FEUILLETON. Een Huwelijksleven, No. 115. Een en Negentigste Jaargang. 1889. V R IJ D A G 27 SEPTEMBER. Prijs der gewone Advertentiën: (Dfficiëel (Bcbcclfe. Bnitftutauh. JONAS LIE. Btnncntaub. STATEN-GENERAAL. Tweede Kamer. ALK1AA1SCHE COURANT. Deze Courant wordt Dinsdag-, Donderdag-en Zaterdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80; franco door het geheele rijk f 1, De 3 nummers f 0,06. Per regel f 0,15. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de Uitgevers HEEM». COS' TER ZOON. STEDELIJK. llUSHUll te ALKMAAR. BEZICHTIGING tegen 10 Cts. de persoon op Koodag S9 September, KOSTELOOZE bezichtiging op ZONDAG 6 October, waarvoor toegangskaarten te verkrijgen zijn ter vergade ring der commissie van toezicht op Donderdag 3 Octo ber van 's namiddags 2 tot 3 uren, op het stadshuis. Aan kinderen beneden 13 jaren worden geene toegangs kaarten afgegeven. Verder ia het Museum te bezichtigen tegen betaling van f 0,25 per persoon op MAANDAG en VRIJDAG van iedere week van des namiddags 1 tot 3 uren. DUITSCHLAND. De Nordd. Aligem. Zeitung beschouwt den uitslag der verkiezingen ia Frankrijk als eene overwinning voor de conservatieve republikeinen, die, onder leiding van een man als Léon Say, voor de toekomst van groote beteekenis kunnen worden. Of de nu verkregen meerderheid echter een kern bevat voor eene regeering, welke vaster belooft te zijn, kan eerst blijken zoodra de Kamer haren parlementairen arbeid heeft hervat. De onlaDgs te Wiesbaden overleden rentenier Joh. Bapt. Holmaan beeft zijn groot vermogen en zijn schilderijen-kabinetbestaande uit 46 stuks van de oud-nederiandsche school, aan de stad Mainz vermaakt. ENGELAND. In eene den 22 in het Hydepark te Londen gehouden vergadering van bakkersknechts, waarin Burns o. a. het woord voerde, is bij acclamatie eene motie aangenomenom eene vermindering der werkuren te verkrijgen tot 10 uur daags. De postboden aldaar trachten ook loonsverhooging te verkrijgen. Bij de inschrijving te Londen op de aandeden der op te richten Keizerlijke Bank van Perzie, ten bedrage van f 12.000.000 is voor dertienmaal dat bedrag ge- teekend. Te Londen is op nieuw door de politie een geheim speelhuis ontdekt. Zeven en dertig personen werden gevangen genomen, waarvan 33 tegen borgstelling vrij gelaten werden. Met Italië is een verdrag tot stand gekomen ter bestrijding van den slavenhandeldeze handel zal be schouwd worden als zeeroof en de schepen waarmede die uitgt oefend wordt, zullen in beslag genomen en voor bijzondere rechtbanken gebracht worden. Beide landen kennen elkander over en weer het recht toe om hunne schepen te onderzoeken. In den hevigen storm aan de kust van Labrador is de kanonneerboot Lily op eene rots gestooten en ver gaan, waarbij zeven matrozen omkwamen. DOOB 4) „Jacob, beu je er eindelijk'', zeide een treurige stem. „Maar Letta lief, wat scheelt er aan F" Zij zag hem diep bewogen aanhet was alsof zij slechts op hem gewacht hadom in tranen uit te barsten. „Maar Letta, lieveling, wat is er toch F" Hij wilde haar in zijn armen nemen en haar kussen, maar zij verborg haar hoofd tegen zijn borst en keek hem niet aan. „Letta kind spreek toch F Wat is er gebeurd F Heeft iemand je iets gedaan F Heb ik iets misdaan F" Nu lichtte zij het hoofd op. „Ge hadt mij zoo stellig beloofd, om vandaag om zeven uur tbnis te zijn Zij zag hem met haar betraande oogen zoo ernstig aan, alsof ze in zijn hart wilde lezen; en de twijfel