SAL YATO U E, FEUILLETON. No. 108. Een en Negentigste Jaargang 1889. WOENSDAG 11 SEPTEMBER. Nationale Militie. De SCHOOLWET Roman van ERNST ECKSTEIN. Prijs der gewone Advertentiën: Officieel (SebccIU. in de Tweede Kamer*. ALKMAARSCHË COURANT Deze Courant wordt Dinsdag-, Donderdag-en Zaterdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80 franco door bet geheele rijk f 1, De 3 nummers f 0,06. Per regel f 0,15. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de Uitgevers HERMi. COS- TER ZOON. De BURGEMEESTER der gemeente ALKMAAR gelast, krachtens bekomen aanschrijving, de onderstaande hier wonende of tot deze gemeente behoorende verlofgangers, om zich, zoowel tot eerste oefening, als tot bijwoning der na)aarsoefeningen bij hun korps te vervoegen op dsn dag hieronder vermeld 's namiddags vóór 4 uren Op 23 September 1889, 4 regiment vestingartillerie, lichting 1887, garnizoen te Helder, MARTINUS SMIT. Op 1 October 1889 3 regiment huzaren lichting 18S9 garnizoen te Leiden, JOHANNES KEEK. De opgeroepenen hebben recht op vrij transport naar hun korps en een daggeld van 0,25, tijdig ter gemeente-secretarie aan te vragen. Alkmaar, De Burgemeester voornoemd, 9 September 1889. A. MACLAINE PONT. BURG E ME ESTER en WETHOUDERS van ALK MAAR brengen ter algemeene kennis dat door herstelling aan den Munnikenwegonder Oudorp, het verkeer over dien weg voor rij- en voertuigen van af Maandag 16 September aan staande tot nadere aankondiging gesloten zal zijn. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, A. MACLAINE PONT. 10 Sept. 1889. De Secretaris, NUHOUT VAN DER VEEN. GEVONDEN VOORWERPEN. Aan het Commissariaat van Politie zijn voor de rechtheb benden terug te bekomen: twee sleuteltjes; een kindermesje; eene zwarte damesparapluie; een zilveren broche, in den vorm van een ster; een gouden medaljon met portret; een zweep; een gouden broche; een strooien kinderhoedje; een pet met zakdoek; een zilveren oorknopje. Het grootste bezwaar tegen de voorgestelde wijziging onzer schoolwet is wel de verplichte schcolgeldheifing. Het is hiermede in hoofdzaak ongeveer gesteld als met de ondersteuning van bijzondere, niet voor allen bruikbare scholen met verschillende godsdienstige of ongodsdienstige, kerkelijke of onkerkelijke kleur en richting uit de Staatskas. In het algemeen schijnt er niet zooveel bezwaar tegen te bestaan, en een naar het einde van den schoolstrijd zuchtend gemoed zou er allicht toe medewerken om het voorschrift in de wet op te nemen, dat aan alle openbare scholen school geld moet worden betaald, behalve voor de kinderen der onvermogenden. Ook thans is schoolgeldheffing regel. Van alle gemeenten in ons land zijn er niet meer dan 164, waar geen schoolgeld wordt geheven, en wat merkwaardig is, daaronder komen de provinciën Noord-Brabant en Limburg voor in de eerste rij. Noord-Holland telt 38 zuike gemeenten, Noord-Bra- band 32, Zuid-Holland 27, Limburg 15, Gelderland 13, Friesland 11, Zeeland en Utrecht elk 8, Overijsel 7, Groningen 4 en Drenthe 1. Kan er nu zooveel Naar het Hoogduitsch. 32) „Hoe f" sprak hij. „Al ware hij mij onverschillig ja al was hij mijn vrienddan zou ik weigeren om zijnentwil de wet te verkrachten. En thans nu ik hem haat als mijn doodsvijand „Bedwing uw haat, ik bezweer het u O, ik weet wat gij zeggen wiltmaar Cesari zelf heeft het mij ver zekerd en ik mag eeuwig verdoemd zijn, wanneer ik thans onwaarheid spreek. Gij moogt het gelooven of niet de straf, die het gerechtshof over Salvatore heeft uitgesproken is tegen de weten wie de boeien van den veroordeelde verbreektbrengt de wet weder tot haar recht Het is eene daad van geweld, een uitvloeisel van toorn, het recht is verkracht geworden. Acht jaren in het bagno voor eene daad, die Salvatore in goeden geloove beging Dat is krankzinnigenwerk 1 Dat is eene publieke misdaad „Is Cesari niet de verdediger van uw verloofde Die zal zich niet zoo snel gewonnen geven „Dat is ook zoo Cesari wil trachten het hart des Konings te vermurwen, maar het is zoo goed als zeker, dat het hem niet baten zal." „Waarom „Mijn God hoort en ziet gij dan niet het minste van hetgeen er in de wereld omgaatSedert dien vreeaelijken dag, toen de gravin Chiccioli in den vroegen morgen naar het paleis reed, is de Kardinaal de Fabris bezwaar bestaan, zal men vragen, om te bepalen dat er in die gemeenten evenals in alle andere schoolgeld zal worden geheven, mits maar de