Bniteuianb. BELGIE. Te Schaarbeek, eene voorstad van Brus sel, is eene door 15 personen bewoonde bakkerswoning van drie verdiepingen geheel uitgebrand. Zeven perso nen werden min of meer ernstig gekwetst; eene vrouw overleed onmiddellijk en het lijk van eenen man ia nog niet gevonden. De brand was in de benedenverdieping ontstaan, waardoor geen trap meer begaanbaar was en de bewoners door de vensters moesten ontvluchten. DUITSCHLAND Prins Bismarck heeft zijne voorgenomen badkuur te Kissingen opgegeven nu die kuur door het bezoek van den Keizer van Rusland te Berlijn op den 28 toch afgebroken moest worden. Zij is bovendien niet dringend noodig. ENGELAND. In Liverpool woonde een bejaarde mac, Maybrick geheeten, die goede zaken gemaakt had en stil leefde. Deze huwde met eene jonge amerikaan- sche vrouw. Dat huwelijk schijnt niet zeer gelukkig te zijn geweest; mevrouw Maybrick verklaarde ten minste, dat zij aan zekeren Brierly met wien zij o. a. voort durend briefwisseling onderhield boven haren echtge noot de voorkeur gaf. De heer Maybrick werd nek en stierf, volgens de geneesheeren aan de gevolgen van vergiltiging door arsenicum. Eene vervolging werd ingesteld en zijne vrouw voor de schuldige ge houden. Zy stond voor eene jury 'te Liverpool te recht deze verklaarde haar schuldig en veroordeelde baar tot de doodstraf. Dit vonnis heeft in het ge- heele rijk eene groote opschudding en belangstel ling verwekt. Werd gedurende de twee eerste dagen van de behandeling der zaak algemeen aan hare schuld geloofddit gevoelen veranderde geheeltoen haar verdediger Charles Russelleen der voornaamste advo caten, aan het woord kwam en tal van getuigen te hsrer ontlasting liet hooien. Het gemeen te Liverpool trok zelfs partij tegen enkele getuigen. De dienstboden o. a., die tegen mevrouw Maybrick getuigd hadden werden op straat uitgejouwd. In alle grootere plaatsen üimueulfuiö. STATEN-GENERAAL. Tweede Kamer. Onteigening. Binnenlandsche zaken. Ala ik kan en die ferme stoere ambaehtalieden in „Schofttijd'1, beide schilderijen van Henry LuyteD. Menigvuldig zijn ook de weiden, bosschen en stads gezichten welke wij niet allen kunnen opnoemen om niet een wandelende catalogus te worden. Onze aan dacht wordt getrokken door de „Veenen in 0?erysel" van P. I. C. Gabriel door eene hollandsche boeren hofstede van Pieter Stortenbeker eene „Herinnering aan Amsterdam" van Jacob Maris Zomeravond van Jan Vrolijk eene „Kudde schapen in de duinen van E. P. ter Meulen. Ook de rozen van rnej. Bakhuysen van de Sande en van mevrouw van Hogendorp 's Jacob zijn zeer fraai van nuance. Nog valt het oog op het fraaie artistieke portret van mej. Thérêse Sehwartze wij laten stellig wel een dertigtal groote en kleine schilderyen ODgenoemd, en treden daarna eene tweede zaal binnenwelker bespreking wij echter tol een volgend maal zullen bewaren, wanneer wij ook een bezoek zullen brongen aan de rue du Caïre, het egypti- sche kwartier. Parijs, 11 Aug. 1889. J. H. T. Dr. Dingelstad 54 jaren oud en 30 jaren priester zoon van eenvoudige landlieden uit Kempen, ia bisschop van Munster geworden. Van zijne staatkundige gevoe lens is niets bekend. „Ik vertel n datopdat gij u niet verbazen zoudt indien het nog eenige weken duurde alvorens Overigens is het merkwaardig, waaruit deze Cesari den moed put, zoo met de rechters te spelen, terwijl hij zelf toch scherp in bet oog wordt gehouden gij weet het wel: naar aanleiding van het koninklijk edict! Vier cf vijf van zijne partijgenooten zijn dezer dagen reeds door de regeering verbannen. Het schijnt toch wel, dat hij vriendeD heeft tot in de hoogste kringen Het is anders onbegrijpelijk dat men hem veroorlooft bij iedere gelegenheid over het streepje te gaan." „Vervloekte kerel 1" liet Crispina zich ontvallen. „Wat wil hij tochp Als de Apuliër tevreden is met het vonnis en dat zal hij toch wel zijn „Zeker. De Apuliër heeft terstond ja en amen gezegd. Cesari echter teokende als verdediger appèl aan, en aan gezien hij niet door Salvatore gekozen, maar door het lot aangewezen is, heeft hij het recht daartoe. Hij blijft volhouden dat de Apuliër ontoerekenbaar is. Nu, wij zullen zien wat het hem geefthij zal niet het minste uitwerken, want, naar men zegt, zit de kardinaal