Handig of gezocht SALYATQRE. FEUILLETON. No. 100. Een en Negentigste Jaargang. 1889 V R IJ D A G 23 AUGUSTUS. Prijs der gewone Advertentiën: (ülföciêcl (Bebetlte. benoemd wordt tot marktmeester der boter markt op f 50 jaarwedde en door Burg. en Weth. tot weger op de botermarkt op f 25 jaarwedde. Baittulaab. DD1TSCHLAND. Elzas-Lotharingen. De Keizer, vergezeld van de Keizerin en den groothertog van Baden, is den 20 des namiddags te half zes te Straatsburg aangekomen en met groote feestelijkheden ontvangen. Langs den weg naar het paleis stonden de leden van verschillende vereenigingen geschaard. De tocht daarheen geschiedde onder geleide eener afdeeling uhlanen. In de nabijheid van het paleis werden de vorstelijke personen begroet door de burgemeesters van den Elzas en 400 in de landskleeding gekleede meisjes. Des avonds had eene groote taptoe met fakkellicht plaats, welke uitstekend slaagde. Overal werden de Keizer en de Keizerin met stormachtige toejuichingen ontvangen. Den 21 had eene parade plaats. De Keizer, aangenaam getroffen door de grootsche en heerlijke ontvangst hen den 20 ten deel gevallen, droeg den burgermester van Straats burg opaan de bevolking daarvoor zijnen dank te betuigen. ENGELAND. De Koningin heeft aan prins Bis marck haar levensgroot portret geschonken als bewijs harer bijzondere hoogachting. Roman van ERNST ECKSTEIN. fiitmsulftiib. STATEN-GENERAAL. Tweede Kamer. ALKMAARSCHE COURANT. Deze Coarant wordt Dinsdag-, Donderdag-en Zaterdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80; franco door het geheele rijk f 1, De 3 nummers f 0,06. Per regel f 0,15. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de Uitgevers HEEM». COS* TER ZOON. «Wij verklaren hiermede gaarne, dat «het aannemen, openen enge- «bruiken van den bewusten brief «uit Eindhoven hoogst onvoorzichtig «was van onzen kantdaar een «ieder toch kan dit gemakkelijk be- «grijpen noch wij noch de post administratie beoordeelen kan welk «blad, hier ter stede verschijnend, het «meest gelezen wordt. Bovendien neemt «de besliste verklaring van den Post- «directeur, dat de brief per abuis, zonder #z ij n e voorkennis of die zijner a m b- «t e n a r e n bezorgd is, alle mogelijk- «heid wegals zou bedoelde admi- «nistratie ook maar in eenig opzicht «geloovendat ons blad het meest «gelezene is." Aldus de Nieuwe Courant.... pardon, waarde lezer, deze roijale eerlijke verklaring, bevat de Nieuwe Courant van donderdag, 22 Augustus, niet. In plaats daarvan een artikeldat ons de vraag op de lippen brachthandig of gezocht waarin wij van insinueeren worden btschuldigd, terwijl wij niet anders deden dan te wijzen op het feit, dat de uitgever der Nieuwe Courant gebruik had gemaakt van een brief, die niet bij hem thuis behoorde. Trouwens, men ontkent dit feit ook niet, maar draait er om heenomdat men toch iets moet zeggen. Eene slechte zaak is altijd moeielijk te ver dedigen. Men ziet de besliste verklaring van den Postdirecteur, dat de brief niet met zijn medeweten is bezorgd, voorbij en zegt«Evenals een ontvanger der indirecte belastingen weet, wat de grootste slijterij in gedistilleerd is, zoo weet ook de postadministratie, bij uitsluiting van alle anderen, wat de meest gelezen courant is. Zij kan dat nagaan aan de postverzending." Men vergeet, bij dit slecht gekozen voorbeeld, dat een borrel slechts eenmaal kan dienst doendat van een courant echter meerdere personen kunnen gebruik maken en, al naar hare belangrijkheid en prijs, ook gebruik gemaakt wordt. Wij beschouwen, van onze zijde, het debat als geëindigd de zaak is voor onze lezers nu juist niet zoo verkwikkelijk. Wij kunnen echter niet na laten nog mede te deelen dat van eene zijde die beter bevoegd is tot oordeelen over de verspreiding der couranten, alhier, dan de Eindhovensche boekver- kooperons de opdracht is gedaan tot het herhaald plaatsen van de advertentie Altink en Burgers. De UITGEVERS. De volgende personen worden verzocht zich ter ge meente-secretarie (afd. Bevolking) ten spoedigste aan te melden Maartje Koster, laatste woonplaats O. Niedorp. Maria Dekker, Schoor!. Aagje Houtkooper, wed. J. Dekker, Haarlemmermeer, KENNISGEVING. Het HOOED van het Plaatselijk Bestuur te ALKMAAR brengt^ op grond van art. 1 der wet van 22 Mei 1815 (Staats blad n°. 