S A L V A 0 ft FEUILLETON. No. 111. Een en Negentigste Jaargang. 1889 WOENSDAG 18 SEPTEMBER. RAMP ANTWERPEN. Roman van ERNST ECKSTEIN. Prijs der gewone Advertentiën: Officieel (Bcbcelte. FRANKRIJK. De minister van landbouw heeft aan zijn onderhebbend personeel eene aanschrijving ge richt naar aanleiding van de aanstaande verkiezingen waar:n hij hun aanbeveelt, geene volstrekte onafhanke lijkheid te bewaren. Het zou eene onjuiste opvatting zyn van hunnen plicht, indien zij zich tegen alle be risping gewaarborgd achtten door het in acht nemen eener eenvoudige lijdelijke onzijdigheid. Men is aan de republiekdie men dienteene volkomen toewijding verschuldigd. Nog pijnlijker zou het vallen eene v ijandige houding op te merken. 4LKMAARSCHE Deze Courant wordt Dinsdag-, Donderdag-en Zaterdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80; franco door het geheele rijk f 1, De 3 nummers f 0,06. COURANT. Per regel f 0,15. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de Uitgevers HEEM». COS* TEE ZOON. Bij de uitgevers van dit blad is voor dit doel ont vangen G. J. v. d. B. f 10,Bijeengebracht door de leer lingen der christelijke school f 14,—. KENNISGEVING. Het HOOED van het Plaatselijk Bestuur te ALKMAAR •brengt, op grond van art. 1 der wet van 22 Mei 1845 (Staats blad n°. 22) bij deze ter kennis van de ingezetenen der ge meente dat liet suppletoir kohier van het Patentrecht over het le kwartaal, dienstjaar 1889/90 op 14 September 1889 door den Provincialen Inspecteur der directe belastingen in Noordholland executoir verklaardheden aan den ontvanger der Rijks directe belastingen binnen deze gemeente ter in vordering is overgegeven. Ieder belanghebbende wordt vermaand op de voldoening van zijnen aanslag acht te geven, ter voorkoming van gerech telijke vervolging. Alkmaar, Het Hoofd van het Bestuur voorn., 17 September 1889. A. MACLAINE PONT. BELGlE- In eene vergadering van bet bestuur der radicaal-liberale vereeniging voor bet arrondissement Brussel is besloten, de leden dÏ6r vereenigiDg tot eene al gemeens vergadering op te roepen ter beraadslaging over de door de regeering voorgestelde afschaffing van „cnpa- citsire kiezers" en over de vraag of de liberale partij er niet toe over moet gaan, tegenover het regeerings- ontwerp een voorstel in te dienen tot herziening der grondwet en tot nieuwe regeling van het stemrecht. Het bestuur oordeelt, dat men trachten moet dienaan gaande overeenstemming te verkrijgen met de liberale vereeoigingen in de provinciën. Corvilian en zijn ingenieur te Antwerpe n zijn/dan 14, na een langdurig verhoor, thans in hechtenis genomen en naar de celgevangeais vervoerd. Meer dan 150.000 is reeds voor de eiachtofiers der ramp bijeengebracht. De Paus zond o. f 5000. DUITSCHLAND. Keizer Wilhelnt en Eijne ge. malin kwamen den 12 des avonds te 8 uren ta Han nover aan. In een open rijtuig begaven zij zich door de prachtig versierde straten naar het paleis,, onder de luide toejuichingen der talrijke menigte. De burge meester, aan het hoofd van de leden-van de D gemeente raad, heette hen welkom. Die welkomstgroet, uit naam van allen gebrachtzeide hij was geeue ijdele svoor- «deDpraal, maar kwam eit trouwe harten, die altijd warm zouden kloppen voor den Keizer en de Keizerin in voor- en tegenspoed. Te kwart voor tienen kwam de grootvorst-troonopvolger van Eusland, di e te Kiel met groote eerbewijzen ontvangen was, mede aan. Hij werd door den Keizer aaa het statioa zeer hartelijk ontvangeD. In een open met vier paarden bespannen rijtuig begaven de vorstelijke personen zich naar het paleiswaar de Keizerin en prinses Albert den groot- Naar het Hoogduitseh. 