No. 114. Een en Negentigste Jaargang. 1889. WO EN s!dA~G~ Twee belangrijke beslissingen. FEUILLETON. Een Huwelijksleven, 25 SEPTEMBER. SCHOUW. PA11ÏJSCHË BRIEVEN. Prijs der gewone Advertentiën: ciiel (BcbeelU. JOKTAS LIE. ALKMAARSCHE COURANT Deze Coarant wordt Din8dag-, Donderdag- en Zaterdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80franco door het geheele rijk f 1, De 3 nummers f 0,06. Per regel f 0,15. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de Uitgevers HERM». COS- TER ZOON. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR Urengenonder herinnering aan de verplichtingen, aan eigena ren of gebruikers van slooten opgelegd bij de algemeene politie verordening van '6 April 1889, ter algemeene kennis, dat op Woensdag 16 October 1889, door den opzichter over den hout en de plantsoenen zal worden gehouden de jaarlijksche schouw over de vaarten en slooten in de gemeente. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, A. MACLAINE PONT. 24 Sept. 1889. De Secretaris, NUHOUT VAN DER VEEN. (s T. O T.) Een tweede belangrijke beslissing, ten aanzien van het wetsontwerp tot gedeeltelijke herziening der school wet genomenbetrof de voorwaarden waarvan het toekennen van de rijksbijdragen aan de bijzondere scholen afhankelijk is gesteld. Bij herhaling toch was door de Regeering verzekerddat behoorlijke waarborgen mochten en moesten geëischt worden voor de deugdelijkheid van het onderwijs aan die scholen; die waarborgen waren haars inziens te vinden in een viertal voorwaardendie zij in haar ontwerp opnam en waaraan elke schoolwaarvoor een rijksbijdrage werd verlangd zou moeten voldoen. Een vijftal Ka merleden wenschten deze zoogenaamde waarborgen wat te versterken en dienden daartoe eenige voorstellen in. In de eerste plaats wenschten zij duidelijk te doeo uitkomen dat niet lichtvaardig tot het toeken nen der rijksbijdragen moest worden overgegaan en dat met ernst moest worden onderzocht, of de school aan de gestelde voorwaarden voldeed. Daarvan, meen den zijmoest ten aanzien van elke school behoor lijk blijken. Volgens een amendement dat bij de Segeering en de rechterzijde weinig tegenstand ontmoette en met groote meerderheid werd aangenomen, zallen Gedepu teerde Staten daarover hebben te beslinsen. Indien dezen van gevoelen mochten zijndat niet aan de voorwaarden is voldaan en mitsdien geen rijksbijdrage mag worden toegekendzullen belanght ibbenden in hooger beroep kunnen komen bij den Koni. ig. Gelijke bevoegdheid is toegekend aan den Comn lissaris des Konings en den Inspecteur van het Lager onderwijs, indien één van beiden mocht meenen dat d »or Gede puteerde Staten ten onrechte was geoordeel d dat de school aan de voorwaarden der wet voldeed en de rijksbijdrage alzoo niet had moeten worden toe'gestaan. Bij dit hooger beroep wordt de zaak door de.u Raad van State onderzochthebben belanghebbendent gele. BOOR 3) De landweg liep nu niet meer door het boscb aan de eene zijde stroomde een breed helder water, terwijl aan de andere zijde van den weg verschillende boer derijen lagen. Als mess van het mooie uitzicht leven kon, dan zou het hier heerlijk wonen zijnLetta en ik zouden hier heerlijk in een schuitje kannen gaan roeien en visschen, wij zouden de forellen koken en melk en brei van een der boerderijen uit de buurt halen „Zeg eensvriendje I wat is er hier voor visch forellen of baars „Wat zegt u „Zijn er hier forellen of baars? Of misschien zalm „In dit water, hier „Ja." „Odaar weet ik niets van." De man krabde zich achter 't cor. „Zijt gij advocaat?" „Ja, zeker." „Dat dacht ik al, das..." „Is er geen visch hier „Bet kan best zijn als men een hengel heeft en 't geluk ze te vangen. Maar ik bedenk me daar, dat gij mij waarschijnlijk wel zult kannen zeggen of het volgens de wet 1b, dat mijn zaak na al voor de derde maal voor het gerecht komt?" „Voor den hoogen raad „Ja, zoo noemt men het." „Ik zon eerst iets meer van nw zaak moeten weten." genheid van hun goed recht te doen blijken, en brengt de Raad van State advies uit aan den Koning. Deze wijze van onderzoek en beslissing vond zooals wij reeds opmerkten weinig bedenking bij de Regeering en bijval bij de meerderheid der Kamer. De voorge stelde wijziging