22) bij deze ter kennis van de ingezetenen der ge meente dat het primitief kohier van het Patentrecht, dienstjaar 1889/90, op 15 Augustus 1889 door den Provin cialen Inspecteur der directe belastingen in Noordholland executoir verklaard, heden aan den ontvanger der Rijks directe belastingen binnen deze gemeente ter invordering is over gegeven. Ieder belanghebbende wordt vermaand op de voldoening van zijnen aanslag acht te geven, ter voorkoming van gerech telijke vervolging. Alkmaar, Bet Hoofd van het Bestuur voorn., 21 Augustus 1889. A. MACLAINE PONT. ^ijdie in aanmerking willen komen voor de betrekking van opzichter OVGF d.9 kaas- dragerS t9 Alkmaarworden verzocht zich vóór 1 September a.s. ter gemeente-secretarie aldaar aan te melden. A^n deze betrekking is verbonden eene jaarwedde van f 150 en genot van vrije woning en de betrekking van optmalder der Spekbrugterwijl er uitzicht bestaatdat de tot die betrekking door Burg. en Weth. aan te stellen pereoon door den gemeenteraad BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen ter algemeece kennis, dat zij in hunne verga dering van den 20 dezer ingewilligd hebben het verzoek van E. D. HAMBURGERom vergunning tot het oprichten eener bergplaats voor lompen en papier in het perceel aan de noordzijde van het Luttik-Oudorp, No. 96. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, A. MACLAINE PONT. 21 Aug. 1889. De Secretaris, NUHOUT VAN DER VEEN. Lagerhuis. De heer Cossham stelde den 20 voor, de artikelen van bet wetsontwerp betreffende de iersche spoorwegen opnieuw door eene commissie te laten onderzoeken. Dit voorstel werd met 156 tegen 39 stemmen verworpeD, waarna het ontwerp aangenomen werd. Den 21 werd de begrooting van nitgaven voor Ier land aangenomen, na verwerping van een voorstel tot Naar het Hoogduitsch. 25) Toen Marsucci met de spraakzame Crispins de fleech geledigd bad, nam bij afscheid. Emmanuele mompelde een onderdrukt „Goddank stond op en ging den tuin in. Crispina volgde hem en stak als een verliefd meisje haar arm in den zijne. Zoo wandelden zij eenigen tijd zij aan zij langs de krakende kiezelpaden. Er lag eene vreedzame stilte over dit bekoorlijke plekje dat niets gemeen had met het luidruchtige, woelige Napels. Emmauuele's bloed begon kalmer en rustiger te vloeien langzamerhand vergat hij de onaangename ge waarwording die hem bekropen had by het schelle gelach van zijne jonge vrouwde beide misdadigers vierden eene idylle te midden van bet huiveringwek kende treurspel. Toeu de duisternis was ingevallen, snelde Crispina naar huis om het avondeten gereed te zetten dat zij zich met voortreffelijken eetlust lieten smaken. Daarna brachten zij bet verdere gedeelte van den avond iu het Teatro San Carlo door. Op dezelfde wijze ging het tien of twaalf dagen achtereeD. Telkens werden de genoegens die Emma nuele met volle teugen smaakte vergald door opwel lingen van wanhopig berouw, maar de gewoonte om te genieten, waaraan Crispina voortdurend voedsel gaf', scheen toch eene langzaam aangroeiende luchthartigheid te doen ontstaan zoodat te voorzien wa3dat de ge moedsbezwaren en zorgen hoe langer hoe zeldzamer verlaging der bezoldiging van den miniater van Ierland met 112 tegen 83 stemmen. FRANKRIJK. Jacques Damalade echtgenoot van Sarah Bernhardt, is te Parijs overleden. Meer dan 25000 personen woonden den 18 te Parijs den optocht der burgemeesters van het stadshuis naar het Nyverheidspaieis bij. Die optocht, aan het hoofd waarvan de voorzitter van den raad van Parijs ging, vergezeld van de burgemeesters der twee kleinste