De ramp te Antwerpen op Vrijdag, 6 September. PR1NSESSEKAG. ENGELSCHE Bill EVEN. &üa&g-ISerighteq. völUs douche-bad, a»..™. »<>.- trft.rieto!T rechtbank albi.r tot 12 dagen hechtenis en f 5 boete of 5 d.5.nhechten» veroordeeld P- Heinis, in een der slaapsteden almer 7hT behoorende, die door de politie op zondag den 18 der vorige maand alhier werd aangehouden, omdat Jij zich op een zoogenaamden bedelbrief by ingezeten Door het stedelijk muziekkorps zullen op Zondag 8 September^ des avondste 6 aar, in den Stadshout, de navolgende stukken worden uitgevoerd: Burgeravondschool zijn tot de eerste hfasse toege laten E. J. A. Stubenitzky, T. Storm, E. Zwaan, J. v. d. Burg, S. Bruijn, G. J. de Eover, W. Bruin, E. Boogh, G. A. Gorter, J. de Graaff, 0. L. G. Hen- ning, H. J. Friedt, L. Steinmeijer, J. H. v. d. Toorer, H. P. de Graaf, J. Eingers J. E. Schumacher. keléta'.age's kunnen werden gebruikt, toegelicht en hare doelmatige werking aangetoond. Op het gebied van bierpompen kan ook deze tentoon stelling te oordeelen naar de verschillende nieuwe toepassingen door den heer Bruns zelf aangebracht met recht een specialiteit genoemd worden. Werktuigen tot luchtverversching badtoestellen als ook verschillende zaken daarmede in betrekking staande, zjin daar te bezichtigen en brengen den bezoeker ge heel op de hoogte van wat op dat gebied wordt ver vaardigd. Zoowel door haren rijken inhoud als door uitgebreide keuze op het gebied van winkelétalage's maakt deze tentoonstelling van den beer Bruns een bezoek overwaardig. Tot later aankondiging kan elke belangstellende daarvan gebruik maken op alle werk dagen in het gebouw in de Oeverstraat n° 70tegen over de Kortestraat te Arnhem. Van 31 Aug. tot en met 6 Sept. zijn aan de bad- en zweminrichting genomen 364 baden waarvan 81 door dames en 26 door onvermogenden, In eene den 6 in het café Central alhier gehou den vergadering van de afdeeling Alkmaar van de Noordhollandache Vereeniging Het Witte Krui8" werd, na eene dankbetuiging aan de commissie van voorbereiding, die na de benoeming van een bestuur hare taak had nedergelegd, medegedeeld 1°. dat het aantal leden der afdeeling was geklommen tot 130 waaronder Koedijk met 21, dat der donateurs tot 18 2°. dat als correspondent voor Koedijk was opgetreden de heer M. N. Melcbior aldaar; 3°. dat het bestuur zich had veroorloofd, voorioipig over f 100 te beschik ken voor den aankoop van allereerste magazijnbenoo- digdheden, waarvoor het do nadere machtiging der ver gadering vroeg en verkreeg; en 4°. dat regenten van het mannen- en vrouwengasthuis, ter bergmg dezer benoodigdheden, een geschikt lokaal hadden afgestaan. Het voorstel van het hoofdbestuur, o. a. te behandelen in de den 17 te 1 msterdam te houden algemeen» ver gadering, om f 150000 beschikbaar te stellen voor een herstellingsoord te Hilversum, vond nu juist niet de onverdeelde instemming der vergadering. Allereerst gat men, voor zich, de voorkeur aan een ziekenverpleging, die meer ten aigemeenen nutte zou kunnen worden aaage- vsend. De beperkte zomertijd, dien een herstellingeoord als zoodanig slechts dienst sou kunnen doen, rechtvaardigt, naar da meening der afdeeling, zu'k eene booge uitgave niet. Bovendien zal het gebruik maken van het her stellingsoord voor ue meesten te kostbaar zijn, dan dat men het algemeen daarmeê van nut zou wezen. Men besloot dan ook, op de alge.; eene vergadering te trachten het daarheen te leiden, dat de zaak word verdaagd. Evenmin kon men medegaao waar het hoofdbestuur machtiging vroeg om over de f 65,000, ter verdseling oaaer de afdeelingen, nu reeds te beschikken. Men achtte het voor den bloei der vereeniging ten zeerste gewenscht niet dadelijk alle kracht uit hauden te gevenfcrae' de genoemde 65,000 is de voor da afdeelingen be schikbare eoai