BLOEM VAN NEDERLAND L.. SIOAAE Gebroeders Serbrock, TOÏTVOER m IMIÏIIIli MAR MMM. J. C. Ohmstede, HTTBBit te Alkmaar bij de firma W. HEERES. g eerste kwaliteit Engelsche Stoffen DAMRAK, 108 a, Asclepische Gentianen ALTINK BURGERS te Eindhoven Schuttersmaaltijd 2 Sigaar. Trifolio 2 MEN NEME PROEF "SiK h—saw—i—M3MM—HM Mr. KleedermakersAmsterdam, Damrak H 61 Ijzergieterij van PIERRE fiLEP, in Werktuigen en Gereedschappen voor Landbouw en Zuivelbereiding. Graan- en Zaadoogst. ROVER- RIJ WIELEN voor volwassen personen voor f 100, met bal-assen, lioekh. Herms. Coster Zoou, leveren met „VEEL SUCCES" ook voor Export onderst. „SPECIAL1TEITS" merken: HET WHIP P E T R IJ W I E L, prijs 240, voor kinderen f 50. J. HOLLENBERG, Geweermaker te Alkmaar. Ciebr. SSEL, faarlliksche termijnen. Adres te Alkmaar: Hötel „DE TOELAST." Hun magazijn is steetls ruim voorzien van Het goedkoopste adres voor Gietwerk en Huishoudelijke Artikelen is te drie huizen voorbij het Ittjhd-Tlótel. Hoor uitbreiding f/roote prijsvermindering. De Agenten te Amsterdam GEBROEDERS SCHEUER. GEMMENING PENNING. V oorhanden Kaf- en Wanmolens (Amerikaansch en Hollandsch systeem), Dorschgereedschap voor hand- en machinaal gebruik en verdere gereedschappen voor den Akker en Landbouw. Vraag prijscouran ten en inlichting-en. (ALLEEN VERKOOP voor ALKMAAR e. O-,) overtrelt alle anderendaar de schokken op ongelijke wegen niet worden waargenomen. Alle Rijwielen van Engelsche Fabrikanten. PRIJSCOURANTEN GRATIS. Fijnste Heparatiën worden uitgevoerd. Heeren Smeden kunnen Inlichtingen en alle onderdeden bekomen. Amsterdam. M* robeer s.v.p. de Souchon-Thee Mo. 3 a f 1,2» per j kilo op LAND en GEBOUWEN zijn tegen lage rente groote en kleine som men verkrijgbaar. Adres: aan het Kantoor der Oudkarspelsche Bank-Vereeniging te Oudkarspel. J. AKtKOAlAmsterdam, Jg BUSTESMANTELHANGERS, MaN-«§ {,.1 TKLREKKEN, HOEDENSTaNDAARDS pjg en alle Etalage-Artikelen. jj|| ALK.MA.A.R.. De inteekening- is opengesteld op (Gentianae Aselepiadeae) J ACOUA üittSSEL, ten voordeele van het Protestantsche Ziekenhuis te Nijmegen. Prijs f 1, De DIRECTIE der ROTTERDAMSCHE HYPOTHEEKBANK voor NEDERLAND, gevestigd te Rotterdam, geeft Gelden onder iste Hypothecair verband op Landerüen voor tien faar vastbenevens aflosbaar in Inlichtingen en tarieven te hekomen bij hare Agenten de H.H. DÉ LANGE DE MORAAZ te Alkmaar; JOH. ROZENDAAL, Burgemeester van Zwaag te Hoorn; G. P. NIJHOFE, Notaris te Enkhuizen; A. H. CRAMER, Notaris te Edam. De Directie: B- MEES B. VAN ROSSEM E. HOYER IN DE KEURIGSTE DESSINS. .1 S 'I' JE BS M* I U aan de thans gevestigd (stille zijde) De ondergeteekenden Agenten der Hull-Stoomschepen, maken belangheb benden opmerkzaam op de gunstige bepaling die met 1 September 1889 in werking getreden isdat alto soorten van Aederïandsch vee, weder levend in Engeland mogen worden ingevoerd, voor welk export de Huli-Stooui- schepeil die geregeld eiken Dinsdag en Zaterdagavond van de H an d el a- k a d e vertrekken eene uitmuntende gelegenheid aanbieden. De ondergeteekenden zijn tot het geven van alle geweuschte inlichtingen gaarne bereid en houden zich voor verschepingen aanbevolen. TRADE MARK VAN Verkrijgbaar te ALKMAAR, bij C. Schipper, Laat 144, Th. Schoon, firma Walraven, Ritsevoort, P. Houtkooper, WaagpleinC. Bebg- hoxiwer, Korte Nieuwesloot, Wed. v. d. Veen, Fnidsen Wed.LEVERT, Zij- dam, J. W. Tersteege, Geest, No. 3, C M. Tonne- man, Zoutsteeg 7, A. Kruiten, Stationsweg No, 310, D. Schipper, Stationsweg, C. Verdonk, Voormeer, J. L. Wallast. Stationsweg 392. Te SCHAGEN bij K. Verheus en te WINKEL bij W. v. d. Wal. Levering ommegaande. VERZAMELD DOOR INHOUD. PROZA; Charles Boissevain, De laatste Wals. Mevrouw Bosboom-Toussaint, Uit een onuitgegeven brief. A. M. Eldar, Uit Kahel's brieven aan Varnhagen. A. H. G. P. van den Es, Iets over Sanatoria in den ouden tijd. P. Feenstra Jr., Het Christendom en de K ranken. A. W. van Geer, Ziek in den Vreemde. C. Noorduyn, Het Protestantsch Ziekenhuis te Nijmegen. a". Pierson Kinderziekenhuis. C. Stcfiel, Naïef. Wolfgang, De Humor. POËZIE: Nicolaas Beets, Weet of Wacht. Dr. J. P. v. d. B., Aan de Verpleegsters van het Witte Kruis." Marie BoddaertMet Diaan. P. A. M. Boele van HensbroekDe Bloem der Liefde. Meester Con- stantijn. Waar het op aankomt; Aan de Dames Verkoopsters; Aan een Humanist. Emmanuel, In 't Ziekvertrek. M. H. v. d. F., O, moge ik stemmen in 't onzichtbaar koor. Piore Delia Neve, Slapen gaan. B. ter HaarBz., Moed. C. Honigh, Twee Stemmen. E. C. Knappert, Bloemen in 't Ziekenhuis. Elize Knuttel-Fabius Varens en Lianen. Maleia, Het Engelklokje. Pol de Mont, Van Liefde. Jaeoba Mossel, Zomer. Hélène SwartClara Linde. Urda. Der Riese. Jo.de Vries, Bij eene teekening van Mauve. A. S. C. Wallis, Noem eiken lach. MUZIEKRichard Hol Sr., De waarde van 't goud. Dan. de Lange, Uit Sjoelammit. Hugo Nolthe- nius Jetzt ist mir aufgegangen. Cath. van tRennes, Gleich und Gleich. PLATEN: Etha Fles, Avond. Josef Israels» Meisje aan het Strand. H. Leeuw Jr., Kijkjes in het Ziekenhuis. Mauve, De Ploeger WallyMoes. Bid dende Vrouw. Jan VetbDe Overtoom bij Maanlicht. Wenckebach, Asclepische Gentianen. Stoomdr. Herms. Goster Zoon Alkmaar

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1889 | | pagina 4