No. 110. Een en Negentigste Jaargang. 1889 ZONDAG 15 SEPTEMBER. De ramp te Antwerpen op Vrijdag, 6 September. Nog in de Tweede Kamer. Prijs der gewone Advertentiën: Dit nummer bestaat uit twee bladen. EERSTE BLAD. Plaatsgebrek noodzaakt ons bet Feuilleton achterwege te laten. fènmcuiftub. Te Oude Niedorp is tot wethouder herbe noemd de beer J. Haringhuize. Landbouwtentoonstelling: te HAARLEM. ALKMAAttSCHE CO Uil ANT. Deze Courant wordt Dinsdag-, Donderdag-en Zaterdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs ner 3 maanden voor Alkmaar 0,80 franco door het geheele rijk I,—. De 3 nummers 0,06. Per regel 0,15. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de Uitgevers HEEM'. COS- TEE ZOON. De Hcllandscbe Club te Antwerpen, die zich tijdens de overstroomingen in Gelderland en den ramp van Krakatau zoo zeer beijverde, om in Belgie en bijzonder te Antwerpen giften te verzamelen tot leniging van den bestaanden nood, doet nu een beroep op het Ne- deriandsche volk ooi ook thans van zijne deelneming te doen blijken met de ongelukkigen die door dec ontzaggelijken ramp aldaar zijn getroffen. De voorzitter de heer S. Eeiicders Bisdom Stads waag 4 te Antwerpen, heeft zich bereid verklaard de giften te ontvangen. De uitgevers dezer courant willen zich gaarne met den ontvangst en de opzending belasten. Wat door sommigen van den aanvang af voorspeld, door anderen allengs duidelijker voorzien werd, heelt plaats gehadde behandeling van de voorgestelde wijzigisg der wet op het lager onderwijs is niet ten einde gebracht in de zitting der Staten-Qeneraa! waarin zij werd aangevangenen zal in de zitting d,ïe Dinsdag 17 September wordt geopend, worden voortgezet. De bezwaren die van 1 berale zijde tegen he t wetsontwerp bestonden, zijn gedurende de behau- deling duidelijker in het licht getreden en van ern stiger aard gebleken dan vele liberalen aanvankelijk meenden te moeten aannemen. Het staat buiten twijfel, dat het denkbeeld om den noodlottigen schoolstrijd zco .mogelijk buiten het politiek terrein te brengen velen hunner heeft toegelachen en de behandeling van hiet Eegeeringsvoorstel door hen is begonnen in de hoop, dat docr dat voorstel een bevredigend ver gelijk verkregen en aan de grootste grieven van de tegens landers der openbare school een einde gemaakt zou k nnnen worden. Wat men wenscht, verwacht men ali'iehten men geeft zijn geloef aan de moge lijkheid om die verwachting vervuld te zien niet spoe dig op. Daarom moet wel de behandeling van dit ontwerp voor deze liberalen rijk zyn geweest aan teleurstel!ing en ontmoediging, totdat op een belang rijk punt eensklaps door de Begeering een wijziging in haar voorstel is gebrachtdie juist de helft der li berale pa.ttij heeft verzoend. Al aanstonds bleek, dat er over het wetsontwerp door de tegenstanders der openbare school zeer ver- schillend werd gedacht en gesproken in en buiten de Staten-Generaal. Men kou aannemen dat de katho lieken over het algemeen vrede hadden met het oi werp. Zelfs vernam men van die zijde de zeer ver rassende verklaring, dat de geheele schoolkwestie hun tamelijk onverschillig was; dat het verbond met de anti-revolutionairen steunt op drie grondslagende school, de plaatsvervanging bij de militie en de be schermende rechten voor landbouw en nijverheid en dat de schoolstrijd alleen ter wille van de bond- genooten levendig wordt gehouden. Die verklaring was ongetwijfeld veel te sterk en geeft den toestand niet getrouw terugmaar dat de strijd tegen de openbare school bij de anti-revolutionairen zwaarder weegt dan bij de katholieken, is voor ieder duidelijk. De anti revolutionairen bleken van den aanvang af met het wetsvoorstel niet bevredigd te zijn; en dat waren niet alleen de mannen van Marnixwier getal in den lande inderdaad vrij gering schijnt te zijnmaar dat was ook De Standaarddat waren de leden der vereeniging voor Christelijk Nationaal Onderwijs die dit ontwerp beschouwen als slechts ééne der drie pompen, waarmede de openbare school moest worden leeggepompt dat waren sommige leden der Tweede Kamer, die in geen geval de stelling wilden opgeven, dat er tusschen de openbare en de bijzondere school rechtsgelijkheid moet bestaanen het tegenwoordig Segeeringsvoorstel dus ook niet anders konden be schouwen dan als een eersten stap om die rechtsge lijkheid tot stand te brengen. Die stemmen waren snijdende wanklanken in het schoone concert van de leiders op het Binnenhof, die een aanlokkelijk beeld schilderden van het groote vredefeest dat na de aan