uitgeput), maar de bedragen aaa de afdeelingendie hadden aangevraagd, uit te keuren dermate te beperken, dat, ook voor Bteuw op te mhten afdeelingeD, de vereeniging middelen in kas hie.d. Da zou zonder twijfel een spoorslag blijven voor vele plaatsen, om het oprichten van nieuwe afdeelingen ter hand te semen. Wel was de wettelijke tijd voor het lodienea van, voorstellen ter behandeling op de aïgemeene yerg»^ rin« verstreken, daar het reglement der afdeeling Alk maar door de herziening der statuten te laat kou worden goedgekeurd, niettemin echter maakte eene bepaling der statuten het mogelijk a.auogmet machtiging der aig. verg., een voorstal te doen bn bandelen. Dien weg besloot men m te skan en f 5500 aan te vragen voor de oprtehting van een voor bosten en onderhoud er van. Omtrent de aïgemeene begrooting sprak men de weuschelijkheid uitdat deze voortaan vooruit aan de afdeelingen ter behandeling zou worden toezonden Tot afgevaardigden werden eindelijk benoemd de heeren G. Looman en E. M. van Soest. Nadat besloten was, rechtspersoonlijkheid aan tevragen, h.llandach stoom, scbip van Amsterdam naar Petersburg de brigadier majoor der rijksveldwacht Lamens, ter overbrenging van een russisch onderdaan welks Uitlevering was a gtvraagd. knecht bij den landbouwer J. G., aau den'Westdijk, werd procesverbaal 0PS™ bij in den namiddag van den 30 Aug. een Varken, toebehoorende aan D. A., buurman ™n 1 G welk varken op het erf van zijn patroon liep, zoodt'ig met een stek&pik verwondde dat het beest zondag d. a. aan de gevolgen is gestorven In den nacht van den 4 op den 5 is van een schuit, liggende in de Oudegracht en toebehoorende aan v. d. B.f alhierongeveer 25 ellen touw zoogenaamd aeileval vestolen. Be politie doet onderzoek Door een Amsterdamseh rechercheur werd donder dagavond gevankelijk te Alkmaar aangebracht zekere J. O. van West-Graftdijk gem. Graft, te Amsterda aangehouden, gesignaleerd in het Algemeen Politieblad van° 30 Augustuster zake van verduistering en oplichterij achterglaau(ie a(jfertentie zal a. s. woens dag, den 11, 's namiddags te 2 uur op bet Doelenveld alhier eene enkele opstijging met gaaballon en neder- daling met parachute plaats hebben van de stoutmoedige luchtreizigster Miss Uattie Laurence. Deze iuca - reizigster is de «enigste vrouw in Europa, van wie wij tot nu toe hoorden, die deze gevaffrigke toet durft uitvoeren. Miss Laurence wil van eene hoogte van 3000 voet nit de wolken met bare paracbnte nederdalen. 1. „Confraternité", pas redouble v. Steenebruggen 2. Ouverture zu „Wallensteios Lager" v. S. Kerling 3. „Les deux sirenes" polca pour deux pistona r. Ler- miniaux 4. Grande fantaisie sur des motifs du ballet „Coppeiia" v. Léo Dólibes; 5. „Frouzösiachea Lusfcspiel" Ouverture v. Kéler Béla; 6. „Die Jagd nach dem Glück", Fantasie v. F. Brandt. 7. a. „O, schoner Mai", Walzer v. Joh. Strauss b. „Spanische Tanze" no. 2 v. Moritz Moszkowski; 8. „Le réveil du lion", caprice beroïque v. A. v. Kontski. Wy maken onze abonné's opmerkzaam op het bericht aan het hoofd van ons blad vermeld en op de bOU in ons blad van heden voorkomende. Woensdag 11 September 'a namiddags half 3 op 't Waagplein, Muziekuitvoering van betSted, Muziekkorps, directeur de beer J. M. Otto. Het programma zal in 't eerstvolgend nummer worden vermeld, 's Avonds uur gemeonachappelijke Uitvoering in „Harmonie'' en „Diligentia". In beide lokalen zal hetzelfde programma worden algeweikt. Toegangsbewijzen zijn Dinsdag van 12 2 uur aan de twee lokalen gratis te verkrijgen. Kinderen worden niet toegelaten. Het Bestuur. Bij de alhier gehouden toelatingsexamens voorde GEBOREN. 4 Sept. Casper Willem Adrianus, Z. van Cornelis Petrus- Koot en Maria Pannekoek. 