SALYATORE, FEUILLETON. No. 104. Een en Negentigste Jaargang. 1889. ZONDAG 1 SEPTEMBER. Dit nummer bestaat uit twee bladen. EERSTE BLAD. IN DE TWEEDE KAMER. Roman van ERNST ECKSTEIN. Prijs der gewone Advertentiën: ALKMAARSCHE COURANT. Deze Courant wordt Dinsdag-, Donderdag-en Zaterdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80franco door het geheele rijk f 1, De 3 nummers f 0,06. Per regel f 0,15. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de Uitgevers HERM>. COS- TEE ZOON. Den 20sten Augustus, 's namiddags te twee uren kwamen de ledeu der Tweede Kamer bijeen en den 22sten 's voormiddags te elf uren werd, met afwijking van het Reglement van Orde, de beraadslaging ge opend over het Regeeringsvoorstel tot gedeeltelijke herziening van de wet op het lager onderwijs. Alleen wanneer het onderwerp «bijzonder eenvoudig of spoed- vereischend" is, laat het Reglement toe, dat de dag der beraadslaging vroeger mag worden gesteld dan driemaal 24 uren nadat daartoe het besluit genomen is. Nochthans heeft noch de Voorzitter, die het voor stel deed, noch iemand van de meerderheid, die het aannam, durven beweren dat één van beide van dit wetsvoorstel gezegd kan worden. Het verslag van het onderzoek der Commissie van Voorbereiding, van de beantwoording der geopperde bedenkingen door de Regeering en van het nader mondeling overleg tusschen haar en de Commissie beslaat 108 bladzijden. Het oorspronkelijk wetsontwerp is door een «gewijzigd" en vervolgens door een «nader gewijzigd" ontwerp vervangen. Dit verslag en die gewijzigde ontwerpen waren juist tien dagen vóór de samenkomst van de Kamer aan de leden toegezonden. Dat slechts enkele leden bij den aanvang der beraadslaging voldoende voorbereid waren, was van dezen onbehoorlij ken spoed het onvermijdelijk gevolg. Zelfs een lid van de commissie van Voorbereiding, die alzoo voortdurend aan het onderzoek van het ontwerp en aan het overleg met de Regeering had deelgenomen, verklaarde geen tijd te hebben gehad om de beteekenis en de gevolgen te kunnen nagaan van de laatste wijzigingen die de Regeering iu haar voorstel gebracht had. Intusschvn is de Kamer reeds eenige dagen met de beraadslaging over het wetsontwerp bezig en is bereids voldoende gebleken dat het onderwerp nu juist niet van bijzonder eenvoudigen aard is. Van een zoogenaamde staatsrechtelijke gelijkheid of rechtsgelijkheid tusschen openbare en bijzondere scholen wil natuurlijk geen enkel liberaal iets weten. Instel lingen waarvan de oprichting en het onderhoud uit staats- en gemeentekas worden betaald en die voor allen toegankelijk gesteld en voor allen bruikbaar gemaakt worden, hebben geheel andere aanspraken op bijdragen uit de openbare kassen dan instellingen die door particulieren opgericht en naar eigen goed vinden ingericht worden en alleen ten gebruike dienen van eigen geestverwanten. Dit is zóó duidelijk, dat ook Naar het Hoogduitsch. 28) Hoofdstuk XI. Doodelijk uitgeput door alles wat hij had uitgestaan, bereikte Salvatore de stadsgevangenis. Hij beefde over al zijne leden en bezat geen kracht genoeg meer om zich staande te honden. Toen hij zijne legerstede had opgezocht, viel hij weldra in een loodzwaren slaap. Tegen den middag werd hij door het rammelen van de sleutels gewekt. Hij keek op. Zijn verdedigerAntonio Cesarien Maria stonden zwijgend voor hem. „Gij hier, Zingarella riep hij uit, ten hoogste ver baasd. Hg was geheel in de war; hij wist niet hoe hij de tegenwoordigheid van Maria verklaren moest. Gedu rende den rit naar de gevangenis was hij meermalen geneigd geweest in het plotseling optreden van de garde-officieren toch nog de verwezenlijking te zien van het plan dat hy met Emmanuele had op touw gezet. In het volgende oogenblik trad hem echter Marsucci's gestalte voor den geest en met deze de ontwijfelbare zekerheid, dat alles leugen en bedrog was geweest. Hoe moest hij dan die onverwachte redding verklaren Een angstige, uitvorscheDde blik op Zingarella's bleek gelaat verried hem echter ai zeer spoedig, waar hij de oorzaak van deze redding zoeken moest. „Dus is alles verraden", sprak hij in zich zeiven. „Al werd mij het ergste bespaard in plaats van eeue belooniag, wacht mij toch nieuwe gevangenschap; want de Regeering in baar antwoord die staatsrechtelijke ge lijkheid of rechtsgelijkheid geheel heeft laten varen en thans verklaart, dat de staat verplicht is ook zooveel mo gelijk te gemoet te komen aan de begeerten van die ouders die, omdat zij de openbare school voor hunne kinderen