No. 117. Een en Negentigste Jaargang. 1889 FEUILLETON. Een Huwelijksleven, WOENSDAG 2 OCTOBER. Werkstaking te Rotterdam. Prijs der gewone Advertentiën: (Sebeelte. JOMAS XjÏE. Biattcniattd. COURANT. Per regel f 0,15. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de Uitgevers HEEM». COS- TEE ZOON. UKMAABSCDE Deze Courant wordt Dinsdag-, Donderdag-en Zaterdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80; franco door het geheele rijk f 1, De 3 nummers f 0,06. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen ter algemeene kennis, dat de gemeente-begroo- ting, dienst 1890door hen den gemeenteraad aangeboden gedurende de eerstvolgende veertien dagen op de gemeente secretarie ter inzage nedergelegd en tegen betaling der kosten in afschrift verkrijgbaar is. Burgemeester en Wethouders voornoemd. Alkmaar, A. MACLAINE PORT. 30 Sept. 1889. De Secretaris, NUHOUT VAN DER VEEN. Lijst van brieven, waarvan de geadresseerden onbekend zijn, verzonden gedurende de le helft der maand September 1889 B. de Vries, Amsterdam; M. GedekenIJmuiden. Van E g m o n d a/d Hoef: A. van Wieringen, Van Hensbroek: D. ten Bosch, Loenen a d Vecht. Van Zuidscharwoude: R. van Leer, Amersfoort. Briefkaarten: Mevr. E. SloosZutphen. Brie ven: Verzonden geweest naar Amerika: J. J. BatteljeeYersey City. Van Broek op Langediik: J. Bart E r a n k r ij k Chadmick Parijs. Afrika: R. Rutherford, Potchefstroom. DDIÏSCHLAND. Volgens de Nordd. Ztg. heeft de amerikaansche gezantde heer Phelpsin zijne den 26 tot den Keizer gehouden aanspraak nadruk gelegd op de bij voortduring vriendschappelijke betrekkingen tussehen Amerika en Duitschland. Hij noemde het een bijzonder geluk Amerika bij den Keizer te mogen vertegenwoordigen op een oogenblik waarop niet de geringste schaduw viel op de internationale vriendschap, en uitte de hoopdat die vriendschap ook gedurende de tweede eeuw van Amerika's bestaan zou voortduren en beide landen steeds dezelfde be'angen zouden blijven behouden. De Keizer gaf zijne groote bewondering voor het machtigesteeds voorwaarts schrijdende Amerika te kennenevenzeer als voor den ordelijken zin den geest van uitvindingdie zijne bewoners kenmerken. Hij vertrouwde, dat de banden van stamverwantschap tussehen duitschers en amenkanen slechts zouden strek ken om de hartelijke betrekkingen tusseben beide volken in de toekomst te bevestigen. De Nordd. Allgem. Zeitung zegt in een kort opstel over de werkstaking te Rotterdam, dat het de bijzondere aandacht verdientdat de organen der openbare orde onmiddellijk krachtig opgekomen zijn tegen elke geweld dadige verhindering van den arbeid der niet-werkstakers en dat de werkstakers niets te doen willen hebben met de socialisten. In het militaire laboratorium te Spandau zijn den 28 door een ontploffing 14 personen zwaar en 20 licht gekwetst. De ontploffing geschiedde in eene werk plaats waar 50 vrouwen en meisjes bezig waren met het nazien van slaghoedjes voor de artillerieonder toezicht van twee onderofficieren. ENGELAND. Op eene te Londen gehouden ver gadering dor brievenbestellers ter verkrijging van hooger loon is geblekendat hun loon bedraagt f 9,60 a f 10.80 per week met 10 en meer werkuren per dag. Den 29 is in alle r. katholieke kerken van de diocese Westminster een schrijven voorgelezen van kardinaal Manning waarin de geestelijkheid uitgenoodigd wordt, vooral gedurende de feestdagen in October te bidden voor bet herstel van de wereldlijke macht des Pausen. Ierland. De heer Aaron Isaac is den 28 gekozen tot lord-mayor van Mesgry. Bij Kostrovor is een pach ter vermoord zijn vader en zuster werdeo ernstig ge kwetst een der vermoedelijke