331ste Staatsloterij. Verbinding Alkmaar—Hoorn. OSCAR CARRE* No. 12991 f 5000; No. 14858 f 1500; No. 10691 f 1000; Nos. 11094 eu 17102 200;Nos. 6875, 7779 10065, 15502 en 20623 100. gehouden gecostumeerde zwemwedstrijd, van BO A te doen, welke er toe zouden kannen leiden om, zoowel in woonhuizen als in fabrieken, de rookvrije verbranding te bevorderen, is samengesteld uit de beeren D, van der Horst, directeur der stedelijke gasfabriek te Leiden, M. Simons, civ.-ingenieur te Rotterdam en J. G. Teunisaen, ingenieur bij het stedelijk gasbureau te Amsterdam. De gemeenteraad van Vlissingen beeft met alge meens stemmen afwijzend beschikt op het verzoek van den sociaal-democratischen bond om van gemeentewege in de gelegenheid te worden ges'eld tot bijwoning der tentoonstelling te Parijs. Aan de weesinrichting te Neerboecb is eene tom bola gehouden, waarvan de opbrengst groot 10000, bestemd is voor bet nieuw gebouwde weesbLis. De anti-rev. kiesvereeniging Nederland en Oranje te Amsterdam heeft voor de aanstaande verkiezing van een raadslid den heer Paul Stra.er, katb., kaudi- daat gesteld. De gemeente-rekening over 1888 van Amster dam sluit in ontvaugsten op f 14.989.789 11% in uitgaven op 12 561.790 58%, met ien batig slot van f 2.427.998 53 Te WormerVeer is overleden de heer J. Aten Wz, wethouder. Te Krommenie moet voor lid van den ge meenteraad, in plaats van den heer C. Pianteijdt, die bedankt heeft, herstemd worden tusschen de beeren H. Raijne Hz., die 56 stemmen en A. Schutdie 25 stem men bekwam. Den 23 ia de inschrijving opengesteld op eene 4 pet. obligatie-leening, groot f 3.000.000, ten laste van de Kon. Paketvaart-maatsehoppij, verdeeld in 3000 obli- gatiën a 1000, tot den koers van 100 pet., aflosbaar bij jaarlyksche uitlotingen van 1S92 tot en met 1906. De Staat heelt te Winterswijk een gebouw voor post- en telegraaf kantoor aangekocht. De gemeenteraad van ScbagGH heeft den 14 met 5 tegen 4 stemmen verworpen het voorstel van den heer Stammes om twee van de vier brandspuiten buiten de kom te plaatsenéén op een gehucht aan de noord- en één aan de zuidzijde van bet dorp, om in geval van brand, zooa'.s onlangs op Krisjeawerf, veel spoediger hulp te kunnen verleenen. In den nacht van den 15 op den 16 zijn te Mer kelbeek in de grot, gewijd aan O. L. Vrouwe van Lourdes, alle offerblokken waarin den 15 ter gelegen heid van een feest tal van pelgrims geoflerd badden opengebroken en van den inhoud beruofd. De daders zijn geheel onbekend. Den 16 des avonds is de wisselwachter Scbreur te Meppel door den laatsten trein uit Priesland over reden een der voeten werd hem afgesneden. Den 16 is te Ouder-Amstel eene boerderij geheel afgebrand. Bij kon. besluit van den 16 is aan den heer J. Overman eervol ontslag verleend als ontvanger de- registratie en domeinen te Horst, behoudens aanspraak op pensioen, en in zijne plaats benoemd de heer H. W. de Wiicte, thans surnumerair, voorbeen te Alkmaar woonachtig. Den 16 en 17 zijn te Amsterdam 4 van de zestien voor de hoofdakte geslaagd namelijk J. Krom hout van Edam, O. Tb. J ngsma van Purruerend, J. P. Kastelein van Weesp en H. Ktngma te Haarlem. Den 16 en 17 heeft voor de arr. rechtbank te Amsterdam terecht gestaan de engeleche scheeps kapitein David Blac t, varende bet stoomschip Osborne, die in den avond van deu 1 Juli in de Czaar Peter straat een zijner vroegere matrozen Hendrik Pool welke in Gent weggeloopen wasmaar hem na zijne aankomst te Amsterdam om geld lastig was gevallen met een pistoolschot aan den hals verwondde zoodat hij 12 dagen in het gasthuis moest verpleegd worden. Bij het getuigenverhoor bleek dat deze beschuldigde, die van een kalrnen gemoedsaard en van een goedaardig karakter was, zoo in Engeland als hier zeer gunstig bekend stond. Het openbaar ministerie, dat ook zeer gunstig voor hem gestemd was, eischte zijne veroordee ling tot 9 maanden