UKUA.IRSCBE COURANT Deze Coarant wordt Dinsdag-, Donderdag-en Zaterdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80; franco door het geheele rijk f 1, De 3 nummers f 0,06. Per regel f 0,15. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de Uitgevers HEEM». COS- TEE ZOON. Aan den heer P. E. v. P. B., Uw brief geadresseerd aan De meest gelezen courant te Alkmaar ia door de post-administratie alhier bij ons be zorgd en dus in ons bezit gekomen. De gezonden advertentie komt in dit blad voor. Wij schrijven u nader. Directie der Nieuwe Courant. Naar aanleiding van bovenstaande correspondentie, voorkomende in de Nieuwe Courant van Donderdag, 15 Augustus 1889, 2e bladz., 6e kolonderaan, ver voegden wij ons bij den Directeur van het Postkantoor alhier om inlichting. Wij hebben door dit bezoek onvoorwaardelijk de overtuiging verkregendat deze daad van willekeur van de zijde van een ondergeschikt ambtenaar geheel en al buiten voorkennis en medeweten van den steeds voorkomenden en hoogstverdienstelijkeu postdirecteur is geschied. Maar eene andere zaak is de handelwijze van den uitgever der Nieuwe Courant, den heer W. APPEL Jr. Is het niet alleszins aanmatigend, een ge sloten brief", met een dergelijk adres voorzien als aan zich gericht te beschouwen Is het k i e s c h in zulk een gevaleen geslo ten brief", zonder voorkennis der postadministratie te openen Is het edel door het wereldkundig maken van de zaak als in het nummer van donderdag dier courant is geschied de postadministratie, die zich gelukkig beroemen mag op een onbesproken verleden aan groote onaangenaamheden wanneer men het daarbij laat bloottestellen en de verdenking van gebrek aan nauwgezetheid op haar te laden? Wij proteeteeren tegen dergelijke verregaande «66!»- matiging. Wij protesteeren tegen zulk eeue grove «n- ktegchheid, om geen erger woord te gebruiken. Wij protesteeren tegen zulk eene onedele lu&ts- delwfjze. Ten overvloede, laten wij hieronder volgen de ver klaring van den Postdirecteur betreffende deze zaak. DE UITGEVERS. Naar aanleiding der publiceering van het feitdat bedoelde brief bij den uitgever van voormelde Cou rant is bezorgd als zoude de postadmini stratie alhier van oordeel zijü, dat de Nieuwe Courant, Uitgever de heer W. Appel Jr., de meest geletene te Alkmaar is, meen ik langs dienzelfdeu weg te moeten bekend maken dat bedoelde brief, helaas b|| abuis, zonder mjinc voorkennis of toestem ming, noch van die der ambtenaren aan mijn kan toor, ten bureele van de Nieuwe CourantUitgever de heer Appel, besteld is geworden. De Directeur van het Postkantoor te Alkmaar, GOUWE. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen ter kennia ?an belanghebbenden dat nu de herijk in de buitengemeenten afgeloopen is, het ijbbantoor alhierte beginnen met 19 Augustus e. k., weder geregeld geopend zal zijn eiken Maandag, Woens dag Vrijdag en Zaterdag vau des voormiddags 9 tot des namiddags 1 uur. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, A. MACLAINE PONT. 15 Aug. 1889. De Secretaris, NUHOUT YAN DER VEEN. De volgende personen worden verzocht zich ter ge meente-secretarie (aid. Bevolking) ten spoedigste san te melden Alartinus Smit, laatste woonplaats Akersloot. Wessel Harko Waterborg, Rotterdam. Benjamin ten Braake, Amsterdam. Maartje Koster, „O. Niedorp. Maria Dekker, Schoor). Guurtje BurgeringAmsterdam. Jan Andries Toens Heerenveen. Josina Catharina Huijbers, Rotterdam. Nicoiaas Gerhardus Klein Bentink Deventer. Lijst van brieven, waarvan de geadresseerden onbekend zijn, verzonden gedurende de 2e helft der maand Juli 1889 W. HoutsnaD. Bakker, Alkmaar; Schouten, Wed. Barr n, AmsterdamKier, Nieuwediep. Van Grootschermer: C. Kening Pzn., Schoorl. Van Hc-i 1 o o J. SalomonsAmsterdam. Van Sckermerhorn: J. Wit Winkel. B r iefk a ar t e n H. van Keulen, A. Haak, Amsterdams -Mej. A. de Vries, ^Rotterdam; Mej. T. Pos, XXVI. Nasser-ed-Din