niet geschikt achten, op andere wijze willen voldoen aan hunne verplichting om hunne kinderen te doen onderwijzen. Alleen in zoo verre en in dien zin heeft zij van rechtsgelijkheid gesproken. Inderdaad is er, zooals wij reeds menigmaal hebben verklaard ook naar onze meening om redenen van billijkheid veel voor te zeggen datnu eenmaal omstreeks 27 pereent van alle schoolgaande kinderen bijzondere scholen bezoekenin de meeste gevallen omdat de ouders tegen de openbare school bezwaren hebben van godsdienstigen aard, aan die scholen ook eene bijdrage word verleend uit 's Rijks kas. Maar zoo gemakkelijk dit in het algemeen kan worden toegegevenzoo moeielijk blijkt de uitvoering te wezen. Van die moeielijkheid hebben de tegenstanders der openbare school zelve de treffendste bewijzen geleverd, door telkens met andere eischen en andere plannen tot regeling van het onderwijs voor den dag te komen. Nu eens was de strijd inzonderheid gericht tegen de openbare school zelve met haar onpartijdig karakter ten aanzien van de verschillende godsdienstige begrip pen; dan weer was het vooral te doen om de ge bruikers der openbare school te verplichten tot betaling van een niet onbelangrijk schoolgeld, ten einde voor de bijzondere scholen de mededinging gemakkelijker te maken. Heden werd uit de openbare kassen subsidie gevraagdden volgenden dag heette die bijdrage restitutie en veranderde daarmede haar karakter. Zorg toch vooral voor een school naar den eisch des gewetens voor den arme en vorder daarvoor in de eerste plaats hulp van den Staat, was tot voor korten tijd het wachtwoordlaat den Staat beginnen met hen te helpen die zeiven een deel der kosten van de school kunnen betalenis thans de leus. Te recht werd daarom dan ook dezer dagen in de Tweede Kamer opgemerktdat indien de liberale partij, tijdens zij nog de meerderheid had, een poging bad willen doen om aan de vorderingen der tegenpartij te gemoet te komen, zij bij het doen van haar aanbod die tegen partij wel nooit thuis zou hebben gevonden, daar zij stellig inmiddels weder verhuisd zou zijn, In hoofdzaak komt het voorstel der Regeering hier op neêr, dat ten behoeve van elke bijzondere school staande onder het bestuur eener vereeniging die rechts persoonlijkheid bezit, een geldelijke bijdrage uit 's Rijks kas zal worden verleend, gelijkstaande met de bijdrage die de gemeente ontvangt voor de openbare school mits de bijzondere school hetzelfde aantal onderwijzers het is zoo beider a's de dag dat de zaak niet maar eenvoudig in de doofpot zal worden gestopt." Zuchtend keek hij nu eens Maria, dan weder Cesari aan. Zingarella was bleek hare oogen lagen diep in de kassen; in het gelaat van den rechtsgeleerde las de Apuliër een gevoel van triomf en toch lag daarop eene sombere, ontevredene, verwijtende uitdrukking. „Ongelukkigste aller menschen begon Cesari, „door welken vloek wordt gij vervolgd, dat gij zoo blindelings in uw verderf loopt Wie weet of het niet beter ge weest waredat de afschuwelijke comedie maar geheel afgespeeld en de genade des Konings te laat ge komen was." „O, signore Cesari 2" stamelde Salvatore. „Gii weet dus f" J „Ik weet alles alles behalve den naam van den aterling, die in het logement „het gouden kruis" de rol van monsignore de Fabris voor u speelde. Maar ook die naam zal niet onbekend blijven want de die naren van het gerecht zjn reeds op weg naar de woning van uw vriend Racosta." „Maar zeg mij nu toch eens gij ongeloovige dwaas hoe was het mogelijk dat gij dit weefsel van list en bedrog niet terstond hebt doorzien Dat gij gelooven kondt „Bij S3n Gennaro, ik twijfel of gij niet werkelijk rijp rijt voor het gekkenhuis te Capua „Ja, gij hebt gelijk steunde Salvatore. „Ik heb ge handeld als een krankzinnige. Ik begrijp mij zeiven niet. O signore Cesariik zie thans de waarheid in van hetgeen gij mij destijds in den kerker van Pizzo toe- riept het is een waan indien iemand zich voorstelt met slechte middelen een goed doel te bereiken Dwaasheid, ongeloofljke dwaasheid." Hy onderstenude het hoofd met de hand. „Wees echter overtuigd", ging hij voort, „dat he nooit zoover met my gekomen zou zijn, indien ik eene betrekking had gehad waarin ik naar mijne krachten had kunnen werkzaam wezeo. Mijn geest verlangde naar werkzaamheid en toen hieraan op geenerlei wijze kon telt als voor de openbare school wordt gevorderd alle vakken waarin aan de openbare school onderwijs moet worden gegeven ook aan de bijzondere school worden onderwezen gedurende een bepaald aantal