werd een treurige zekerheid „Ge geeft niets meer om me Neen, ge geeft niets meer om me.... Jacob.... Beken het maar." „Dom kindje, hoe kom je er bij, hoe kan je toch zoo iets denken „Zeg het maar ronduit, Jacob, dat is veel beter, ge hebt zeker al drie dagen in 't geheel niet aan mij gedacht Zij keerde haar hoofd om maar hij trok haar weer naar zich toe. „Ik niet aan mijn vrouwtje denben F" Hij sloeg de armen om haar heen. „Liefkoos mij nn maar niet, Jacob, laat me los. Ik FRANKRIJK- De minister-president, de heer Tirardeindigde den 24 zijne bij de inwijding der koopmansbeurs te Parijs gehouden rede aldus De vrede is verzekerd en niets doet vreezen, dat hij zal verstoord worden noch in het binnen-, noeh in het buitenland. Laat ons vertrouwen stellen in de toekomst, Onze eenige zorg besta hierin, dat wij door verstandig overleg en arbeidzaamheid den voorspoed van Frankrijk ver zekeren. De radicale oud-minister Goblet is te Amiens met. herkozen da boulangist Millevoije had 1000 stemmen meer; te Angoulême werd Déroulède, de oprichter van den patriottenbondgekozen. Thiéhand die tegen Boulanger nog als candidsat was opgetreden bekwam slechts 496 stemmen. In geheel Parijs werden op de verschillende bonlangistisehe candidaten 197709 stemmen uitgebrachtterwyl Boulanger den 27 Januari in dit jaar gekozen werd met 244070 stemmen alzoo thans 46361 stemmen minder voor de boulangistische partij. ITALIS. Caporali zai voor den aanslag tegen den minister Crispi voor eeue jury te recht staan wegens poging tot moord met voorbedachten rade. Hij had sedert eenige dagen in de nabijheid van Crispi's woning rondgezworven en beeft bekend den steen met opzet zoo scherp aangeslepen te hebben, dat deze een doodelijk wapen zou worden. OOSTEN RIJK-EIONG -VRIJE. Prins Alois Liechtenstein hooft hot voorzitterschap van het centrum neergelegd, nu bij de verkiezingen in Bobemen de jong- Ozecheu de overwinning behaald hobben. SPANJE. Da spaanscha kanonneerboot Krokodil zond den 20 den sloep met de parlementaire vlag naar de kust van Marokko, waar men Mooren gewaar werd. Dezen loHen geweerschoten en noodzaakten de beman ning der sloep, zich onder bescherming te stellen van de kanonneerboot, welke daarop vuur gaf. De minister van buitenlandsche zaken zond den 23 naar aanleiding van dit feit aan den spaanscheu gezant te TaQger voor schriften hoe ta handelen hij moest vau de marok- kaansche regeering onmiddellijke voldoening eischen, alsmede bestraffing der personen die de kanonneer boot met geweerschoten ontvingen, niettegenstaande zij de parlementaire vlag voerde, herder moest hij zijne geloo'sbrieveo eerst overhandigen wanneer voldoening was gegeven. Uit Madrid wordt bericht, dat een oorlogsschip uit Tanger naar Albucema is vertrokken met een bevel schrift van den sultan van Marokko aan de arabieren op het Rif, waarin hun gelast wordt, de gevangen ge houden Spanjaarden in vrijheid te stellen. ben toch zóó teleurgesteld I Ik, die ai drie heele dagen alleen beb gezeten en op je terugkomst heb zitten wachten. En van avond zoudt ge om zes of op zijn allerlaatst zeven uur thuis zijn en nu is het over tienen. Ik dacht, dat ge heelemaal weg zoudt blijven „Mijn arm, lief vrouwtje." „Als je er maar eenig besef van hadt, hoe akelig het was", zij deed moeite om haar tranen ia te houden en sprak half snikkende „Ik had ullea zoo netjes klaar gemaakt voor het avondeten en dacht, dat het zoo heerlijk gezellig zon