SAL YATO R E. FEUILLETON. No. 102. Een en Negentigste Jaargang. 1889. WOENSDAG 28 AUGUSTUS. Burgeravondschool. Prijs der gewone Advertentiën: (0et>eelte. £ttitjeul*nb. Elzas-Lotharingen- Het exerceeren in gevecht door alle wapenen had den 23 volgens de aanwijzingen van den Keizer plaats. Na den afloop keerde de Keizer aan het hoofd der vaandel-compagnie naar het paleis terug overal op zijn weg door de bevolking met geest drift begroot. Voor het paleis zong de volksmenigte de „Wacht am Rhein." De Keizerin kwam herhaal delijk op hot bilkon om het volk haren dank te be- tuigeo. Den 23 des ochtends om half nogen vertrok de Keizer mat de Keizerin onder het luiden der klok ken van de kathedraal en de toejuichingen der bevol king van Straatsburg naar Metz. Roman van ERNST ECKSTEIN. ENGELAND. De groud, waarop de minister van bicnenl. zaken de doodstraf, waartoe mevrouw Maybrick veroordeeld was, veranderd heeft in levens lange gevangenisstraf, berust hierop, dat het door hem op nieuw zelfstandig ingesteld onderzoek hem overtuigd heeft, dat zij haren man rattenkrusd ingegeven en getracht had in te geven, waarom zij niet vrijgelaten kon worden. Het was echter niet overtuigend genoeg bewezen, dat baar man ten gevolge van het gebruik van dat rattenkruid overleden was, waarom bet doodvonnis niet voltrokken kon worden. Brierleijde man met wien mevrouw Maijbrick in ongeoorloofde betrekking gestaan bad was, voordat de minister zijn besluit ge nomen had, naar Amerika ouder zeil gegaan. iSinncntanCs. ST ATEN-GEN ER AAL. Twee de Kamer. ALKIHAABSCHE COURANT Deze Courant wordt Dinsdag-, Donderdag-en Zaterdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80franco door het geheele rijk f 1,—. De 3 nummers f 0,06. Per regel f 0,15. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de Uitgevers HERM». COS- TER ZOON. De ondergeteekende zal voor het inschrijven van leerlingen voor den cursus 18891890, zitting houden uitsluitend op MAANDAG, 2 Sep tember a.s., des avonds ten 7 uur, in het gebouw der BurgeravondschoolDoelenstraathoek Gedempte Nieuwesloot. De Directeur der B. A. 8., Dr. H. W. WAALEWIJN. JANS HARENS, l.w. Meppel wordt verzocht zich ter gemeente-secretarie a.hier aan te geven. DÜ1TSCHLAND. De Nordd. Aligemeine Zei- tung komt terug op de beschouwingen der bladen over hare artikels betreffende den Emin-veldtoeht en de be toogingen der koloniale vereeniging in Duitschlar.d en wijst er vooral opdat de vriendschappelijke betrek kingen tusschen Duitschland en Engeland een der gewichtigste waarborgen zijn tot behoud van den euro- peeschen vrede. Wanneer men door openbare betoo gingen beide volkeren van elkaar tracht te vervreem den bevordert men de staatkunde van Duitschlsnda vijanden, De verloving van den erfprins van Nassau 37 jaren oud met prinses Margaretha jongste zuster des Keizers, 17 jaren oud schijnt zeker te zijn. De stad Sachsenberg in het Vorstendom Waldeck is dezer dagen voor de helft verbrand o. a. verbrandde het raadhuis. Ongeveer honderd gezinnen zijn dienten gevolge zonder dak. Dadelijk na de aankomst van den Keizer en de Kei zerin te Metz werd den 23 de eerste steen gelegd voor het standbeeld van Keizer Wilhelm I. De Keizer en de Keizerin deden de eerste slagen met den ham9r en maakten daarna een rit door de prachtig versierde stad, overal door eene jubelende menigte begroet. Des na middags ontving de Keizer den laxemburgschen minister van staat, den heer Eysohen, als vertegenwoordiger van den Groothertog van Luxemburg en generaal van der Naar het Hoogduitscb. 