SAL YA TO R E. FEUILLETON. No. 99. Een en Negentigste Jaargang. WOENSDAG 21 AUGUSTUS. Aue. s HANDLEIDING VERBOUWEN EN INKUILEN Prijs der gewone Advertentiën: Ter bevordering eener algemeene ver spreiding onder Landbouwers en Veehouders. Maïs- en andere Groenvoedergewassen Ook met betrekkiüg tot het ont ginnen van Heidegronden. Naar de 5e oorspronkelijke uitgaaf, bewerkt door IVT. ROMEIN #föjgië£l (Scheeltje. PARIJSCHE BRIEVEN. Roman van ERNST ECKSTEIN. ALK1HAARSCHE COURANT. Deze Courant wordt Dinsdag-, Donderdag-en Zaterdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80franco door het geheele rijk f 1, De 3 nummers f 0,06* Per regel f 0,15. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de Uitgevers HERM». COS* TER k ZOON. Boor een gesluten overeenkomst met den Uitgever lijn wij in staattegen inzending der bon, voor slechts vijltig cents toe te zenden TOT HET VAN (het ensilastelsel) Met -4 platen en 7 figuren in den tekst. De gewone handelsprijs voor uiet-abonné's is f 1,25. De volgende personen worden verzocht zich ter ge meente-secretarie (aid. Bevolking) ten spoedigste aan te melden Martinas Smit, laatste woonplaats Akerslco'. Maartje Koster, O. Niedorp. Maria Dekker-, n Schoor!. Gnurtje BnrgeringAmsterdam. Josina Catharina Huijbers, Rotterdam. XXVII. Heden is het feestdag, zoowel kerkelyk als wereldlijk, katholieken en vrijdenkers, allen houden rustdag, want heden vieren wij het feest van Maria's hemelvaart. "Waarschijnlijk is het u bekend, wtarde lezers, dat men in Frankrijk niet den geboortedag viert, doch wel den naamdag,, en komen dan op den avond te voren alle familieleden vrienden en bekenden den jarige geluk- wtEschen, en bestaat het grootste deel der geschenken uit bloemen in potten en vazen of als ruikers. Niet te verwonderen alzoo dat de bloemverkoopers op 14 Au gustus den dag vóór het Mariafeestgulden zaken maken geen enkel man toch zoowel te Parijs als in de provincie, die niet minstens ééne Marie onder zijne familie of kenniesen telt, alle bloemmarkten waren dan ook gisteren in ware bloementuinen herschapen, en den geheelen dag ontmoetten wij dames en burgervrouwen, Naar het Hoogduitsch. 24) „Alles in orde", zei hij met de grootste koelbloe digheid. Emmanuels ontstelde. Tot deze minuut had hij zich zeiven voor den onverschilligste!! en vermetelsten egoïst gehouden die op de aarde rondliep thans echter zag hij, dat er menschen zijn voor wie de misdaad eene even natuurlijke zaak is, als eten en drinken. De aan vankelijke aarzeling van Marsncci toen Racosta hem voor bet koffiehuis in de strada dei Gigante voor de eerste maal over het plan sprak was dua niets ge weest dan omzichtigheid en huichelarij. Ook Crispina klapte met een wreeden lach in de ge vulde handjes en matigde hare blijdschap eerst, toen haar blik op het ontstelde gelaat van haar echtvriend vie1» In het volgende oogenblik lag zij aan zijne borst streelde kuste hem en verdreef op die wijze nogmaals de ontwakende pijnlijke gewaarwordingen. Gedurende het kwartier dat Marsucci bij bet echtpaar doorüracht, bleef Emmanueie zwijgend toeluisteren. Crispina en de helper van den scherprechter fluisterden onafgebroken te zarnen en wel zóó zacht en zóó haastig, dat Emma nueie zich moest vooroverbuigen om er iets van te verstaan. „Dus veroordeeld", vroeg Crispina. „Zonder meer Geen verzachtende omstandigheden in aanmerking ge nomen „Veroordeeld", herhaalde Marsucci, „gewoon veroor deeld als een struikroover van de Monte Sant' Angelo. Een van de karabiniers, die hem voorgebracht heeft, is doch vooral heeren en ambachtslieden, oud en jong, die in beide armen practitige rozenstruiken, fuchsia s, mar guerites eoz. enz. droegen. Bijna alle kleine winkeliers, fruitverkoopers, melkslijtere, krantanverkoopors tot zelfs de turf bazen hadden gisterenmorgen een inslag gedaan van allerlei bloemsoorten welke des avonds schoon uitverkocht waren. Dit gebruik is werkelijk zeer aardig en het vieren van den naamdag heeft nog dit voordeel, dat men dezen met zoo gemakkelijk vergeetals den geboortedag hoe dikwijls toch gebeurt het ons, hollanders, dat wij den verjaardag van vrienden of goede kennissen overslaan hetgeen ons dan nog al eens vrij kwalijk genomen wordt. Van onze gewoonte afwijkend bespreken wij een oogenblik de groote gebeurtenis dezer week. Sinds eenige dagen namelijk is de aandacht van het parijsehe publiek van de tentoonstelling afgeleid