r"- stijging en Meri Miss Hallie Laurence, WÉST* insluithaarden Si: OPENBARE VERK00PING IJZER- EN METAALGIETERIJ, Fabriek van Stoom- en andere Werktuigen, Openbare Verkooping Openbare Verkooping BALLON PARACHUTE. "VEHLOHEM, Keukenmeid 9 GE BUS- VAN VUUR 13 (üücUgraftocite £»crtrftfcet> eu f&cursbcric&Un. &&0c«rfcutiën. Ondertrouwd K. VAN 'T VEER en C. G. VIS. Eenige en algemeene kennisgeving. Oudkarspel, 5 September 1889, Voorspoedig bevallen van een zoon Mevrouw GOUVERNE LIPPITS, Alkmaar, 5 Sept. 1889. Geboren WILLEM KAREL FREDER1K zoon van G. D£ GROOT Jz. en Alkmaar, J. DE GROOT— 6 Sept. 1889. Oldenburg. Heden ontsliep, zacht en kalmna eene ongesteld heid van eenige dagen onze geliefde vader, behuwd- en grootvader, de heer Sm, DALENBERGin den ouderdom van 80 jaren en 7 dagen. Uit aller naam, Groet3 Sept. 1889. C. DALENBERG Smz. De ondergeteekende, Pastoor van Langendijk, betuigt zijn hartelijken dank aan allen, vooral aan de inge zetenen van de plaats zijner inwoning, Noordschar- woudevoor de vele en gulle blijken van belang stelling en deelneming, hem bij gelegenheid van zijn zilveren Priesterfeest gegeven. J. J. MES. te EG MOND AAN DEN" HOEF, op later te bepalen dag, van een BSurger woonhuis met ïirf'en uin, aldaar, bewoond door MERGER eu groot ruim 10 aren. Notaris IE J. DE LANGE. Alkmaarsche vervaardigt en herstelt alle soorten van stoom-, landbouw- en andere werktui gen, benevens het maken en repareercn van stoomketels en het smeden van zware stukken voor molen werken enz te ALKMAAR, in het café van den heer Sap, op Woensdag 2 October 1889 bij opbod en op Woens dag 9 dier maand bij afslagtelkens 's avonds 7 uur, van Een uitmuntend ter nering staand WlA'i4EliHUlS met afzonderlijk Boven huis en Erve te Alkmaar, achter de Vischmarkt, naast den verkoopbazaarsectie B Nr. 2737 groot 87 ellen p. w. verhuurd voor f 7. Inlichtingen geven de notarissen VAN BOSSTRAE- TEN te Bergen en GOUWE, Koorstraat te Alkmaar. van de bekende Amerikaansche Lucht- reizigster op Woensdag 11 September, des namiddags te H uur op het Boden veld te ALKMAAR. Deze is de laatste opstijging en neder- daling van Miss LAURENCE in Nederland vóór haar vertrek naar het buitenland. Opgeluisterd door een Matinée Muslcale, Kapelmeester de heer J. IS. OTTO. Algemeene Entréeprfjs t 0,49. op ZATERDAG 31 AUGUSTUS, een gouden Bamcsbroehc met rosé kopje Die het terugbezorgt bij Molenaar in de Zwarte Os", kan op belooning rekenen. GEVRAAGD tegen 15 November, 9 een bekwame P. G., van goede getuigen voorzien. Marine-Club Helder. De ondergeteekende verklaart ^geheel onbekend te zijn met den LASTER van G. O. en T. R., op Koedijk uitgestrooid. Mocht iemand in waarheid getuigen„J. T. heeft het tegen mij zelf gezegd," zoo krijgt hij f 25,— Verder verzoek ik hen (lie zulken lagen laster bedenken, mij er buiten te houden. Jfc». TIP**. worden door ons gefabriceerd. Prijsopgave gaarne verstrekt. Teekeningen eu Vele maten staan ter directe aflevering gereed. Prijscouranten en attesten zenden wij op aanvrage. fabrikanten, alkmaar. Het gejammer der vrouwen, die denken, dat tij kinderen of mannen tusschen de slachtoffers hebben, is hartverscheurend. De winkels aan de dokken en werf zijn grootendeels gesloten, ten gevolge van het breken van de spiegelruiten der uitstal kasten. Op het oogenblik, dat