FEUILLETON. Een Huwelijksleven, No. 112. Een en Negentigste Jaargang 1889. V RIJ D A G 20 SEPTEMBER. ororsLAjs lie. Prijs der gewone Advertentiën: De kaasmarkt te Alkmaar (Holland) en liet een en ander over de liollaiidscke boerderij. ALKMAARSCHE Deze Courant wordt Din8dag-, Donderdag-en Zaterdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80franco door het geheele rijk f 1, De 3 nummers f 0,06. COURANT. ■m—miBiM—mm i hui Per regel f 0,15. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de Uitgevers HEEM». COS- TEE ZOON. Voor eenigen tijd bezocht een dnitscher, dr. Eichard Koch, directeur eener zuivelfabriek in Duitschland, ons land en in het bizonder onze stad, in het belang zijner nijverheid. In het te Bremen verschijnende vakblad „Kleine Milch-ZeitungPraktische Mittbeilungen für den Molkereibetrieb und die Viehzucbtwijdt deze erkende deskundige een hoofdartikel aan onze Alk- maarscbe kaasmarktdat ons belangrijk genoeg voor komt cm bet te vertalen en in zijn geheel aan onze lezers weer te geven. De Redactie. Het levendig verlangenom de bereiding van Edammer en Goudsche kaas op de plaats zelve te leeren kennendeed mij eene studiereis ondernemen naar het land der «Mijnheers en Mevrouws", welke mij bet eerst te Alkmaar bracht, deze parel onder de nederlandsche steden en hoofdstad van den handel in Edammer kaas. Zonder den welwillenden steun echter van eenen landgenoot, den heer dr. Eried. Graeff (eigenaar eener aldaar gevestigde fabriek van zuivelbereidingstoffen) en van den te Alkmaar woonachtigen heer J. C. Ohmstede, zou het mij zeker zeer moeielijk zijn gevallen mijn doel te bereiken, daar er zich voor eenen vreemdeling onder deze omstandigheden allicht vele en soms onoverkomelijke moeielijk heden voordoen. Meestal in ge zelschap dezer beide heeren, bezocht ik verscheidene groote en kleine kaasfabriekenwaar ik vaak aan de verschillende be werkingen een werkzaam aandeel nam. De bereiding van Edammer kaas volgens het oude systeem is overbekend en kan ik dus met stilzwijgen voorbijgaan. Van bizonder groot belang is daarentegen de nieuwe, zoogenaamde Boekelscbe methode. Gelijk een ander bekwaam jong nederlander, de heer Jacob Persijn te Elten(l), reeds in No. 22 van dit blad uitvoerig uiteenzetteis daarbij de hoofdzaakdat aan de melkdie gestremd moet worden, eene zekere hoeveelheid wei (geen zure maar lange) wordt toegevoegd en dat de wrongel niet meer met de hand, maar met den doorhaler üjn gemaakt wordt. Deze wei is weliswaar reeds sedert meer dan 300 jaren in Holland bekend, doch tot dusverre werd zij niet gebruikt. Eerst in den laatsten tijd werd deze zaak door den heer Boekei en diens ouders met grooten ernst aangevat. Thans wordt de wei op een groot aantal boerderijen en in alle kaasfabrieken met zorg behandeldwaarbij het echter wel eens voorkomtdat de wei te zuur wordt of soms zelfs iu het geheel niet gevormd wordt. Zooals ik op mijne reis door Hol land meermalen in de gelegenheid wasom op te merkenis dit mislukken uitsluitend het gevolg van onzindelijkheid bij de behandelingwant bij diegenen onder de boerenbij wie de spreekwoordelijk geworden hollandsche zindelijkheid iets meer is dan eene doode letterkomen dergelijke onregelmatigheden nooit voor. Over den aard en de samenstelling der wei verkeert men nog volkomen in het duister; echter doet de slijmerige, draderige zelfstandigheid allicht denken aan een melksuiker- gistingsproces. De heer Dr. Graeff houdt zich tegenwoordig bezig met in grijpende onderzoekingen en belangrijke proeven over het ont staan en de werking van de weimet belangstelling zal dus ieder vakman den uitslag dezer werkzaamheden tegemoet zien. Het zou mij niet verwonderen, indien ook duitsche geleerden, het belang der zaak beseffendezich met het onderzoek der wei begonnen bezig te houden. Gaarne ben ik bereid hun die het mij vrageneene voldoende hoeveelheid weidie ik DOOK i) i. De man met den rossen baard en den strooien hoed heet Mörk, Jacob Mörk; hij heeft zich kort geleden in het stadje gevestigd als advocaat-procureur. En het is nu sedert veertien dagen, dat het lange, blonde meisje, met