5 Cornelia Maria, van Johannes Antonins Gijsbertus- Maria Coppens en Anna Cornelia GottmerGatharina Maria, D. van Joseph Mattbeus Cassée en Anna Venneker. Emile Henri CbristopheZ van M.st- theus Gouverne en Wilhelmina Geertruida Lippits. 6 k Hendrikus, Z. van Hendrikus van ïwisk- en Jan netje Kust. Willem Karei Erederik Z. van Ger- rit de Groot en IJ da Oldenburg. OVERLEDEN. 5 Sept. Elisabeth, D. van Jan Schenke en Cornelia Purmei, 7 7 Cornelia Jongejaa, echtgen. van Jan Bes, 1-8 j. AN TQN G£ HKCÜÏ. Zitting van 6 September 188 9. L. K. Mz. K. V. Pz..Egmond aan Zee, stroopenjieder M. 1L huisvr. van J S. Lz., J. S. Dz., P S. Gc., P. H. Az., Egoiond aan Zee, als hoven, ieder 1 dag hecht 5 H. S., Egmond aan Zee, J- B., J. H-, Alkmaar, S. S SchoorI, j riiden met een hondenkar, ieder 1 boete of 1 dag hecht E. S. G., H. A. A Th, v. 'tH, A lkmaar, nachtelijk buren gerucht en'no. 1 daarenboven openbare dronkenschapno. 1 2 boeten van f 1 en no. 2 en 3 1 boete van f 1ot 1 dag hecht, voor elke boete. J. B., A. B., Castricmn, openbare dronkenschap, ieder j u,au boete of 1 dag hecht. i „t,i A. S., Alkmaar als boven bij herhaling 14 dagen hecht en plaatsing in eene rijkswerkinrichting voor den tijd, van b- maanden. S. V., Oudearspelals boven, 3 dagen hecht P. v. d. V., Castricum D. Zaidscharwoudeals boven ieder t 3 boete of 2 dagen hecht. N. K. Pz., Heiloo als boventweemaal gepieegd, i' boeten van f 3 of 1 dag hecht voor elke boete. De groote werkstaking, waarover n ongetwijfeld reeds nadere bijzonderheden bekend zijn, heeft opnieuw aangetoond van welk groot belang Londen als middelpunt van den wereldhandel is. Tot in de meest verwijderde streken van den aardbol wordt den invloed der strike gevoeldde verzending van veld- en landbouwproducten uit Europa, die steeds geregeld plaats vindt, is thans voor een niet onbelangrijk gedeelte gestaakt de mail- booten naar Indië, Australië, de Kaap en Amerika konden niet vertrekken. Da verscheping van goederen uit de Mid lands werd gestaakt, en de industrie in Manchester, Bir mingham, Leeds enz- stond voor een groot gedeelte stil. De Londensche koffie*, thee-, graan- en zuivelmarkten werden wel is waar gehouden, doch er waren geene ailevenngen mogelijk, en daardoor bereikten de prijzen een abnormaal standpunt. Natuurlijk is men alhier ten zeerste verbitterd op de dok- maatscnappijen, die door hunne onverzettelijkheid eene spoedige oplossing onmogelijk maakten. Het is intusschen duidelijk, da deze maatschappijen bij den slechten gang van zaken en he lage dividend dat zij uitkeeren niet in staat zijn aan den eisen der werklieden te voldoen en eene loonsverhoogmg van een stniver per uur toe te staan. De belangen van Londen als middelpunt van den wereldhandel en uitgangspunt van hon derden stoomvaartlijnen lijden algemeen nadeel, en de meeste invloedrijke personenzooals Kardinaal Manning en de verte genwoordiger van de afwezigen Lord Mayor dringen er bij de dokmaatschappijen op aan, dat deze hare persoonlijke be langen en die barer aandeelhouders aan de belangen der we reldstad opofiere. Alle moeite is intusschen te vergeefs. Ret bestuur zegt, dat de maatschappij driemaal het benoodigde aantal werklieden tegen vijf stuivers per uur kan krijgen, en blijft onverzettelijk Wat nu den oogenblikkelijken toestand betreft, de armoede en ellende in het oostelijk gedeelte der stad hebben hun top- nunt bereikt, en deze toestand dwingt de werklieden naar hun werk terug te keerea. Op vele plaatsen, zijn de bezig heden dan ook weder hervat, hoewel nog niet zooveel werk verricht kan worden als in gewone tijden. Bevoegde personen zijn van oor deel, dat iedereen naar zijn werk zoude terugkeersn, wanneer het comité der werkstakers niet zorgde dat voortdurend arbei- derspatrouilles de ronde doen, om te verhinderen dat het werk hervat worde. De openbare weldadigheid heeft wonderen verricht en er