S A L YATO E. FEUILLETON. No. 107. Een en Negentigste Jaargang 1889. ZONDAG 8 SEPTEMBER. HANDLEIDING VERBOUWEN EN INKUILEN Veevervoer naar Engeland. Prijs der gewone Advertentiën: Dit nummer bestaat uit twee bladen. EERSTE BLAD. Ter bevordering eener algemeene ver spreiding onder Landbouwers en Veehouders. AUG. GOFFART, Maïs- en andere Groenvoedergewassen Ook met betrekkiüg tot het ont ginnen van Heidegronden. Naar de 5e oorspronkelijke uitgaaf, bewerkt door ML. ROMEIN. Bittttstt!«£sb. Roman van ERNST ECKSTEIN. ALKMAARSCHE COURANT Deze Courant wordt Dinsdag-, Donderdag-en Zaterdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80; franco door het geheele rijk f 1, De 3 nummers f 0,06. Per regel f 0,15. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de Uitgevers HEEM". COS» TEE ZOON. Door een gesloten overeenkomst met den Uitgever zijn wij in staattegen inzending der bon, voor slechts vijftig cents toe te zenden;: TOT HET VAN (het ensilastelsel) Met 4 platen en 7 figuren in den tekst. De gewone handelsprijs voor niet-abonné's is f 1,25. De anti-revolutionaire kiesvereeniging te Nieuwer- Amstel heeft besloten zich te onthouden bij de herstem ming voor een lid der prov. staten tusschen de heeren P. J. Baaijmakers kath.en P, Ledeboerlib. De ridder-hofstede Oudaan met het kasteel uit de zestiende eeuw tusschen Maarsen en Breukelen is voor 93510 aangekocht door den heer Willink van Collen te öreukeleD. De door burg. en weth. van Amsterdam aan deo gemeenteraad ingediende begrooticg voor 1890 sluit in ontvangst en uitgaaf op f 11.916.911 tegen 11.565,007 over 1889; daarbij wordt voorgesteld de plaatselijke directe belasting naar het inkomen met 1/4 pet. van het belastbaar inkomen en bet aantal opcenten op de Eijks persoDeele belasting met 5 te verlagen. De gemeenteraad van Berkhout heeft den 3 de gevraagde jaarlijkscbe subsidie voor de in het leven te roepen tramomnibusdienst tusschen Hoorn en Alk maar voor 5 jaren toegestaan. Den 3 des morgens zijn te Deil bij Geldermalsen twee paarden voor een ploeg en de bouwmeester die de ploeg bestuurde door den bliksem gedood. De over ledene laat eene vrouw met jouge kinderen na. De ploegdrijver, die een der vallende paarden op het lichaam kreegwerd bewusteloos weggedragen doch bekwam geen ernstig letsel. Nahr het Hoogduitsch. 31) Alberto begreep terstond, dat de Apuliër en diens lot in het spel moesten zijn. Maar wat bracht haar dan tot hem, den kluizenaar, die alleen ver van haar zijn lot bon dragen? Zocht zij troost bij den troostelooze „Alberto 1" sprak zij op deemoedigen toon. Hare stem klonk zóó uitgeputzóó smeekend dat Alberto terstond voeldehoe geheel zij hem weder in hare macht had. Bij de gedachte aan Salvatore had hij zelfs tegen Maria een zwak gevoel van haat niet kunnen onderdrukken; op dit oogenblik verdween het geheel. Hij stond op. „Gij hier?" vroeg hij en dwong zich met geweid tot kalmte. „Wat zoekt gij hier?" „U i Alberto. O, indien gij mij verwijten doet mijne zwakheid en dwaasheid.... Ik had 't moeten bedenken „Wat, Maria?" „Dat gij misleid zoudt worden dat gij hoop zoudt koesteren Maar ik bon niet anders en uwe vriend schap deed mij zoo goed... Zult gij mij nu daarvoor laten boeten Acb, dan is alles verloren allee, alles Maar ik ken u beter. Gij zijt zoo edel, zoc groot. Beter dan alle anderen zijt gij tot zelfopofieringen in staat en ik gelool aan u en aan uw trouw hart als aau de wonden van den Verlosser." Er flikkerde weder iets in hare oogen, die zoo even nog omfloersd waren. Iedere trek van haar gelaat verried, hoe diep zij overtuigd was van hetgeen zij zoo haastig uitsprak. Dan 3 des avonds omstreeks elf uur ontlastte zi ch boven Tietjerk en omstreken een hevig onweder, verge zeld van sterke en langdurige regenbuien waarbij de bliksem ia de boerenhuizinge van den landbouwer D. Bloemhof te Giekerk sloeg welke plaats voorzien was van 2 afleiders. Zoo snel grepen de vlammen om zich heen dat slechts het geld en eenige gouden en zilveren voorwerpen konden gered worden. Het grootste ge deelte van het huisraad alsmede de bezittingen der dienstboden, verbrandden. Huis en schuur, behoorende