door het proces BoulangerRochefort en Dillon. Gij kunt u geen denkbeeld vormen hoe ongelooflijk veel over deze zaak gesproken doch vooral geschreven ia enkele bladen stellen zich tevreden met eenvoudig verslag te geven van de zittingen van den Senaat, vergaderd als Hoogst Gerechtshof, doch de meeste couranten bevatten eiken dag nog verscheidene artikelenic welke aanval en verdediging elkander kruiseD, vergezeld van de heftigste persoonlijke beschuldigingen, bijnamen, scheldwoorden, en het teekenen van allerlei caricaturen. In de stad was het overigens volkomen rustig, en het rechtsgeding is thans geëindigd met de veroordeeling der drie aan geklaagden tot deportatie in eene vesting of andere versterkte plaats buiten de grenzen van het moederland. Voor het oogenblik heeft deze veroordeeling nog slechts een moreel en overigens platoniek efiectdaar do drie personen in quaestie voortvluchtig zijn en dus feitelijk reeds in ballingschap leven. Gewoonlijk spreek ik u met over de politiekdoch daar deze feiten bepaald tot de uitzonderingen behooren, en ieder zich er mede bezig houdtzoo meende ik ze ook n niet geheel te mogen verzwijgen. Overigens is het hier bepaald het land van de nieuwtjes, zóó kunt gij hec n met voorstellen of iedere dag brengt iets nieuws aan. Denkt slechts oven aan dat treurige drama in Puy-Imbert, in het departement van Haute- Vieane. Eene vrouw, een -ellendig ongelukkig schepsel, waarschijnlijk door gebrek en ellende gek geworden, bijna durf ik er niet over schrijven uit vrees van het gevoel aller moeders te kwetsen is het mogelijk,die vrouw verwargt hare vijf jonge kinderen. En baar man, zwak van karakter, lui, vagebond, doch overigens geen kwade ziel, die juist naar buis komt uit de gevangenis, ban men zich zijne wanhoop voorstellen. De rechtbank heeft eergisteren die vrouw veroordeeld tot levenslange dwangarbeid. Helaas voor de eer van het menschdom ware het wellicht beter geweest die moordenares gek te verklaren. Keeren wij liever naar het Champs de Mars terug. Wy zijn allereerst verwonderd dat de tickets plotseling in prijs gestegen zijn. Waarin de menschen toch al een oude kennis van mij nit Rome. Ik vroeg hem z o terloops of wij werk kregen, wij namelijk mijn chef en ik en de andere. „Heiaas ja antwoordde hij, want hjj vond het jammer van zoo'n knappen kerel als die Salvatore Padovanimhij zou als karabiniec zeker een even goed figuur hebben gemaakt ais hij zelf en dat wil wat zeggen." „En hoe hield hij zich „Wie? De Apaliër Wel, bij hield zich zooals hij zich voortdurend gehouden heeft. Wat zou hij ook doen Hij heeft eenmaal A gezegd en moet nu ook B zeggen Trouwensgij weet van uw echtgenoot hoe vast de stnmperd overtuigd is, dat Monsignore de Eabris over hem waakt en op het rechte oogenblik in het treurspel zal ingrijpen." „Ongeloofelijk „De man is eigen'ijk gelukkig", ging Marsucci voort. „Tot het laatste, oogenblik leett hij in den gelukkigen waan, eene grootsche daad te hebben verricht voor het welzijn van zijn land en en tot het besef van het tegendeel komt hij in het geheel niet. Dat gaateen, twee, drie en dan is het gedaan." ..Als hem nu maar de gelijkenis niet treft tusschen den vermeenden kardinaal en den beer Marsucci Of ziet gjj bans u ditmaal aan de plichten van uw ambt te onttrekken „Neen, signora. Toch behoeft gij daarvoor geen vrees te boesteren. Mijn baard is intusschen veel langer ge worden en mijn costuum zal het overige wel doen. Ook zal de Apuliër, niettegenstaande zijn blind vertrouwen, wel wat zenuwachtig zijn dat laat zich begrijpen en ia zulk een toestand ziet men gewoonlijk niet zoo scherp „Ik zou u terstond herkennen Marsucci „Ja gjjDe vrouwen zien veel scherper. Hij echter hij ziet misschien dat daarboven in het luchtruim eene woik den vorm van een adelaar aanneemt, of vsd een gezicht maar het dichtstbijzijnde het gezicht dat vlak voor hem is dat bestaat voor hem niet. niet speculeeren die ticketsdie officieel 1 franc kosten, daalden zoo zoetjes aan tot 40 centimes. Tegen dien prijs hebben waarschijnlijk enkele personen er een massa van opgekocht en ze nu weder tegen 65 en 70 centimes in om'oop gebrachtwaarlijk een aardig winstje. Die tickets hebben al tot veel geschrijf aan leiding gegeven, in den beginne was iedereen er mede tevreden, dus wel een bewijs dat die truc nog zoo dom niet was. De tentoonstelling was betaald door de uit gifte van die 30 millioen