sp MARKTHALLEN AMSTERDAM. I E PUIKE DÜINMRÜJPPELH Mh Hoogere Bimrscliool. 95 OSCAR CARRE. Vrijdag 23 Augustus, Openings - Voorstelling HOOGERE RIJKUNST, Tëmm HOE ZAL HEN HOED EN S0EDE00F ETEN ï77/. IV* ?f* EXTRA AANBOD Nederlandsch Gymnastiek- Verbond, Groote Openbare Uitvoering TESCHALIËN. STANDPLAATS PAARDENMARKT. Koninklijk Nederlandsch GltOOTE BRILLANTE VOORSTELLINGEN Uitgave van HERMS. COSTER ZOON, Alkmaar. PKIJS O,GO. 717.» Ie'1" 27% 81"/,. l03'/. 617 8 S»7/, Btbvevtcnticn. Bevallen van een zoon R. REIZIGER—SWAAB. Paramaribo, 18 Juli 1889. Heden overleedna een langdurig lijdenmijn geliefde echtgenoot en der kinderen zorgdragende yader JOH?. EMEIS, in den ouderdom van 46 jaren, in leven bloemist alhier. Alkmaar, Wed. J. EMEIS—BIJL 17 Aug. 1889. en kinderen. Kennisgeving aan familie, vrienden en begunstigers. P.S. De zaak zal op denzelfden voet wor den voortgezet. Ondergeteekende betuigt zijn hartelijken dank voor de menigvuldige bewijzen van deelneminghem betoond bij gelegenheid van zijn Zilveren Pries terfeest. L. J. P. D. DOESBURG, Kapelaan. Alkmaar, 17 Augustus 1889, Zij die iets te vorderen hebben vanof verschul digd zijn aan mejuffrouw A. HONIG weduwe van den heer J. MOERBEEKgewoond hebbende te Schermerhorn en aldaar overleden den 5 Augustus 1889, gelieven daarvan v«5ór 1 September 1889 op gaaf ol betaling te doen ten kantore van den Notaris P. A DE GELDER, in de gemeente Oterleek bij den Stompentoren. Wegens verandering van woning, FINALE UITVERKOOP tot en met 3? Augustus a s., van alle voorhanden KANTOOR- EN SCHRIJFBEHOEFTEN, tegen zeer lage prijzen Voor elke 25 Ct., die men bij mij koopt, hetzij Goedkoope Boeken, Post- of Schrijfpapier, Couverten, Schoolschriften, Schrijfboekjes, Pennen, Potlooden Inkt, enzontvangt men kosteloos een Bon voor de verloting naar de Complete Romantische Werken vanMr. J. van Lennep, in ell prachtbanden De Pleegzoon 1 dl.; De Roos van Dekema, 1 dl; Perd. Huyk, 1 dl., Elisabeth Muscb, 1 dl.; Novellen, 1 dl.; Onze voorouders, 3 dln.; Klaasje Zevenster, 3 dln. Onder beleefde aanbeveling, UEd. Dw. dienaar, M. ZWAAN Rz, Ged. N. Sloot 49, Alkmaar. MAATSCHAPPIJ S -Kapitaal f 50,000,-. TTT I*agelifk8Che Verkoop in groote en kleine posten alsook Watronladinuen van VLEESCH, VISCHWILDGEVOGELTE. GROENTEN, VRUCHTEN BOTER KAAS EIERENenz. en Verbruikers. EEY1GSTE en DIRECTE verbinding in HOLLAND tusschen Handelaren ADRES VOOR BRIEVEN MAATSCHAPPIJ ZENÜINlGENMEN (Markthallen Amsterdam. Voor WILD en GEVOGELTE groote navraag. wederom verkrijgbaar by J. SMIT Cz., Dyk, Alkmaar. GewestNOORHUOLLIIID. op Zaterdag en Zondag, SA en 25 Augustus 18S9 Zaterdag: a ure, namidd.WEDSTRIJD, be staande in polsstokspringensteenstoo- tenhardloopen8 ure, namidd.: Fakkeloptocht. Z o u d a g 118 ure, 's midd.Optocht door de gemeente; 