aan bet Old Burgerweeshuis te Leeuwarden, zijn tot den grond afgebrand. Ia de schuur was ongeveer 250 voer hooi Den 4 had de uitgeschreven biijardwedstrijd plaats bij den heer D. Stam te NoordsCRarWOllde. De prijs werd behaald door den heer J. van Zalinge van Oudkarspelde eerste premie door den heer P. Kraak man van Zuidschar wonde en de tweede premie deor den heer W. Kaan van Noordacbarwoude. Prijs eu premiën bestonden in contanteD. Een talrijk publiek woonde den wedstrijd bij. Den 4 is het bouwen eener bewaarschool te TwisK gegund voor f 3607 aau G. Dammes aldaar, den laagsten van 4 inschrijvers. Bij kon. besluit van den 4 is de heer J. H. E. Beaujon oud gezaghebber van St. Martin (Nederi. gedeelte) thans onbezoldigd lid van het hof van jnstiiio te Curajaobenoemd tot lid van den Kolonialen raad aldaar en is de heer J. W. Heldewiei' Vignon eervol ontslagen als lid van den raad van bestuur in genoemde kolonie. De gemeenteraad van Purmeread heeft den 5 in eene buitengewone zitting, welke ais het gevolg be- scüouwd kan worden van de geheime zitting van den vorigeu avond, na breedvoerige besprekingen en na in gewonnen adviezen van deskundigen beslotende vroeger ingestelde, doch sedert siunnereade Vrijdag Veemarkt te hernieuwen met hes oog op den belang rijken veehandel van daar op Londen, om ook op dien marktdag verkooper en afzender in de gelegenheid te stellen, uun vee bij tyds op de Londensche markt van Maandag te brengenzonder te schaden aan het opont houd a.s gevolg van te door de eugelscbe regeenog ingestelde quarantaine van 12 uur. Een metselaar en stcenkooper te Hfiirlnm is den 4 des middags op den Heereuweg ouder Heem stede door vier sjouwerlieden aungerand. Hij kreeg met een zweep zulk een ernstigen siag in het rechter oog dat het gezichtsvermogen vermoedelijk verloren zal zijn. Xe Noordwijk aan Zee ia den 5 een hooiberg ai- gebrand de aangrenzende huizen bleven door de zorg der brandweer benouden, By kon. besluit van den 5 zijn benoemd tot heem raad van het heemraadschap Wleringen de heer P. Janszoon Koorn te Westeriand op Wiermgen tot dijk- „Ik ben niet boos op u" zei hij op somberen toon. „O, gij zijt zoo goed! Kom, laat ons uw huis bin nengaan Ik moet u zeggen wat mij het hart verscheurt, en kan dat niet doen dan in het diepste geheim." Alberto ging vooruit, en nauwelijks was de deur iu het slot gevallen, of Maria viel voor hem op de knieën, raakte den grond bijna met haar gelaat en stak beide handen smeekend naar hem uit. Het laDge, ravenzwarte haar hing als een rouwfloers over haar gelaat. Alberto wilde haar oprichten, maar zij weerde hem af. „Alleen in deze houding kan ik u mijne zonde be kennen", sprak zij snikkend, terwijl heete tranen over hare wangen stroomden. „Gij weet niet, Alberto, boe wreed ik was, hoe liefdeloos om zijnentwil. Alles, alles was een erbarmelijke leugen Geene seconde heb ik opgehouden Salvatore te beminnen; ik kende zijn plan; het at breken van onze verloving was niets dan comedie. Hij verlangde het en ik gehoorzaamde, Ja wreed en liefdeloos was het van mij, dat ik den vriend mijner jeugd den trouwen Alberto, de zaak niet ophelderde toen ik ontdekte, dat hij op nieuw Maar ik mocht bet niet doen Ik moest zwijgen en de vrees dat alles zou nitlekken Alberto was bleek geworden. „Sta op sprak hij met onheilspellende bedaardheid. „Ik verlang het. Verstaat gij, Maria?" Zij riehtte zich op. De kalmte, die hij aan den dag legde boezemde haar moed in. Zij vertelde hem alles en vroeg toen zacht „Kunt gij mij vergiffenis schenken, Alberto Gij moet, boort gij gij moetEn gij moet hem redden dan alleen heb ik nog hoop op eene gelukkige toekomst. Denk eens na wat het zeggen wilSalvatore moet acht lange jaren in het bagno boeten Acht jaren Alberto Het is om krankzinnig te worden I" Sprakeloos staarde Alberto haar in het bleek en ver wrongen gelaat. „Gij hebt het gehoord", ging zij voort. „Salvatore, d:e zich als de adelaar tot ongekende hoogten wilde graaf van den polder Waal eu Burg op Texel de heer J. Jacobszoou Eoeper. Den 6 des nachts te een uur is te Hoorn brand uitgebroken bij den kleermaker de Boer op de Ge dempte