daders is in hechtenis genomen. Men gelooft niet, dat deze moord een agra rische is. .FRANKRIJK. President Carnot ontving den 28 de leden van het congres voor koophandel. Op eene toespraak van den heer Pourier antwoordde hij, dat hij de verslagen en besluiten van het congres zou lezen met al de aandachtwelke de behandelde belangrijke vraagpunten verdienen. Hij uitte den wenscb, dat die vraagpunten, evenals alle, waai bij de handel betrok ken isin het aanstaande fransche parlement rijpelijk overwogen zouden worden. Nu de repablikeineohe be ginselen bevestigd waren behoorde meer plaats inge ruimd te worden voor de practiscbe zaken waardoor de vredelievende ontwikkeling van Frankrijk bevorderd •zou worden. Generaal Faidherbe, een der hoofdpersonen in den fransch-duitscheu oorlog, is den 28 overleden. Generaal Bouianger ia in een aan de kiezers van Montmartre gericht stuk heftig opgekomen tegen de beslissingwaarbij de op hem uitgebrachte stemmen nietig zijn verklaard. De heer Jules Ferry, die niet herkozen werd, zooals men zich herinneren zal, heeft in een uitvoerig aan zijne kiezers gericht stuk zijne tegenstanders beschuldigd van omkooperij en een krachtig beroep op de republi- kemsche eendracht gedaan tegenover het verbond der reactionairen. In het Gorsikaanscbe district wilde de in herstemming komende republikein zich terugtrekken, om de verkiezing van dezen oud-minister alsnog mogelijk te maken, doch deze heeft verklaard niet in aanmerking te wilien komen. SER VIE. Te Belgrado zijn voor de Kamer drie radicalen en een liberaal gekozenin het geheel zijn tot heden 102 radicalen en 15 liberalen gekozen. Koningin Nathalie is den 29 om half vijf per boot te Belgrado aangekomen. Zij werd opgewacht door 30000 personen eemge afgevaardigden van hare aan- DOOB 6) „Je hebt je zelf altijd een keele slimmert gevonden kwam Jacob nu tussehen beiden „maar ik zou eigenlijk wel eens willen weten wat voor zaken ge in deze streek hebt.'' „Wel, ik denk mij eens in den boschhandel te bege ven natuurlijk heel in 't klein en heel voorzichtig te beginnen; ge weet dat er op het kantoor van mijn vader ook aan gedaan werd en van die oude lief hebberij blijft wel wat hangen Duizendmaal dank, mevrouw hij zette de broodmand weer neer, zonder er iets uit te nemen. „En ik heb in alle geval zeven duizend kronen om mee te beginnen en dan in n een zaakkundig en juridisch raadsman.... Dank u zeer, mevrouw ha, ba.... O, ansjovis, asjeblieft." Hij nam er in ge dachte eenige op zijn bord en keerde zich weder tot Jacob „Kent gij de bosschen bij de Weaterrivier „Maar Berven de thee wordt heelemaal koud „O dank u, ik drink ze graag koud, het kan mij niet scheien, weet ge dat ze daar heel wat bosch willen verkoopen daar zou ik wel wat van willen hebben. Daar woont een flinke timmermansbaas in de buurt, een van vaders oude klanten van hem zal ik wel het een en ander te weten komen".... „Onderzoek het eerst maar goedin zaken hecht men niet veel aan oude vriendschap." „Jamaar ik heb ook andere bronnenen ik ben er zelf ook nog Ik zon eerst eens rond willen gaan trekken en de bosschen bekijkenalles goed onderzoeken en een echte boBchkenner worden." „Hebt ge een goede kaart?" „Ja in mijn reistasch." „Laat eens zien Zjj legden de kaart uit op de kleine dien tafel en bekeken haar laog en breedvóór dat zij weer gingen zitten eten. In hun ijver merkten ze niet eens, dat ze schoona warme borden kregen voor het gevogelteze waren in zoo'n druk gesprek gewisselddat Alette Jacob de schotel in de hand moest geven om rond te dienen. Een vluchtig complimentje werd haar gemaakt over de ingemaakte vruchten, maar anders werd