1 uur, namiddags: Uitvoering door meer dan 3®0 CJymnasten. Toegang: Feestterrein 3S ets.; Tribune 5© ets. Roorloopende Kaarten voor de Tribune: IIEER f l,—, HEER en DAME 1 1,50. Zondagavond 11.15 uur zal een extra-trein loopen van SCHAGEN naar AMSTERDAM stoppende aan alle tussclienstations. HET BESTUUR. De ondergeteekenden bevelen zich beleefdelijk aan tot de levering van de voor den nieuwen cursQS benoodigde Boekwerken, 8chr||t- e" Teekenbefaoeften. Alkmaar. HERMs. COSTER ZOON. Kermis ALKMAAR 1889. des avonds ten 8 ure, in de Paardendressuur en Gymnastiek. Optreden van de eerste Rijderes- sen Rijders en Clowns. Zaterdag 24 en Zondag 25 Augustus GROOTE met de komische Pantomime „De Mikado" of een dag in Titipu. Zie verder de strooibiljetten. TANDARTS (nieuwe wet), Damstraat 1S, Amsterdam, is iederen Vrfjdag, van 11 3 uur, te con- sulteeren of te ontbieden in het Hotel Wijn kamp, Paardenmarkt, te Alkmaar, voor Tandheelkundige Operatiën en het maken van Kunsttanden. Abonneert familiën tot het regelen van kindertanden. Tamlbeelkuiidige Operatiën zonder pijn. Bij eene nette Weduwe bestaat gelegenheid voor COMlIKNSAAIxSof JONCSEU.UI, die de H. B. School bezoeken, met vr|Je Kamers, Brieven franco lett. X, aan het bureau V3n dit Blad. waste Wijze voorzorg De ongezonde dampen en gedurige koude brengen in groote mate verwarring in de dier lijke huishouding en ondermijnen voortdurend de gezondheid, tenzij dat het bloed gezuiverd worde, de afscheiding verbeterd en de zenuwen versterkt. Hol loway's pillen bewijzen deze verschillende noodzakelijke diensten met zekerheid veiligheid en spoed. Oud en jong, krachtigen en zwakken, mannen en vrouwen, zullen ondervindendat deze pillen een onfeilbaar huismiddel zijn niet alleen bij lichte ongesteldheden, maar ook in de meer ernstige en gevaarlijke ziekten, die uit het verwaarloozen van vroegtijdige kenteekenen voortspruiten. Echter, onder den zuiverenden en ver beterenden invloed van Holloway's onwaardeerbare geneesmiddelen verbetert de eetlustwint de spijsver tering in kracht, werkt de lever vrij, scheiden de nie ren overvloedig af en zegeviert de gezondheid. Door het vermeerderd debiet zijn de prijzen als volgt Doosjes pillen a f 0,80, 1.85, f 3,— 6,75, f 13,50, 20,50. Potjes zalf h /"0,80, f 1,85,/ 3,—, f 7,50, f 13,85, f 20,95. Zijn op franco aanvragen contant te bekomen bij J. M. van Renesse, Apoth. te 's Hage; B. Adema,to Amsterdam en bij StraatmanApotheker te 's Bosch, alsmede in Holloway's etablissementen te Londen 78 New Oxford Street. GETITELD s Stooindr. Herius. Coster en Zoor, Alkmaar. Schiedam 19 Aug. Moutwijn f 10,25, Jenever f 14 per vat Amsterdam proef 15,25. Londen 19 Aug. Aangevoerd 2700 Runderen 2.4-5.2, 12000 Schapen en Lammeren 3.8-6.4, 120 Kalveren 3.9-5.6. 