tickets a 1 franc; de houders of koopers der bons van 25 franc kregen elk 25 tickets en dan nog gratis een boD, waarop zij honderdduizenden kannen trekken de opkoopers dier bons verdeelden die in twee deelen verkochten de bon zonder tickets voor de eene helft van het gelden de tickets zelve voor de andere helfthet groote publiek betaalt dus slechts 40 of 50 centimes entree ic plaats van 100 centimes en ergo ieder was tevreden. Dit kon echter niet eenwig dureD, want iets waarmede iedereen tevreden is, zou het achtste wereldwonder zijn, en dus komt men dan nu ook met allerlei bemerkingen en reclamaties aan. De hoofdreden daarvoor is dat men in het Palais de 1' Industrie of op andere plaatsen buiten het tentoonstellingsterrein feesten geeft ter ge legenheid tor opluistering der Expositie, en nu bewe ren de houders van die tickets, dat zy het entréa tot die feesten betalen willen niet met geld doch met die tickets. De directie der feesten weigert dit en eischt baar geld vandaar een buitengewoon geschrijf voor en tegen, doch ik moet eerlijk zeggen, dat ik de directie der tontoonstellingsfeesten groot gelijk geef. Reeds krijgt men voor een enkelen franc eene tentoon stelling te zien zooals er nooit eene geweest ia da directie heeft voor alles gezorgd, alles was op tijd gereed, er is maar één roep over, stadgenoot en vreem deling vriend of vijand ieder heeft slechts het woord prachtig in den mond door een genialen truc is de tentoonstelling reeds vooruit betaald met 30 millioen du3 de heerlijkste, prachtig te tentoonstelling zal sluiten zonder deficiten gij houders van bons en tickets, gij verlangt nog meer gij zijt nog niet tevreden, men zal weldra in geheel Parys geen feest meer kunnen geven of gij wilt er met uw tickets inkomen maar gij ver geet dan wel het voornaamste, namelijk dat geen enkei gebouw, hetzij dan zelfs het Palais de 1'Industrie in staat zou zijn het publiek te bevatten hetwelk met tickets betalend in zoo grooten getale zou opkomen dat niemand zich zou kunnen verroeren. Komt, mokt niet langer, doch vergezelt ons liever naar het Champa de Mar3 naar het fraaie Palais des Beaux Arts en bewondert met ons eenige schilderijen van nederlandsche kunstenaars. In de eerste zaal welke wij de vorige maal verlieten wijzen wij u nog op eenige zeer fraaie doeken, „het vertrek der visschersvloot" van David Artzeen prachtig damesportret van Willy Martens, „visscherspinken voor anker" van Hendrik Willem Mesdag. Ziet verder al die uiige gezichten op die gezellige „bijeenkomst der jonge kunstveieeniging." En al trof het hem, wat beteekent dat nog Hoogstens zou de gedachte in hem opkomen hoe streelend het voor den helper van den scherprechter zijn moethet zelfde profiel te hebben als zijne Eminentie. Zooals ik reeds opmerkte, signoragij kunt u niet voor stallen hoe dom die hoogdravende, dweepzieke wezens zijn in alledaagsche zaken. Nu, alledaagsch is de zaak eigenlijk niet ik bedoel maar En al be droog ik mij nu ook hierindan is één ding toch boven allen twyfel verheven de signore di Napoli zal hem niet lang tijd iaten om zijne verbazing in woorden uit te drukken." Er ontstond eene pauze. Daarna vroeg Crispina aar zelend „En wanneer „Zoodra het vonnis kracht van wet heeft. Dat duurt nog eenigen tijd wellicht langer dan ons lief is." „Hoezoo „Wel, die Cesaridie hem verdedigd heeft, is een taaie klant en dubbel taai misschien wijl de regee ring naar aanleiding van den aaoslag strenge maat regelen beeft genomen tegen de vrienden der vrijheid Gij weet toch „Ja ja dat weet ik Maar wat heeft dat met het proces te maken „Niets niets 1 Ik bedoelde maar gij kent immers het oude spreekwoord Een beer, die men sart Signore Ceeari zal alles in het werk stellen om de zaak op de lange baan te schuiven. Ik begreep niet goed wat die karabinier praatte. Het schijnt dat er nog wettige middelen zijn.... Maar zij zullen hem alle even weinig helpen als alles wat hij tot nog toe heeft aangevoerd. Er stond het een en ander van in de Gazetta. Hij be weert, dat Saivatore's verstandelijke vermogens gekrenkt zijn: zijne bekentenissen zouden eikander tegenspreken, du, gij hebt dat natuurlijk zelf wel gelezen. Dan zou er ook ergens in de behandeling eene fout zijn in geslopen, die aanleiding zou kunnen geven tot uitstel van de terechtstellingniet tot verandering van het vonnis

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1889 | | pagina 1