SALYATQRÏ FEUILLETON. No. 106. Een en Negentigste Jaargang. 1889. V R IJ D AG ft SEPTEMBER. PATENTEN. Roman van ERNST ECKSTEIN. Deze Coarant wordt Dinsdag-, Dondordag- en Zaterdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80franco door het geheele rijk f 1,— De 3 nummers f 0,06. Prijs der gewone Advertentiën: (Dfficiëcl (Sebcclle. De vttljaarspatenten van ingezete nen der gemeente Alkmaar, aange vraagd in Mei 188», kunnen ter gemeente-secretarie alhier worden afgehaaldtot en met Woensdag 18 September 188», op alle werk dagen, 's morgens van 9—a uur. finitculanb. Elzas-Lotharinffen. Aan den stadhouder zal vrijheid gegeven worden in enkele gevallen uitzonderin gen toe te staan op den ingevoerden pasdwang. Vol gens de Nordd. Zeitung zal die pasdwang zelf niet opge heven worden. Die opheffing zou zijn in het belang van Frankrijk maar niet in dat der ordelievende be volking van het ryksland. BÜLGARIJE. In antwoord op de berichten uit dit rijk over de militaire toebereidselen van Servie heeft de Porte per telegraaf te Sofia doen weten, dat Bul garije deel uitmaakt van Turkije en dat elke aanval tegen Bulgarije als een aanval tegen Turkije beschouwd moet worden. Bulgarije heeft dus niets te vreezen te minder daar Servië's hulpmiddelen toch onvoldoende zijn om het te kunnen aanvallen. ZWITSERLAND. Een tiental russische uitge wekenen die in de omstreken van Genève woonden ontvingen bevel om het zwitserscbe grondgebied te verlaten. Twee personen, die in de voornaamste steden des rijks anarchistische biljetten aangeplakt hadden werden gevangen genomen. tiiuucatauö. STATEN-GENERAAL. Tweede Kamer. ALKMIARSCHE COURANT. Per regel f 0,15. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de Uitgevers HEEM». COS- TEE ZOON. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALEMAAR brengen ter algemeens kennis dat de gemeenteraad in zijne vergadering van 3 dezer tot bet einde van 1889 benoemd heeft den heer B. PREIJER tot lid der vaste commissie voor de verordeningen, tegen welker overtreding straf bedreigd is de heeren B. PREIJER en A. GOEDE Dz. tot leden der vaste commissie van financiën de heeren B. PREIJER, A. GOEDE Dz. en P. RENT MEESTER tot leden der vaste commissie van bijstand voor den hout en de plantsoenen. Zijnde deze benoemingen noodzakelijk geworden door de periodieke aftreding van genoemde heeren als leden van den gemeenteraad. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, A. MACLAINE PONT. A Sept. 1889. De Secretaris, NUHOUT VAN DER VEEN. DUITSCHLAND. De beer von Seholz zal als pruisiacb minister van financiën aftreden. ENGELAND. Ook te Liverpool is den 3 de werk staking uitgebroken. Schepen die graan en meel- aanvoeren, konden dien dag niet meer lossen, Eene bende van 300 werkstakers verhinderde in den ochtend met geweld het ontladen van twee schepen. Den 4 hebben de dokwerkers aldaar het werk hervat, nadat het dokbestuur hunne e'schen ingewilligd bad. De bestuurders der dokken te Londen weigerden den 3 het verzoek der reedeis, maar beloofden dadelijk te onderzoeken of eene overeenkomst mogelijk zon zijn. Burns verklaarde in eene redevoering, dat voor het ge val de reeders hunne schepen naar Southampton stuur den hij zelt daarheen zou gaan om er eene werksta king uit te lokken. OOSTENRIJK-HONGARIJE. Bij gelegen heid van de aanstaande reis van den Keizer naar de legeroefeningen heeft de regeering een besluit genomen, waarover in de diplomatieke wereld veel wordt gespro- Naar het Hoogduitsch. 