r ne m beeldende Kmsti wmrn nUiimsis PUIKE OUDE I ZÏÏTn-ïïflT.TiAFD haak i.r.nsriir. LANDBOUW-LOTEN, Hs. Nederkoorn, A. C. DE FRENNE, eene 2C Meid Dienstbode Geld beschikbaar Xliumineergiazen P. M. Duijvis Co., LIKDOORNS." Notaris M. GOUVERNE 1. Het Winkel- en Woonhuis, per Lot 11,—, 11 Loten f 14>,— Agent voor Noordholland: P. JHE FREME, W. J. BLITZ, Tandarts, STEARIN E-KAARSEIM VRIJDAGSCHE VEEMARKT Pnrmerend. Alkmaarschc Turnclub U I T VÖTr rfVS c D. A W I S S E L I N K Maatschappij van Landbouw. 33//i °/o. KUNSTTANDEN Levensver zekering- Maatschappij van het Cclrijtulg te Alkmaar. Gll>t)frlen(iëtó. Ie 4LKHIitB, zal verkoopenop Donderdag 19 September 1889 bij opbod en op Donderdag 26 September d. a. v. bij afslagtelkenmale des avonds ten 7 urein het koffiehuis van Mej. de wed. C. KOETSVELD, aan het Waagplein: met Erf en vrjje Steeg, te Alkmaar, aan den Achterdamo|z, wijk G. No. 5 ter grootte van 57 centiaren. 2. Het WOONHUIS, waarin Melkaffaire met ruimen Kelder Keuken en lMnatgje en afzonderlijk IIO- WENMU1S, te Alkmaar, aan de St. Annastraat, w./z., wijk C. No. 36ter grootte van 52 centiaren. Zie de Biljetten. verkrijgbaar bij: Sigarenfabrikant KAMPEN. Langestraal B 96, Alkmaar. zal iederen Maandag en Vrijdag bij de wed. KOETS VELD, Kaasmarkt en Zaterdags hötel de Burg, alhier, des voormiddags te spreken zijn wegens Tand heelkundige «peratien en het plaatsen van kunsttanden en geheele gebitten. NB. Alle Tandheelkundige Opcratiên 1, Minvermogenden kosteloos. Ilarde, Witte en Zuivere van de Stearine-KaarsenlabriekAPOLLO, te Schiedam, Bekroond: te Weenen in 1873 met de Verdienst- Medalje, te Parijs in 1878 met de Gouden Medalje, te Amsterdam in 1883 met de Gouden Medalje, te Antwerpen in 1885 met het EERE-DIPLOMA (hoogste onderscheiding.) Zijn verkrijgbaar bij alle voorname winkeliers. Mevrouw MESMAN vraagt tegen t November niet beneden tie 18 jaren. te Wegens de openstelling van de Engelsclie markt voor Hollandseh Wee en de daaraan verbonden quarantaine brengen Burgemeester en Wethouders van PURMEREND in herinneringdat er gelegenheid isomevenals des Dinsdags, ook des Wrjjdags te Pur- merend vee ter markt aan te voeren en dat inzonderheid van af Wrjjdag 13 Sep tember e.k. zal gezorgd worden dat ook des Wrjjdags, alles ten genoegen der marktbezoekers in orde zal zijn. Purmerend, 4 September 1889. Burgemeester en Wethouders C. VAN C1TTERS De Secretaris J. WORP. Mevrouw MOMMA vraagt 1 Nov. eene P. G, als KEUKENMEID. „Kracht en Vlugheid." Herdenking 1 5jari g Beslaan. WOENSDAG 18 September 1889, lokaal IMarmonie, 's avonds ten 71 uren, met medewerking van de hoogste klassen van den Jongens- en Meisjes-Cursus. Afdeeling Gymnastiek, onder leiding van den heer H. TUSSENBROEK, leeraar R H. B. Afdeeling Schermen, onder leiding van den heer J. H. BOELENS Sergeant der Artillerie te den Helder. Na afloop BAL. Aangifte tot ballot Kunstl. Leden tot en met 17 September e.k., bij den Secretaris Jb. LUTTEROT. C"** biedt zich aan een gehuwd stalknecht, P. G., die maaien en melken kan. Franco brieven onder letters J. B,, aan het Hulppostkantoor te Spanbroek. op le Hypotheek, kleine en groote kapitalen tegen matige rentebij ALKMAAR, Uoultll No. 1. ordt door op Zaterdag 31 Aug., des avonds, een juweelen Dood je ais Itroche. Terugbezorging wordt tegen belooning verwacht bij de Uitgevers dezer Courant. ~Ëen bekwaam SLAfSERSKNECMT biedt zich aau, om zoo spoedig mogelijk in dienst te treden. Brieven onder letter Z, bij den boekhandelaar OVER DE LINDEN, Enkhuizen PUIK BRANDENDE te verkrijgen tegen concurreerende prijzen bij A. WAN DAA2j te Amersfoort. te 's GRAVENHAGE. AANVANG op 1 October a,S., van den (dagelijks van 4 uren) in de Kunstnijverheids- vakken, de Bouwkunde