SALYATOEE. FEUILLETON. No. 105. Een en Negentigste Jaargang. 1889. WOENSDAG 4 SEPTEMBER. PATENTEN. ENGELSCHE BRIEVEN. Roman van ERNST ECKSTEIN. PARIJSCUE BRIEVEN. Prijs der gewone Advertentiën: (ÜNSctëel CBebeelte. De voljaarspatenten van ingezete nen der gemeente Alkmaar, aange vraagd Ia Mei 18S9, kunnen ter gemeente-secretarie alhier worden afgehaaldtot en met Woensdag 18 September 1889, op alle werk dagen, 's morgens van 9—2 unr. Londensohe Markt. alkraarsciie courant. Deze Courant wordt Dinsdag-, Donderdag-en Zaterdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80; franeo door het geheele rijk f 1, De 3 nummers f 0,06. Per regel f 0,15. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de Uitgevers HEEM». COS- TEE ZOON. VIII. De vlootdie in het begin dezer maand te Spithead voor anker lag, lichtte kort na het vertrek van den duitschen Keizer het anker en begon eene reeks manoeuvres in de nabijheid der kust te honden, met het doel om te zien in hoeverre onze vloot in geval van oorlog in staat zoude zijn een vijandelijk smaldeel van onze kusten te houden. Zooals men weet, dagteekent de vernieuwde belangstelling in het maritieme verdedigingsstelsel eerst van het vorige jaar, toen een groot dagblad op de verwaarloozing der vloot wees. Sedert heeft de regeering alles in het werk gesteld om verbe tering in den toestand te brengen. Het Parlement stond nage noeg zonder debat een crediet van eenentwintig millioen pond sterling voor den aanbouw van zeventig nieuwe schepen toe, en de uitrusting en verbetering der bestaande vloot vormde sedert een voorwerp van onverdeelde aandacht van de zijde der bevoegde autoriteiten. Gesteund door eene welvoorziene schatkist slaagde de engelsche wilskracht er dan ook werkelijk binnen zeer korten tijd in eene merkbare verbetering tot stand te brengen en opnieuw is Engeiand's heerschappij over de zeeën gewaarborgd. De eischen die aan onze vloot worden gesteld zijn grooter dan bij eenig ander land. Het rijk in Europa bestaat uit ei landen met tallooze open havensuitgestrekte koloniën in alle werelddeelen moeten beschermd kunnen wordenen de han delswegen, die voor het grootste gedeelte door engelsche schepen worden bevarenmoeten op onze bescherming kunnen rekenen. Nu beschikt Engeland wel is waar over eene vloot die, door talrijke koopvaardijschepen versterkt, als onoverwin nelijk kan gelden, maar men zegt terecht, dat eene samenwer king van vijandelijke vloten onze heerschappij ter zee in ernstig gevaar zoude kunnen brengen, en wil daarom dat Engeland eene sterkere vloot kebbe dan drie der grootste maritieme mogend heden te zamen. Doeb het is niet alleen de vloot die verbeterd is; ook de vrijwilligers, die de landtroepen vormen en waaraan in geval van oorlog de verdediging der kusten zal worden toevertrouwd, werden gereorganiseerd en plannen tot verdedi ging der voornaamste havens, en vooral van Londen uitgewerkt. Engeland heeft langen tijd ten achter gestaan bij de voorbe reiding tot oorlog; doch nu Europa tot aan de tanden gewapend is en eene botsing onvermijdelijk schijnt, bereidt men zich met alle kracht op verdediging voor. In de afgeloopen week brak er in het Oosteinde van Londen eene groote en algemeene werkstaking uit, waaraan alle arbei ders in de vele en uitgestrekte dokken deelnemen. Zooals ge woonlijk ligt de oorzaak in het verschil tusschen het loon dat de werklieden vragen en de werkgevers bieden namelijk zes en vijl stuivers per uur. De werklieden houden dagelijks op tochten in de City, waaraan 50 a 60000 personen deelnemen en hielden zondag eene groote bijeenkomst in Hydepark, waarop Naar het Hoogduitsch. 