SAL VA TO B, E. v i\ ij dTg" FEUILLETON. No. 109. Een en Negentigste Jaargang. 1889. 13 SEPTEMBEK. HUNNIREXWEG. PATENTEN. Roman van ERNST ECKSTEIN. Prijs der gewone Advertentiën: ©ÖUiëel (Bebeelte. öe voijaargpatenten van ingezete- tenen der gemeente Alkmaar, aange vraagd in llel 188», kunnen ter gemeente-secretarie alhier worden afgehaald tot en met Woensdag, 18 September 188», op alle werk dagen 's morgens van 2 uur. iSnttxnlAuë. FRANKRIJK. De door de regeering ontslagen burgemeester van Rennen, Lebrassat, is door den ge meenteraad herkozen. GRIEKENLAND. De berichten uit Oreta geven grond tot de onderstellingdat de beweging aldaar haar einde nadert. PORTUGAL. Eene overeenkomst is tot stand fiiuncnlauD. STATSN-GENERAAL. Tweede Kamer. UKMAARSCHE COURANT. Deze Courant wonït Dinsdag-, Donderdag- en Zaterdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80; franco door het geheele rijk f 1, De 3 nummers f 0,06. Per regel f 0,15. Groote letters naar plaatsruimte, Brieven franco aan de Uitgevers HERM«. COS- TER ZOON. BURGEMEESTER en WEIHOUDERS van ALKMAAR brengen ter algemeene kennis, dat dour herstelling van den Munuikenweg onder Oudorp bet verkeer over dien weg voor rij- en Voertuigen van af'Maandag 16 September aanstaande tot nadere aankondiging ge sloten zal zijn. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, A. MACLAINE PONT. .10 Sept. 1889. De Secretaris, NUHOUT VAN DER VEEN. BELGIS De ond-minister v. bniteni. zaken, graaf d'Aspremont-Lijnden, is m den ouderdom van bijna 74 jaren overleden. ENGELAND. Iu Whitechapel te Landen ia weer eene vrouw vermoord op dezelfde wijze, als de vorige. Het 1 ijk was op dezelfde wijze verminkt en het hoofd en de ledematen waren van de romp gescheiden. Het lijk werd gevonden ouder een viaduct bij Cable- street, eene der -slechtst bekende straten van die wijk. De met de ronde ia dit deel der stad belaste politie agent Ic-opt elk kwartier langs de plaatswaar het lijk gevonden ia: hij verklaart niets gezien noch gehoord te hebben. Het vermoeden isdat de moord reeds een paar dagen vroeger gepleegd werd en dat de moor denaar het lijk naar deze plaats vervoerd heeft. Omtrent den moordenaar is nog geen enkele aanwijzing bekend. Te Dundee is da hoofdleider der werkstakingen •John BarQï», soci&lisfe te .Londen, candidaat gesteld voor iid van het Parlement. Hij cam deze eandidaUur ter stond aan. Het congres der embachtsv-ereenigingen te Dundee beeft den S met algemeene stemmen eene motia aan genomen ten voordeele van eene wet, waarbij de werk dag voor mijnwerkers op 8 uren bou worden gestald. Den 10 werd nog geene overeenstemming verkregen tusscben de directeuren der dokken en de werkstakers. De werklieden wilden de verhooging van het loon tot f 0.50 ingevoerd zien ja et 1 October, de .directeuren met 1 Januari a.s. De lord-mayor, overtuigd van het vrnchtelooze zijner tussebeakomstis weer uit Londen vertrokken, evenals de bisschop van Londen die naar Wales is teruggekeerd. Kardinaal Manning zet de i Naar het Hoogduitsch, 33) Er kwam een floers voor Alberto's oogen. De ge dachte dat zij wier beschermer hij vroeger geweest wasdoor zijne weigering zou te gronde gaan dat zij sterven zou ter wille van zijnen haatdeed hem bijna bet verstand verliezen. Hij gtormde haar na. Rechts van eene der steilste rotsen blonk haar lichte kleedje nog tusscben de struiken. „Maria Ik kom riep bij haar toe. „Ik zal doen wat gij verlangt, Maria." Er was een scherpe noordoostenwind opgestoken die door de kloven en langs de rotswanden blies en floot en Alberto's stem voor de wegsnellende onver staanbaar dreigde te maken. Nu zag bij nog eenmaal hare donkere lokken afsteken tegen het door de zon beschenen steecgevaarte daar verdween zij achter de punt. Door onuitsprekelijken angst gedreven, snelde hij voor waarts. lleeds bereikte het bruisen van de branding «ijn oor. Hij liep naar de zandige plek aan den oever, waar de bark lag keek naar'alle zijden rond te vergeefsNu sloeg hij dea blik naar boven, Daar op de steilste rots ondekte by wie hij zocht zóó dicht aan den rand dat het den jongen man voor de oogen begon te duizelen. Zij had de" handen voor de oogen als huiverde zij voor den bruisenden afgrond. Hare loshangende haren fladderden om haar been. Waggelend betrad hij de plank, die naar de bark voerde. pogingen tot se-.ikking voort en heeft voorgesteld te bepalen dat de verhooging op 1 November in werking zal treden. Op de bijeenkomst der werksta'sersdien dag op Tower-Hill