en het Boetseeren. Schoolgeld 's jaars, voor de Boetseerklasse f 3©. HO L LA ND SCST met LU li Ij 1U 1U11 llfUllÜl IJJJ TE HAARLEM, van Woensdag 11 tot en Maandag 16 September 1889. A'eedagen Zaterdag, Zondag, Maandag. Pluimgedierte Zaterdag, Zondag, Maandag. Aangespannen paarden Vrijdag, Zaterdag. Zuivelbereiding in werking dagelijks. Entree 35 cent. Tribune op het terrein 35 cent. Voor de loterjjdie zonder eenig voordeel voor de Maatschappij wordt gehouden, zijn reeds aangekocht: Een Utrechtsch wagentje met paard en tuig. Een Smyth's rij- en zaaiwerktuig. Een Hollaudsche dogcart met paard en tuig. Een hooischudder „Boby". Een paardenhooihark „Ransome". Een Chatwoods brandkast. Een volledige verzameling werktuigen voor de zui velbereiding voor eene Noordhollandsche boerderij. De LOTEN zijn alom a één guideil ver krijgbaar en bij den Secretaris der Maatschappij te Loosduinen. ft Bjoten voor t©1*0 Kooien voor t ©ï>5©. Verkrijgbaar bij Mejuffrouw Wed. O. REEKERS, firma O M. Swaerts, aan de Boterstraat, A 1617, te Alkmaar. qpo. ivJL. swaerts, aan ae jaoterstraata. ioa/, lc J SCHIEDAM.^ bewijs van echtheid, is caehet en kurk steeds voorzien van den naam der firma P. Hoppe Machine-Fabrikanten, KOOG AAN DE ZAAN, naar stalen standaardmaten afgewerkt. Nabesteld werk past daardoor nauwkeurig op het vroeger geleverde. Zweedsche Likdoornpl. van Dr. M i a m o (gee11 namaaksel), doos met 8 sinks 40 ets. Eng. Likdoornpldoos met 12 stuks 45 cents per stuk 5 ets. Amerik Likdoornpl., doos met 3 stuks 25 cents per stuk 10 cents. Likdoornvijlen (Cornassier), p. stuk 40 ets. Likdoorntinct., fi. met pens. en gebr. 60 ets. Likdoornbalsem, fl. met gebruik 60 ets. (tegen eelt- verharding). Depot bij Qez. PERK, Fnidsen, Alkmaar. Per Anker 43 en/50, per fl. 1,en/1,3©. Vjxii Romunde *Sc G-eveke, A.LK.MAAR. Bij den Makelaar H. LIJNBACH te Alkmaar is GELD te bekomen tegen Hypothe cair verband op Landerijen, met ruime overwaardevoor een aantal jaren vast of met jaar- lijksche aflossing van overeen te komen bedragen tegen 3f °jo rente 's jaars, in eens af, zonder meer. Te spreken Donderdags tusschen 11 en 2 uur te Schagen,in »Ceres.'' Technicurn Mittweida Haarvlechten, Scheidingen Pruiken, Toupets, van de natuur niet te onderscheiden worden door den ondergeteekende vervaardigd in alle prijzen en kwaliteiten. J. BIJLOOS Coiffeur, Langestraat. plaatst G. J. DE LANGEN WENDELS, zonder de oude wortels te trekken. Reparation worden spoedig en solied uitgevoerd. OUDEGRACHT 99 bfd Baangracht, ALKMAAR. Spreekuur dagelijks. gevestigd te WIANEN. B ij kantoor: AMSTERDAM, Heerengrachl c2. Commissarissen: I. G. AIKEMA te Amsterdam. L. A. Baron VAN ITTERSUMte Viauen. W. HARMENS Cz, te Harlingen. Directeur: Mr. H. W. WAARDENBURG. De Maatschappij sluit overeenkomsten voor elk soort verzekering op het mensclielijk leven. Het COLLEGE van REGENTEN over de GE VANGENISSEN te ALKMAAR, wenscht aan te besteden de bespanning, besturing enz. Gegadigden worden verzocht hunne biljetten van inschrijving, gesteld op zegel en gesloten, in te leveren vóór of uiterlijk Zaterdag 14 September 1889 des namiddags 2 uurbij den secretaris van het College voornoemd, Mr. N. H. DE LANGE te Alk maar Langestraat No. 28. De voorwaarden liggen van af 9 September 1889, dagelijks tusschen 10 uur voormiddags tot namiddags 2 uur. ter lezing in het Huis van bewaring te Alkmaar. Inlichtingen zijn te bekomen bij den secretaris. Het College voornoemd, Mr D. F. VAN LEEUWEN, Voorzitter; Mr. N. H. DE LANGE, Secretaris. Stoomdr. Herms. Coster en Zoon, Alkmaar. W P. H-OPPE :ch :v Schiedammer Genever, Sachsen. ll.i.iiiinen - Ingenieur - Schnlt W erkmei«ter Sehule.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1889 | | pagina 6