30) Van Sorrento werd de reis per „carricolo" over Castellamare en Portici zoo snel mogelijk voortgezet en, eenmaal in de hoofdstad aangekomenterstond een bezoek gebracht aan het logement „het gouden kruis". De waard en ae bediende herinnerden zich niets van het bezoek van dien „heer uit Calabrië" ook niet van den man die voor hem eene kamer had besteld. De portier was pas sedert Januari in diensten Giulietta afwezig. Antonio besloot dus te wachten. Om tien uur keerde Giulietta, van een half volwassen knaap vergezeld, van haar uitstapje terug. Het was haar broederdie twee dagen vacantie gekregen had op de latijnsche school in Salerno. Stralend van vreugde kwam het meisje met haar Aleesandro de trap op maar plotseling bleef zij ontsteld staan toen zij op den gang den advocaat Ceaari met de doodsbleeke Zingarella ontdekte. Veel tijd om hare verbazing nit te drukken of aan hare deel neming lucht te geven werd haar niet gelaten. In korte woorden verklaarde Cesari haar wat op het spel stond; de knaap werd naar zijn kamertje gezonden en onmidde'lijk daarna begon Cesari een geregeld verhoor ar te nemen. O, Giulietta herinnerde zich alles nauwkeurig. De persoon, die voor den „signore uit Calabrië" eene kamer besproken bad, was van middelbare lengte, donker en zoo in het oog vallend magerdat men het beenige bleeke gelaat overal moest herkennen. Ja ja de be ken omdat daardoor wordt gebroken met eene oude gewoonte en het besluit eene staatkundige beteekenis schijnt te hebben welke in de tegenwoordige omstan digheden niet zonder gewicht is. oor de eerste maal heeft de regeering onderscheid gemaakt bij de uitnoodigingen der militaire attaché'e. Slechts de attache's der beide mogendheden die met Oostenrijk het drievoudig 1 erbond vormen, van Duitsch- land en Italië, zullen de groote oefeningen in Bobemen, Galicië en Hongarije bijwonen. De attache's der andere mogendheden zijn alleen uitgenoodigd tot bijwoning der oefeningen in Bohemen, welke, in vergelijking met de andereslechts van ondergeschikt belang zijn. De interpellatie van den heer van Wassenaer over de onge- regeldheden te Gouda op 15 Mei kwam hierop neder, dat hij aan de regeering alleen vroeg, daar de rechter reeds de schul digen gestraft had, of de autoriteiten alles gedaan hadden wat mogelijk was, om den volksoploop te voorkomen. Uit het ant woord van den minister van binnenl. zaken bleekdat een over.egd plan voor de wanordelijkbeden niet bestaan haddat het innemen van een voor de koningsfeesten uitgestoken vlag de aanleiding tot den volksoploop was geweest; dat de politie, die de wanordelijkheden niet kon voorzien, alle omstandigheden in aanmerking genomen, haar plicht had vervuld; dat zij bij het uitbreken der wanordelijkheden getracht hadde vlag weer te doen uitsteken en de personen, die de ruiten ingooiden, gevat had. Die personen hadden te recht gestaan en een was veroor deeld. De heer van Wassenaer dankte voor de gegeven inlichtingen, waarmede de interpellatie afgeloopen was. Daarna was aan de orde de interpellatie van den heer D. n t z e n over de koffieveilingen. Uitvoerig zette hij uiteen de verbazing, veroorzaakt door het besluit van den minister van koloniën, om op de laatste koffieveiling de koffie niet te gunnen, niettegenstaande ls/4 cent boven taxatie geboden werd, weLke ophouding sedert 1869, toen minister de Waal zijn taxatieprijs wilde handhaven tegenover de marktwaarde, niet was voorge vallen. Erkennende, dat er buitengewone omstandigheden kun nen voorvallen, welke eenen dergelyfcen maatregel rechtvaardigen, vraagt hij, of de minister het sedert dien tijd aangenomen stelsel verlaten heeft en den handel meer aan dergelijke verras singen voortaan denkt bloot te stellen. De opgehouden koffie is thans gevoegd bij de volgende veiling". beschrijving, die Cesari gaf van den politie-beambte Lmmauuele Racosta, van den man, die den Apnliër ge grepen hadpaste zoo nauwkeurig mogelijk de zilveren bril de spitse neuser was geen twijfel ineer Zij zou hem herkennen al ontmoette zij hem ergens in Azië of Afrika Dat Zingarella niet zulk eene duidelijke