gehouden, deelde Tillet mede, dat het comté dien dag f 84000 voor de werkstakers ontvangen had, waaronder f 10000 uit Austraiie. Den 8 werd te Toulouse e9ne graote bijeenkomst van bonlangisten gehouden, die door 6000 personen werd bijgewoond. De menigte, die buiten stond, maakte veel leven en wist zelfs binnen de zaal te dringeD. Tegen het einde der vergadering kwam het tot een vechtpartij eu moesten de gendarmes de zaa! ontruimen en eenige personen in hecbtenis nemen. Den 8 is de tentoonstelling te Parijs bezocht door 303905 betalende personen een cijfer dat nog niet bereikt was. Minister Spalier, den 9 dea avonds een feestmaal gevende ter eere van den zoon van den Onderkoning van Egypte, zeide iu eene toespraak tot dien gast o a. het volgende: Allen, hier tegenwoordig, zijn trouwe en belangelooze vrienden van Egypte en zijne regeenng Ik drink op bet welvaren van Egypte, het land, dat uw vader belast is te voeren op den weg van vooruit gang. Gij zult dat werk vervolgen en altijd om u te helpen Frankrijk vast verbonden vinden aan Egypte door zijne overleveringen en zijne belangen. De deurwaarder Morin heeft aan de prefoctunr te Parijs aangifte gedaan van bet optreden van Boulanger en Rochefort als candidaat bij de aaustaande verkiezin gen aldaar. Bij afwezigheid van den prefect Poubelle weigerde de aanwezige hoofdambtenaar deze verklaring aan te nemen op grond dat beide eandidaten op wet tige wijze van hunne burgerlijke rechten beroofd waren. OOSTENRIJK.HONGARIJE. Graaf Frans van Ihun-Hohenstein 42 jaren oud is tot stadhouder vau Boheme benoemd, in plaats van baron Krans, wegens zijn minder gunatigen gezondheidstoestand op zijn verzoek eervol van die betreskicg ontslagen. Te VV eenen is in bet distriet Leopoldstadt de candidaat der liberalen, de hoogleeraar Suesz, tot lid van den provincialen Landdag gekozen met 2286 stemmen, tegen 845 stemmen op dan clencaal Schneider en 379 op den nationalen .duitschef Pabst. Beide laatstgenoemde eandidaten werden gesteund door de anti-semieten. Deze uitslag heeft onder de liberale partij groote opgewon denheid doen ontstaan. De Keizer is iu Gallicië, waar hij de groote manoeu vres bijwoont, met buitengewone geestdrift ontvangen. Alle bladen zonder verschil van kleur en partij, be^vat- „Maria riep hij zoo luid bij kon. Zy kromp ineen. Met de rechterhand greep zij den stengel van eene agave, die in eene der spleten groeide. Zij keek naar beneden en ai onderschepte de wind ook zijne woorden zijne gebaren konden 'niet misver staan worden. Zij werd duizelig niet van het staren -n den gapenden afgrond maar nog meer bij de ge dachte, dab op hetzelfde oogenblik, waarin haar de dood voor oogen stond, de hoop op eene gelukkige en heerlijke toekomst haar werd weergegeven. Zij trad eenige schreden achteruit en viel uitgeput neder. Met het hoofd tegen de rots geleund, wachte zij op Alberto, die eindelijk buiten adem het steile voetpad opkwam en haar in zijne armen sloot, als eene moeder, die baar kind wedervindtnadat het aan een groot gevaar is ontsnapt. „Alles alles zal ik doen wat gij van my verlangt verzekerde hij onophoudelyb. Hij hield hare hand in ce zijneen streek de verwarde haren naar achteren. „AllesallesZyt gij niet mijne kleine Maria van vroeger, mijne Zingarella, die met mij de hoogten van Anacapri opklauterde de vriendindie ik be schermde het zusjedat ik op de armen droeg En ik zou u kunnen zien sterven p Ik zou het kunnen verdragen dat gij daar tenedeo tegen de klippen ver pletterd werdt Dit hoofdje, dat zoo menigmaal tegen mijnen schouder heeft gerust weet gij nog, tot%ij insüept daar boven op de Monte-Salto hoe toen plotseling storm en regen...! Ach, Maria, dat waren gelukkige tijden, zoo zonnig en rein. Nimmer, nimmer zullen zij terugkeeren Neen, vrees niets, Zingarella! Ik za! mijn woord hoeden. Ik weet nu dat haat en wrevel geene genezing aanbrengen vcor het gewonde hart en sinds ik daarvan overtuigd benvoel ik mij lichter en vrijer. Ik zal u liefhebben tot aan mijnen dood ik zal ook hem vergeven wat hij mj heeft aangedaan om uwentwil, Mariu, om uwentwil." De schrik onder welks invloed hij nog steeds ver keerde verleende den anders zoo weinig spraakzamen ten lange berichten over het aandeel dat de adel en de landsbevolking in dit huldebetoon gehsd hebben, en bet schijnt wel, aLof men den Keizer door dubbele barte- l'jkheid eenige vergoeding heeft willen geven voor de smartelijke gebeurtenissen in zijne familie. Tegelijkertijd bevat het „Fremdenblatt" eeu lang artikel waarin de stand van het leger als uitstekend wordt beschreven, en de herschepping van Oostenrijks wapenmacht die na den slag van Königgratz begonnen is, gezegd wordt voltooid te zijn. De officieuse penvoerder voegt er bij, dat er in die 20 jaren dan ook met grooto inspanning gewerkt is, om het leger in dien goeden toestand te brengen. gekomen tusscben het bestuur van den portugeescben Delagoa-spoorweg en de transvaalsche spoorwegmaat* schappij tot vaststelling d9r tarieven. SERVIE. Verschillende bladen laten zich zeer gunstig uit over een bondgenootschap met Rumenie. Zij beschouwen het als den eersten stap tot verwezen lijking van het denkbeeld der eenheid onder de volken der Balkac-Staten. TURKIJE. De italiaansehe regeering heeft de benoeming van Nahan-Effendi tot turkech gezant te Rome goedgekeurd. VEREENIGDE STATEN. Bij eau zwaar onweder te Albany in Georgia z.jn den 6 negen men seden door den bliksem gedood. Zitting van den 10. Vervolg der beraadslaging over art. 45 der wet, en het daarop door de heeren HartogU c.s. ingediende amendement. De heer G 1 e i c h m a n, van oordeel dat de gemeenten door de wet van 1878 het kind van de rekening zijn geworden, aarzelt met het geven van een toestemmend antwoord op de vraag, of de thans door de regeering ingediende regeling billijk is en goed zal werkenvooral na de bespreking. Des ministers beschouwingen over de gevolgen der nieuwe regeling waren niet volkomen juist. Volgens hem worden meer dan 900 ge meenten bevoordeeld, verliezen 120 weinig en betalen 40 het gelag, fs dat billijk? Het gezegde des ministers, dat die gemeentenwaar geene of weinig belasting geheven wordt weinig ondersteuning krijgen, is een stelsel, maar dj regeling houdt daarmede geene rekening. In 23 noordbrabantsche, in 22 limburgsche en in nog eenige gemeenten, waar geene of weinig belasting geheven wordtzal de toelage veel grooter zijndan voor diewelke het meest noodig hebben. De ge meenten, die meer dan/100 zullen verliezen, krijgen veel minder en komen in nog slechter doen dan zij zijn. Daarna bestreed hij uitvoerig de meening des ministers, dat de groote uitgaven, in de steden voor onderwijs gedaanhet gevolg waren van rijkdom en dat de toestanden daar erger gemaakt worden, dan zij zijn. Algemeen is in het land het gevoelen, dat het Rijk meer moest bijdragen in de onderwijskosten en niet de uitgaven schuiven op de schouders der gemeenten, gelijk men doet. De jongen man eene hartroerende welsprekendheid. Maria's stormaehtig kloppend hart werd kalmer en stiller bij den klank zijner stem. Zij verbeeldde zich weder een kind te zijn. Het was immers thans evenals eertijdstoen hij haar door storm en on weder naar beneden gedragen en zijn buis over hare schouders gelegd had zich er niet om bekommerendedat hij zelf tot op de huid toe nat werd! Wat was hij toen goed voor haar ge- woest, zoo trouw en opofferend! Ach, als hij nu maar half zooveel ijver en behendigheid aan den dag legde, als hij in deze zachtmoedige stemming bleef, dan was Öalvatore Podovanino gered 1 En nu voelde zij het ooknu eerst was zij in staat ten volle van het geluk te genieten dat de toekomst haar zou brengen. Zoolang Alberto den man harer keuze vijandig gezind bleef, hing er eene donkere wolk over hare tcekomst en kon zij geene volkomen vrede vinden Gedurende eenige oogenblikken zaten zij daar hand in hand zwijgend ieder vervuld met zijne eigen ge dachten. Daarna wandelden zij naar de hut terug. Zingarella's plan was spoedig ontwikkeld. De schild wacht moest overrompeld en gekneveld zijneer hij in staat was geweest geluid te geven. Maria was van alle bijzonderheden op de hoogtealle kansen had zij overwogeD. Gelukte deze overrompeling, dan was het doel zoo goed als bereikt. Nadat Alberto besloten had tot de bevrijding van den gevangene mede te werken was hij, evenals Maria, blind voor do gevaren die aan de onderneming ver bonden waren. Hij zag slechts de lichtzijden en wilde van geene bedenkingen hooren. Zij namen dan ook bet besluitnog dienzelfden dag te vertrekken. Het was nu 4 uur in den namiddag. Alberto maakte zich reisvaardig. Maria had nog allerlei dingen te doen die met de schijnbare aanleiding voor hare reis naar Napels in betrekking stonden -— zij meende op die wijze zelfs de geringste verdenking in de kiem te smoren er was dus geen tijd te verliezen. Te zamen vingen zij den tocht over den bergrug aan.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1889 | | pagina 1