werd met 61 tegen 22 stemmen goedgekeurd. Maar wat zon nu als voorwaarde gesteld worden voor de toekenning der rijksbijdrage Behalve enkele punten van minder belangbetrof het verschil tusschen de Regeeringsvoordracht en de voorstellen der vijf liberale Kamerleden hoofdzakelijk de tweede en derde voorwaarde waaraan de school waarvoor de bijdrage gevraagd werd zou moeten voldoen. Volgens het ontwerp moest het onderwijs alle vak ken van het gewone lager onderwijs omvatten en moest in die vakken gezamenlijk gedurende ten minste 18 uren per week onderwijs worden gegeven volgens een rooster van lesuren, waarop ook de feestdagen en vacantietijden zijn vermeld. Van die 18 uren zonden ■niet meer dan twee aan het onderwijs in nattige handwerken voor meisjes besteed mogen worden. Alzoo er moet een rooster van lesuren zijn, waaruit blijkt dat er in alle vakken behalve de handwerken voor meisjes onderwijs wordt gegeven gedurende ten •minste 16 uren per week behalve op de feestdagen en in de vacantietijden die er op vermeld staan. Het bestuur der school blijft niet alleen vrij zooveel feest dagen en vacantietijden in te voeren als het verlangt, maar het mag aan elk vak van onderwijslezen schrijven rekenen taal aardrijkskunde teekenoefe ningen, gymnastische spelen enz. zooveel tijd besteden a!s het goed vindt. De voorstellers der amendementen meenden dat daarmee geen genoegen kon worden ge nomen maar dat althans mocht worden gevorderd dat in elk vak voldoend onderwijs wordt gegeven. Het ging toch niet aan het bestuur der school geheel vrij te laten sommige vakken geheel te verwaarloozen, door er geen behoorlijken tijd voor beschikbaar te stellen. Zoover mocht de vrijheid niet gaan. Er wer den reeds in de andere voorwaarden bepalingen aan getroffen omtrent ket aantal bevoegde onderwijzers daarbij mocht gevorderd worden, dat in elk vak door een bevoegden onderwijzer voldoend onderwijs werd gegeven. Maar de Minister en de rechterzijde konden daarmee geen vrede hebben. Reeds hadden zij er bezwaar tegen, dat er gelezen zou worden dat van het voldoen aan de voorwaarden moest blijken. Dat woerd «blijken" was te sterk. Wel verklaarde de Regeeriug in het verslag der Commissie van Voorbereidingdat de bijzondere school gelijke aanspraken heeft op een rijks- „Ja, ziet ge, mijnbeer, het is al san 't begin af, dat men mij den koopbrief van de boerderij onthouden heeft, ofschoon ik toch het contract heb." „Welke boerderij bedoelt ge?" „Ja, mijnheer de procureur, om alles te begrijpen moet ge eerst wetendat mijn vader en Jonsruden hunne vaste goederen geruild hebben." Letta's vriendelijk gelaat verscheen vcor het oog zijner verbeelding. Dat zou een lange geschiedenis worden Maar het was een cliënt „Hoe heet ge eigenlijk, vriendje?" „Ik heet Halvor Moberget." „Hoor dan eens, Halvor, als ge wilt, dat ik uw be langen zal voorstaan dan kom ik eens op een dag hier bij u buiten. Dan kunt ge mij een bootje Jeenen. Mijn vrouwtje ik heb zulk een lief, aardig vrouwtje zal mij graag vergezellen en hier eens visschen; daar houdt aij zooveel van en dan kunnen wij uw zaak eens goed bepraten." „Jaeen schuitje kant ge wel ©ens van mij krijgen en over de huur zallen we het ook wel eens worden, denk ikmaar ik wilde nu den procureur nog wat anders vragen. In 't najaar ben ik van plan, mijn zoon in Amerika te gaan opzoeken en dan „Nu, dat bepraten we dan ook wei," „Ja, maar ik wilde n liever nu eens vragen want ik heb n, mijnbeer de procureur, op den landdag ge zien en toen dacht ik dadelijkzoo'n nieuwen bezem moet ik hebben wilt gij op u nemenom de boerderij voor mij te verkoopennet zooals ze nu is, zonder koopbrief... En dan moeten er nog twee oude kwesties over bet vischrecht in orde gemaakt worden. Als gij eens even wilt uitstappen, mynheer en een glas melk drinkendan kan ik u de kaarten en papieren laten zien. Want de zaak, die ik voor het hof verloor, ziet ge Er was geen raad meer op; de boer leidde het paard langs deu kronkelenden weg door het hek tot voor de huisdeur. bijdrage als de openbare«als de overheid maar de zekerheid let wel de zekerheid! heeft dat bet onderwijs goed gegeven wordt"; maar als men in de wet wil schrijven, dat er moet blijken dat aan de