29) Maria daarentegen scheen door een onweorstaanbaar verlangen te worden gedreven om telkens over het gebeurde te spreken lucht te geven aan hare veront waardiging en zelfs de goedkeuring uit te lokken van baar waardig en gepast gedrag. Eu wie kende niet de zachtmoedige Zingarella en hare hartstochtelijke liefde Neen, de zaak was niet natuurlijk; dat erkenden zelfs de eenvoudigste bewoners van Caprihoezeer moest Nijborg daarvan dan niet overtuigd zijn Nijborgmet zijn hoog ontwikkelden kunstenaarsblik Ceeari bad zich dat ailes tot in de kleinste bijzondei- heden door den schilder laten vertellen. Toen bij den daarop volgenden dag Zingarelia's woning binnentrad, ontving zij hem in groote opgewondenheid. „Laat mij met rustsignore Laat mij met rust riep zij van haar stoel opspringend zij kende den verdediger van Salvatore reeds. -— „Spreek mij niet over hem, voor mij is hij reeds dood Onder een of ander voorwendsel verliet zij onmid dellijk de woning en begaf zich naar Sylvio, den vader van Alberto. Zoodra het bericht van Salvatore's mis daad tot Capri was doorgedrongenhad Sylvio het meisje opgezocht en getracht haar met vaderlijke wel willendheid te troosten. Misschien verwachtte hjj ook van dezen ommekeer in Zingarelia's lot eenig heil voor zijn braven Alberto. Mar a, die in haar zenuwachtigen toestand inderdaad beboette gevoelde aan een steun had den troost van haar ouden bloedverwant niet van tot «uithouden" werd besloten. .Voor den handel levert de strike natuurlijk groot ongemak opwant vele groote stoombooten kunnen niet vertrekken noch gelost worden. De dokken liggen volgestapeld met goederen die moeten worden verscheept, doch er is geen enkele werkman die Helpt. De friesche stoom boot kon de boter niet aan wal krijgen. De socialist Burns staat aan het hoofd der beweging. Op het oogenblik van verzending is de werkstaking aan het afnemen. De minister van binnenlandsche zaken heeft onder den drang der openbare meening het vonnis der giftmengster Maybriek in levenslange tuchthuisstraf veranderd, «aangezien er gegronde twijfel bestaat of Maybriek door arsenicum stierf." Op grond dezer verklaring zal men nu alle pogingen in het werk stellen van de Koningin genade voor de veroordeelde te verkrijgen, en tot dat doel zijn overal «Maybrick-comités" gevormd. Alle markten gevoelden den invloed der groote werkstaking die onder de dokarbeiders is uitgebroken en die nog steeds grooteren omvang aanneemt De hollandsche boot (Harlingen) kon de lading niet lossen. De graanhandel staat nagenoeg stil. Op de veemarkt gaat nagenoeg niets om, omdat men vreest dat de werkstaking ook onder deze arbeiders zal uitbrekenvoor tienduizend ponden sterling vleesch en fruit rotten in de havens. Een groot faillissement in den boterhandei drukte in bet begin der afgeloopen week zeer op de markt, en friesche werd niet hooger dan 106 a J10 ets., genoteerd bij zeer tragen handel. Kinde der week begon men den invloed der werkstaking te gevoelen en thans zijn de prijzen zeer hoogmen zegt 115 a ISO ets. per K.G. Ongelukkigerwijze is er geene boter aan de kade te krijgen en groote verliezen zijn te voorzien, wanneer de werkstaking niet spoedig eindigt. Van eene ge regelde markt kan geen sprake zijn, zoolang de tegenwoordige toestand aanhoudt. Haas verkeert in denzelfden toestand als boterdoch uit den aard van het artikel is de toestand minder ernstig. De noteeringen blijven (nomineel) onveranderd, doch volgens tele grammen uit Amerika is vandaar geringe aanvoer te ver wachten, zoodat eene prijsverhooging niet onwaarschijnlijk is. Margarine. De handel in dit product staat wegens de werkstaking geheel en al stil, evenals die in reuzel. Voor raden aan wal besommen natuurlijk hoogere prijzen. Veemarkten. Ook op dit gebied bleef de strikeom bovengemelde redenen, niet zonder invloed. Ware dit niet het geval geweest, we zouden wegens den zeer geringen aanvoer eene uitstekende markt hebben gehad. Ook nu was de handel nog vast, maar de prijzen bleven nagenoeg geheel onveranderd. Er waren 8 runderen, 2125 schapen, en 255 kalveren uit Ne derland