den witten hoed, dat zoo vroolijk en druk babbelend met den arm zoo ver mogelijk in den zijne gestoken naast hem loopt, mevrouw Mörk heet, mevrouw Letta Mörk. „Alette" stond er op haar visitekaartjes en in haar brieven. Maar hij noemt baar altijd Letta en zoo deden haar vriendinnen en familieleden ook. Hij vond, dat die naam zoo goed paste bij haar lang, slank figuurtje. De twee jonggehuwden schenen wel in een recht vroolijhe stemming te verkeeren, terwijl ze daar zoo gezellig op de brug liepeu. Ze schenen zich te heb ben voorgenomen om zoo dicbt mogelijk langs de leu ning te blijven loopen en hadden moeite zich goed te houden ais zij iemand tegenkwamen die voor hen moest uitwijken. Ja, waarlijk, zij waren bijzonder welgemoed en jolig Zij kwamen juist terug van 't statiou, waarheen zij oom en tante Vosgrafl en neef Tobias gebracht hadden. De oude heer Vosgraff was rechter eD behoorde tot Alette's naaste en aanzienlijkste familieleden. Met bloemen en bedrukte gezichten hadden zij afscheid ge nomen en daarenboven Jacob had er Lette zoo aanstonds al een verwijt van gemaakt hun nog persoonlijk uit eene der eerste zuivelfabrieken in Noord-Holland heb medegebracht, tot het goede doel af te staan. Een feit isdat de beste kaasdie ik daar proefdealtijd met bijvoeging van wei bereiden op de hollandsche en engelsche tentoonstellingen steeds met de hoogste prijzen be kroond werd. Deze nieuwe Edammer heeft eene prach tige inwendige structuur zij vertoont regelmatige ronde gaatjes ter grootte eener erwt soms met droppels voeht er in, volkomen als bij de bekende Zwitsersehe (Emmenthaler) kaas. Bij de hooge beteekenis van de Edammer kaas voor den wereldhandel evenals de Cbesler- en Zwitsersehe kaas wordt zij naar alle landen der wereld uitgevoerd zou de invoering dezer verbeterde bereidingswijze hier te iande waarschijnlijk overweging verdienenten einde onze duitsche kaassoorten geschikt te maken voor uitvoer en ook eene veel hoogere op brengst van de melk te verkrijgen. Bij de invoering van deze nieuwe wijze van werken in eene onzer kaasmakerijen, zal men zeker verstandig doen, met de noodige gereedschappen en werktuigen uit Holland te laten komen. Van de iirma's J. C. Ohrastede te Alkmaar en Boeke en Huydekoper te Groningen kan men alles, wat er toe noodig is, ontbieden. De Alkmaarsche kaasmarkt is de belangrijkste van geheel Nederland. Gedurende den zomer worden er eiken vrijdag circa 75 tot 100000 kilogram Edammer kaas ter markt ge bracht, welke, naar gelang der kwaliteit, en onder aftrek van 2° 0 van het gewicht als tarra, met 23 tot 32 gulden per 50 kilogram betaald wordt. De hoogste prijzen bedingt steeds die kaas, welke volgens het nieuwe systeem is gemaakt. De boeren brengen gewoonlijk stapels van 100 tot 140 stuks, de fabrieken daar entegen stapels van 1000 tot 2000 kazen ter markt. Op zulke dagen heerscht er eene eigenaardige drukte op het groote middeleeuwsche marktpleindat onwillekeurig aan eene schilderij der oude hollandsche meesters herinnert. Reeds in den vroegen ochtend van dien dag brengen de boeren hunne kaas, meestal in nette licht bruin geschilderde wagens en ook per schuitaan de marktwaar deze aan opzettelijk daartoe aangestelde personengekleed in witte kiel en met blaauwen gelenrooden of groenen stroohoed op het hoofd stuk voor stukworden toegeworpendie ze knaphandig opvangen en op het marktplein in rijen van drie stuks boven elkander opstapelen. (Wanneer men deze gele kogels zoo door de lucht ziet vliegengeraakt men aanvankelijk onwillekeurig in den waan dat de menschen elkaar met groote sinaasappelen gooien.) De talrijk opgekomen kaashandelaren van Amsterdam, Rotterdam enz. onderzoeken nu de kwaliteit der kazen door middel van de «kaasboor"hoofdzakelijk echter door tegen de kaas met de gesloten vuist te kloppen. Hierin bezitten deze heeren eene verbazende ervarenheid; zij zijn zelfs, naar mij verzekerd werdin staatom ieder gat in het inwendige der kaas te vinden. Gebrekkige kazen noemt men schertsend «Kaas met muziek". Is de koop geslotendan worden de kazen door bovengenoemde dragers in uniform met