achter de rechters en stookt het vuurtje voortdurend aan. Da schrik is hem in de ieden gevaren, zoodat hij een voor beeld stellen wil en hij schijnt haast te maken ook." Crispina stond nu op en haalde uit de zijkamer eene flesck donkerkleurigen Asti zette haar met de glazen op tafel en schonk in. „Uw welzijn, vadertje!1' Met deze woorden wendde zij zich tot Marsucci. „Ik hoop, dat gij het mij vergeven hebtindien ik u vroeger wel eens verkeerd heb be oordeeld en dat ik geschrikt ben toen ik hoorde welk duivelsch ambt gij tegenwoordig bekleedt. Dat zit in mijn bloed ik beb dat van mijne moeder ge- erfd maar nu ben ik er overheen en ik vind dat de titel „signore di Napoli" heel deftig klinkt. Hoe is het, Emmanuele, drinkt gy niet medeP" „Ik kan niet", antwoordde Racoata „de keel wordt mij als dichtgesnoerd." „GekProbeer hetDat verheldert de doffe herse nen Gij leeft te weelderig, Emmanuele Waarachtig, dikwijls verbeeld ik mij, dat gij dikker wordt 1 Kom In één teug ledig I" Op deze wijze trachtte zij ook hem in de stemming te brengenwaaraan Marsucci en zij op zulk eene schaamtelooze wijze toegaven. Emmanuele dronk mede. Nogmaals vulde zij zijn glas en ten tweeden male dronk hij het ledig maar toen scheen hij te walgen van het duivelsch gelach, dat Crispina bij het zien van zijne volgzaamheid aanhief. Met hoog opgetrokken schouders viel hij in zijn stoel achterover en sloot met een diepen, pijnlijken zucht de oogen. Wordt vervolgd. worden thans adressen geteekend en vergaderingen ge houden, waarbij tegen de uitspraak der jury opgekomen en aan de regeering verandering van het vonnis, in ieder geval de niet voltrekking der doodstraf, gevraagd wordt. Zelfs de benl wordt met moord bedreigd als hij het vonnis mocht voltrekken. In het Hoogerhuis werd door den heer Fitzgerald aan de regeering ge vraagd of zij niet voornemens was stappen te doen tot het verkrijgen van een hof van appèl voor strafzaken. Het antwoord luidde, dat het oogenblik nu de be slissing over dit rechtsgeding nog hing, minder geschikt was tot behandeling van dit vraagstuk. Overigens ge loofde hij dat tegen die oprichting meer bezwaren bestonden dan de heer Fitzgerald meende. Lagerhuis. Den 17 vroeg de heer Labouchère inlichtingen over de betrekkingen van Engeland met de verbonden Midden-europeesche Staten. Hij wenschte te weten of minister Salisbury in zijn onderhoud met keizer Wilhelm en graaf Bismarck Engeland's verhou ding tot het drievoudig verbond duidelijk hal kunnen oms lirjven en of hij toen verklaringen had afgelegd, waaruit men kon opmaken, dat Engeland, ingeval van' oorlog, zich bij het verbond zou aansluiten. Minister Fergusson antwoordde dat hij reeds bad medegedeeld, dat de engelscbe regeering zich bij moge lijke verwikkelingen volkomen vrijheid van handelen voorbehield. Zij had geene andere overeenkomsten ge sloten betreffende bet gebruik der engelsche strijdkrach ten dan die welke aan het Lagerhuis bekond warea. Geen land had meer dan Engeland belang by de hand having van den vrede. Ia antwoord op de vraag van dienselfden heerof er niet eene geheime overeenkomst tusschen minister Salisbury en de drie mogendheden getroffen was gericht tegen Frankrijkverklaarde minister Smith ernstig, dat de engelsche regeering op den voet van volkomen vriendschap stond met de fransche regeering, ondanks de pogingen van eenige afgevaardigden om deze vriendschappelijke betrekking ta verstoren. De heer Mac Arthur verlangde dat de bezoldiging van den engelschen gezant te Rome werd vermind9rd bij wijze van protest tegen de ontwijkende antwoorden der regeering, maar dit voorstel werd met 118 tegen 61 stemmen verworpen. By de behandeling dar wet op de tienden in Wales had de regeering verklaard genoegen te zullen nemen met een amendement, waarbij niet de pachter, maar de eigenaar van den grond voor de betaling der tienden aansprakelijk gesteld wordt, EeQ predikant van de Staatskerk, die van de tienden grootendeels leven moet, zou dientengevolge, ingeval van wanbetaling, bij den bur gerlijken rechter eene vordering tegen den eigenaar van den grond kunnen instellen. De conservatieven waren zeer ontevreden over deze door de liberalen met gejuich ontvangen wijziging, ten gevolge waarvan de