zijn ruim een millioen gulden naar de noodlijdende wijken ver zonden. Het Leger des Heils heeft meer dan twintigduizend personen per dag voor den geringen prijs van 1 a 2 stuiver Het lijdt intusschen weinig twijfel dat de geheeie werkstaking door sociaal-democraten op touw werd gezet. Wegens den abnormalen toestand die tengevolge der werk staking op alle markten, heerscht is het nutteloos marktberich ten te verstrekken. Inplaats daarvan wordt in een volgend No. een overzicht van den graanoogst der wereld in 1889 opgenomen. Een En- gelsch landbouwkundige is op het oogenblik met de samen stelling der statistieken bezig. De N. Rott. Cour. ontleent het volgende aan de Ant- werpsche ^Koophandel". Dezen middag, eenige minuten voor 2 ure, werd heel Ant werpen in opschudding gebracht door eene daverende ontplof fing, die in meest al de straten spiegelruiten en vensterruiten verbrijzelde. Al de personen, die in huis waren, snelden verschrikt de straat op Ieder vroeg zich af welke schrikkelijke ramp onze stad geteisterd hid Men liep in alle richtingen zonder te weten waar of wat die vervaarlijke ontploffing veroorzaakt had. Om slechts te spreken van de Oude Beurs, waar zich de bureelen van »De Koophandel" bevinden, vlogen de vensters open, terwijl op de verdieping de ruiten verbrijzeld werden. Die aardschok, want het was een wezenlijk geweldige aard schok. was zoo hevig, dat in onze drukkerij de letters uit de kasten vlogen en dat geen enkel onzer letterzetters op zijne plaats bleef. Eindelijk werd ten stelligste verzekerd, dat de ontplofhng heeft plaats gehad in het kardoezenmagazijn van den heer Corvilain, buiten da Eekersche poort. De schade, in den omtrek aangericht, moet onberekenbaar zijn. In den omtrek der dokken zijn verseheidene huizen bouwvallig anderen gescheurd of van hunne ramen, daken of schoorsteenen beroofd. Wij zijn naar het tooneel van den ramp gesneld, want eene wezenlijke ramp is liet, en misschien wel de afgrijselijkste, waarvan ooit Antwerpen het schouwspel is geweest. Het gebouw, waarin de ontploffing is ontstaan, is een depót van kardoezen en buskruit, dat uit de kardoezen wordt gehaald; in dit depótdat toebehoort aan den heer Corvilain van Antwerpen, berustten, zegt men, ongeveer 50 millioen kardoezen, komende uit Spanje. Hoe en door welke oorzaak de ontploffing is ontstaan, is nog niet bekendmaar zeker is het, dat talrijke werklieden en personen die zich daarin of in den omtrek be vonden oogenblikkelijk werden gedood of afgrijselijk gewond. Op het oogenbiik, dat wij ons ter plaatse bevonden, sagen wij gedurig lijken en afzichtelijk gewonden op berries en in rijtuigen naar de stad voeren. Het verwoeste gebouw stond achter het laatste droge dok in den polder, nabij onze dokken, en wel zoo dichtbij, dat het schip Le Prince Albert de Relgique dat slechts weinige meters van daar ligt, met zijne vlaggen assistentie vraagt. In de weiden rondom het gebouw liggen talrijke lichamen, eenigen van hun hoofdanderen van armen en beenen be roofd; sommigen zijn nog slechts eene afzichtelijks massa ver brand en verkoold vleesch. Het schouwspel is hartverscheurend In den omtrek der dokken en langs heel de werf zijn alle huizen zwaar beschadigd; het is er eene volledige verwoesting. Niet alleen zijn er al de ruiten verbrijzeld, maar ook de jaloe zieën zijn vernield en de gordijnen aan flarden gascheurd. "Van talrijke huizen is hef geheeie dak verwoest of weggenomen. Het gebouwwaarin zich de machines der waterleiding bevinden is gedeeltelijk vernield en de machines zijn zoo be schadigd dat ze niet meer bruikbaar zijn. Ook de woning van den sluismeester der nieuwe dokken is deerlijk gehavendschier al zijne meubelen zijn verbrijzeld. De schok der ontploffing was zoo grootdat zijne kinderen werden weggeslingerd en