gevangenisstraf wegens poging tot doodslag. Uitspraak den 23, Den 17 is voor de hoogduitsche taal (middelbaar onderwijs) te 'e-Gravenhage o. a. toegelaten mej. M. C. Petri te Haarlem. De gemeenteraad van Haarlem beeft den 17 in eene buitengewone vergadering een adres aan de Tweede Kamer ingediend, wuarbjj o, a. opgemerkt wordt, dat de door de regeering in het verslag over het ont- werp-onderwijswet gedane madedeelingdat Haarlem bij een deel van het lager onderwijs over 1887 eene bate behaalde van f 2636,33% met de werkelijkheid overeenstemt, daar niet in aanmerking is genomen de rente van de voor den schoolbouw aangegane schuld en yrn de verplichte aflossing. Wanneer dit in aan merking wordt genomeD, blijft er een nadeelig slot van f 4.37167%. De gemeenteraad van Hemelumer Oldephaert en Noord wolde heeft den 17 benoemd tot hoofd der openb. lagere sohool te Hemelum de beer Sj. Boersma, onder wijzer te Egmond aan Zee, So. 2 der voordracht, met 8 van de 9 stemmen. Den 17 is te Tilburg in de Goirkenstraat bet door den heer A. Vermeer bewoonde huis afgebrand het daarnaast gelegen huisdat reeds in brand was geraaktkon door de brandweer behouden blijven. Een reiziger met de paardentram Hoorn Enkhuizen had den 18 de onvoorzichtigheidniet tegenstaande de in elke tram aangeplakte waarschuwing, het hoofd buiten het rijtuig te steken, met het gevolg, dat hij zich ernstig verwondde aan eene loodswaar langs de tram juist ging. Den 17 heeft te Doesburg de vrouw van een vis- scher getrachtharen man door vitriool om het leven te brengen. Onder voorwendsel van hem een borrel te willen geven goot zij hemhalf slapende dat vocht in den mond. Hjj kreeg slechts weinig binnen. De vrouw is aangehouden. De Koningin beeft den 18 met prinses Wilhelmina in een open rijtuig een kort bezoek aan Deventer gebracht. Den 18 is te Leeuwarden de voor 12 jaren ge bauwde meelfabriek van de firma J. Wijbrandi, wer kende met een stoomwerktuig van 35 paardenkracht met den voorraad graan meel enz. binnen den tijd van een uur afgebrand. Slechts de muren zijn blijven staan. Tegen Willem v. d. Wal, te Weststellingwerf, die in den nacht van den 16 op den 17 Juni zijnen broeder Cornelis bij een twist met een mes zoo ernstig verwondde.dat deze enkele oogenblikken later stierf en voor dat feit den 17 voor de arr. rechtbank te Heeren veen terecht stond, is 8 jaren gevangenisstraf geëiseht. Den 18 des morgens ging te Zwolle de heer B. Morsink met zijne vrouw, zijnen kostganger en nog drie kennissen met een zeiljacht een tochtje maken op de Zuiderzee. Daar het tegen den namiddag hard begon te waaien, liet men het zeil een weinig zakken door dat dit water schepte en vol liep sloeg het jacht om, waardoor allen in het water vielen. Vyf hunner klem den zich aan het jacht vast, doch een S. F. Paf huizen, 29 jaren oud verbonden aan de werkplaats der staats spoorwegen hield zich aan de mast vastna een uur in dien toestand te hebben doorgebracht, zonk hy in de diepte 6n verdween. Een kwartier later werden de 5 personen opgemerkt en gered door de bemanning der stoomboot Stad Amsterdam, kapitein Wijmana, die hen naar Amsterdam brachtvanwaar zij per laatsten trein naar Zwolle terugkeerden. Den 19 zyn te Utrecht voor de fransche taal lager onderwijs o. a. geslaagd de dames H. C. Cool te Wormerveer en J. W. Bol te Haarlem. De Eerste Kamer is bijeengeroepen tegen den 26 des avonds te 8 uur. De aindacht van belanghebbenden wordt gevestigd op de advertentie, in dit nummer voorkomende, van de Maatschappij Markthallen Amsterdam, die dage lijks veilingen van levensmiddelen houdt, als van wild, gevogelte, visch, boter, kaas, eieren, groenten, vruch ten en-. Door den raad der gemeente Ursem is bij besluit van 7 Aug. de door den heer W. H. Arkes, directeur der naamloose vennootschap „Paardentram Hoorn Enkhuizen" gevraagde subsidie toegestaan, voor een op te richten tramomnibusdienst van Alkmaar naar Hoorn, langs eerstgenoemde gemeente. Indien door de overige betrokken gemeenten spoedig een zelfde besluit wordt genomen mag men met grond verwachten dat de nieuwe dienstwelke in eene dringend gevoelde be hoefte moet voorzien, nog mat half November a.s. in werking zal treden. 