26) Hoofdstuk X. Dienselfden morgen werd Salvatore Padovanino te half zeven gewekt. Nadat het vonnis hem was bekend gemaakt, had de veroordeelde den dag der uitvoering te gemoet gezien als een scholier, die, overtuigd van den goeden afloop, een examen zal afleggen. Thans echternu de cipier met de handlangers van den signore di Napoli de cel binnentrad, overviel den Apuliër toch eene lichte hui vering. Zijn trots kwam in opstand. Zelfs voor de rechtbank had hij zich vrijer en lichter gevoeld dan bij het zien van de beide beulsknechten „Salvatore Padovanino", sprak de oudste een ruwe gast op kameraadschappelijken toon „wij komen u halen. De geestelijke, die u gisteren bezocht heeft, wacht u in de woning van den cipier. Zoo gij dat ver- laugt, kunt gjj, vóór wij u gereed maken, nog eenige oogen blik ken met den hoogeerwaarde alleen zijn. Er is nog tijd genoeg," Eene rilling voer den Apuliër door de leden. Den spreker strak aankjkendevroeg hj wat zij met dat „gereed maken" bedoelden. „Wel gaf de man ten antwoord „gij kunt toch niet zoo zooals gij daar Blaat nu gij zult het wel zien Dus, wilt gij den priester nog sprekeD, of is het u voldoende, als hij u in het laatste oogenblik Salvatore mankte een afwijzend gebaar. A's geloovig christen was het hem gisteren reeds zeer zwaar ge- Smissen, als vertegenwoordiger der belgische regeering, die hem verwelkomden bij zijne komst te Metz. Ook werd de burgemeester van Metz by den Keizer ten gehoore toegelaten. Allen werden ten eten gevraagd. Des avonds verlieten de Keizer en de Keizerin de stad. Toen zij naar bet station reden, stonden de ledeD der vereenigingen met \aandels, muziek en fakkels aan weerszijden van den weg, terwijl de stad schitterend ver licht was. Aan het station namen zij afscheid van den groothertog van Baden en den stadhouder graaf Hohen- lohe, die naar Straatsburg terugkeerde. De heer Eyschen is benoemd tot grootkruis, generaal ven der Smissen tot ridder der orde van den Rooden Adelaar eerste klasse. De stokers van de South Metropolitan gasfabriek, eene der grootste gasfabrieken van Locden, hebben mede het werk gestaakt. Ook staakten de werklieden der steenkoleneompagnie van Kings Cross, eene der belang rijkste van Londen en het personeel van Peek Erean en Co, een der grootste beschuitfabrikanten, het werk. Het getal werkstakers wordt geraamd op ongeveer 130.000. Verscheidene schepen kunDen noch laden noch lossen en moeten blijven liggen. Lagerhuis. Baron Henry de Worms verklaarde deu 26 dat een charter,, waarvan de bepalingen nog niet vastgesteld waren verleend zou worden aan eene maatschappij, welke zich de ontwikkeling ten doel stelt van den handel en de kolonisatie in het noorden van Engelseh Bechuanalacd en in de Transvaal. Engeland zal het toezicht hebben cp de betrekkingen dier maat schappij met de inlandsche stammen en de naburige vreemde mogendheden. Het is der maatschappij niet veroorloofd, grondgebied te verwerven zoftder goedkeu— ring van Engeland. Het engelseh beschermheerschap over het land van Khama wordt door de maatschappij niet overgenomen. Ia het Hoogerhuis werd door baron Heary de Worms eene gelijkluidende verklaring afgelegd. FRANKRIJK. De tentoonstelling te Parijs werd van 6 Mei tot 3 Augzijnde 89 dagen of de helft van het aantal dagen waarop zy geopend bezocht door 10.341.255 betalende entréa's, overeenkomende met vallen den priester den waren stand van zaken te verbergen. En nu in dit oogenblik, nu