gewond. Zoodra de slag, die heel de stad en den omtrek deed dreu nengehoord was, spoedden zich de burgemeester, schepenen, raadsleden en andere authoriteiten, alsook de politie, naar de plaats des cntieils, waar weldra de brandweer en de troepen ook aankwamen, om de orde te handhaven en over te gaan tot het nemen van maatregelen, ten einde den voortgang der ramp te stuiten. Personen, die op honderden meters afstand staan, hooren nog gedurig geknal en geknetter. Sommigen beweren, dat het nog kardoezen zijn, die ontploften; anderen, dat het petroleum vaten zijn in de magazijnen der heeren Rieth en Co., die vuur gevat hebben. Wij kunnen niets verzekeren. Op het oogenblik van het ter perse gaan, zweeft eene onmetelijke wolk zwarte rook over onze stad, die haar geheel in de duisternis dompelt alsof het avond ware Deze rook komt voort van de petroleummagazijn en van Rieth en Co., die door de ontploffing in brand zijn gevlogen. Overal in den omtrek liggen geheeie of ontplofte kardoezen verspreid, zelfs tot tegen de Brouwersvliet. De beweging ia de straten in de richting der dokken is bui tengewoon groot. Onmogelijk de schade op te sommen, di3 heel de stad door aangericht is men kan zeggen dat geena straat gespaard ge bleven is. De groote geschilderde glasramen der O. L. Vrouwenkerk zijn erg beschadigd. Ook het Antwerpsch Handelsblad bevat omtrent de ramp verscheidene bijzonderheden voornamelijk de volgende Het is onmogelijk den verschrikkelijken indruk te beschrij ven dien deze ramp in de stad teweeg bracht. Duizenden en duizenden mensehen stroomden naar de Werf; vigilanten, open rijtuigen en trams brachten gedurig nieuwsgierigen aan. Van de werf stroomde het volk naar Austruweel, waar de brand ziahtba&r was. Aan de dokken werd de menigte tegen gehouden; men verwittigde dat er nieuwe ontploffingen konden plaats hadden en het gevaar dus zeer groot was. Zoo's slag, zoo'n vernieling heeft men in Antwerpen niet meer beleefd, sedert de boot van van Speyck, tijdens de re volutie van 1830, in de lucht vloog. Eene paniek heenscht aan de dokken, zooals men er nooit eene zag. Weenende vrouwen en kinderen loopen de rijtuigen achtarna, welke de dooden en gekwetsten naar de verschillende gasthuizen brengen. De telefoongemeenschap is afgesneden. De schade aan huizen, entrepots en winkels aangericht, moet millioenen bedragen. Daken zijn ingestort; de muur van den Pruisiscken hangar helt meer dan een voet overduizenden en duizenden ruiten worden met volle wagens opgeschept en vele huizen aan de Werf staan op vallen, zoodat de bewoners dezen nacht een ander onderkomen moeten zoeken. De rookwolk wordt gedurig dikker, ten 3 j uur deelt men ons mede, dat de tweede petroleumloods vuur vat, alsook gansche stapels leege vaten, die onder de hangars liggen Overal in den omtrek raapt men leege en zelfs nog gevulde kardoezen op, die hoog en ver door de lucht geslingerd waren. Personen, die van Stuivenberg komen, melden ons, dat dooden en gekwetsten tot in hondenkarren en op platforms worden aan gebracht. Men ziet er verschrikkelijk verminkten. Van eene vrouw waren de borsten letterlijk afgerukt. Al de gekwetsten zijn zwart als kool. Hun gekerm verscheurt het hart van de voorbijgangers. De rijtuigenwaarin vreemdelingen zitten worden gerequi- reerd, om de gekwetsten te vervoeren. De dienst voor de gewonden is goed ingericht. Dokters en geestelijken zijn ler plaatse, al de brancards der gasthuizen zijn onafgebroken in dienstde rijtuigen zijn niet voldoende om de dooden en gewonden te vervoeren. Een aantal personen zijn gewond door het breken der ruiten, het vliegen der dakpannen en het vallen van steenen. Men ontmoet ieder oogenblik personendie aan hoofd of handen verbonden zijn.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1889 | | pagina 2