No. 113. Een en Negentigste Jaargang. Twee belangrijke beslissingen. FEUILLETON. Een Huwelijksleven, 1889. ZONDAG 22 SEPTEMBER. Prijs der gewone Advertentiën: Dit nummer bestaat uit twee bladen, EERSTE BLAD. JOJNTAS LIE. ALKMAARSCHE COURANT Deze Courant wordt Dinsdag-, Donderdag-en Zaterdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80 franco door het geheele rijk f 1, De 3 nummers f 0,06. Per regel f 0,15. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de Uitgevers HERM». COS- TER ZOON. i. Verplichte schoolgeïdheffing was één der hoofdbe ginselen van de verandering der schoolwet. Ook na de wijziging van het daarop betrekkelijk artikel kon de Regeering met recht verklarendat dit beginsel door haar is gehandhaafd. Wel zal aan enkele ge meenten vrijstelling van de verplichting tot het heffen van schoolgeld kennen worden verleend bij een met redenen omkleed Koninklijk Besluit, den Raad van State gehoord, maar een enkele uitzondering tast den regel niet aan. Er kunnen bijzondere omstandigheden zijn die de vrijstelling rechtvaardigen zeide de mi nisterb. v. wanneer in een gemeente aan de bij zondere scholen kosteloos onderwijs wordt gegeven om de openbare school tegen te werken. ïn zulk een gemeente zou dan ook om een eerlijke concur rentie mogelijk te makenhet openbaar onderwijs kosteloos kunnen zijn. Behoudens enkele vrijstellingen alzoo is de regel gehandhaafd voor ieder schoolgaand kind met uitzondering der onvermogenden wordt een schoolgeld geheven. Daaromtrent zegt het wets ontwerp thans alleen dat het ten minste 20 centen per maaud moet bedragen. Dat het een billijk schoolgeld moet wezen, wordt niet meer uitdrukkelijk bepaald. Het woord '/billijk'' is vervallen. Verder zegt het artikel dat het schoolgeld wordt geheven »ter tegemoetkoming in de kosten welke voor reke ning van de gemeente blijven", dat is in de kosten van de school na aftrek van de Rijksbijdragen. Ten slotte lezen wij, dat, wanneer een zoogenaamd even redig schoolgeld wordt geheven, namelijk een school geld dat hooger of lager is naar gelang van het in komen van de ouders der schoolgaande kinderen, dit schoolgeld voor geen kind meer mag bedragen dan hetgeen het onderwijs van dat kind geacht kan worden aan de gemeente te kosten. Zooals wij in ons vorig opstel reeds opmerkten wordt over het gewicht dezer wijziging zeer verschil lend gedacht. Laat ons zien wat daarvan is en wat het artikel voorschrijftzooals het thans gewijzigd is. Niet dat er van de gegoede burgers een redelijk schoolgeld zou worden geheven voor het onderwijs dat huune kinderen aan de openbare school ontvangen, kan naar onze meening een bezwaar zijn tegen het wetsontwerp. Het bedenkelijke was hierin gelegen, dat bjj het bepaleu van het bedrag van het school geld ook gelet zou moeten worden op het schoolgeld DOOR 2) II. De vergaderingen van den landdag werden besloten met een vroolijk maal en daarna was het kaartspel voor den dag gekomen en hing er een zware tabaksdamp over de koffie- en curafioblaadjes. „Gaat ge al weg, mijnheer Mörk?..." „Het is toch een slecht teeken des tjjds, dat bij het jongere geslacht de vrouw steeds meer en meer gaat regeeren „Men vindt heusch onder de manneD van onder de veertig geen enkele meer, die baas is in zijn eigen huisen ik zeg u mr. Mörk dat komt omdat zij in de wittebroodsweken zoo lichtzinnig en onnadenkend zijn om hun eerstgeboorterecht weg te geven. Kijk hier eens rond hier ziet ge enkel maar echtgenooten, die het rechte kommando hebben weten te handhaven De aangesprokene stond met den boed op en steunde een portefeuille met stukken op de koude kachel; hij trachtte het dicht te binden met een touwtje, dat hij tusschen de tanden vasthield. „Doet ge niet mede? Heusch niet, mr. Mörk klonk het uit den moDd van den onde-schout; hij trok juist het speeltafeltje een eindje op zijde, om niet gehinderd te worden door een der grauwe zonnestralen, die door het rolgordijn op den vloer schenen, „Och kom maar een rubber, toe, dan hebben we geen blinde noodig „Neen, dank u Zijn mond sloot zich vast om het tcuwtje, terwijl bij het aantrok en het vastbond. aan de bijzondere scholen, om een eerlijke concur rentie mogelijk te maken. Op die wijze werd de openbare school gedwongen zich te regelen naar de bijzondere en kon het schoolgeld voor een menigte burgers