3e Klasse, le lijst, 19 Aug. 3e Klasse 2e ijst 20 Aug. Nr. 9294 1500; Ne. 3945, "6915 en 20916 f 1000; Ns. 3844, 10978 en 20772 f 400: Ns. 3458, 9052, 9311 en 16708 f 100. 's GRAVENHAGE20 Aug. Tweede Kamer. Onderwijswet. Na sterke bestryding van liberale zijde wordt aange nomen met 48 tegen 35 stemmen het voorstel des voorzitters, om de behandeling der schoolwetherziening donderdag ten 11 uur aan te vangen. Morgen kleine wetten. De den 18 alhier in de b^d- en zweminrichting wege de Alkrnaarsche Zwemclubwerd door een talrijk publiekwaaronder zeer vele damesbijgewoond en door fraai weder begunstigd. De uitslag was als volgt Jury-leden de heeren dr. J. C. M. Simon Thomas J. J. Terwen en H. J. Vock. Plaatsvervanger: de heer Th. van Spall. Leden der Alkrnaarsche Zwemclub. Fraaizwemmen. 9 Deein. Prijs H. Siebert Coster. Snelzwemmen. 100 Ellen. 4 Deein. PrijsP. van der Horst. Deze beide prijzen waren door eenige dames beschik baar gesteld. Jongelieden beneden 13 jaren. Ft aaizwemmen, 5 Deein. Prijs: H. van Hasselt. Premie: F. G, H. van der Veen. Snelzicemmen. 40 Ellen. 4 Deein. PrijsN. van Hasselt. PremieE. G. H. van der Veen. Jongelieden boven 13 jaren. Fraaizwemmen. 6 Deein. Prijs: fl. B. Underhorst. PremieG. Bosman Gz. Snelzwemmen. 40 Ellen. 6 Deein. Prijs: G. Bosman Gz. PremieJ. G. Purmer. Watertournooi te paard. 8 Deelnemers. Prijs M. C. Boon. Premie J. Pot. Beide prijzen beschikbaar gesteld door een lid der Alkrnaarsche Zwemclub. Jonge Dames. Fraaizioemmen. 4 Deein. Prijs: jongejuffr. J. M. Waa lewijn. Premie: jongejuffrouw A. M. van de Pol. Eervolle vermelding jongejuffr. L. van Haaften. Snelzwemmen. 40 Ellen. 4 Deein. Prijsjongejuffr. J. Bouma. Premie: jougejuflr. C. Wttewaall. Deze beide eerste prijzen waren door den badmeester beschikbaar gesteld. Niet-betalenden. Snelzwemmen. 40 Ellen. 4 Deein. Prijs A. Westrop. PremieP. Blom. Fuiken. 4 Deein. Prijs A. Blom. Premie J. Pieters. Zwemmen met hindernissen. 10 Deein. PrijsJ. Meijer. Premie P. Blom. In het byzonder mag naar aanleiding van dezen wedstrijd de aandacht worden gevestigd op het heugelijke feit, dat de zwemkunst onder oudere en jongere leden van het vrouwelijk geslacht ook hier ter stede hoe langer hoe meer beoefenaarsters begint te tellen. Eenige jonge dames hadden den moed barer overtuiging en hielden zij een vorig maal nog slechts als eene „ver rassing", zij 't eene zeer aangename, eenen onderliugeu openbaren wedstrijd nu was aan de Alkrnaarsche Zwemclub geoorloofd geworden, het vooraf op het pro gramma, op minder geheimzinni »e wijze, aau te kondigen. Onze openlijke hulde daarvoor! Moge een volgend jaar een groot aantal barer zusteren haar goede voorbeeld volgen Behalve dat door do jonge dames esn wedstryd in het snelzwemmen en het fraaizwemmen werd gehou den, gaven zij nog eene pantomime ten beste „de onge zellige theetafel" die alleraardigst in elkander zat en goed werd vertoond en haar de gelegenheid schonk van hare volkomen vertrouwdheid met het voor velen nog zoo „griezelige" element te doen blijken. Het watertournooi te paard, waarvoor de houten paarden welwillend door het bestuur der Amsterdamsche Zwemclub waren afgestaan bracht menigen deelnemer vaak in eene netelige positie en gaf menigmaal tot grappige tooneeltjes aanleiding. De pantomime „de twee gevangenendeed zieu, hoe, bij oordeelkundige oefe ning men zelfs op zeer jongen leeftijd het reeds een heel eind brengen kan de gemakkelijkheid, waarmeê deze twee jongelui de hun gestelde moeielijkheden over wonnen, wekte herhaaldelijk den bjval der aanwezigen. Onder de