Turfhaven die aanvankelijk een zeer ernstig aanzien bad. Da belendende perceelen, waarvin één reeds door bet vunr aangetast waszijn ecoter behou den gebleven. De Paardetram Hoorn-SnE Ruizen vervoerde in Augustus 15470 reizigers en bracht f 2606.574 °P» De geheele uitslag van de te Utrecht gehouden examens in de fraasche taallager onderwijs isdat van de 846 candidaten die zich aanmeldden 784 ge ëxamineerd zijndaarvan slaagden 188 mannen en 175 vrouw, en werden afgewezen 297 mannen en 124 vrouwen. Door den voorzitter en seeretaris der Geldersehe Maatschappij van Landbouw afdeeling „De Lijmers", is namens een groot aantal landbouwers een adres ge zonden aan d6n minister vau binnenlandsche zaken het verzoek inhoudende, dat een einde worde gemaakt aan het verbranden der aan de vlekziekte gestorven varkens, daar men meent, dat het verbranden op de voorgeschreven wijze de ziekte eer bevordert dan tegen gaat. Men wenscht in dezen meer het voetspoor van Dnitschland te volgen en de dooda dieren voor het ge bruik onbruikbaar te maken en in den grond te begraven. Tot hoofd der school te Deinum is benoemd de heer H. Wartena te Hoorn. De Koning hoeft tot directeur der zaken van weldadigheid aan zijn huis, in plaats van wijlen den heer jbr. A, C. Th. Gevers, benoemd den gepens. ma joor van het regemect grenadiers en jagers, den heer E. A. M. Byleveld thans werkzaam aan Zr. Ms. bij zondere bibliotheek. Te Graft is de heer J. Muijs als wethouder herbenoemd. De heer J. j. öruns Jr. te Arnhem, die door zijn fabriek en magazijn in ventilateurs en bierpompen, reeds geruimen tijd in ons land een goeden naim ver kreeg omdat zijne meerendeels ei^en vinding op dat gebied op uitstekende wijze aan het doel beantwoordt is het in den laatsten tyd gelukl, zich in verbind ng te stellen met de fabrikanten in engelsebe winkelótalages, de heeren Harris en Sheldon te Birmingham waarvoor hij als eenig agent in Nede iand en België optreedt. Daar de behoeften aan net e etaleering het noodig maakt, dat ook doelmatige en soliede toestellen in ons land verkrijgbaar zijn en ieder belangstellende daarvan naar verkiezing een overzicht kan nemenheeft de heer Brans eenige lokalen ingericht waarin die toe stellen worden tentoongesteld. Deze nieuwe tentoonstelling werd maandag 2 Sep tember geopend in tegenwoordigheid van eenige nota belen en vrienden waaronder ook de heeren Harris en bheldon te Birmingham. Door den heer Bruns werd daarbij persoonlijk de verschillende wijze, waarop de win- verheflen die de zon van het geluk wilde te gemoet vliegen Salvatore moet aebt jaren zuchteu in den kerker Dat is zijn dood en de mijne 1" De laatste woorden klonken als een hartverscheu rende kreet. „Ik beklaag u diep", sprak Alberto na lang gezwe gen te hebben „maar wat baat het Al zou ik om uwentwil zelfs mijn haat kunnen bedwingen hoe kan ik ongedaan maken wat het noodlot u heeft op gelegd Gij moet het dragen, Maria. Bid tot de Moeder Gods, dat Zij u kracht verleene „.Neen, neen, neenriep zij wanhopend uit. „Gij kunt mij helpenals gij maar wilt en zoo gij weigertwelnucan maak ik een einde aan mijn leven. Sterven is zaligheid, in vergelijking van hetgeen ik lijd." „Ik zou in staat zijn „Ja, van u alleen hangt het af. Ik zelve ben mach teloos en ik heb niemand op de wereld dan a. De anderen o, zij zijn veel te laf en te zelfzuchtig! Maar gij wanneer gij u eenmaal iets voorneemtdan voert gij het uit, al zou het uw leven kosten. Wilt gij het doeD, Alberto?" „Wat?" „Hem bevrijden riep zij handenwringend uit. „Al berto, ik ga niet van hier, vóór gij 't mij beloofd hebt Wreek u niet op eene wanhopende Denk aan da woorden van onzen Heiland, die beveelt, dat wij zullen weldoen degenen die ons haten En ik haat u niet 1 God is myn getuige, dat ik u zou liefhebben met ge heel mijn hart indien Salvatore er niet was. Kan ik het lot dan dwingen Alberto deed eene schrede achteruit. „Ik Ik zou den Apuliër bevrijden Gij zijt krank zinnig, Maria." „Zegja en mijn laatste gebed in het uur van myn dood Hij viel haar op heftigen toon in de rede. Wordt vervolgd»

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1889 | | pagina 1