met een nog al talrijk gezin, die niet bemid deld, maar toch ook niet onvermogend zijn en evenmin kunnen verlangen onder de minvermogenden geplaatst te worden inderdaad een bezwaar worden. Is dit bezwaar door de wijziging weggenomen Neen. Tenzij er vrijstelling is verleend, moet voor elke opeubare school een schoolgeld worden bepaald, dat niet lager mag zijn dan 20 centen per maand behoudens vermindering voor kinderen uit hetzelfde gezin. Dat minimum is laag genoeg; maar de Mi nister heeft uitdrukkelijk verklaarddat alleen de armste gemeenten daarmee kunnen volstaan dat het maximum is zooveel als het onderwijs voor ieder kind aau de gemeente kosten dat de gemeenteraden tusschen die twee grenzen de schoolgelden moeten bepalen. Even stellig verklaarde de Ministerdat de gemeenteraden die de wet eerlijk zullen moeten toe passen ofschoon het woord .billijk" is vervallen niettemin bij het bepaleu der schoolgelden zich zullen moeten laten leiden door dezelfde beweegredenen, die aanleiding hadden gegeven om dit woord in de wet op te nemen Zij zullen dus ook thans niet lager behooren te gaan dan de concurrentie van de bij zondere scholen gedoogt, Ons komt het voor dat de Minister gelijk heeft. Dat woordje vbillijk", waarvan niemand iets anders wist te zeggen dau dat het be- teekende niet onbillijkniet onmatigniet te hoog niet te laag, was niet van zooveel gewicht dat zijn verdwijning de bedoeling der wet zou kunnen ver anderen. Maar kunnen de gemeenteraden die zich door deze bescnouwingen niet laten leiden, gedwongen worden een hooger schoolgeld te heffen als het door hen bepaalde schoolgeld door de Regeering te laag wordt geacht Voor sommigen is alleen deze vraag naar het schijnt van overwegend belang. Onbelangrijk is zij zeker niet maar men gaat toch te verals men meent dat alles gewonnen isindien maar de gemeenteraad niet gedwongen kan worden of welindien maar niet op een andere manier een hooger schoolgeld kan worden ingevoerd dan de gemeenteraad goedvindt. Ook zonder dwang behooren de gemeenteraden aan het wetsvoorschrift uitvoering te geven overeenkomstig zijn bedoeling. Maar wat zal er gebeurenals zij dien plicht verzuimen Omtrent de opvatting der Regeering kan geen twijfel bestaan. Aan den Minister werd onmiddellijk na de wijziging gevraagd.kan de gemeenteraad met f '2,40 per jaar volstaan of „Vor Liebe und Liebesweh", declameerde de jonge rechter. „Hij speelt liever voor getrouwd man dan voor den blinde 1" „Hij heeft zeker beloofd thuis te komen „Hij heeft er natuurlijk een eed op gedaan." „Hij zit onder de pantoffel" klonk het onder geiach en handgeklap van verschillende kanten. „Hebt ge zulk een zonderling meer gezien zei men toen Mörk de deur uit was. „Hij moet een goed hoofd hebben, zegt men." „Dan zal hij zich ook wel doeu gelden." „Maar hebt gij wel opgemerktheer schout", fluis terde de advocaat Brink„hoe kwalijk de kassier en Engelschön het namen, dat hij zoo vroeg wegging? Ge weet weldat die allebei bedsermoenen krijgen omdat zij hier na afloop van den landdag blijven zitten." Mörk reed zoo harddat de modder van den weg hem tot over de ooren spatte. „Hort, hortpaard 1" Het oude, grijze huurpaard voor de kariool had dien weg al meer gemaakthij keek goed uit naar de ver schillende bewegingendie de ongeduldige voerman trachtte te maken met de ellendige zweep, die hij aan de pleisterplaats had meegekregen en zijn rood en tranend oog berekende met de noodige ervaring het gewicht en de waarde van iedere handbeweging. Hij was zeer fijngevoelig voor een weldoordachte, ernstig gemeende bestraffing, maar nam niets geen notitie van de luchtknallen die de zweep Doven zijn mageren rug deed hooreu, evenmin als van minder eerbiedige uit drukkingen. De eerste vaart verminderde langzamerhand tot iets, dat nauwelijks meer den naam van sukkeldraf verdiende. Er was een tijdelijke wapenstilstand ingetreden. De voerman toch leunde achterover in de kariool; het oude dekleer, dat dien naam niet meer verdiende, lag scheef over zijn knieën, terwijl de portefeuille met stukkeu begrijpt de Regeering dat zijdit als minimum be schouwende, een hooger bedrag kan eischen, op straffe van onthouding van goedkeuring De Minister antwoordde: »De goedkeuring van den Koning zal altijd voor deze verordeningen gevorderd worden en het recht van den Minister