Shab van Perzië heeft hedenmiddag tegen twee uur Parijs verlaten. Wij roepen Z. M. -een harteljjk cot weerziens toe. De vorst beeft meer dan eene week lang de aandacht der Parijzenaare bezig gebonden, en aal van zijn verblijf alhier wel eene goede herinnering medanemen. Aan eene hartelijke ontvangst, .aan feesten en .aan galavoorstellingen heeft het werkelijk niet outbroken,, en om u de waarheid te zeggen, zo> geloof ik dat do meeste ofücieele personen blijde zijn eens een beetje rust te mogen nemen want ook van leesten, dejeuners en diners, receptiën hier, ec rijtoeren daarkan men ten laatste dood moede worden. De Shah zelf kan daar goed tegen maar Z. M. eet dan ook geheel alleen evenveel als zes andere personeD,zoo het ten minste waar is, wat zijne bedienden vertellen, n.1. dat de Shab dagelijks tien of twaalf kippetjes ver orbert, en reeds 's morgens tegen negen uur den dag begint met een matig dejeuner vau zes eieren vier lamseoteletten en verscheidene vreemde schotels op perzieche wijze toebereid. In bet drinken is de vorst zeer matig, gebruikt niets dan water. President Carnot begeleidde den perziscben Keizer tot aap het Oester-station ook de ministers de gou verneur van Parijs, de prefect van de Seine, enz. enz. waren tegenwoordigtwee eseadrons kurassiers verge zelden Jen stoet. Overal op den weg, van af de rue Copernic tot aan het station, werd de Shah luide toe gejuicht on riep men hem een hartelijk vaarwel toe. Van af bet Ooster-station Daar het Bois de Boulogne Naar het Hoogduitsch. 22) De Apuliër achtte het in dit oogenblik een geluk dat hij aau Emtaanuele's verlangen gehoor gegeven en dat Gok Alaria besloten had zoodra de mare van den aanslag tot Capr.i was doorgedrongen, zich in schijn van hem los te maken. Het was hem moeilijk gevallen onuitsprekelijk moeilijk maar thans kwam het uit dat Emmannele een geslepen vos wasdie alles goed had overwogen! In dat oogenblik, nu Antonio Cesari daar voor hem stondhad Maria ongetwijfeld haar spel reeds begonnen en indien de advocaat dat vernam, moest aan elke verdenking vau eene verstand houding tusseben Maria en hem wel den bodem worden ingeslagen. En zonder twyfel zou er wel gezorgd worden, dat bij er kennis van kreeg. Aldus vatte Salvatore de woorden van den advocaat op. Door zijne dweepzieke natuur was hij in staat om zicb zeiven als het ware tot elke verlangde stemming te dwingen, ióó dat hij zelf geloofde wat hij zeide, en zoo schilderde bij ook nu zijn inwendigen strijd met de levendigste kleuren. Hij vertelde hoe hij geaarzeld had tusseben de beide wegen, aan wier kruispunt bij stond: de eene had hem op het gemakkelijk te bereiken doel gewezen, op liefde en geluk de andere ten koste van een onnoemelijk aantal oflers op de redding des vaderlands en op de blijde hoop zijner aangebedenewanneer alles gelukt waseen onverwelkehjken eerekroon aan de voeten te kannen leggen. Nu was alles voorbij. Hij wist wat zijn lot zou zijn en hij zou zelfs het zwaarste met de is een heele sprong, dreb wij hadden nu eeGmaal beden weder eens ven druk bezetten dag zoodat wij vanzelf van den bak op den tak springen. Tegen drie uur dan bev nden wij ons ia de „Plaza de toros." Wij hadden voor korten tijd niet gedachtdat wij nu reeds eene derde gelegenheid zouden betreden waar echt spaan- sehe stierengevechten te zien zijn. Hoeveel heeft men gesebreven vóór en tegen die echt spsansehe genie tingen boe dikwijls heeft men ze verbodenen dan weder goedgekeurd. Hoe hebben alle dierenbescher mers hunne stem doen hoorenen bet schandelijke betoogdeen onschuldig dier te tergen en daarna te dooden louter uit een b'oeddorstig genot. Wat hebben de tegenstanders al niet aangevoerd „is het niet genoeg", riepen zij uit, „dat de vreemdelingen ons „reeds overal overrompelen Hebben wij niet reeds „zweedsche lucifers, turksche tabak, engeische wedrennen, „duitsch bier, deensche honden, bobeemsche