niet-betalenden ten slotte, die aan deu wedstrijd deelnamen treft men zeer goede zwem mers aan, wat vooral bij het zwemmen met hindernissen" aan den dag kwam. Er waren daartoe hoepels te water gelegd waardoor men zich moest heenwerken een plank, waarvan men een kaars moest afgrijpen en waar men daarna onder door moest duiken ten slotte aan een balk broodjes opgehangen, die men moest af happen of aftrekken, altemaal hinderpalen die dezen wedstrijd zeer belangwekkend maakten, te meer daar de meesten het er goed afbrachten. Wie het eerst met de kaars in de hand en een stuk brood in den mond het uitgangspunt bereikte, verwierf den prijs. Den badmeester W. Ouborg een woord van lof voor den ijver dien hij ook bij dezen wedstrijd heeft aan den dag gelegd. In afwyking van hetgeen wij in ons vorig nummer vermeldden zullen nu met toestemming van heeren burgemeester eu wethouders dezer gemeente, de vooretel lingen van bet circus Oscar Carré een aanvang nemen, VRIJDAG, 23 Augustus. Iu de gemeente K03dijk zijn tot de afdeeling Alkmaar der Noordhollandsche Yereeniging ,,H8t Witte Kruis" 23 leden toegetreden dank zj den ijverigen bemoeiingen van den heer M. N, Melchior J geneesheer aldaar. Voor bet lidmaatschap ad f 2 kan men zich vervoegen bij den heer G. Looman, alhier. De Staatscourant van den 20 bevat de gewijzigde statuten van de Naamlooze Vennootschap Noord- hollanlscli Landbouwcrediet alhier. Wij maken onze abonné's opmerkzaam op het boriebt aan het hoofd van ons blad vermeld en op de bon in ons blad van beden voorkomende. Op de Steenenbrug, tegenover de Langestraat ia een sierlijk ijzeren gebouwtje verrezeneene z. g. annonceklok. Behalve een windwijzer bevat het eene klok, een barometer en thermometer, een meter- maat, opgaven van de lengten van dag en nacht, van opgang en ondergang van zon en maan benevens da dagelijksche weerberichten van het meteireologisch in stituut. li U li 1*1 R L IJ K E STAN D. GETROUWD. 18 Aug. Johannes Leonard Klugt en Mina de Wit. Klaas Zuurbier en Anna Margaretba Groot. Jan Siefkes Jansen en Egberdiena Hoogeveen. Johannes Petrus Tros en Alida Christina Ramakers. OVERLEDEN. 17 Aug. Johannes Erneis, 46 j. 19 h Anna Maria, D. van Nicolaas Johannes Out en Anna Borst, 11 m. 20 Jansje Molenaar, echtgen. van Klaas Waagmeester, 34 j. Alkmaar 19 Aug. Aangevoerd 7 Koeien en Ossen f 190 a 225 136 vette Kalveren 40 a 94, 11 Nucht dito 10 a a 18, 315 Schapen f 25 a 30, 59 vette Varkens f 0,54 a 0,64 per P., 64 Magere dito 17 a 22 1 Bok 12. Amsterdam 19 Ang. Aardappelen. Saaijers f 1,30 a 1,40, Pruisische Hamburgers 3,30 a 3,50, Geldersche blauwe/1,40 a 1,60, Noordwijker zand f 1,50 a 3,50, Andijker Muisjes 1 2 a 2,20dito Blauwe f 1,50 a 2, Hillegommer dito f 2 a 4,50, Purmerend 20 Aug. Aangevoerd 418 Melk- en vette Koeien Melkkoeien kooger in prijs, vette Koeien lager in prijs, beiden handel stug, 186 vette Kalveren t 0,65 a 0,85 per P., 82 Nucht. dito f 12 a 26beiden handel vlug, 2223 vette Schapen en Lameren, vette lager in prijs, handel stug, Schapen prijshoudend, 63 vette Varkens t 0,44 a 0,64 per P. handel vlug, 228 Biggen f 7 a 12, handel stug, Kipeieren f 3 a 3,75 per 100, 1240% P. Boter, 1 la 1,05 per P. Kleine kaas gras f 36aangevoerd 397 stapels. Hier langs af te knippen. a <o EX (X a ac a x De ondergeteekendeabonné op de Alkrnaarsche Coarantwenscht ten spoe digste te ontvangen 1 Exempl. Aug. Goffart, Handleiding tot het Verbouwen en inkuilen van Maïs en andere Groenvoedergewassen (het ensi- lastelsel); ook met betrekking tot het ont ginnen van Heidegronden, Naar de 5e oorspronkelijke uitgaaf, bewerkt door M. Romein. Met 4 platen en 7 fignren in den tekst. Het bedrag gaat hierbij. Woonplaats: Naam: In te zenden vóór of op 15 September a.s. aan het adres van de uitgevers HERMs. COSTER ZOON, A 1 k no a a r.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1889 | | pagina 3