regeering het wetsontwerp den 16 introk. Na de wijziging moest het volgens haar als een nieuw ontwerp beschouwd en op nieuw behandeld worden waarvoor in deze zitting de tijd ontbrak. Den 19 vroeg de heer Labouchere, of waar was het door de Nat. Zeitung dezer dagen medegedeelde dat bij bet bezoek van keizer Wilhelm te Osborne eene overeenkom-t was tot stand gekomen, waarbij de e j- gelsche staatkunde zich aansloot bij die van het drie voudig verbond met betrekking tot de europeesche vraagstukken en waarbij tevens de gevolgen dezer staat kunde werden voorzien. Minister Fergusson verwees in zijn antwoord naar zijne mededeeling van 19 Juli jt., welke hij geheel handhaafde namelijk, dat de houding der regeering in geval van oorlog zich zou regelen naar de omstandigheden en naar de belangen van Engeland. De regeering had geene verbintenis gesloten, waardoor hare vrijheid van handelen aan banden werd gelegd. Hy voegde er bij, dat by het bezoek van keizer Wilhelm geene geaacbtenwisseling over deze zaak was gevoerd, FRANKRIJK. Den 15den Napoleonsdag hebben de bonapartisten te Parijs eene bijeenkomst gehouden onder het voorzitterschap van generaal du Baraildie in een toost Boulanger zeer prees ais de eenige republikein die trouw was gebleven aan de nationale overlevering. Daarom hadden de bonapar tisten hem zonder bijbedoelingen oprecht ondersteund. Paul de Cassagnac schrijft ten aanzien van de veroor- deeling van Boulanger, dat de uitspraak van het Hoogge rechtshof bedoelde hem te verlagen, doch dat zij in tegen deel hem bovenmate verhoogde. De boulangistisobe bladen deelen aan hunne lezers niet mode, hoa generaal Campenon betoogd heeft, dat Boulanger als een ver rader van zijn land gehandeld heeft en hoe aange toond werd, dat hij 'a lands gelden misbruikt bad voor doeleindenwelke met 's lands verdediging niets te maken hadden. De heeren Boulanger Rochsfort en Dillon hebben wederom een lang manifest uitgevaardigd waarin zij beweren dat bet vonnis van het Hooggerechtshof de uitslag is van eene overeenkomstdoor de Kamer met den Senaat gesloten. De leden der Kamer zeggen tot de Senaatsleden: „verlost ons van den man, die onze herkiezing bedreigt, en dan zullen wij den Senaat laten bestaan." Het volk echter zal zich niet laten bedriegen, wat betreft de beweegredenen, welke tot dezen schan delijken maatregel hebben geleid en daarom blijven de leiders der nationale repubiikeicsehe partij den uitslag der verkiezingen met vertrouwen te gemoet zien. „De uitslag van het schandelijk onderzoek, dat tegen ons is ingesteld", aldus luidt het manifest o. a. „is eene beleediging voor het algemeen stemrecht, maar de tijd van omkooping en belastering spoedt ten einde. Ondanks de nieuwe staatsgrepen welke in het duister worden uitgewerkt, stellen wij volkomen vertrouwen op de flinkheid der fransche kiezers." De drie groepen der linkerzjde van den Senaat heb ben besloten 1°. door hunne bureau's aan de regeering te ver zoeken de uitspraak van het Hooggerechtshof te doen eerbiedigen nadat de Senaat opgehouden zal hebben ais Hooggerechtshof zitting te nemen 2°. zoolang de Kamers uiteen zijn, aan de te Parijs bljvende leden der bureau's op te dragen der regeering mededeeling te doen van alie inlichtingen welke zy over den toestand in de departementen kunnen geven; 3°. de aandacht der regeering te vestigen op het bedenkelijke van de afwezigheid van eenige ministers in de gegeven omstandigheden; 4°. maatregelen te verlangen tegen die ambtenaren en officieren, die het sterkst betrokken zjn bij de bou- langistische pogingen om aanhangers te winnen. Aan bet den 18 door de stad Parys aan de burgemees ters van Frankrjk gegeven feestmaal waöraan 13000 personen deelnamen, hield president Carnot eene redevoe ring. De president wees op het slagen der tentoon stelling en zeidedat dit feestmaal een schitterend bewijs was van de eenheid en de kracht van Frankrijk, welke men te vergeefs gepoogd had te verzwakken door misdadige opruiing en oproerige bewegingen. Hij bracht hulde aan de landen die bijgedragen hadden tot het slagen dier tentoonstelling. Frankrijk had zich aan hen getoond, gelijk het is, gastvrij en loyaal, en ieder bad, nu weer kunnen zien, wat 18 jaren van vrjheid ge maakt hebben