bedeelden en on vermogenden vrijgesteld en de minvermogenden slechts voor een gedeelte van het schoolgeld aangeslagen worden Immers neen; men kan toch hetjschoolgeld zoo laag stellen, dat niemand wordt verhinderd van de school gebruik te maken. Zoo schijnt -hetmaar daarom is het niet te doen. Zien we wat de Regee ring voorstelt, en hoe zij haar voorstel toelicht'. De bestaande wet luidt *Ter tegemoetkoming in de kosten, welke voor rekening der gemeente blijven, kan eene bijdrage van ieder schoolgaand kind worden geheven. Bedeelden en zij die, schoon niet bedeeld, onvermogend zijn, worden niet, de minvermogenden niet of slechts voor een gedeelte aan de heffing on derworpen." Het is dus aan de gemeenteraden over gelaten, of zij schoolgeld willen heffen. Nu wordt beweerd dat in enkele gemeenten geen schoolgeld wordt geheven of zelfs het vroeger bestaande schoolgeld is afgeschaft, om de oprichting van bijzondere scholen zoo mogelijk te voorkomen, of, was er reeds een bij zondere school opgerichtde concurrentie met de openbare te bemoeielijken. Maar juist daarom was het niet voldoende, in de wet te bepalen, dat er overal voor de openbare scholen schoolgeld moet worden geheven, maar was het volstrekt noodig er bij te voe gen, dat het een billijk schoolgeld moest zijn; want wat hielp in dit opzicht een onbeduidend soms be lachelijk laag schoolgeld? Wat nu echter een billijk schoolgeld is en hoe het moet worden berekend, zegt de Regeering niet. Moet het zóó gesteld worden dat de niet onbemiddelde ouders voor het deel hnnner kinderen de kosten van het onderwijs ten volle betalen, zoodat de rijksbijdrage en de uitgaven uit de ge meentekas alleen ten goede Komen aan het onderwijs voor de onvermogenden en minvermogenden? Moet, zooals sommigen begeeren, het schoolgeld voor ver mogenden op voor minvermogenden op van het bedrag der kosten worden gesteld De Regeering geeft geen antwoord. Zij zegt tot toelichting niets anders, dan dat het bedrag van het schoolgeld in billijke verhouding behoort te staan tot de kosten en den omvang van het lager onderwijs en de gegoedheid van de ingezetenen. In het wetsontwerp staat voorts alleen vermeld, dat een billijk schoolgeld moet worden geheven van elk schoolgaand kind, met uitzondering vaa bedeelden en onvermogenden en dat de min vermogenden slechts voor een gedeelte aan de heffing zullen worden onderworpen. Ook wordt vrijgelaten een zoogenaamd evenredig schoolgeld te heffen, naar gelang van het vermogen der ouders, waarvoor de kohieren voor inkomstenbelasting dienst kunnen doen. Kenmerkend is echter, dat uit het ontwerp zijn weggelaten de woorden die in de bestaande wet voor- onvermoeid in het vervolgen van de vrienden der vrij heid hij vreest den invloed van Antonio Cesari en tracht hem in alles tegen te werken." „Welk kwaad zou hij hem kunnen berokkenen?" „Hem verdacht en gehaat maken bij de gravin. Zelfs heeft hij de politie naar de woning van den advocaat gezonden en het noodlot heeft gewild dat de commissaris allerlei geschriften gevonden heeft die docr den Kardinaal voor oproerig worden verklaard. Geloof mijAlberto, ik heb dat alles wel bedacht Er is anders geen hoop meerCesari zelf heeft dit middel aan de hand gedaan „Maar gij kunt toch afwachten „Heilige Moeder Gods, er is geen tijd te verliezen! In het begin van de volgende week wordt het vonnis bekrachtigd en dan brengen zij hem terstond uit de stadsgevangenis naar Gaëla. En dan is alles verloren uit de holen van het bagno is geen ontkomen mogelijk. Zoolang hij in de stadsgevangenis zitis de zaak uit voerbaar. Alle voorbereidende maatregelen zijn getroflen. Gisterenavond ben ik pas uit Napels teruggekeerd. Het heeft mij verbazend veel moeite gekost hem een brief te doen toekomen. Hij wacht nu slechts op het afgesproken teeken. Maar zonder n zijn wij machte loos, Op de binnenplaats, die hij moet oversteken maar spreek dan toch; bij den dood van onzen Heiland 1 Gij ziet, ik verga van angst ~- en gij zwijgt 1" Zij sloeg de handen voor het gelaat. „O wat zijt gij veranderd l" riep zij in hare doffe smart uit. „JaZingarella heeft het verdiend. Toen wij nog kinderen waren herinnert gij 't u wel Alberto - was er geen rotswand te steilgeen punt te spits wanneer er sprake was voor mij eene bloem te plukken. Menigmaal hebt gij nw leven gewaagd om aan eene mijner kinderlijke luimen te voldoen al leen om aan Zingarella te toonen dat gij