aangevoerd, en alleen schapen waren onbelangrijk hooger. Granen Hoewel nog geene oilicieele opgaven over den oogst der geheele wereld voorhanden zijn, kan men nu met zekerheid vaststellendat hij hoogstens middelmatig zal zijn. Engeland en het westen van Europa zijn middelmatig, evenals Australië en Indië. Rusland is slecht en Amerika goed. Eene prijsverhooging blijft derhalve nog steeds waarschijnlijk. Wegens de werkstaking heerscht op de markt een abnormalen toestand, en wij laten derhalve de opgave van prijzen achterwege. Geldmarkt. Geld blijft sohaarseh en betrekkelijk duur. Staatsfondsen vast op Parijsdoch wegens eene te Turijn uit gebroken crisis in de laatste dagen flauwer. Amerikanen daalden gedurende de vorige week alle, doch zijn thans beter op be richten over herstelling der eendracht tusschen de spoorwegen. Marktbericht over aardappelen enz. is wegens werkstaking overbodig. Wanneer zij nog lang aanhoudt, is schaarschte van levensmiddelen te voorzien, de hand gewezen en hiervan was het gevolg, dat zij en Alberto elkander weder ontmoetten de laatste van innige zaligheid vervuld, dat hij zijne aangebedene Zin garella in bare droevems mocht bijstaan. Maria voelde wel, dat de uitgebiuschte hoop in Alberto's hart op nieuw werd aangewakkerd, zij maakte zich zeive daar over wei erwyten, maar zij wist geen auderen uitweg. Hem in het gezicht te zeggen, dat hij te vergeefs hoop voedde, scheen haar eene halve bekentenis tos van het feit, dat bare scheiding van Salvatore 6iechts comedie was en indien men dat vermoeddea°h telkens meende zij reeds eene onbestemde gewaarwording te ondervinden, dat men hare handelingen doorïag Cesari was nu bijna zeker van zijne zaak. Reeds den volgenden morgen begon hij zijne opratiën. Voor dag en dauw zond hij aan Maria een brief, waarin hj in korte, maar krachtige bewoordingen een onderhoud onder vier oogen met haar verlangde, terwijl hij er bijvoegde, dat alleen eene nauwkeurige beantwoording van aile vragen, die baar zouden worden voorgelegd, baar eene verschijning voor het koninklijk gerechtshof te Napels zonden kunnen besparen. Dit we.kte. Maria schrikte hevig en liet hem weten, dat zij tot zijne beschikking zou zijn hij moest maar onder de mis het was zondag als bare tante naar de kerk was, in den tuin komen. Met een angstig kloppend hart verbeidde zij de komst van den advocaat, wiens oogopslag reeds voldoende was, om haar bare kalmte te doen verliezen. Zij vatte echtej moed en nam zich voor niets los te laten. Cesari echter, die met een bijzonder boel lachje op haar toetrad gaf haar na eene korte begroeting onverholen als zijne meening te kennen dat bare verhouding tot den Apuüër afgesproken werk was; zij meest ailes bekennen of het ergste was te vreezee. Hij wist zelf niet in welke richting zij hem lichtzon kunnen verschaffen: dat hij echter belangrijke bekente nissen kon verwachtendaarvoor was de doodelijke In Schotland worden thans door lord Aberdeen pogingen in het werk gesteld om boterbereidingsscholen op te richten. Sedert eenige jaren bestaat hier eene vereenigingdie ten doel heeft den verkoop van vee volgens levend gewicht te bevorderen. Het volgende geeft een overzicht van den veestapel in Engeland. Runderen Schapen Varkens 1887 6.641.000 25.y58.000 2.299.000 1888 6.129.000 25.257.000 2.404.000 1889 6.140.000 25.634 000 2.510.000 XXX. Bespreken wij heden eens uitsluitend de tentoon stelling, waar wij juist weder eenige uren doorbrachten. Links van den Eiffeltoren bezoeken wij een huisje, ge bouwd in nederlandschen Renaissance stijl, en waarin zich de diamantslijperij bevindt. Het is hier stampvol en wij hebben groote moeite door te dringen tot de fraaie vitrine in het midden die natuurlijk zeer' oplettend bewaakt wordt met het oog op de zich daarin bevindende prachtigekostbare diamanten. Hoe fraaie colliers rivieres en afbeelding van den