neming van dit wetsontwerp in den lande zou worden gevierdmaar het konden tevens weldadige waar schuwingen zijn voor de liberalen, wier goed ver trouwen hen in gevaar kon brengen aan dat vredefeest te gelooven. Zeker, er was niet de minste grond om den Minister te wantrouwen, toen hij verzekerde dat van hem ten aanzien van het onderwijs noch voor stellen tot Grondwetsherziening noch voorstellen tot belangrijke wijzigingen der schoolwet meer verwacht kon den worden, en de heeren Schaepman en Lohman waren te goeder trouw, toen ook zij verklaarden dat de school strijd onze verkiezingen niet meer zou beheerschen maar wat beteekenen woorden tegen de macht der feiten wat baten dergelijke verklaringen tegen de eischen van een stelsel, dat men aanneemt en waaraan men zich niet meer kan onttrekken, tegen vorderingen waarvan men de rechtmatigheid in beginsel erkent en waaraan men slechts ten halve voldoet? Juist door een gedeeltelijke voldoening versterkt men de begeerte naar volkomen bevrediging. En het beginsel waarop het ontwerp steunt eischt meer dan het ontwerp geeft. De «Grondwet aldus redeneert de Regeering is, de vrijheid van onderwijs erkennende, van het denkbeeld uitgegaan, dat de opvoeding en het onder wijs der kinderen in de eerste plaats de taak der ouders is, maar heeft te gelijker tijd getracht die taak te vergemakkelijken door de stichting eener openbare school, die voor allen toegankelijk zou zijn en dus ook voor allen bruikbaar zou wezen. Nu echter gebleken is dat de wetgever zulk eene voor allen bruikbare school met heelt kunnen geven is hij verplicht zooveel als mogelijk te gemoet te komen «aan de begeerteu van die ouders diezij het op .andere wijze, aan hunne verplichting om ünnne kin- ■dereia te doen onderwijzen, willen voldoen. «Er is geen .enkele reden om den een bij den ander achter te stallen, osn aan den een de bijdrage uit 's Rijks kas te onthouden die aan andereu wordt gegevenals de overheid maar de zekerheid heeft dat net onderwijs goed gegeven wordt." Maar als uaen dat aanneemt, dan geeft het ontwerp ook niet genoeg; als de ouders die van de bijzondere school gebruis maken, niet achtergesteld mogen worden bij beu die hunne kin deren naar de openbare school zendendan is een bijdrage uit 's Rijks kas van misschien 30 ten honderd voor de onvemegenden en miugegoeden niet genoc- dan dient de Staat te zorgen, dat ook zij, ais zij de openbare school voor hunne kinderen onbruikbaar ver klaren evenzeer een kostelooze school of een school met een zeer goring schoolgeld vinden die aan haar verlangen voldoetals die audere ouders die met de openbare school genoegen nemen. Werd het Eegee- ringsvoorstel wetdan zou het geheel afhangen van de offervaardigheid en de hulpvaardigheid hunner geestverwanten of deze ouders een geschikte school voor hunne kinderen zouden vinden. Dat nu gaat niet aanals zij gelijke aanspraken hebben aL de andere oudersdan moet de 'laat zorgen dat die school er is. Nu intcisschen de Regeering en de ge heele rechterzijde met de voorgestelde Rijksbijdragen genoegen nemen is het te begrijpen dat het onvol doende van de hulp uit 's Rijks kas vele liberalen juist niet afkeerig maakt van het voorstel. De uitkeering van een vaste som uit 's Rijks kas aan de gemeenten voor eiken onderwijzerhoe hoog of hoe laag zijn bezoldiging ook moge zijn, kan niet billijk worden genoemd. In de eene gemeente be draagt de jaarwedde van den onderwijzer meer dan het dubbele van die van zijn ambtgenoot in een andere gemeente; en dat verschil is geen gevolg van willekeur of weelde; het is niet te vermijden; er zullen altijd gemeenten blijven waar de jaarwedden nog niet de helft bedragen van hetgeen b de onderwijzers te Amsterdam ontvangen en het is niet billijk dat die gemeenten van het Rijk evenveel voor eiken ou derwijzer zullen genieten als de hoofdstad. De re geering heeft iets gedaan om aan die onbillijkheid te gemoet te komen door de uitkeering uit 's Rijks kas voor de onderwijzers aan scholen met veel en zeer veel leerlingen hooger te stellen dan voor de onder wijzers aan scholen met een klein en zeer klein aantal kinderen maar daarmee is het doel niet bereiktde werking van deze verhooging houdt geen gelijken tred met het bedrag der jaarwedden en dat zou toch noodig zijn. Een voorstel om tusschen het wer kelijk bedrag der jaarwedden en de Rijkstoelagen aan de gemeenten een behoorlijke verhouding te brengen, is door de meerderheid afgewezen en een andere poging i3 niet beproefd. Daardoor is het ontwerp zeker