onge- loofelijke behendigheid op berries naar de stadswaag overge bracht, alwaar het totaalgewicht van den stapel wordt vastgesteld. Boven eene der schalen leest men, ter behartiging, in gulden letteren, eene oud-hollandsche spreuk: "Een valsche Waage is den Heere eene grauwel Daar en thegen een volgewicht is Syn welbehagen." Van de schaal gaan de kazen regelrecht in de schepen die in het kleine kanaal ("gracht" genoemd) onmiddellijk aan het marktplein aanleggen, of naar de daartoe ingerichte pakhuizen. In het laatste geval legt men ze naast elkander op smalle plan ken van waar zij tot verzending verder geschikt worden ge maakt, want de kaasmaker levert zijne waar, 18 tot 22 dagen gevraagd om spoedig eens terug te komen; hun bezoek had maar zes dagen geduurdeen volgenden keer moesten zij In die zes dagen hadden zij hen zooveel zij konden gepiaagd, geërgerd en gepijnigd ieder op z;jn eigen wjs, oom Vosgraff op zijn manier, tante op de hare en dan nog Tobias er was geen sprake van geweest om in al dien tijd, ook maar een enkele minuut, rustig alleen bij elkaar te zijn. Oom vond het dienstig voor hem om kennissen te maken Tobias stond er op om getracteerd te worden en dan die buitenlui achter den rug uit te lachen. Zij waren dan ook den eersten dag al dadeljk rondgegaan om visites te maken, en waren niet op rust voordat zij overal geweest waren en ieder, die maar eenigszins tot de nolabelen kon gerekend wordenhadden laten uitpakken. Toen kregen zij natuurlijk contra-visites en tante Vosgraff keerde 't huis onderste Doven en richtte een ware parade, een geheele tentoonstelling aan van al de fraaiigheden en bruiloftsgeschenken van het jonge paar. De oom en tante, zeiven kinderloos, die Alette's pleeg ouders waren hadden met miiden en kwistigen over vloed gezorgd voor de geheele inrichting en verheugden zich nu met ware zelfvoldoening in de algemeene bewondering. De oude iuidjes moesten altijd bezig gehouden worden, nu eens in huis, dan weer in den tuin en als zij een enkelen keer alleen uit waren of een middagdutje deden in hun slaapkamer de eigen slaapkamer van de jonge lui dan kwam Tobias, die anders gewoonlijk aan "t gapen of aan 't lezen was voor den dag met zijn geestigheden. Hé, dat was het ergste wat Letta zich denken kon, te moeten lachen om neef Tobiasals hij aardig was „Zy zijn nu beuseb weg, zij zya weg, zij zijn weg!" zong zij neuriënd. Lachend en schertsend haastten zij zich naar huis, zonder om te zien naar de grootscheprachtige oud, en ongekleurd, slechts met lijnolie ingewrevenaf. Voor eerst worden alle oneffenheden aan de oppervlakte van het kaasje zorgvuldig verwijderd in eene ijzeren engelsche schraap- machine, welke met de hand gedraaid wordt. Tot dit doel wordt de kaas tusschen twee klemmendie met haar mede draaien, stevig in de machine vastgezet, terwijl de werk man den scherpen kant eener beitel zacht tegen de kaas aandrukt bij welke bewerking de buitenste korst wordt afge schraapt en de kaas eene fraaie glimmende oppervlakte ver krijgt. Daarna wordt zij met aniline rood gekleurd. Naar gelang van de landen, waarheen het product moet worden uit gevoerd, is deze behandeling verschillend. De Edammer kaas, die voor export naar de tropische gewesten bestemd is, wordt drie dagen lang aan eene hooge temperatuur van ongeveer 35° Celsius blootgesteld. Het doel daarvan is, om uit te maken of de kaas, zonder scheuren te krijgen, de in die landen heer- schende hitte kan uithouden. Voor de keerkringen moet de korst der kaas bizonder hard zijn. Naar Duitschland wordt meestal jonge kaas uitgevoerd. Van 's middags 1 nur af, wordt de "commissiekaas" of «mid delbare" ongeveer tweemaal zoo zwaar alsj de gewone Edam mer verhandeld, eene soort, die bij ons echter in het geheel niet bekend is. Zij wordt op dezelfde manier behandeld en vindt haren weg hoofdzakelijk naar Belgie, Erankrijk en Engeland. De indruk, dien de geheele kaasmakerij op mij heeft gemaakt, is hoogst gunstig. Men herkent op het eerste gezicht aan alles, dat deze tak van nijverheid reeds sedert eeuwen in Holland tehuis behoort en den menschen, die er zich mede