?j0. jol. Een en Negentigste Jaargang. 1889. ZONDAG '25 AUGUSTUS. HANDLEIDING VERBOUWEN EN INKUILEN Prijs der gewone Advertentiën: Dit nummer bestaat uit twee bladen. EERSTE BLAD. Plaatsgebrek noodzaakt ons het Feuilleton achterwege te laten. Ter bevordering eener algemeene ver spreiding onder Landbouwers en Veehouders. AUG. GOFFART, Maïs- en andere Groenvoedergewassen Ook met betrekking tot het ont ginnen van Heidegronden. Naar de 5e oorspronkelijke uitgaaf bewerkt door M. ROMEIN. PARIJSCHE RïUEVEiN. üinaenlauö. »tada-Öcrichte«. Door het stedelijk muziekkorps zullen op Zondag 25 Augustus dea middags te 2 uur in den Stadshout, de navolgende stukken worden uit gevoerd AIKMAARSCHE COURANT Deze Courant wordt Dinsdag-, Donderdag-en Zaterdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80 franco door het geheele rijk f 1,— De 3 nummers f 0,06. Per regel f 0,15. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de Uitgevers HERM>. COS- TER ZOON. Door een gesloten overeenkomst met den Uitgever zijn wij in staattegen inzending der bon, voor slechts vijftig cents toe te zenden TOT HET VAN (het ensilastelsel) Met 4 platen en 7 figuren in den tekst. 62^ De gewone haadelsprijs voor niet-abonné's is 1 1,25. XXVIII. Vrijdagmorgen Ah ha een brief van een vriend uit de provincie„Amiceik kom zaterdagavond a „coetitegen middernachtreserveer mij eene kamer „in het Grand Hótel du Pavilion, maar je weet, ik „ben wat dik een beetje kortademig dus niet op de „vijfde verdieping hoor en niet te duur. Liefst eene „kamer op de achterzijde je vat welop de binnen plaats uitziende. Zoo vlak aan straat dan slaap ik „den geheelen nacht niet van al de herrie. Nou hoor, „let goed op, en vooral niet te duur, hoor" enz. enz. Dit is stellig de tiende brief in dien geest, sinds de expositie open is. Wel zeker, wil mynheer soms nog een balkon of tuintje en ontbijt op zijne kamer op den koop toe? doch oordeelt zelve, waarde lezers In het Hótel du PavilionIk, zeer beleefd, neder- buigend vriendelijk tot de vrouwelijke concierge „Ma dameu heeft soms niet eene kamer voor morgenavond na twaalven De vrouw schijnt nog al gunstig gestemd door mijne beleefde houding, doch haar man vat het woord „Eene kamer eene kamer ja welen voor mor— „genavond waarom niet voor de volgende week. Er „is niets leeg niets." „Ik zeg„Maar mijn vriend komt tegen midder nacht en Hij „Wel mogelijk, er bomen er eiken nacht nog „tot drievier uurvooruit bespreken is onmogelijk „wij krijgen alle dagen telegrammen bij tientallen „weigeren wel vijftig personen hebben hierover nog „een geheel huis gehuurd in het geheel 350 kamers „alles vol kom morgennacht terug." Dit werd alles zeer rad, en op een toon alsof hij een bedelaar de deur wijst gezegd; ik gevoel grooten lust dat heer eens duchtig de waarheid te zeggen. Doch wat zou dat helpen? Ik loop dus nog alle hotels in de buurt af, VioletBergère Havane Trévise, Beau-Sejour, Pays- Bas en nog een tiental anderedoch steeds met het zelfde ongunstige gevolg. In Beau-Séjour zal misschien ééne kamer leêgkomen tegen 18 francs per persoon. Zaterdag is het 't zelfde liedje. Nergens plaats. Gij vraagt u af, hoe komt dat, wel, sinds een dag of twee zijn er 13 duizend maires te Parijs dan nog een paar duizend Zwitsersen natuurlijk nog alle andere vreemdelingen. Die 15 dnizend maires en Zwitsers hebben alle nog leêg staande kamers ingenomen. In verscheidene hótels slaapt men in de salon op jzeren bedden op canape'szelfs op stoelen. Eindelijk zaterdagavond elf uur een uur voor aan komst van den trein, zie ik op den Boulevard Magenta voor een klein hótel een rijtuig staan een heer stapt er in men geeft hem kofiertje en reistasch ach dat is er dus een die vertrekt. Ik er op af. „Die heer vertrekt? Ja. „Zijne kamer? Vrij „Hoeveel 6 Erancs „Top ik neem de kamer), mijn vriend komt tegen „middernacht." „Ja maar komt u stellig terug „Mijn woord." „Zou u niet eene kleinigheid vooruit betalen 2 of „3 francs?" Hoe beleefd, niet waar, zoo voor een lengenaar te worden uitgemaaktdoch wat zal men doen, k6us is er niet, dus betaal ik dio paar francs vooruit. 