herinnering van hem had sprak van zelf: zij bad slechts oogen gehad voor haar verloofde en den pseudo-kardinaal; bovendien was het vrij donker geweest in de kamer. Zij, Giulietta, was tegenwoordig geweest, toen die magere man bij den portier eene ka mer bestelde. Ook meende zij dien „heer uit Calabrië" wel te zullen herkennen maar diens gelaatstrekken waren haar niet zoo goed bijgebleven als die van den mageren man. Voorloopig scheen dit voldoende. Cesari beval het meisje de striktste geheimhouding aan verzocht haar zich den volgenden morgen gereed te houden om uit te gaan sprak daarna een oogenblik met den hotel houder, wien hij voor Giulietta's verzuim schadeloos stelde, en ging toen naar de gravin Chiccioiieene zijner bloedverwanten van moederszijde. Reeds vroeger had hy deze dame met het geval van zijn client in kennis gesteld en hare hulp ingeroepen om gratie voor hem te verkrijgen. Twee malen had de gravin, die grooten invloed had aan het hof, den Koning over deze zaak gesproken zonder eenig resultaat te verkrijgen, want monsignore de Fabris wilde niet anders dan aan het recht den vrijen loop laten. Nu was echter de toestand veranderd. De gravin beloofde nogmaals eene poging te zullen doen en wel den volgenden morgen, want den anderen morgen zou reeds de terechtstelling plaats hebben. Ook deze poging was echter vruchteloos. Den volgenden dag begaf Cesari zich weder naar het logement. Hij had intueschen de woning van den politie beambte Racosta ontdekt en zocht nu nog naar eene gelegenheid, van waar de beide meisjes den medeplichtige van den pseudo-kardinaal zonden kunnen gadeslaan. Nadat de minister opgemerkt had dat de vraag en de in kleeding niet vriendelijk luidden antwoordde hijdat de re geering zich de vrijheid voorbehouden had, die elke commissionair heeft. Hij heeft het voorbeeld gevolgd van voorgangers, bij de liberale partij zeker in hoog aanzien, namelijk minister Fransen van de Putte in 1874, minister van Goltstein en minister van Bosse in 1878. Wat die voorgangers deden, werkte echter niet naar buiten, omdat de koffie tegen hooger prijs werd verkocht. Ditmaal is dit niet geschied, doch de maatregel van zijne voor gangers ging van hetzelfde stelsel uit. Hun maatregel was voorbarig, de zijne juist bij tijds geweest (gelach), want sedert was de koffieprijs gestegen tot 52§ a 53 cent. De schatkist had f 04000 voordeel gehad op de 20000 pikolsdie verkocht zijn, terwijl de 30000 pikols, die gevoegd zijn bij de veiling van 10 Sept., volgens opgaaf van de heeren Jacobson Co. getaxeerd zijn op 54 a 61 cent. Hij heeft dus alleen gehandeld in 's lands belcng. Voor de toekomst is de regeering bereid voor zich zelf de vrijheid te handhaven, tot hiertoe haar verzekerd en tevens de vrijheid aan anderen te gunnen om te koopen en te verkoopen naar door hen gewenschte prijzen. De heer Hint zen antwoordde, dat in de door den minis ter genoemde gevallen de regeering den taxatieprijs wilde hand haven, maar ditmaal was er boven taxatie geboden. Het denk beeld van den minister was dat van een zeer jeugdig koopman, die blij is geld verdiend te hebben. De partijtjesdie nu in de volgende veiling op hoogen prijs zijn geraamdzouden waarschijnlijk ook bij de jongste veiling dien prijs opgebracht hebben, want dat ware superieure soorten. Hij geeft den minis ter in overweging eene staatscommissie te benoemenom te adviseerenverkoopen of niet. Dat ligt zoo in zijn stelsel. (Ge lach). De minister schijnt niet de geweldige verandering te heb ben nagegaan in het handelsleven. Anders zou hij niet beweren, dat de jongste koffieprijs maatstaf kan zijn voor de volgende veilin gen. Niet Java, maar Brazilië regeert de kofiiemarkt. Hij treedt in beschouwingen over den koffiehandel en den strijd tusschen twee kampendaar gevoerd buiten