34) „Dat heeft de koning ook gezegd", ging Gustaat' Nijborg voort met eenen blik op Maria, „toen hij vernam dat Antonio Cesari zijne onzelfzuchtige werkzaamheid voor Padovanino bleef voortzetten, nadat de ware bedoelingen van den Apuliër aan het licht waren gekomen. Niet alleen Salvatore, den vermeenden „vrijheidsvriend", den partijgenoot, neen, ook Salvatore, den dweepzieken aan hanger van de tegenpartij, heeft Cesari als een broeder beschermd veel krachtiger dan zijn ambt als verde diger eischte alles heett hij in het werk gesteld met ongeëvenaarde hardnekkigheid heeft hij voor hem ge streden en zóó is hij er in geslaagd den ongelukkige van den dood te redden. De koning moet toen den kardinaal hebben toegevoegd„Monsignore de Eabris, ik begin te gelooven dat gij mij die zoogenaamde „vrijheidsmannen" al te zwart afschildert." Dat was natuurlijk eene streep door de rekening van monsignore en van dien dag af waren Cesari en de Eabris ge. slagen vijandenals oud-romeinscbe strijders stonden zij tegenover elkandertotdat het Cesari geluktd, monsignore het schild van de borst te rakken en hem den genadeslag toe te brengen. Het koninkrijk is gered en Cesari staat voortaan aan het hoofd van de regeering." „Evviva!" riepen de Capriëre. Eenige malen werd die kreet herhaald om aan hunne opgewondenheid lucht te geven. „En gij" zoo wendde Gustaaf Nyborg zich tot vorst begroetten. Bij de groote parade den 13 ge houdenverscheen zoowel de Keizer als de Keizerin te paard. De russische Kroonprins woonde die parade welke 3 uren duurde, aan 's Keizers linkerzijde bij. De Keizerin droeg bij die gelegenheid een wit rijkleed met de kleuren en kenteekenen van haar regiment kurassiers. Aan het den 11 te Minden gehouden feestmaal heeft de Keizer op de provincie Westfalen gedronken en zijnen dank betuigd voor de hartelijke ontvangst, hem door de provincie en in het bijzonder door de stad Minden bereid. Hij uitte verder de beste wenschen voor den bloei ven stad en provincie. Voor het gedenkteeken dat volgens besluit van den Byksdag te Berlijn ter eere van Keizer Wilhelm I zal worden opgerichtzijn 147 ontwerpen ingekomen waarvan 52 met modellen. Alleen duitsche kunstenaars mochten mededingen. ENGELAND. In eene bijeenkomst, den 14 des nachts door de dokwerkers te Londen gehouden, weid besloten, om het einde der werkstaking te bespoedigen, in beginsel aan te nemen dat voor 12 uren dagwerk f 6 betaald zal worden en de beslissing der overige punten aan een scheidsgerecht over te laten. Burns was van meaning^ dat de patroons deze voorwaarden zouden aannemen. Dit is den 14 des namiddags dan ook werkelijk geschied. De werkstaking der kleermakers in het Oost-Einde is geëindigd. De arbeid is hervatnadat overeenge komen wasdat de werkdag zou worden vastgesteld op 10J uur, met niet meer dan 4 uren overwerk per week. Den 15 trokken 50000 werklieden uit de dokken te Londen naar Hydepark., waar Burns eene redevoe ring h:eld. Hij wenschte de werklieden geluk met den afloop der werkstaking en noemde het een gelukkig gevolg, dat het engelscbe volk nu vernomen had, dat er grenzen bestaan voor de lijdzaamheid der werklieden. In warme bewoordingen bracht hij hulde aan den lord-mayor. Volgens berichten uit Samoa, te Auckland ontvan gen is het op de Samoa eilanden rustigmaar men wreest voor nieuwo ongeregeldheden, zoo de