zijn, den eersten keer dat ge zoo thnis kwaamtIk had het mooie servies van oom voor den dag gehaald it had heusch aan alles gedacht. En dan maar och, wat kan het je schelen, ik ben je immers toch onverschillig en je hebt zooveel andere dingen aan je hoofd.... dat is alles te gering en onbeteekenend. Maar ik.... ik heb nu eenmaal niets anders dan mijn man.... En ik had mij zóó op je thuiskomst verheugd „Maar vrouwtjelief! Je begrijpt toch wel, dat het mijn schuld niet is, ik kon niet eerder thuis zijn. Ik verzeker het jeAlette. Er was een boerdie mij onderweg aansprak. Begrijp je „En toen zijn mevrouw Krabbe en juffrouw Dahl hier gekomen en zijn den gebeelen avond by mij ge bleven, om mij te troosten in mijn eenzaamheid zeide ze. Ze waren ook zoo verwonderd en verbaasddat je niet thnis kwaamten mevronw Krabbe vertelde er zooveel van hoe er altijd gedronken en gespeeld en gedobbeld werd na de vergaderingen. Zij kwamen hier allen voorbij rijden de schouten de onderschout en de advocaten iedereenIk durfde haast niet uit kijken omdat ik bang wasdat ze zouden denken dat ik ongerust was. Maar je verlaugdet niet naar mij, in 't geheel niet. Hadt je mij heelemaal vergeten, Jacob F" „Je moest eens weten hoe ik dat arme paard ge ranseld heb. Ik heb zoo hard ik kon gereden maar daar was een boereen echte proces-liefhebberen die heeft my zoo opgehouden." Nadat den 24 het nieuwe door de regeering voorgestelde artikel 3 aangenomen en art. 4 goedgekeurd wasging aan de verwerping van het amendement Borgesius om te bepalen, dat ouders of voogden verplicht zijn hunne kinderen of pupillen lager onderwijs te doen genieten naar de regelen, in de wet om schreven binnen drie jaar vast te dellende volgende beraad slaging vooraf. De heer K e r d ij k verdedigde tiet amende ment. llij ziet in leerplicht geen geneesmiddel tegen alle onderwijskwalenmaar wel eene onmisbare voorwaarde voor ontwikkeling en daar nog zeer ver verwijderd is de tijd, dat allen dit erkennen, wordt leerplicht voorgestaan. Ten onrechte wordt dit een socialistisch streven genoemd. Men wil waken tegen plichtverzuim der ouders en het kind besehermen, dat aan zich zelf behoort. Bij de arbeidswet bestreed de heer L o h m a n leerplicht als in strijd met het vaderlijk gezag en de heiligheid van het huisgezin, maar de Staat, gegrond op goddelijk gezag, komt daarmede toch niet in strijdwanneer hij van die door (iod geschonken macht gebruikt maakt De regeering voerde toen geen verzet tegen het beginsel, maar beweerde, dat de invoering in ons land nog niet zoo noodig was. Inderdaad is het volstrekte schoolverzuim gelukkig zoo groot niet als elders, maar het betrekkelijke is reeds veel te groot. Boven dien verlaten vele kinderen de school te vroeg of moeten maanden lang het onderwijs afbreken; het groote kwaad schuilt in het zomerschoolverzuim en het te vroeg heengaan van de school. Daardoor moeten later velen als volwassenen op de schoolbanken zittenom het als kind te min genotene eenigs- zins in te halen. Men beweert, dat leerplicht in het kader dezer wet niet past en eerst de schoolstrijd geëindigd moet zijn; welnu, de heer Sehaepman heeft zelf erkend, dat door deze wet de staatkundige schoolstrijd geëindigd zou zijn. Liever had hij gezien, dat de regeering een voorstel ingediend had, maar nu zij dat niet gedaan heeft, kan tegen het uitspreken van het beginsel in de wet toch geen bezwaar bestaan het beginsel aangenomen zijnde, is