voorwaarden voldaan is dan gaat haar dit te ver. Zij vreest partijdige schoolopzieners, inspecteurs die door hunne voorliefde voor het openbaar onderwijs belet worden over het bijzonder onderwijs een billijk verslag uit te brengen zij maakt zich bevreesd voor een college van Gedeputeerde Staten een Raad van State en een Minister die door dezelfde voorliefde verleid, voorwendsels zullen zoeken om het onderwijs aan de bijzondere school onvoldoende te verklaren. Als het aantal onderwijzers aan de eischen voldoet, als er 18 uren per week onderwijs wordt gegeven waarvan niet meer dan twee in handwerken en er in de school een rooster van lesuren hangtwaarop alle vakken voorkomen, dan moet dit voldoende zijn; de belangstelling der ouders zal wel zorgen dat het onderwijs voldoende isen de onderwijzers zeiven wenschen niets liever. Niemand zal betwisten dat de toewijding en de ijver der onderwijzers den besten waarborg opleveren voor de deugdelijkheid van het onderwijs maar 1° zijn er ook onderwijzers wier toewijding en ijver te wenschen overlatenen 2<> kunnen alleen bijzondere scholen die onder het bestuur eener instelling of vereeniging staan een rykstoelage genieten, zoodat de geheele regeling van het onderwijs aan deze scholen ten slotte niet van de onderwijzers afhangtmaar van de besturen waaraan zij ondergeschikt zijn. Da voorstellen tot versterking der voorwaarden werden door de meerderheid verworpen alle liberale leden stemden er voor. Ten slotte werd art. 2 der Regeeringsvoordracht aangenomen met 65 tegen 18 stemmen. Van de 35 liberalen die aan de stemming deelnamen, stemden 17 voor het artikel; bij de stem ming over art. 1 had zich van de 42 liberale leden ook juist de helft er voor verklaard, zoodat er gegrond vermoeden bestaatmits de overige bepalingen van het ontwerp die nog behandeld moeten worden geen verandering in deze verhouding brengen, dat ongeveer de helft der liberale leden de bezwaren die naar hunne meening aan het wetsvoorstel verbonden blijven, niet overwegend genoeg zullen achten om er hunne stem aan te onthouden. XXXIV. De goedkoope treinen Utrecht—Parijs brengen buiten gewoon velen onzer landgenooten naar de tentoonstel ling en mea moet aankomst en vertrek aan het spoor station zelf hebben bijgewoond om zich een denkbeeld Het werd een lange sessie; hij zag door het venster de kariolee van de andere afgevaardigden voorbij rollen en werd hoe langer boe ongeduldiger. Het was ai acht uur en de laatste zonnestraal scheen door de ruiten op de half leege melkkan, vóór de jonge rechtsgeleerde Halvor over zijn vier kwesties genoeg had aangehoord en ondervraagden vóór hij begreep aafc hy te doen had met een dier haarfijn juridische koppen, die het in deze wereld zeer moeieljk valt recht te krijgen, maar die des te meer processen hebben. Ieder der vier kwesties, twee betroflen het bosch ten noorden, de twee andere het water ten zuiden der boerderij bevatte eenige goudkorrels van recht om over te procedeeren, het ongeluk was maar, dat ze zoo bitter weinig in getal waren En toen hy eindelijk om half negen wegreed, was hij het nog niet met zichzelven eens of' bij zijn tijd ver spild had of niet. De slotsom was, dat hij de opdracht had om een kleine boerderij te verkoopenwaarvan aan den eigenaar het recht betwist werd en waaraan zooveel processen hingen als zandkorrels in de zee. Daarom wilde de boer dan zeker ook naar Amerika trekken. „Hola ho Hij had den geheelen middag spijt gehad van zijn inval om beslag te leggen op een paard dat voor de deur der vergaderzaal gereed stond, om weer naar zijn woonplaats terug te keeren. Maar nu deze de stal naderde, scheen hij van natuur veranderd en moest nu veeleer ingehouden worden. Hy draafde zoo lustig door en danste zoo licht en luchtig over den weg dat hij deed denken aan een oude gevierde danseres, die no" eens haar kunsten wilde vertoonen. Zij waren het spoorwegstation al voorbij en reden juist de brug over, toen de avondtrein stoomend en fluitend aankwam. De rook zweefde over de stad de gedachten van den jongen man zweefden ook daar heen, waar zjn Alette zat te wachten. „Neen, paardje, hieiheen, hierheen!"

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1889 | | pagina 1