zijne zenuwen znlk eene zware proef hadden te doorstaan neen, dat niet. Eene tweede ontmoeting zou hem noodzaken nieuwe kunstgrepen uit te denken en thans eischte de hoofdzaak zyne volle aandacht, al zijne krachten. De cipier beschouwde deze weigering van den ver oordeelde als een bewijs van zijne verstoktheid in het kwaad. Met een binnensmonds gemompelden vloek op de „vrienden van de vrijheid" ging hij heen; terwijl de beulsknechten begonnen met hetgeen in de ambtstaai van don scherprechter „het toilet van den veroordeelde" genoemd werd. Salvatore moest de jasdie hij tot nu toe gedragen had, verwisselen met een nauwsluitend wambuis. Daarna werd de brits in het midden van de cel geplaatBt en toen Salvatore daarop schrijlings had plaats genomen, pakte de jongste der beide knechten zijn weeJderigen baardos bijeen, terwyl de oudste dien met een scherpe schaar dicht by het hoofd af knipte. Bij de eerste aan raking van het koude staal was Salvatore ineengekrompen. „Stilzitten!" riep de knecht spottend lachend. „Als gij tegenstribbelt, zou met de haren ook de huid wel eens kunnen meêgaaD. Dat zou wel niet veel te bedui den hebben voor die anderhalf uur, maar het is toch niet aangenaam om levend gescalpeerd te worden." Salvatore beet zich op de lippen. De lange weken in de gevangenis van Pizzo Ealcone had hij beschouwd als eene zware, maar noodzakelijke beproeving, maar deze ruwe behandeling van zijn persoon, deze aanraking door de handen van beulsknechten dat was hem bijna te veel. Weinig bad het gescheeld, of het denk beeld ware in hem wakker geworden, nog in dit oogen blik het masker af te werpen en onder het voor wendsel van nieuwe onthullingen en bekentenissen te zallen doen een onderhoud met den president van de rechtbank te verlangen. Nadat zijne mooie, donkere lokken onder de schaar van den beulsknecht gevallen waren, maakte men de ruim 12 OOO.GOO entree-biljetten. De ontvangsten vao den Eiffeltoren beiiepen van 15 Mei tot 20 Aag. 3.345 364 fres. In het blad van Paul de Cassagnac genaamd L'Autoriiis het eerst de lijst openbaar gemaakt van de personen, die bij de aanstaande verkiezingen namens gene-aa! Boalauger als candidaten zullen optreden. Van de 500 aanbevolenen waren slechts 22 republikeinen; de overige waren bonapartisfcea of monarchisten. In repu- blikeinscfce bladen werd ten aanzien van deze lijst opgemerkt, dat Boulanger's nationale republiek slechts een ijdele leuze is, want dat hij alleen door vyanden der republiek gesteund wordt. Men zegtdat Boulan- ger de lijst herzien zal. De 13000 burgemeesters zjn zoo ingenomen met de ontvangst, hun te Parijs bereid, dat zij der president der republiek een aandenken willen aanbieden en eene som galds bijeenbrengen voor de armen van Parijs. ITALIË. Dezer dagen ia te Lacce een gedenk- teeken onthuld voor Victor Emmanuel in tegenwoor digheid van dyn Kjning, do ministers en eene talrijke menigte. Den 22 stelde de Voorzitter nog voor, om gedurende deze bijeenkomst der Kamer des Maanda?s te half twee te vergaderen. Dit door de heeren Cremer, Lieftinck, Rooseboom en Reekers bestreden en door den heer A. van Dedem verdedigde voorstel werd met 46 tegen 37 stemmen verworpen. Tegen den 23 werd aan de orde gesteld het wetsontwerp tot verlenging van den duur van art. 1 der wet van 6 Maart 1818, houdende straf bepalingen bij overtreding van bestuursmaatregelen, dat den 23 met algemeene stemmen aangenomen werd. Nadat de minister van marine nog had medegedeeld, dat hij den 22 ten