gemeenten in het rijk, ten hoogste 50 inwoners tellende, en die van Tunis, OraD, Algiers en Constantine, duurde van half vier tot half zes. Werd een enkele keer uit het publiek de kreet van leve Boulanger gehoord, dan werd hij onmiddellijk door de burgemeesters beantwoord met een leve de republiek 1 Tegen 9 uren was het feestmaal afgeloopen. De bediening geschiedde door 1000 knechts en er waren 80000 borden beschikbaar. GRIEKENLAND. De regeering "heeft na bet slechte onthaal, dat baar schrijven bij de mogendheden ondervond, zich stil gehouden. Inmiddels laat Chakir- pacha, de nieuwe gouverneur, zoowel de christeueu als de muzelmannen op Creta ontwapenen en onderzoekt hij de grieven der ontevredenen met de afgevaardigden te Canea. De militaire posten aan de grieksche grenzen en de garnizoenen in Macedonië zijn door de Porte versterkt. TURKIJE. Tewfik-pacha is ter vervanging van Photiades-pacha tot gezant te Rome benoemd. De Voorzit ter stelde den 20 voor, de OHder- WljSWet op den 22 te behandelen. De heer Sanders heeft daartegen overwegend bezwaar. Het kan hem spijten dat de kwestie van behandeling dezer wet zoozeer in de dagbladen is bespro ken als eene partij-kwestie, wat zij niet is. Niemand zal hem verdenken van die kwestie tot eene zoodanige te willen maken Hij is bezield m-?t een verzoenenden geest, en op een enkel punt na stelt hij zich op het standpunt van voorstander der wet. Hij wil de zaak dus niet benadeelen. Dit wetsontwerp is een van uit nemend gewicht, zoowel politiek als paedagogisch. Hij kan zich zedelijk niet verantwoord achten dit ontwerp thans te gaan bespreken. Hij zegt dit niet par manière de dire, maar hij legt deze verklaring af als een eerlijk man. Hij heeft in 10 dagen de zaak onmogelijk gron dig kunnen bestudeeren. Eene vergelijking met de wet van 1878 gaat niet op. In deze wet is een gansch nieuw beginsel neergelegd waarbij hij zich, al acht bij het in strijd met 's lands belangzal moeten neder- leggen. Die kwestie en de kwestie der verhouding tus- schen Rijks- en gemeente-financiën vereischt ernstige zouden te voorschijn treden. WaB dit doel eenmaal volkomen bereikt, dan, ja dan was Emmanuele de man, zooals Crispina hem wenschtede weinig bezwaren makende avonturier uit de via di Balbovoor wieu eene schitterende toekomst was weggelegd. Op zekeren dag hadden zij den avond weder door gebracht in het bonte gewoel van de via Toledoin de koffiehuizen en de schitterende bazaars, en iu de vroo- lijkste stemming wandelden zij naar Capodimonte terug, toen eensklaps, als uit den groud opkomende, Marsucci voor hen stond. Ontsteld deed Racosta eenige schreden achteruit, want in den persoon van zijn medeplichtige belichaam den zich voor hem al de angsten der laatste weken. „Welk nieuws?" vroeg Crispina. „Geduld, signora. Het is hier nog te druk." Drie minuten later bad men den vico bereiktdie naar Racosta's woning voerde. Nu bleef Crispina staan eu vroeg of Marsucci met hen mede naar buia wilde gaaD. „Dank u", antwoordde Marsucci. „Hetgeen ik u te zeggen heb is spoedig genoeg verteld. Luistert en laat ons elkander gelukwenschen Ik weet zeker, dat wij ous doel bereikt hebben, ik bedoel het einddoel Gij begrjjpt mij immers?" „Eindelijk juichte Crispina en loosde een zucht van verlichting. „Reeds!" verbsterde Marsucci. „De zaak is bijzonder vlug iu haar werk gegaanCesari heeft met al zijn gepraat en geschrijf niets gedaan gekregen zelfs geen gratie of uitstel. Het doodvonnisdoor den Koning bekrachtigdbevindt zich sedert gisteren in handen van den president van de rechtbank." „Hoe weet gij dat...?" stamelde Crispina, terwijl zij over haar gansche lichaam beetde. „Hoe ik dat weet? Eenvoudig genoeg. De terecht stelling is op morgen bepaald. Ik heb reeds bevel „Kom fluisterde Racosta. Zijne tanden klapperden. „Men zal ons hier nog beluisteren Het is goed, Mar-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1889 | | pagina 1