uren en de school door ten minste 25 kinderen wordt, bezocht. Er zal dus niet worden gevraagd, of de school behoefte heeft aan geldelijke ondersteuning, of de ouders der schoolgaande kinderen arm of bemid deld zijn, evenmin welke godsdienstige of ongodsdien stige, kerkelijke of onkerkelijke richting de school beheerscht. Daarom kan ook naar onze meening niet gezegd worden, dat zoodanige uitkeeringen in beginsel in strijd zijn met de onzijdigheid van den Staat ten aanzien van de verschillende godsdienstige meening onder het volk of met de gelijkheid van alle ge zindheden. Een andere vraag is evenwelof de wijze waarop thans wordt voorgesteld de ouders te steunen, die bezwaar hebben tegen de openbare school, voldoende is om hen in staat te stellen een onderwijs voor hunne kinderen te verkrijgen, dat aan hun wenschen beant woordt. Slechts een deel der kosten van de school zullen door het Rijk worden vergoed dat deeleen vast bedrag voor eiken onderwijzerzal verschillend zijn en meer of minder bedragen naarmate de jaar wedden van het onderwijzend personeel en de overige kosten aan de eene school lager of hooger zijn dan aan de andere. Toch zullen nog altijd omstreeks twee derden van de kosten van het onderwijzend personeel en alle andere kosten van de schoolvoor lokalen, schoolmeubelen en leermiddelen, op andere wijze moeten worden gevonden. De schoolgelden zullen ongetwijfeld ontoereikend zijn om het ontbrekende aan te vullen. Ten hoogste mag dit ondersteld worden van het schoolgeld, dat voor de kinderen der gegoeden wordt betaald maar van de ouders van de groote meerder heid der schoolgaande kinderen, die of ten eenen male onvermogend zijn of tot de minvermogenden moeten gerekend worden, mag dat niet worden gevorderd. Hunne gewetensbezwaren tegen de openbare school mogen echter niet van minder gewicht worden be schouwd dan die hunner rijkere landgenooten. Neemt men nu aan, zooals bij de toelichting van het wets ontwerp geschiedt, dat de Staat verplicht is hun tegemoet te komen, dan is dit op de wijze, waarop die tegemoetkoming in het ontwerp wordt geregeld, niet anders mogelijk dan met zeer belangrijken steun van particulieren. Nu is het onbetwistbaar waar, dat van de tegenstanders der openbare school de rijkere en meer gegoede zich belangrijke offers getroosten voor het onderwijs van de kinderen hunner armere geestverwantenmaar kan daarop bij voortduring in voldoende mate worden vertrouwd, om te kunnen worden voldaan zocht ik voldoening iu het avontuur lijke. Ach, signore, ik kan u niet zeggen hoe diep el lendig ik mij gevoel Wat echter den schurk betreft, die met Emmanuele Racosta tot mijn ondergang had besloten, zoo luister wat ik u zeg „Hij is een van de helpers van den beul." „Ontzettend riep de advocaat uit. „Men zou meenen, dat die ellendige Racosta bij zijne misdaad nog bespot ting heeft willen voegen wijl hij dien man tot zijn medeplichtige uitkoos. Nu, ook zonder uwe verrassende mededeeling zou hij niet onbekend zijn gebleven, want Racosta is in onze handen. Vertel mij nu echter kalm en volkomen naar waarheid hoe alles in zjn werk is gegaan. Van het begin af verstaat gij Doe geene moeite om ons te bedriegen. Ik raad u dat iu uw eigen belang. Ik zweer u dat het geen haar ge scheeld had, of ik had niets voor u kunnen doen, want het was voor mij, als lid van de partj der oppositie, hoogst moeielijk de verlangde audiëntie bij den Koning te verkrijgen. Ook thans zijt gij nog niet alle bezwaren te boven. De ambtenaar van het openbaar ministerie beschikt over genoeg punten van aanklacht, om u voor goed te gronde te richten. Er moet krachtig gestreden worden, of het spel is verloren. Geeft gij mij echter eea helder inzicht in alle bijzonderheden dan is het mogelijk, dat ik nog iets gedaan krijg. Dus alles eerlijk opgebiecht, Salvatore Padovaoino „Ik zal u de geheele waarheid zeggen alles wat ik zelf weet", verzekerde Salvatore. De Apuliër begon te vertellen. Met de grootste ver bazing luisterde Cesari naar deze mengeling van onnoo- zel vertrouwen aan de eene en van geslepenheid aan de andere zjde. Inderdaad, h j stond tegenover eene onge wone persoonlijkheid en mocht ook al het vermoeden van den rechtsgeleerde dat de houding van den Apu liër den indruk maakte vau eene krenking van zijn verstand nu niet uieer zijn vol te houden, het bui tengewone in zijn geheele wezen naderde toch de grenslijn, waar het genie of de krankzinnigheid begint.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1889 | | pagina 1