voor baar geen gevaar schuwdet En thans thans kom ik komen dat van ieder schoolgaand kind een bijdrage kan worden geheven ter tegemoetkoming in de kosten welke voor rekening van de gemeente blijve n", dat isna aftrek van de rijksbijdragen. Tot nog toe is het weglaten dezer woorden niet toegelicht. Moeilijk kan echter worden aan genomen dat die weglating zou hebben plaats gehad zonder bepaald doel. Men moet dus wel aannemen dat de Regeering een schoolgeld wenscht dat meer is dan een tegemoetkoming in de kosten. De heffing van schoolgeld moet dienen om de mededin ging van de bijzondere school met de openbare mogelijk te maken. In de gemeenteraden zullen de tegenstan ders der openbare school alzoo strijden voor een vrij aanzienlijk schoolgeld, en zich beroepen op de bedoe ling van de wet, die aan de gemeentebesturen den plicht oplegt, een schoolgeld te heffen dat iets anders is dan een tegemoetkoming in de kosten, en dus voor allen die niet gezegd kunnen worden onvermogend of minvermogend te zijn, hoog genoeg moet wezen om de kosten geheel te trekken. Gedeputeerde Staten doen verslag aan den Koning omtrent elke gemeente-verordening tot schoolgeldheffing, en bij Koninklijk Besluit wordt de verordening goed- of afgekeurd. De afkeuring zal niet anders kunnen geschieden dan met opgave van de redenennadat de Raad van State is gehoord. Da Regeering zal dus voor alle gemeenten moeten beslissen of het school geld er voldoende is om de concurrentie van een bijzondere school mogelijk te maken; en dat niet alleen waar reeds een bijzondere school bestaatmaar overal in het landook waar geen openbare school wordt gevonden. Wij herhalen nog eens wat wij reeds meermalen hebben gezegd tegen betaling van een redelijk school geld door de gegoeden hebben wij niet het minste bezwaarmaar wij stellen er bovenal prijs op dat de gelegenheid om zijne kinderen goed ouderwijs te doen genieten voor ieder ruim openstaaten voor niemand wordt weggenomen of belemmerd door finan- ciëele bezwaren. Voor de geheel onvermogenden en ook voor hen die men minvermogend pleegt te noemen, levert de zaak niet veel bezwaren op maar voor den middenstandvoor die breede schare onzer burgers die niet tot de minvermogenden gerekend en evenmin onder de vermogen den geteld kun nen worden is zij hoogst bedenkelijk. Voor hen kan een schoolgeld, dat meer is dan een bijdrage in de kosten, allicht te hoog worden en dat zou zeker niet zijn in het algemeen belang. Een re geling van bet lager onderwijsdie dit gevaar ople vert is niet goed te keuren. Men is in Nederland over het algemeen aan laag schoolgeld gewoon en op dien weg kan moeilijk worden teruggekomen. Tot een algemeene, niet onbeduidende, maar belangrijke diep ellendig tot u en vraag minder nog dan toen ja, minder, want het kan niet mislukken en nn laat gij mij hulpeloos staan en ik moet het kind benijden, dat gij bloemen bracht Zij snikte luid. Alberto was in een geweldigen tweestrijd. Alles zou hij haar met vreugde hebben ingewilligd al ware het een stormloop geweest tegen de machten der hel. Deze zelfverloochening echter, dit waagstuk ten bate van den eenigen menseb, dien hij doodeljjk baatte dat was te veel. „Ik kan het niet", steunde by, „ik kan het niet." Zij staarde bem aan met een strakken blik met oogen, waaruit alle glans was verdwenen; haar boezem zwoegde, maar zij verroerde zich niet. Eindelijk sprak zij met eene klanklooze stem „lk mag u niet boos maken. Ja! Gij hebt gelijk: het was te veel gevorderd zeifs van den grootraoe- digsten heiligeVaarwelAlbertoWilt gij mijne laatste bede vervallen, draag dan zorg, dat dit briefje in banden van Cesari komt. God erbarme zich myner Zoo sprekende, ging zij de dear uit. Alberto nam bet papier op deed het open en las „Aan signore Antonio Cesari, strada del Molo Napels. Ik smeek n bem te zeggen dat ik tot mijn laatste oogenblik aan hem gedacht heb. Hetgeen wij gehoopt hadden is eene onmogelijkheid gebleken. Ik dank nmijnheervoor alles wat gij voor Salvatore gedaan hebt. Hij zal mij vergiffenis schenken en mijn besluit niet laf noemen. Wat zou het mij baten al maaktet gij het onmogelijke tot werkelijkheid De helfteen vierde van dien ontzettenden tijd zou vol doende zijn, om mij krankzinnig te maken. Ik ga moedig den dood tegemoet want ik geloof aan een wederzien hier namaals. Mabia." Wordt vervolgd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1889 | | pagina 1