zigeuners, „hcllandsche likeurenenz, enz. moeten daar nu „nog spaansche stierengevechten die kaakslag ia het „aangezicht der beschaving, bijkomen." Zoo spraken de tegenstanders, en zeiden nog veel meer moois doch wat helpt alle redeneeren tegen ééne enkele prachtige voorstelling. En mooi was (iet, bewonderenswaardig prachtig mooi. Het circus is in de open lucht, rondom zijn overdekte zitplaatsen voor meer dan twintigduizend personen. Het schouwspel, aangeboden door bet defileereu der quadrilles, is inderdaad betooverend. Voorop eene afdeeling der garde in groen kostuum, daarna de muzikanten met timbaien en trompetten te paard daarna twaalf spaansche soldatenalguazils te voet en vervolgens vier alguazils te paard. Hierop volgt de quadrille der toreadors met hunne rjke gracieuse costuums, buisje en korte broek vau satijn met goud- en zilverpassement om het middel helkleurige sjerpen. Zij hebben s boonklinkende namen, die toreadors de chefs heeten Currio Gucharês, Angel Pastor enz. Op de quadrille der toreadors volgt een prachtig gaiarijtuig met vier sohoone paarden bespanneneu daarna nog de palfreniers, de paarden, de picadores, de muilezels enz. Heden hebben wij nog sleebis een soort van panto mime dezer stierengevechten gezien de matador beeft den stier niet gedood; zoo hebben wij den strijd gezien tusseben de toreadors en zes stieren die achtereenvol gens b.nnen het circus optraden. Het succes was zeer groot, een daverend applaus beeft de Spanjaarden voor hunne moeite ruim beloond zal het nu geoorloofd worden de stieren ook te doo ien Ik weet het niet, doch zoo dit verlof gegeven wordt, zal men ook in deze Plaza de toros bij elke voorstelling een talrijk pu bliek hebben. Ia boeverre echter zulk een schouwspel den smaak en Toara' het fi)n gevoel veredelt, laat ik in het midden. Door het aanschouwen van het gevaar door het zien van bloedvergieten wordt de mensch moediger grootste standvastigheid dragen, zoo hij maar wist of de geliefde Nu kwam het verzoek ais mijnbeer de advocaat wer kelijk zooveel medelijden voelde met den beschuldigde moest hij eers uitvoerig aan Zingarelia's tante schrijven en trachten te weten te komen, of zij hem nog lief had dan wel of zij instemde met de wraakkreten die door het misleide volk werden aangeheven." Cesari had hem kalm lafen uitspreken en beloofde aan zijn wenseh nog dienzelfden dag te zullen voldoen. Daarna deed hij nog eenige vragen en eindigde toen het onderhoud, dat ongeveer eeu half uur geduurd had. „Het is juist zooals ik dacht zei hij met eenestem, die ietwat mat en droevig klonk. „Gij zijt door eene ijdele hersenschim onherroepelijk op een dwaalspoor gevoerd. Wanneer en waar hebben de liberalen de afsehnwelijke theorie gepredikt, dat tot bereiking van hun doe) elk middel veroorloofd zou zyn Wanneer en waar hebben zij den politieken moord ver dedigd Wee den ongelukkige die op deze wijze de plichten der ware vaderlandsliefde met voeten treedt f Genoeg voor heden Gij maakt mij mijne taak gemak kelijk, want de beweegredenen, waardoor gij geleid zijt, zijn tastbaar en thans reeds zie ik den weg dien ik moet inslaan duidelijk voor mij. Laat den moed niet geheel zinken en leer berouw hebben over uwe daad. Vaarwel." Salvatore baalde verruimd adem. Antonio Cesari klopte tegen de deur en verliet de celterwijl hij den cipier in den gang een goudstuk in de hand drukte. „Verlicht hem zijn droevig lot zooveel als uwe be trekking u dat toelaat verzocht hij hem. ..Ik zal mij dankbaar toonen.'' Vol vau treurige herinneringen aan zijn innig ge liefden vuder, die maanden lang onschuldig had gesmacht tusseben de wanden van dienzelfden kerker, steeg hij in een rijtuig dat hem door de levendige straten vau de groote stad terugbracht naar de eenzaamheid van zijne stille, aanzienlijke en toch zoo vreugdelooze woning.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1889 | | pagina 1