besluiten, .welke door de berlijnsehe Samoa-byeen komst zijn ge nomen niot ten uitvoer worden gebracht. De werkstakers der laatste weken die den 16 den arbeid hervatten, toonden zich zeer vijandig gezind tegen die werkliedendie aan de werkstaking niet hadden medegedaan en thans door de directeuren der dokken aan het werk gehouden zijn. Er ontstonden herhaalde twisten es do voormalige werkstakers beweerden, niet gebonden te zijn door de bepaling van de op den 14 getroffen schisking waarbij zy verklaard werden ver plicht te zyn met en naast de aan het werk gebleven lieden te arbeiden. Toea de opz-ichter der dokken hun deed opmerken, dat zij gebonden waren door de onderteekening hunner comitésverlieten zeer velen de dokken en staakten dus wederom den arbeid zeggende des avonds met Burns en Tillet te willeu spreken, de verbaasde Zingarella „gij vooral moogt juichen ovar dezen ommekeerMorgen brengt de gazette behalve de benoeming van Cesari tot eersten minister een koninklijk besluit, dat gij gerust aan uw hart moogt drukken aia den teedersten minnebrief. Aan alle ver oordeelden, wier daad niet het gevolg is van een eerloos karakterwordt door den koning gratie geschonken eer wij tweemaal vierentwintig uren verder zijn is Salvatore Padovanino in vrijheid!" Een kreet van namelocze blijdschap van onuitspre kelijke verrukking en Maria lag ia onmacht in de sterke armen van Alberto Petagna. „Laat haar maar zoo weerde Nyborg de omstanders af, die zich ontsteld om haar heendrongen. „Dat zal wel overgaan.Ik had het voorzien en be dwong daarom mijn ongeduld, om het haar terstond toe te roepen, Z\j moest langzamerhand worden voorbe reid en nu heeft het haar toeh te veel aangegrepen Langzaam sloeg Maria de oogen op. Hare eerste woor den golden den vriend barer jeugd, den trouwen Alberto. „Ik zal bet nimmer vergeten", fluisterde zij bijna onhoorbaar. „O, hoe heerlijk, dat wij dit alles na niet behoeven te doen dat gij uw dierbaar leven niet be hoeft te wagen Toch ben ik u innig dankbaar en zal ik altijd het gevoel hebben aisof gij alleen hem hadt bevrijd, gij, Alberto, de beste en edelste aller menschen 1" Het onverwachte geluk de innige dankbaarheid, de verlichtingna zulk een zwaren last op het hart te hebben gedragen, brachten eenen verhelderenden glans over het scboone meisjesgelaatdat zoovele maanden een spiegel was geweest van kwellende onrust en moei lijk vol te houden zelfbebeersching. Gustaaf Nyborg sloeg die veranderingniettegenstaande zijne groote deelneming in Maria's lot, toch slechts met bet oog van den kunstenaar gade. Was zij tot nu toe schoon geweest, thans was zij verrukkelijk de harmonie was in haar gelaat teruggekeerd eu Guetaaf Nyborg zag in haar eene nieuwe Mariawier tooverachtige bekoorlijkheid hem de oude waarheid verkondigde: de hoogste schoon- Twee directeuren der dokken kwamen des namiddags bij den lord-mayor een beklag indienen over die schen ding der voorwaarden van de schikking en de lord- mayor beloofde zijne bemiddeling. Eenige afgevaardigden der dokbesturen hadden daarop een onderhoud met den heer Burns op het raadhuis om deze moeielijkheid uit den weg te ruimen. Britsch-Indie. Ernstige ongeregeldheden zijn voor gevallen tusschen muzelmannen en hindoes te Rohlak bij het Mohurrumfeest. De politie moest vuur geven waardoor zeer velen uit de volksmenigte gedood of gekwetst werden. Uit Delhi werd versterking gezonden, ioodat de orde hersteld werd doch men verwachtte ongeregeldheden te Delhi waarom de meeste winkels