van een volk, dat hard beproefd was maar dat het hoofd boven water wist te houden en onder <ie volkeren den rangwaarop het aanspraak heeftherwonnen heeft. Hij verklaarde vertrouwen te stellen in het fransche volk dat men wel kan mislei den, maar dat spoedig zijne dwaling erkent. Frankrijk zal dan geene partij veroorloven de hand te leggen op de vredelievende veroveringen welke men heeft ge maakt. Alle veeten zullen vergeten zijn en de geheele macht der republikeinen zal hereemgd worden. Hj eindigde met een glas te wijden aan de ééue ondeelbare republiek, aan de vryheid en aan FraDkryk's grootheid. Onstuimig werd hy toegejuicht. Ia het departement Tarn is den 18 tot lid van den Senaat gekozen de republikein Bernard Laverqnes met 477 st.: admiraal Galibert, candidaat der conservatieven bekwam 282 st. GRIEKENLAND. Volgens te Athene uit Oreta ontvangen berichten heeft Cbakir-pacha den leiders van het verzet doen weten dat hj tot het nemen van strenge maatregelen zal overgaan daar door het af kondigen van den staat van beleg de militaire gouver neur in de plaats vaa den burgerijken gouverneur is getreden. De omstreken van Canea liet bij door sol daten bezetten. ITALIË. De Koningvergezeld van den kroon prins en den minister van marine, is den 16 naar Caprera vertrokken om een krans te leggen op het graf van Garibaldi en het buis te bezoeken, waar hj woonde en den 19 te Napels aangekomen. Uit Massowah wordt gemeld, dat Ras Alula eenige brieven schreef aan den italiaanschen opperbevelhebber aldaar waarin hj den wenseh uitsprak, dat de vrede tussehen de abessiniërs en de italianen hersteld zou worden. RTJSL AND. Bij ge egenheid van den verjaardag van den Keizer van Oostenryk heeft de Keizer op den 18 te Krasnoje Selo een dejeuner gegeven, waarbij ook de leden van het oostenrijkecbe gezantschap genoodigd waren. De Keizer stelde een dronk in op Oostenryk's Keizer terwijl de muziek het oostenrijksche volkslied speelde. SPANJE. Da gouverneur van Madrid heeft 28 leden van den gemeenteraad geschorst als betrokken in knoeierijen, in het gemeentelijk beheer ontdekt. V -iREJliNIGDS STATEN. Den 14 stapte een lid van het Hooggerechtshof, de heer Field, 73 jaren oud, die aaugewezeu was, om in Oaliforuië deel eener rechterlijke commissie uit te maken te Lathorp in Californië uit den trein, om in de restauratie te gaan ontbijten. De heer Ferry, vroeger rechter in Californië, die tegen den heer Field eene grief had omdat hij als rechter hem wegens beleediging der rechtbank streng behandeld had toen hj als advokaat in een proces tot echtscheiding opgetreden was voor eene dame waarmede de heer Ferry later huwdetrad dadeljk op hem toe en gaf hem een slag in het aan gezicht. Deze daad gaf den heer Nagle,'die den heer Field als geleider en beschermer was medegegeven daar de heer Ferry meermalen bedreigingen tegen den heer Field geuit bad, aanleiding, om zijn revolver af te schieten vermoedende dat de heer Ferry nog verder kwaad in den zin had. De heer Ferry viel dood neder; hj was in het hart getroffen. Aan de Staten Generaal is ingediend een onteigenings- ontwerp voor den bouw van twee nieuwe sluizen op de Drentsche Hoofdvaart, ter vervanging van de bestaande Ufielter en Havelter sluizen. Een euppletoire begrooting van binneni. zaken over 1888 is ingediend doordien de posten voor bjdragen in de kosten van verpleging van behoeftige krankzinnigen en voor vergoeding aan de gemeenten van kosten voor het onderwijs, krachtens art. 45 der wet, zjn overschreden. Onderscheidenlijk is eene aanvulling met f 5000 en 20000 daarvoor aangevraagd. Daarentegen kan met f 25000 worden verminderd de post voor buitengewone onderwijssubsidiën, krachtens art. 49 der wet, waarop in 1888 f 100,000 minder is uitgegeven, dan waarop bij de raming gerekend was. In de gemeente Heel is thans de stembus met de bij de laatste verkiezing ingeleverde stembriefjes door de justitie ia beslag genomen. Beroepen tot predikant bij de doopsgezinde ge meente te Borne ds. J. F. Bakker te Twisk. De commissie, door directeuren der Ned. Maat- schappij ter bevordering van Njverheid benoemd om de hulpmiddelen te onderzoeken en eventueel voorstellen

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1889 | | pagina 2