wij dit schrijven, duurt de brand in de petroleummagazijnen gedurig voort en neemt in hevigheid toe. Gedurig hoort men een dof gerommelals van een ver verwijderd bombardementhet zijn petroleumvaten, die springen. Het gebouw van het loodsbestuur is erg gehavend; de ruiten zijn uitgeslagenhet dak is vernield. Dit is overigens naar alle kanten hetzelfde. Op den toren waren voor het minst een vijftigtal personen die, van daar, het grootsche schouwspel wilden zien. De vlam neemt gedurig toemen belet aan iedereen den brand te naderen wegens het gevaar, dat zich aan alle kanten opdoet. De brandweer en soldaten werken aan het ophalen van dooden en gewonden. Latere b ij zonderheden 4 ure. Men haalt lijken op van onder de puinhoopenmen voert karren weg waarop zes en acht lijken liggen. Het is onmogelijk van deze ramp voor bet oogenblik een volledig verslag te geven. De brandweer is met alle bluschmiddelen ter plaatse doch men kan tegen het geweld der vlammen niets uitrichten. Van alle kanten komen soldaten en gendarmes aan om de redding kloekmoedig voort te zetten. Berichten, die ons van rechts en links toekomen, onder an deren van Liermelden ons dat de slag tot daar toe gehoord werd en overal de huizen als geschud werden. Met iederen trein komen tallooze nieuwsgierigen en belang stellenden aan. Het volk in den omtrek der ramp kon op honderdduizenden geschat wordenmen verdringt zich aan alle kanten, en zelfs daar in dien drangis het gevaar groot. Voorts wordt uit St. Nikolaas gemeld, dat aldaar de huizen daverden op hunne grondvestendeuren vlogen open. Heel de bevolking liep te zamen. Laatste bericht. De ontploffing schijnt te hebben plaats gehad in eene berg plaats van kruitpatronen enz., bestemd voor expeditie naar het buitenland. 126 Arbeiders, meest jonge meisjes, inde fabriek aan het werk, zijn allen gedood. Onmiddellijk aan de plaats der ontploffing grenzen de onme telijke bergplaatsen van Russische petroleumeene loods circa 60000 vaten bevattendestond weldra in lichte laaie. Bij het afzenden van dit bericht wordt ook eene tweede loods aangetast. Het geheel is eene onmetelijke vuurzee van meer dan eene hectare in omvang en de vlammen bereiken eene hoogte van 210 meter. Dikke rook stijgt in ontzaggelijke kolom men boven de stad en verduistert het zonlicht. Wild slaan de vlammen er door heen. Het schouwspel is ontzettend, 's Avonds te 6 uur zijn er 58 dooden en 140 gekwetsten in de drie gasthuizen van Ant werpen binnen gebracht. Men schat het aantal lijken, dat nog onder de puinhoopen ligtbovendien op ruim 100het voort durend ontploffen van geheele hopen kardoezen op de plaats des onheilsbelet echter het te voorschijn halen der dooden. ZAANDAM, 7 September, De eneitrein van 10.34 van Enkhcizen ig tussehen OoBtzaan en Zaandam ontspoord. Geene persoonlijke ongelukken hadden plaats. Drie wagons zijn van den dijk gestort. Alkmaa- 6 Sept. Kleine Kaas gras 32, Commissie gras 29,50Middelbare gras f 29aangevoerd 543 stapels we gende 148571 P. Op de graanmarkt werden aangevoerd 5123 mudden. Tarwe /6a 7,12%, Rogge 4,80 a 5,50, Gerst 4,50 a 4,75, dito Cbev. 5,25 a 6,25, Haver 2,75 a 4,25, Paardenb. 