om den Koning in deze van advies te dienen blijft ongerept. Natuurlijk zal de verordening niet strijden tegen da wet wanneer het schoolgeld op f 2,40 bepaald is maar het recht des Kouings om de verordeningen niet goed te keuren is niet gebonden aan den enkelen grond van strijd met de weter kunnen omstandigheden zijn dat de Minister geroepen wordt den Koning te adviseeren ook om andere redenen zijn goedkeuring te weigeren en dit zal ook voor deze verordening gelden. Daarin wordt geen verandering gebracht." Dit antwoord laat aan duidelijkheid niets te wen- schen over en ofschoon sommigen er anders over denkenwij achten het juist ook. De gemeenteraden zijn verplicht bij het vaststellen der schoolgelden op allerlei omstandigheden te letten daarbij vermijdende meer te eischen dan den kostenden prijs of minder dan 20 centen 's maands. Kwijten zij zich van die taak naar het oordeel des Ministers niet naar behoo ren dan kan hij den Koning niet voorstellen de verordeningen tot het heffen van schoolgelden goed te keuren. Maar heeft men opgemerkt ook volgens de tegenwoordige wet zijn de verordeningen tot heffing van schoolgelden reeds aan 's Konings goedkeuring onderworpen. Volkomen juist; maar vermits de ge meentebesturen volkomen vrij zijn al of niet school geld te heffen kon de goedkeuring aan een verorde ning tot heffing nooit geweigerd worden op grond dat het schoolgeld te laag waswel omdat het te hoog was of om andere gebreken 'oij de regeling. Het spreekt toch wel van zelf, indien het aan een ge meente vrij staat het openbaar ouderwijs kosteloos te geven en zij gaat dan uit eigen beweging er toe over eenig schoolgeld te heffen de Regeering nooit kan zeggenik weiger die verordening goed te keuren omdat gij het schoolgeld nog te laag hebt gesteld. Eu indien al de Regeeriug tot zulk een onverdedig- baren stap overging zou natuurlijk bij gebreke van een geldige verordening het onderwijs kosteloos blijven. Thans worden de verplichtingen der gemeentebesturen geheel anders. Zij moeten, behoudens uitdrukkelijke vrijstelling, schoolgeld heffen tusschen een minimum en een maximum binnen die grenzen kunnen zij het naar het oordeel der Regeeriug te hoog of te laag stellen; ia beide gevallen moet de goedkeuring uit blijven. Maar dan komt er geen verordening tot stand. Zal langzamerhand door heen en weder stooten zich trachtte vrij te maken van de afgesleten riem. Het is toch beel iets anders om thuis te komen bij zijn vrouw dan op een jongebeerenkamer. Dan moet men omzien naar gezelschap of naar een restauratie gaan. Eerst eenige uren billard spelen of domino. En dan grogjes en sigaren en de gaslucht. Ik geloof ook. dat men veel goedkooper leeft als men getrouwd is Zij zal wel in deu gang staan als ik thuis kom, ze zal me plagen en blij zijn, dat ze mij weer heelhuids bij haar heeft. Die vrouwtjes zijn toch aardige zieltjes „Hort, paard wil je wel wat voortloopen I" viel hij zichzelf in de rede en greep naar de zweep, „denk je, dat je bier zoo midden op den weg een slaapje kunt doen.' Het paard nam weder een aanloopje. Daar begon het weder te slabakken. „Hort, beesthortIk zal dien dierenbeul dien paardenverbuurder eens leeren om mij te dwingen, dat arme beest er zoo van langs te geven „Vooruit!" en hij pakte het plotseling zoo flink aan- dat het paard verschrikt een vaart nam en met ge strekte tengels een eind weegs doordraafde. Maar het dier was oogenschijnlijk niet geschikt voor den vluggen draf op het pad der liefde en voelde zich gekreukt, dat men zoo den baas over hem wilde spelen. Het stond weldra geheel stil en het kostte heel wat moeite om het eindelijk weer aan den gang te krijgen. Het landschap zag er recht vochtig en mistig uit. De avondbon werd door alle plassen weerkaatst en in de verte glansde het eene meertje na het andere door de pijnboomen heen als srnalie streepjesafgebroken door heide- en veengronden. Ik zie haar al aan den weg staan met een zijden doekje om het hoofd geknoopt. Zóó moet zij ook eens op de kariool zitten zij moet dan de teugels vast houden met de fijne witte bandjes en ik zit er achterop Het is merkwaardig hoe weinig de menschen het in den grond verstaan wat het zeggen wil getrouwd te zijn het is een geheel ander leven... de natuur

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1889 | | pagina 1