reeds gesloten waren. Generaal Boulanger heeft tot de kiezers van het 18 arrondissement van Parijs eene proclamatie gericht waarin hij hun steun vraagt, niet omdat door vervol ging en iaster de aandacht op hem is gevestigd, maar ais vertegenwoordiger van het nationaal gevoel.dat den zwaren last der steeds toenemende duldeiooze on rechtvaardigheden en der vernedering van het vaderland wil afschudden. Dezer dagen is tusschen Saint-Gervais en Estróchous eene diligence met 28 personen, mannen en 'rouwen, die in de wjjnbergen van Béziers gingen werkenvan eene brug in de rivier Mare gestort: 3 personen waren dood, 5 zeer ernstig en de meeste overigen licht gekwetst. Te Marseille zijn berichten ontvangen uit Tonkin volgens welke een zeer groot aantal chineesche zeeschui mers de riviertQsscheu Phola en Lorkay onveilig maakten. Duizenden chineescbe roovers waren in de omstreken van Cundien, waar reeds hevige gevechten werden geleverd. Men had krachtige maatregelen genomen om daaraan een einde te maken. Het dorp Thonghae is den 22 Juli geplunderd. De heer Tremoalet, resident van het tweede district der provincie Bac-ninh, die naar Sontay was overgeplaatst, heeft geweigerd zich daarheen te begeven, waarop hij geschorst is. Een onderzoek is ingesteld. ITALIË. Toen de minister-president Crispi den 13 des avonds om 8 uren met zijne dochter te Napels een rijtoer maakte, gaf iemand hem met een puntigen steen een slag, die hem aan de kin wondde. De dader, een fatsoenlijk gekleed jong man, werd terstond in hechtenis genomen. De heer Crispi keerde zeer bedaard naar zijne woning beid komt voort uit de diepte van een rein gemoed. Zij stamelde een woord van dank voor de heerlijke tijding zij sprak over Cesariover Salvatoreover den koningover alles verward dooreenten gevolge van de bedwelming door den roes van haar geluk. De schilder bleef nog aan het vertellen totdat de duisternis inviel. Langzamerhand had het plein voor de herberg zich met belangstellenden gevuld. Geheel Capri wist nu wat er gebeurd was. Zingarella was echter reeds naar haar kamertje gesneld en had zich op de knieën geworpen voor de beeltenis van de Moeder Gods. Terwijl Alberto, geplaagd door het leed, dat de zelfverloochening hem berokkende, en toch kalm en tevreden met zijn lot, Daar zijne afgelegen hut terug- koerde steeg van Maria's lippen een vurig gebed ten hemel en stortte zij haar hart uit, dat vervuld was met innige, heilige dankbaarheid. Ook dacht zij in dit plechtig uur aan Alberto eu terwijl zij diep bewogen zijn naam lispelde, rolden twee brandende tranen over hare wsngen. „Ja ja mannen", zoo besloot de opgewonden Ny borg zijne toespraak, „gij zult nu spoedig beseffen dat de staat nu juist niet ten verderve zal worden gevoerd. Hetgeen gisteren nog verraad heette, is heden regee- ringsbeleid. „Maar, Signore", vroeg een opgeschoten knaap, die met open mond had staan luisteren „wat gebeurt er nu met die twee schurken, dien eilendigen Bacosta en den helper van den beul Zijn zy ook begrepen in de amnestie, of hoe noemdet gij dat ook weer P" „Waar denkt gij aan, Piccolo 1 Hebt gij dan niet gehoord wat ik gezegd heb van de daden, waaraan eerloosheid ten grondslag heeft gelegen Voor zulke spitsboeven zijn de vruchten van de koninklijke genade met gerijptzij gacn naar het bagno en nemen die heks Crispins mede Jadat wist gij nog niet, dat Bacosta's vrouw bij de zaak was betrokkenP" „O zeker zeker 1"

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1889 | | pagina 1