de deur van den minister om. Zeker kan het geldelijk misschien voor ditmaal voordeelig zijnmaar als een volgend jaar de minister faalt en een groot verlies voor de schatkist er het gevolg van wordt, kan de minister zich dan rechtvaardigen tegenover de Earner? Geen koopman kan den loop der prijzen zeff op korten termijn voorspellen. Geen koopman tegenwoordig, die zich niet 2 a 3 maal 's jaars vergist. In 't buitenland vraagt men, of de minister voor eigen rekening eene operatie op touw heeft gezet. Die aantijging werpt hij ver van zichmaar aangenaam is het niet, zulke dingen te hooren. Al meent de minister op godsdienstig terrein de waarheid te hebben gevondenbij meene niet, dit ook op handelsgebied te hebben eedaan. De minister wil wel toegeven, dat het koffieverstand van den heer Hintzen grooter is dan het zijne, maar daarom deelen niet alle deskundigen de koffiemeeningen van deskundigen, b. v. de heeren Heyblom en Co., leden der Vereeniging voorden Eofliehandel te Amsterdam, die de vrijheid der regeering voor staan om te handelen als ieder commissionair in koffieom het land te bevoordeelen. De regeering kan niet altijd op de taxatie aangaan. Zij moet rekening houden met de sinistre practijken en bedriegelijke kunstmiddelen van den speculatie ven termijnbandelover weiken handel hij de uitmuntende geschriften aanhaalt van Zeverijn in de Economist en van mr. Ed. Jacobson. Hij heeft geen verstand van koffie, maar hij weetdat de ned. regeering koffieboonen verkoopt maar niet in papieren koffie handelt. (Gelach). Hij kon- geen verkoop aan zonder in het bezit te zijn van koffie. Ue prijzen zullen afhangen van de geneigdheid der regeering om ze aan le nemen. De taxatiën zijn afhankelijk van de nuctuatiën van den termijnhandel. Met het oog op zijne eigene politieke verhouding moest Cesari de grootste voorzorgen in aeht nemen. Men kon zich immers vergissen en indien ciet kon bewezen worden dat de politie-beambte Racosta en de magere heer uit het logement „het goaden kruis" een en dezelfde persoon warendan zou de politie deze aanklacht als eene onvergeeflijke daad van Cesari uitkrijten en er gebruik van maken om den politicus als verdediger in een geheel verkeerd daglicht te stellen. Niet ver van de woningwaarvan Racosta sedert eenigen tijd de benedenverdieping bewoonde, bevond zicb een eenigazins vervallen café met half gesloten vensters en gordijnen die door den rook zwart waren geworden. In een der hoeken van dit lokaal vatte Cesari met de beide meisjes post. Zonder veel inspanning bon men van hier de lage huisdeur waardoor Racosta moest uit- en ingaan, in het oog houden. De eigenaar van het cafe die in de laatste weken ciet zulke goed gekleede gasten bij zich had gezien was de voorko mendheid zelve en gaf op de los daarheen geworpen vragen van den advocaat de meest gewenschte antwoorden. Zoo vernam men, dat Racosta nog tehuis moest zijn, maar tegen half elf hoogst waarschijnlijk zijne gewone wandeling door de stad zoa beginnen. Uit hetgeen de man vertelde, bon men opmakeD, dat Racosta, als redder van den Kardinaal in groot aanzien stond; dat men in de buurt belang stelde in zijn doen en laten; terwijl hij zelf met de overige bewoners van de straat geen omgang zocht, zeer afgezonderd leefde en slechts nu en dan bezoek ontving van een signoredien zelfs de oude juffrouw op het zolderkamertje, de levende kroniek van Napels, niet kende. Om kwartier voor elven verscheen Einmanuele Ra costa op de straat, keek eenige malen om en sloeg toen de richting in naar de via Toledo. „Hij is t! riepen Giulietta en Maria te gelijk uit. „Zoudt gij daarop een eed kunnen doen vroeg de advocaat aan Giulietta. „Zeker, In geheel Italië bestaat geen tweede mensch

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1889 | | pagina 1