8 AMSTERDAM Nederland Cert. N. W. Sehnld dito, dito dito, dito dito, Oblig3! I 5 C S Italië, Inschrijving 1861/81 Oostenrijk, Obl. in pap. tl. 1000 Mei-Nov. dito, dito Febr.-Ang. dito, zilver Jan.-Jnli dito, dito April-Oct. PortugalObl. Buit. 1853/80 3 Rusland, Ob. H en 0.1798/1815 ƒ1000 Jan. 5 Cert. inscb. 6e serie 1855 Z.R. 500 Ap.-Oct 5 Obl. 1864 Anast. ƒ1000 April-Oct5 dito, 1866 5 dito, Oostersehe Leening 2e serie5 dito, 1860 2e leening at 100 dito, 1875 gecons. at 50-100 Apr.-Oct. 4j dito, 1880gecons.ZR. 125-625 13 Mei-13Nov.4 dito. 181-9 le serie 1 Jan. 1 Apr.l Juli 1 Oct. 4 dito, 1867/69 dt 20-100 Mei-Nov4 dito, in goud 1883. Juni. Dec6 dito, dito 1884. 13 Jan. 13 Juli.5 Spauje, Obl. Buit. Perpetuele4 dito, dito Binn. dito 4 Turkije, gcpriv. Oblig5 dito, Geconverteerden Ser. D dito, id. C Egypte, Obl. leening 18764 Mexico, Obligatièu geconvert2; dito, dito 6 Pern, Oblig. leening 1870 geregist6 dito dito, 1872 id5 Venezuela, Obligatiën 1881..7..7; 4 Nederland, Cult. Maatsch. d. Vorstenl. A and. dito, dito Winst-Aandeelen dito, Koloniale Bank Aandeel dito, dito Oblig5 dito, Ned. Ind. Handelsb. Aand dito, N. Centr. Spoorvr. Aand. f 250 dito, dito gestemp. Oblig.... 235 Italië, Spoorwegl. 18873 dito, Zuid—1 tal. Spoorweg Obl3 Polen, Wars.-Weenen Aandeel Rusland, Gr. Sp.-Maatsch. Aand5 dito, Hypoth. Obligatiën4 dito, id. 3 dito, Baltische Spoorw. Aand3 dito, Jelez—Griasi. Oblig.5 dito, Jelez-Orel, dito 5 dito, Orel-Vitebsk. Oblig5 dito, Poti-Tiflis. Oblig. 1 10005 dito, Transcaus. Spoorweg Oblig3 dito, Z.-W. Spoorw. Aand. 100-1000 5 ZweedscbNoorweegsche Spoorwegen.... 5 Amerika, Cleveland, Akron Shares dito, Denv. Rio Grande dito dito, Illinois Centr. Cert. v. Aand... dito, Louisv. en Nasbv. Cert. v. Aand. dito, Miss. Kans. Teias Aand dito, dito, Alg. Hyp. Certif5 dito, N.-York Erie West. Sp. Aand.. dito Wabash St. L. en Pac. Ct. v. Aand. Canada-South Cert. v. Aandeel Nederland, Stad Amsterdam f 1003 Hongarije, Theiss Spoorweg4 Oostenrijk, Staatsl. 1854 4 dito, dito 1860 dito, dito 1864 dito Stad Weenen 1874 Rusland, Staatsleeniug 1864 Loten 5 dito, dito 1866. Dito5 •pnrkije, Spoorwet'leeuioir. pCt 19 Aug. 82»,,. 102 102'/, 89 707/ 70»,. 65» l°3"/i. 92 j03 61»/j 99s 9S3 86'/ 86./ 90% 107.:. 97 69»/. 64' >1 85 167,, 89%" 17' T. 15' 52 55 16% 57% 101 82s 887. 89 86» 59i»ï 124%'" 1207/ 99i.' 73s 61 96»' 1021,. l°l»/a 1<>2% 08»,. 119 707/s 12" 57 55% 112% 109 111» 117 146% 120' 165 154 1* 20 Aug. 82 97»/. 102'/, 102', 88», 70'/. 70» - 718° 103'/, 92',, 99»,/. 3t7/,. 80»/. 107% 87'), 69% 85% 16% 16% 95 17"„ IS',. 8I7, 1«' s 57 101» 82';, 36»/, 88'/» 56 M'/. *24»/, 120»/, 99% 81", ,86*/. 102»/, 101% 102% 71'/. 20'*/,, 17 7.» 71 U 27 32% 112's 109 14% CONDITIES 1 VAN-' Dr. Holmn's Kookboekje

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1889 | | pagina 4