bezig houden, als 't ware in het bloed zit. Ook de veeteelt staat er op eene zeer hooge trap en het hart zwelt iemand van genotbij het zien van dat prachtige vee. Er werd mij eene koe vertoonddie 36 liter melk gaf van een vetgehalte van meer dan 3 percent. Zou meunaar het voorbeeld der Amerikanenuit dergelijke voortreffelijke beesten niet koeien kunnen fokken wier melk nog een hooger vetgehalte (4 tot 6 percent) bezat Ongelukkig begaat de Hol lander voortdurend de fout, dat hij zijne beste koebeesten verkoopt. De reinheid in de koestallen is bijna spreekwoordelijk ge worden zoodat ik er niet over behoef uit te weiden. Alleen stip ik even aan, dat ik in koestallen geweest beu, waar gor dijntjes voor de ruiten hingen. Zek;r is hetdat wij op dit gebied nog zeer veel van de Nederlanders kunnen leeren en ik raad ieder, dien 't aangaat, dringend aanzich de hollandsche inrichtingen ten voorbeeld te kiezen. Wat eindelijk de boterbereiding aangaat, deze verkeert, vooral in Noord-Holland, zonder twijfel in kwijnenden toestand. Eigen lijk kan ik niet zeggendat ik er eene wezenlijk fijne boter aangetroffen heb. In hotels heeft men mij herhaaldelijk mar garine voorgezet. In geheel Noord-Holland zijn er niet meer dan twee centrifuges in gebruik Men bereidt de boter op hoogst primitieve manierzonder ijsen het produkt is dan ook weekvettig en meestal slecht van smaak. Uit de wei scheidt men vaak weiboter af, die gewoonlijk van ellendige hoedanigheid is, aangezien men de room dikwijls drie dagen en langer laat staantot zij tot bederf is overgegaan. Ook de wei laat men veel te oud wordenen zeker zou het aan beveling verdienen, om hand-centrifuges in gebruik te nemen van Lefeldt en Lentschwaardoor eene veel snellere roomvor- ming en eene voortreffelijke boter verkregen wordt. Stellig blijft op dit gebied nog zeer veel te doen en te verbeteren over! Het ligt, mijns inziens, op den weg der regeering, om van staatswege de behulpzame hand te reikenindien er Hol land tenminste iets aan gelegen is, zijnen goeden naam op het gebied van boterbereiding terug te krijgen. In de provincie Eriesland moet, naar het schijnt, overigens voortreffelijke boter worden gemaakt. brag beiden vervuld van hetzelfde dat hun het hart zoo verblijdde dat ben deed trillen van vreugde hun huis weder vrij en leegmet hen tweeën weder alieen Door al de kamers heen zouden zy dansen als ze weer thuis waren Zij waren lomp en onhandig genoeg om den ouden, lastigen praatzieken generaal-adjudaut bijna omver te loopenzonder een woord van verontschuldiging te zeggen. En zij wisten nog wel, dat de generaal verteld had dat de jonge mevrouw Mörk iemaud was om doodelyk verliefd op te worden. Kwamen zij kennissen tegen dan groetten zy hen alsof zij maar liever niets met hen te maken hadden. Er waren veel wandelaars, die in dien mooien lenten-scbemeravond uitgegaan waren om den stroom te zien wassen, die weldra op zijn hoogst zou zijn. Water niets dan water De krachtige stroom bruischte zwart en onheilspellend door de bogen zoodat de brug beefde en de peilers onzichtbaar werden. De breede zilveren rivier nam een eindweegs hooger opals ware het door een majestueuse wilsverande- ring plotseling een andere wending, zoodat zij als in een verlicht panorama zich sliDgerde om do hooggelegen stad, omringd door wallen en schansen. Zij geleek op een groot meeromsingeld door een krans van kleine meertjes terwijl hier en daar uit het water eilandjes, kreupelbosoh en boomen verrezen; de wilde kersenboom leefdegeurde en strooide bloesems in het water de hagen vertoonden zich in lange lijnen terwijl heel in de verte, tot daar waar de woudrand zich aan den horizont verhief', boerenwoningen en hofsteden zich opdeden, afgewis-eld met spiegelend water. In den grooten stroom bruisten en rolden kieine watervallen dreigend bruggen en dammen te doen springen, zwellend door den toeloop van allerlei beekjes uit vlakten en weiden. De pas ontloken waterkers aan den slootkant verflenste in het water en werd door den stroom van de stengels gerukt.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1889 | | pagina 1