niet verbeterd. Voeg bij deze bezwaren de invoering van de al gemeene verplichting tot sehoolgeldhefïing a3n de openbare schoolen men zou allicht verwachten dat de liberale leden der Tweede Kamer zich eenparig tegen het wetsvoorstel zouden verklaren. Maar juist op dit punt heeft de Regeering een wijziging in haar voorstel gebracht, waardoor van de 42 liberalen die aan de stemming over dit belangrijk onderdeel deel namen, 21 zich ten slotte met de Regeeringsvoordracht vereenigden. Over deze wijziging en de daarop ge volgde stemming zal nog wel het een en ander worden gezegd. Ook wij zullen er later op terugkomen. Voor het oogenblik merken wij alleen op, dat de gevoelens over het gewicht en de beteekenis van deze wijziging van het ontwerp in die mate verdeeld zijndat de een er een geheele loslating in ziet van een der hoofd beginselen van het ontwerp en de ander meent dat alleen de woorden zijn veranderd, maar in het wezen der zaak alles hetzelfde is gebleven. Bij kon. besluit van den 12 is bepaald dat de gewone zitting der Staten Generaal zal worden ge opend den 17's namiddags te 1 uur in eene ver- eenigde vergadering der beide kamers, door eene com missie van 's koningswegewaartoe beuoemd zijn de ministers. Bij de harddraverij den 13 op de Dreef te Haar lem gehouden, waaraan 17 paarden deel namen werd do prijs van 300 gewonnen door Jonge Tabor II van den heer de Ridder uit IJpolder gereden door A. de Ridder de eerste prem.e vau 150 door Koningin van den heer Fiorijn uit Rotterdam gereden door G. Koot en de tweede premie van 50 door Helena van den heer Dalenberg te Alkmaar, gereden door hem zeiven. De afgevaardigden der afdeeliug Graft van „Het vV itte Kruis'1 naar de algemeene vergadering op 17 September e. k. hebben op het voorstel der afdeeling Krommenie, waarvan wij in ons nummer van 4 Septem ber melding maakten, een subamendement ingediend, om de geprojecteerde inrichting te Hilversum voorname lijk te bestemmen voor herstellenden, wonende binuen dsn kringwaarin eene afdeeling van „Het Witte Kruis' gevestigd is, eu deze öf gratis óf tegen betaling van ƒ0.50 of ƒ1. per dag toe te laten, en personen, wonende op plaatsen waar gesne afdeeling gevestigd isiu de gelegenheid te stellen daarvan gebruik te maken tegen betaling van 1 50 perdag. By den te Goes gehouden nationalen koifwed- strijd is bij den korps-wedstrijd „Schiedam" van Schiedam de winner geweest met 96 punten daarna volgde „Op maat" van ZuidSCharWOUde met 85 punten. Bij den persoonlijken wedstrijd werd de heer Witteveen te Haarlem overwinnaar met 124 punten; daarna volgden de heeren A. Kist te Zuid- scharwoude 103, P. Koopman ta Nieuwe Nie dorp 103. M. Govers te Alkmaar 101 en G. J. Vincent te Schiedam 100 punten. Slechts vier kolfge- zelsohappen speelden al de series mede en wei „Over de helft" van Nieuwe Niedorp (spelers de heeren J» Kuilman, K. Resaloaan en P. Koopman), welke club overwinnaar werd met 290 punten „Op maat" van Zuidscharwoude (spelers de heeren P. de Geus A. Kist en O. Zomer), met 284 punten „Schiedam" van Schiedam (spelers de heeren G. J. Vincent, Ph. Kleijberg en A, Wijsbroek), met 275 punten, en „Gouda" van Gouda (spelers de heeren H. Jager, D. IJssolstein en J. H. Spieringa), met 266 punten. Spaabroek ia aangewezen voor den volgenden nationalea wedstrijd van den nederlandschen kolfbond en, bij verhindering aldaar, Bolsward. Op de algemeene vergadering der onderwijzers en onderwijzeressen in bet arrondissement Helder» op Maandag 16 September 1889, des voormiddags ten 10 uurin het lokaal van den heer C, Kos Pz. te Schagan te houden zal, na de opening door den voorz.tter mr. M. Buehner het lezen der notulen en het doen van mededeelingen de verkiezing van één lid des bestuurs en de bepalingen van tijd en plaats der in 1890 te houden vergadering betreffende, bespro ken worden: het aanschouwingsonderwijs in de lagere school, inteleiden door den heer W. Westendorp van Helder en na de pauze, bespreking van overdrijving op het gebied van 't onderwijs in te leiden door den heer J. G. van Eden van Moerbeek en van Lichame lijke straffen, in te leiden door den heer A. Blad, van Haringkarspel, (De werkzaamheden zullen door de uit voering van zangstukken worden afgewisseld). Bekroningen. A. Paarden inlandscb of inlandsch-gekuist ras. Ie pr. bruine merrie, gekruist-, eig. H. Waiboer Azn., WinkelJe pr. Nelly lichtbruine merrie gekruist eig. C, Visser, Nieuwe Niedorp; 3e pr. donker-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1889 | | pagina 1