6 a 6,10, Bruine dito /9a 12, Duiven dito f 7, rood Mosterd zaad 1 15 a 17,50, Koolzaad 10,75, Karweizaad f 10 a 10,50, Blauwmaanzaad 10 a 10,50, Erwten: Groene 8 a 13,50, Grauwe 13 a 15, Vale 7,75 a 11. Alkmaar 7 Sept. Aangevoerd 5 Paarden f 50 a 180, 22 Koeien en Ossen 150 a 275, 16 nuckt. Kalveren 14 a 25, 268 Schapen 14 a 28, 123 magere Varkens 17 a 22 200 Biggen 11 a 15, 10 Bokken en Geiten 1,50 a 9, Boter per kop ('s middags 12 uur) 0,65 a 0,75, Kip eieren 3,75 a 4,25 per 100. Amsterdam 6 Sept. Aardappelen Saaijers /la 1,30, Pruisische Hamburgers 2,50 a 2,70, Geldersche blauwe/'l,25 a 1,50, Hillegommer zand 1,50 a 4,50, Friescke Ëraneker Jammen 1,30 a 1,50, dito üokkummer jammen 1,40 a 1,70, dito Engelsche jammen f la 1,20 per mud. Markt over voerd. Handel zeer flauw Raapkoeken 60 a 90, Lijnkoeken f 8,75 a 12 per 100 P. Petroleum williger, Amerika loco 8,55, Oct.Dec. 8,60 entr. In cons. 9,75, Nobel onveranderd Helft 5 Sept. Aangevoerd 755 achtste en 78 zestiende vaten boter. Per kwartvat f 52 a 64, per pond 1,60. Samen wegende 15880 P. Edam 5 Sept. Aangevoerd 118 stukken Boter f 1,05 per pond, Kipeieren /4a 4,50 per 100, Hoorn 5 Sept Kleine kaas 33,50, Commissie 28,50 Middelbare 24. Aangevoerd 313 stapels, wegende 88738 P. 6 Sept. Aangevoerd 703 Schapen 27 a 35. Handel matig. Hoorn 7 Sept. Tarwe f 7,25 a 8Gerst 4,25 a 5,25 Haver 2,75 a 4, Erwten Witte 8,50 a 10, Groene 9,75' a 12, Grauwe 11,50 a 14, Vale 8,50 a 9, Bruine boonen 9,50 a 11Karwei f 10 a 10,50, Mosterdzaad f 16 a 18 22 Paarden 7U a 350, 124 Schapen f 20 a 34, 130 Lam meren 14 a 23, 80 Varkens 8 a 24, 1 Zeug f 26, 10 Biggen 9,50 a 10 45 Kippen f 0,50 a 1,20, 2700 Kip! eieren 3,75 a 4 per 100, 1700 koppen Boter t 0,55 a 0,60 per kop. Leiden 6 Sept. Aangevoerd 95 Stieren 60 a 225 111 Melk- en Kajfkoeien 108 a 225 52 Geldekoeien 100 a 215, 205 vette Ossen en Koeien 130 a 282, 48 Graskalveren y 18 a 54, 65 vette Kalveren 38 a 6418 Nucbt. dito 6 a 26, 780 Vette Schapen 1 24 a 39482 Weide dito 16 a 3O, 222 Lammeren 13 a 21, 64 magere Varkens f 17 a 31, 374 Biggen f 7,25 a 14. Leeuwarden 6 Sept. Boter per kwartvat le soort 40,50 Aangevoerd 842 kwart, 134 achtste en 31 zestiende vaten. Aleppel 5 Sept. Boter per achtste vat le soort 21,50, 2e soort 20,50, 3e soort 19, per P. 0,97 a 1,10. Aange voerd 11500 P. Schiedam 6 Sept. Moutwijn 10,50, Jenever 14,50 per vat. Amsterdam proef 16. Zaandam 5 Sept. Kleine kaas, hoogste prijs 28,50. Aan gevoerd 23 stapels, Zwolle 6 Sept. Boter per achtste vat 21,50 a 23 per pond 0,90 a 1,20. Londen 5 Sept. Aangevoerd 600 Runderen 2.4-5, 5000 Schapen en Lammeren 3.9-6.6, 330 Kalveren 3.9-5.8. AMSTERDAM pCt Nederland Cart. N. W. Sshnld2*1 dito, dito 3 dito, dito 3 i dito, Oblig8.1 j Italië, Inschrijving 1862/81 5 j Oostenrijk, Obl. in pap. 6.1000 Mei-Nov. 5 dito, dito Febr.-Aug. 5 dito, zilver Jan.-Juli 5 dito, dito April-Oet. 5 PortugalObl. Bnit. 1853/80 8 Rusland, Ob. H en C. 1798/1815 1000 Jan. 5 Cert. lnsch. 6e serie 1855 Z.R. 500 Ap.-Oct 5 Obl. 1864 Amst. ƒ1000 April-Oct.6 dito, 1866 5 dito, Oostersche Leening 2e serie5 dito, 1860 2e leening 100 4^ dito, 1875 gecons. 50-100 Apr.-Oct. 4J dito, 1880 gecons.ZR.125-625 18 Mei-18Nov.4 dito. 1889 le serie 1 Jan. L Apr.l Juli 1 Oct. 4 dito, 1867/69 20-100 Mei-Nov4 dito, in goud 1883. Juni. Dec6 dito, dito 1884. 