1 Uur 's nachts. Ziezoo, mijn vriend is aangekomen, ik hoop dat hij slaapt, het is dus eigenlijk reeds zondag, veroorlooft mij echter, waarde lezers nog een oogenblik met u door te praten. Wij hadden het daar straks over de mairesdat zijn de burgemeesters van steden en dorpen. Ongeveer dertienduizend zullen straks aan het groote banket in het Palais de l'Industrie deelnemen. Met zoowat twee duizend andere personen senatoren afgevaardigden enz. enz. rekent men in het geheel op 15 duizend gasten. Sinds donderdag is men bezig aan het maken van de mayonnaise sauswaarvoor eenige duizenden eieren en ontelbare kannen zoete olie verwerkt wor den. Vo r die drie groote tonnen vol met saus zijn, moeten de ongelukkigen me' de bereiding belast, we' kramp in pols en vingers krijgen. Na afloop van dit reusachtige banket hoop ik er u nog een en ander van te vertellen voorloopig zij gemeld dat men wagens vol aardappelen heeft aangebracht vijftienhonderd eenden moeten de pastijkorsten vullen; zestienduizend flesschen gewonen wijnvierduizend bourgognedrieduizend madera, drie duizend champagne enz. enz. zullen helpen om al het eten door te spoelen, en daar een Pranscb- man onmogelijk kan dineeren zonder brood zoo moet de bakker dertigduizend brooden leveren. De tafels worden gedekt door vierhonderd maitres d' hótel. Tach tig van die heeren zullen niets anders doen dan de filet de boeuf voorsnijden enz, enz. Wat het weder betreft, dat is prachtig, doch eene hitte om van te smelten en daarbij wordt de stad hoe langer hoe meer overbevolkt, de vacantietijd breekt aan alle scholieren studenten advocaten notarissen enz. enzdie nog niet de tentoonstelling bezochten, komen in grooten getale naar Parijs. Het is wel veel van u gevergd, mij bij zulk eene tropische temperatuur in de zalen der schooue kunsten ce begeleiden met uw goedvinden blijven wij dus liever in de open lucht, en bezoeken de rue du Ceïre. Deze straat van Caïro vormt de egyptische tentoon stelling, die, hoewei niet zeer groot, toch tot de curiosi teiten dezer wereldtentoonstelling behoort. Eerst wist men in Egypte niet recht hoe men eigenlijk wel op de beste wijze aan de expositie kon deelnemen officieel dat ging nietwant noch Turkijenoch Engeland van welke beide natiën Egypte Dog al afhankelijk is, namen officieel deel. Doch dank zij de medewerking van verscheidene hooggeplaatste ambtenaren, waaronder de consuls van Caïro, Alexandrië en Port-Saïd gelukte het toch uitvoering te geven aan een curieus plan van deu heer baron Deiort de Gléon, hetwelü daarin bestond, om eene echt ouderwetsche arabisohe straat naar Parijs over te plaatsen. En dus kannen wij nu dood kalm eene kleine wandeling iu Egypte maken. Alles is zooveel mogelijk geheel echtwerkelijk oud arabisch. Oude gevels, muren, houten schuttingen, deuren, alles is uit oude vervallen wijken, uit afbraak van oude huizen hierheen gebracht, zoodat er deuren bij zijn, die 200 a 300 jaren tellen. De geheele straat is bewoond door honderd zestig Arabieren, die bijna geen fransch spreken, en kooplieden ezeldrijvers of werklieden zijn. Houden wij ons voor heden eens met die ezeldrijvers bezig. Wat een volkje, en wat hebben zij reeds een last veroorzaakt door hunne aanhoudende oproerigheid. Hier maken zij een massa praats doch in hun eigen land is het de laagste klasse, bepaald het schuim van het allerminste volk. Tegen betaling van 50 centimes krijgen wij toegang tot de stallen met ruim een hon derdtal kleine witte ezels. Midden op den grond liggen een twintigtal jongens klein en grootzij lachen en schijnen elkander uien te vertellenwant telkens als er een wat ge&egd heeftheeft het geheele troepje de grootste Pfet. Of zouden zij soms ons en het overige publiek voor den gek houdenhet lijkt er wel wat op. Bedelen d°en zij ook al „un sou" is zoowat alles wat zij van de franeche taal begrijpen. Die jongens zijn dus volstrekt niet interessant, en juist goed genoeg om uwe kinderen te begeleiden op een ezeltochtje doch daarna denkt gij aan die ezeldrijvers volstrekt niet meer. Welnu zoudt gij willen gelooveu doch neen gy behoeft het niet te gelooven het is volkomen waar daar is werkelijk eene schoone jonge schatrijke aristocratische dame smoorlijk verliefd geworden op een dezer snaken. De naam dezer arme dwazin blijft een volkomen geheim en men zal wel trachten den jongen Egyptenaar weg te krijgenvóór de jonge dame op een mooien dag alles in den steek laat om naar haar hartelief te vliegen. Natuurlijk is ons ezeldrijvertje zeer trotsch op zijn succes bij de schoone sekse en begint het beneden zijne waardigheid te vinden nog langer achter zijn wit grauwtje te