het een wettelijk voorschrift, een onaf wijsbare plicht, waaraan geene regeering zich zal kunnen ont trekken. Hij hoopt, dat vele leden der overzijde mee zullen kunnen gaan en de linkerzijde eenparig zal stemmen voor een voorstel om den zedelijken plicht der ouders, om hun kinderen onder wijs te doen genieten, tot een wetteiijken plicht te maken en dit te beschouwen als een dringenden eisen des tijds, opdat in ontwikkeling en kennis het Nederl. volk niet achtersta bij andere volken. De heer Lotman verklaarde, dat de meerderheid der com missie tegen het amendement was. Over de bezwaren tegen leerplicht zou hij niet uitweiden ook niet betoogen dat hier eigenlijk leer dwang wordt verlangd. Maar reeds de wijze, waarop het voorstel gedaan wasmaakte het onaannemelijk. Het was eenvoudig eene motie. De overzijde had tegen der gelijke motiën o. a. in zake dienstplicht steeds bezwaar gehad. Men zou moeten beslissen zonder eene schriftelijke voorberei ding, zunder dat men het eens is, wat onder leerplicht verstaan wordtzonder dat er een algemeen gevoelen bestaat over de noodzakelijkheid van de invoering, terwijl men nog een onder zoek noodig acht naar de oorzaken van 't schoolverzuim, in ver band met den veldarbeid. Eene staatkundige stemming uit te lokken over leerplichtachtte hij zeer ongewenschtmen zou dan van een vraagstuk van sociaal belang eene politieke kwestie maken. Op de bestrijding zijner theoriën door den heer Kerdijk zou hij niet antwoordenomdat dit veel te ver zou leiden en de lijst van werkzaamheden zoo groot is, dat het ongewenscht is de behandeling daarvan te vertragen. „Maar, Jacobdie boeren honden tocb wel op je kantoor komen als ze zaken hadden andera zou je me wel het heele jaar door alleen kunnen laten. Stoute, stoute Jacob Beloof me nu dat ge mij nooit meer zoo zult laten wachten F" Zy pakte zijn band en drukte die aan haar klop pend hart. Zij zat nu al op zijn knie, maar begon plotseling haar oogen af te vegen en in haar zakdoek te blazen opdat de meid niet zon kunnen zien dat ze gehuild had ze moest nn naar de keuken om over 't avond eten te apreken. „Wacht eena even, wat heb je een beeldig gebioemd boezelaar voor van daag met zulk een mooi kersen rood lint..,, keurig, keurig, moet ik zeggen!" „Ge denkt zeker, dat ik me zoo netjes heb gemaakt voor de visite F" „Voor wie dan anders F" „Voor wie denk je wel F Dit boezelaar had ik aan op onzen verlovingsdag, Jakob, ben je dat vergeten F" „Het sluit zoo goed, om het mooie slanke figuurtje.... „Kom, laat het nu maar, ik heb heusch geen tijd." „En", zij keerde zich bij den deur even om „ik heb het mooie theeserviesdat we van tante Frane kregenvan middag voor den dag gehaald met het zilveren trekpotje en melkkannetje en een van moeder's damasten tafolkleedjes met de geborduurde servetten ge weet welen Ludvigs theelepeltjes. Ge kant be grijpen hoe alles bekeken werd ze waren het geheel eensdat ze nog nooit een jong huishonden gezien hadden dat zoo geheel naar de vormen was ingericht. Juffrouw Dahl meende, dat het onmogelijk zou zijn, om ons op een verjaardag iets te gevendat ons nog ontbrakzoo goed waren we van alles voorzienZe hebben de slaapkamer ook gezien. Mevrouw Krabbe was niet zoo aardig, ze vond dat we ons later in niets meer zouden verheugenals we nn alles al zoo com pleet hadden." „Waarin we ons zullen verheugendie stumpert,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1889 | | pagina 1