13 Jan. 13 Juli... 5 Spanje, Obl. Buit. Perpetuele4 dito, dito Binn. dito 4 Turkije, gepriv. Oblig5 dito, Geconverteerden Ser. O dito, id. C Egypte, Obl. leening 18764 Mexico, Obligatiën geconvert2} dito, dito 6 Peru, Oblig. leening 1870 geregist6 dito dito, 1872 id5 Venezuela, Obligatiën 1881....4 Nederland, Cult. Maatsch. d. Vorstenl. Aand. dito, dito Winst-Aandeelen dito, Koloniale Bank Aandeel dito, dito Oblig5 dito, Ned. Ind, Handelsb. Aand dito, N.Centr. Spoorw. Aand. f250 dito, dito gestemp. Oblig.... 235 Italië, Spoorwegl. 18873 dito, Zuid-Ital. Spoorweg Obl8 Polen, Wars.-AVeenen Aandeel Rusland, Gr. Sp.-Maatsch. Aand5 dito, Hypoth. Obligatiën.,4> dito, id. 3 dito, Baltische Spoorw. Aand3 dito, Jeléz-Griasi, Oblig.....5 dito, Jelez-Orel. dito 5 dito, Orel-Vitebsk. Oblig5 dito, Poti-Tifiis. Oblig. f 10005 dito, Transcaus Spoorweg Oblig3 dito, Z.-W. Spoorw. Aand. 100-1000 5 ZweedschNoorweegsche Spoorwegen.... 5 Amerika, Cleveland, Akron Shares dito, Deny. Rio Grande dito dito, Illinois Centr. Cert. v. Aand... dito, Louisv.en Nashv. Cert. v.Aand. dito, Miss. Kans. Texas Aaud dito, dito Alg. Hyp. Certif5 dito, N.-York Erie West. Sp. Aand,. dito Wabash St. L. en Pac. Ct. v. Aand. Canada-Sooth Cert. v. Aandeel......... Nederland, Stad Amsterdam f 1003 Hongarije, Theiss Spool weg4 Oostenrijk, Staatsl. 1854 4 dito, dito 1860 «lito, dito 1864I dito Stad Weenen 1874,,...,. Rusland, Sluatsleening 1864 Loten 5 dits, dito 1866. Dito5 Turkije, Spoorwerieeeicy. 6 Sept. 80%, 9«% 109% 102 88» s 69 70'4 70'/,. 70% 65% l04 92'/« 1037/ 103%. 61%. 100% ICO U 867 86% 90" 4 107%, 97%,. 69',, 64',4 86' 16"/,. 89% 94'/, 17 15 U 51% 53 16 57% 101% 80% 8«'/s 91% 567,. 59'/, 126% ]20 99',8 73% 60'/» 96 102 102%, 69% 70 21% 34% 17'%, 119 74%% 12%, 56'/, 23 33'/,, 53 112% 109'/, 112 117 140 122 164% 154 15 7 Sept. 80%. 96' 4 102'» 102% 70'/, 104'/, 927, 108% 61% 104* 87% 108 97'/, 86% 16% 16% 16% 15'/, 51% 51' 15% 57% 101% 80% 36' 4 91% 55% 59%. 127'%. 120- 74 60' 96'/,, 102'/, 103 69 70':, 21 34' 4 17% 73 12% 28"/,. 32' 112 147'/, 12%, 163% 154 15 te Alkmaar, in het Café »het wapen van Alkmaar", Yerdronkenoord D 48, Donderdag 26 September 1889 bij opbod en Donderdag 3 October d. a. bij afslag, telkens namiddags 6 uurten overstaan van den te Schoorl- dam resideerenden Notaris A. VOAI4, van: Een goed ingericht en welonderhouden Woon huis met Erf, Tuineu Bergplaats te Alkmaar, aan de zuidzijde van de Oudegracht met een vrijen uitgang aan de gedempte Baansloot kad. sectie A no. 1841 groot 1 Are 75 Centiaren. Behoorende tot de nalatenschap van den Heer EVERT VAN REIJEN. Aanvaarding 15 Februari 1890 of zooveel eerder als het perceel zal zijn ontruimd. Nadere inlichtingen te. bekomen bij den Heer H. SPAREN BERG te Alkmaar en ten kantore van den Notaris. Bureau geopend om 11 uur 's morgens. c CJ CU e ÖC e Hier langs af te knippen. BOiV De ondergeteekendeabonné op de Alkmaarsche Coarant, wenscht ten spoe digste te ontvangen 1 Exempl. Aug. Goffart, Handleiding tot het Verbouwen en inkuilen van Maïs en andere Groenvoedergewassen (het ensi- lastelsel); ook met betrekking tot het ont ginnen van Heidegronden, Naar da 5e oorspronkelijke uitgaafbewerkt door M. Romein. Met 4 platen en 7 figuren in den tekst. Het bedrag gaat hierbij. Woonplaats: Naam: In te zenden vóór of op 15 September a.s. aan het adres van de uitgevers HER Ms. COSTER ZOON, Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1889 | | pagina 3