loopen. Het vervolg voor een ander maal. Bij de den 21 te Oud.karsp9l gehouden kolf- wedstrijd in de nieuwe kolfbaan van den heer G. Slotemaker waarvoor ook onderscheidene liefhebbers van elders waren opgekomen, werd de prijs gewonnen door den heer A. Kistvau ZuidseharWOU.de de eerste premie door den heer D. Kist van KoltlOrn. en de tweede premie door den be9r H. Ton van Oud karspel. Bij den biljardwedstrijd tegelijkertijd ge houden verkreeg de heer Jb. Slotemaker van Oud- karspel, den prijs de eerste en tweede premie de heer A. Kist van Zuidscbarwoude. Prijzen en premiën bestonden in contanten. De nieuwe kolfbaan voldeed uitmuntend. Benoemd tot onderwijzeres te Yianen mej. A. Raven te Enk.hUiZ9Il. Benoemd tot onderwijzer te LutjebrGök de heer Jb. Ham te GrOOtebroek. C. Smitconducteur aan de paardentram Hoorn- Enkhuizen, is uit 87 sollicitanten benoemd tot veld wachter te Barsingerhorn. In de ring Enkbaizen blijven de predikants-vaca- turen te Hem-Oosterdijk en Urk nog steeds on vervuld terwijl er eene nieuwe vacature is ontstaan door het overlijden van den heer ter Plegt te Hoog- earspel. Parijs, 17 Aug. 18S9. J. M. T. Van 17 tot en met 23 Aug. zijn aau de Pad- en zweminrichting genomen 278 baden waarvan 53 door dames en 46 door ODvermogenden, Den 20 is voor acte fransch (lager onderwijs) te Utrecht g8Slaagd mej. E. Elte, thana te Amsterdam. 1. „Le chatelain", pas redouble v. J. Martin. 2. „Luat- spiel-Ouverture" v. Carl Machts. 3. „Immortellen-Walzer" v. Jos. Gungl. 4. „Pantaisie burlesque sur des motifs de l'opéra Kosiki" v. Ch. Leeocq. 5. „Ouverture romantique" v. Kéler Béla. 6a. „Prühlings Erwachen", Romanze v. E. Bacb; b. „Pölnisehe Taaze" v. Xaver Scharwenka, gearrangeerd voor harmonie muziek door C. Lau. 7. „Musikalische Wandelbilder",Potpourri v.L. Gartner. 8. „Harmonische Retraite", v, P. Wagner. Wy maken onze abonné's opmerkzaam op het bericht aan het hoofd van ons blad vermeld en op de bon in ons blad van heden voorkomende. Geen gemakkelijker en aangenamer taak voer een verslaggever dan zijne indrukken weer te geven van eene voorstelling in het circus Oscar Carre. De heer Carré schijnt de benijdbare gave te bezitten, zijn perso neel goed te kunnen kiezen, tengevolge waarvan het geen men in het circus te zien krijgt, tot weik gebied het ook behoort, steeds de aandacht waard is. Ea by de groote verscheidenheid van hetgeen den bezoeker wordt aangeboden mag dat zeker als een niet geringe lof gelden. Eene staalkaart van die verscheidenheid is in den regel de openings-voorstelling. Men wil doen zien, wat het publiek te verwachten heeft. Vrijdag, den 23 werd met de voorstellingen bier ter stede een aanvang gemaakt. Het bezoek was echter nog scbaarsch vóór den offioieelen aanvang der kermis schijnt de lust tot uitgaan gewoonlijk nog niet groot. Vóór den zondagavond zal de toevloed van be zoekers dan ook nog wel niet belangrijk vermeerderen. Al zijn onder het personeel en de paarden tal van oude bekenden, ook hierbij heeft natuurlijk belangrijke wisseling plaats gehad. Onder de eerste behoort d e boer van Zeeland, die August de domme waar schijnlijk beschouwt als voor deze streek in het bijzon der geschiktten minste bet ontbraknaar wij ons herinneren zelden op de programma's hier. Trouwens hij legt er altijd eer meê in. Puff, een wit geboren hengst, door den heer Carre gedresseerd en voorgesteld apporteert met groote ze kerheid. 0.a. haalt hij een geldstuk uit een emmer met water. Het afschieten vaneen pistool mislukte ditmaal, maar dit lag vermoedelijk meer aan het wapen dan aan het dier. Elders zagen wij het kunststukje meermalen zonder aarzeling uitvoeren. Ook het aansteken van eene kaars getuigt voor de uitmuntende dressuur. Eveneens werden door den directeur zeiven de 4 Tra kb en er voshengsten Emir, Soliman, Abdella en Nedjid voor gesteld. Het noemen van hunnen naam is voor den heer Carré voldoende om ze tot zich te doen komen en ze een of andere bijzondere kunst te doen uitvoeren. Hoogst eigenaardig was de draaimolen die zij met de pooten op beweegbare bankjes loopende in bewe ging brachtenterwijl een viertal ponny's alt yd eene aardige verschijning in den circus in het mid den daarvan over de draaiende balken sprongen Geen v/onder dan ook dat eene levendige toejuiching aan dit nummer ten deel viel.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1889 | | pagina 1