overvloede naar Indie getele grafeerd haden door hem ten antwoord was ontvangen Geen sloep Edi afgeloopen., werd de algemeene beraad- siaging over de wijziging der wet op het lager onderwijs den 23 voortgezet. De heer V ermeulen verklaarde o.a., dat de rech terzijde voor zou stemmen, niet omdat de wet gaf wat zij met recht eischte, maar omdat het subsidieeren der bijzondere school eenigermate in de plaats kon treden van hetgeen zij verlangde, omdat de mededinging met de openbare school nu eeniger mate volgehouden zou kunnen worden. Van de rechterzijde was alles toegegeven, wat toegegeven kon worden. Verder kon de rechterzijde niet gaan. Het ontwerp gaf weinig, maar alles op eens was niet mogelijk; hij kon zich bij alle regeeringsartikelen neerleggen; alleen hoopte hij, dat de regeering omtrent de aan stelling van schoolhoofden tot haar eerste standpunt zou terug- keeren. len aanzien van den leerplichtzeide hijdat het noodzakelijk was, dat zoo algemeen mogelijk onderwijs worde gegeven. Zelfs erkende hij, dat de 8taat op de ouders dwang mag uitoefenen om hunne kinderen onderwijs te doen genieten. Maar die erkenning staat ver van den wensch om leerplicht in dit ontwerp op te nemen. Moet het tot leerplicht komen, dan moet dit geschieden bij bijzondere wet, nadat de geheele schoolkwestie beslecht is. De zaak is zoo eenvoudig niet. In menging van den staatsschoolmeester in het familieleven zou het aantal landverhuizers doen toenemen. Een der aanleidingen bovenste knoop van zyn hemd los, opdat de hals ge heel bloot zou liggen. Op den rechterschouder werd een kruis vau zwart laken bevestigd, ten bewijze, dat hij onherroepelijk ten dood was gewijd. Hiermede waren de voorbereidende maatregelen afgeloopen. „Wij hebben nog een half aur tijd", sprak de knecht, die tot nu toe het woord gevoerd bad. „Verlangt gij nog iets te eten of te drinken Ik weet wel, dat een arme duivel, die in uwe omstandigheden verkeert, geen grooten eetlust beeft, maar zoo ik u een raad schuldig ben, neem dan ten minste een paar glazen wijn dat geeft moed. Een kerel als gij mag niet sterven als eene oude giftmengster,.bevend en half onmachtig." Salvatore bed werkelijk behoefte aan eene hartver sterking. De knecht klopte op de deur en onmiddellijk daarop verscheen de gevangenbewaarder met een mandje met levensmiddelen en eene opengetrokken fleseh. De kracht van gewoonte, die uit deze vlugheid sprak de gevangenbewaarder had e8ne bestelling zelfs niet afge wacht miste op Salvatore hare uitwerking niet. Het scheen hem toe, dat hij op het oogenblik niets meer was dan een rad van een machine, die met onbereken bare nauwkeurigheid werkte. Waarom dat alles zulk een indruk op hem maakte, begreep hij zelf niet, want twijfel aan den goeden trouw van den vermeenden kar dinaal was, sedert Emmanuele's bezoek, zelfs niet meer bij hem opgekomen. Begeerig ledigde hij een paar glazen wijn; daarna at hij een weinig van het gebraden vleescb, zonder zich te bekommeren om de balf goedhartige, half spotachtige opmerkingen van de beide knechten, die hem allerlei raad gaven, hem moed inspraken en verzekerde, dat het zoo snel ging als de bliksem. Het sloeg acht uur. Onmiddelijk daarop vernam men het schel en klagend geluid van een klein klokje. De knechts bonden den veroordeelde de handen over elkan der en voerden hem door den langen gang naar de steenen wenteltrap, waar de priester zich bij hen aansloot. Wordt vervolgd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1889 | | pagina 1