Eiffeltoren Stellig ligt hier voor eenige millioenen waarde. Zeer interessant is vooral de vergelijking, die men kan maken tusschen het rrooleeren der diamanten van voorheen en thans, en wij zijn verbaasd over de groote vorderingen die stoom en gas ook op dit gebied ten gevolge hadden. V an dit buisje naar de schilderijententoonstell ng is de afstand slechts klein en wij willen niet voor goed van de nederlandsche inzendingen afscheid nemen, zon der nog enkele fraaie doeken te bewonderen. De siapende kieine van Josef Israëls is weder eene zyner fraaist uitgevoerde scheppingen zear mooi ook weder al die weiden, bosachen en sneeuweffecten, waarbij de ingang van een park met sneeuweffect van F. J. van Rossum dn Chatei een polder te Noorden san Willem Roeiofs eon gezicht op Delft van Adolt' Le Comte onze bijzondere aandacht trekken. Treffend schoon is ook de Beiisarins van Louis Charles Bombled; de schilder toont ons den ongelukkigen generaal, blind en oud met sneeuwwitten baard en geheel ongekleed, als een beeld van den van alles beroofden bedelaar. Zeer scboon ook de nacht aan het zeestrand te Sche- veningen van Hendrik Willem Mesdag; onze neder- laDdsehe kunstenaars hebben trouwens zeer vele strand-, zee- en duingeziehten ingezonden. De boschjes te Scbe- veningen met al die spelende kinderen van Willem Bastiaan Tholen het vertrek der haringvisschers van Bosch Reit; twee kameraden, die in het duin ge legen hun pijpje opsteken, van Elehanon Verveer, zijn goed geslaagde echt hollandsche tafereeltjes. Verder bemerken wij een vijftal fraaie schilderijen van den overleden schilder Anton Mauve en nog zooveel meer, werkelijk te veel om alles op te noemen. Stippen wij dus nog even aan een zeer fraai portret van den rus- rischeu gezant te Londen, den beer mr. de Staal, van H, Vos en het eveneens fraai portret van Amsterdam's bleekheid hem borgdie al dadelijk haar gelaat had overtogen. Met deze waarneming had Cesari al veel gewonnen. Hij sprak haar moed in zij moest onvoor waardelijk vertrouwen in hem stellenhij was niet Salvatore's of haar aanklager, maar alleen er op uit te helpen en te beschermen waar dit maar eenigszins vereenigbaar was met de achting, die hij aan zichzelven verschuldigd was. Hadden de kalmte en de zekerheid, waarmede hij zijn ongeloof te kennen gaf, baar een oogenblik van streek gebrachtde warme toon waarop de laatste woorden werden gesproken, boezemde haar vertrouwen in. Aar zelend gaf zij toe, dut niet alles zóó was als het scheen, en nu volgde eene logische opklimming van vragen waardoor hij achtereenvolgens alle bijzonderheden te weten kwam, totdat Maria eindelijk eene volledige biecht aflegde. Ook zonder hare uitvoerige bekenten s zou hij niet langer getwijfeld hebben of Salvatore was het licbt- geioovige slachtoffer geworden van een ongekenden schurkenstreek en zelf slechts in zdóver schuldig, dat er eene treurige begripsverwarring bij hem bestond omtrent hetgeen de burger van den staat in bet belang van eene partijregeering mag ondernemen. Cesari deelde Zingarella deze opvatting mede, maar zij luisterde zelfs niet naar de beweegredenen die bij aanvoerde. Zóó geheel had hij haar vertrouwen gewon nen, dat zij geene bewjjzen noodig had. Toen hij haar ten laatste mededeelde welke gevolgen de daad van baar verloofde hebben zou werd' zij door wanhoop aange grepen, viel voor den rechtsgeleerde op de knieën, trok zich de haren uit bet hoofd, wilde zich van kant maken Er bleef slechts weinig tijd over voor eene poging tot redding van den veroordeelde. Dienzelfden da,'°nog bracht Alberto den advocaat en Zingarella in zijne bark naar Sorrento. Aan den „kluizenaar" werd onder de stiptste geheimhouding medegedeelddat Maria nog achterna als getuige in het proces van den Apuüër zou moeten optreden. Wordt vervolgd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1889 | | pagina 1