er net gedaan alsof er geen huisvrouw, geen gastvrouw was!.... Wat dat aangaat, had zij wei alles op kunnen zetten, wat zij maar wildeBerven's éénige gedachte was en bleef Jacob Zij keerden eindelijk hun stoelen om het tafelkleed gleed weg onder hun ellebogen en Berven vroeg of men Diet het theegoed achter hem weg kon zetten. Zóó voelde zij ten slotte zeer goeddat ze hier geheel overbodig was. Zij hoorden nietals zij wat vroeg, slechts af en toe een gedachteloos „dank u"en een „wij houden u toch niet op mevrouw van Berven. Niets anders dan zaken - zaken hoe was het toch mogelijk dat zoo iets vervelends hun zooveel be lang inboezemde En verder werd er besproken wat er geworden was van dezen of genen anderen hoogge- sebatten kameraad Jacob wierp den geheelen avond geen enkelen blik op haar. Zij stond een poosje achter haar stoel en luisterde naar het gesprek, met de armen op zijn schouders geleund en streek met de vingers door zijn haarzij plaagde hem opzettelijk een beetje maar hij bleef doof voor alles. En toen ze eindelijk opstonden van tafel en lachend en stoeiend in de studeerkamer gingen vergat Jakob ook nog haar goeden dag te zeggen. Zooveel manieren had Berven ten minste nog wel hangers boden haar ruikers aan doch geen officieel persoon was hij hare aankomst aanwezig. Gevolgd door eene talrijke menigte begaf zij zich in het rijtuig van een rijken koopman uit Belgrado naar de kathedraal, welke op bevel der regeering gesloten was en waarin troepen geplaatst waren, welke haar het binnen treden moesten beletten, mocht de volksmenigte haar daartoe dwingen. In de stad bleef alles rustig. De russische gezant bracht aan Nathalie een bezoek. SPANJE- De gevangen gehouden spaojaarden zijn door de mooren op vrije voeten gesteld en zijn den 29 te Alhucemah aangekomen. De spaansche schepen Navarro en Crocodillo konden de gevangenen aanvankelijk niet terug brengendaar het slechte weder hen verhinderdebij de kust te wachten totdat de marokkanendie de gevangenen gingen balenterugkeerden. Zij moesten toen naar Tan- ger terugkeeren. De marokkaansehe gezant die nu te Parijs vertoeft heeft van den Sultan la*t be komen, zich naar Madrid te begeven, om de Koningin regentes namens den sultan te begroeten, zoodra zijne taak aldaar is verricht. Volgens latere berichten heeft de spaansche gezant den 29 te Tanger den sultan zijne geloofsbrieven onderhandigd. Den 27 des avonds werd in het Verkoop lokaal onder leiding van een comité van vier leden eene vergadering van werkstakers gehouden, waar de foeialisten niet toegelaten werden. Op die vergadering werd besloten, gezamentlijk vol te houden en geen ge deeltelijke hervatting van den arbeid toe te laten, maar tevens overeengekomen, alle geweld te vermijden, ter wijl gemeenschap met socialisten nadrukkelijk ont kend werd. Den 28 des morgens liet. het gemeentebestuur de strateD, welke den vorigea avond opengebroken waren, herstellen. De schutterij die den 27 tegen midder nacht voor het grootste deel naar huis gezonden was kwam den 28 des morgens om 5 uur weder op en be zette o. a. de terreinen der Harwichbooten waar ge regeld gewerkt werd. Het stoomschip Holland kon met eigen volk vee laden, zonder bescherming en zonder stoornis. Die dag ging kalm en rustig voorbij. Ook de avond was zeer rustig. Den 29 liep alles ook in de beste orde af: de schutterij kwam eerst des avonds te 7 uren onder de wapenen. Den 30 des morgens was wel veel werkvolk in de Boompjes aanwezig maar de werkzaamheden werden niet hervat. Nergens werd de rust verstoord. De reeders en cargadoors schijnen eene commissie benoemd te hebben, om met afgevaardigden uit de werklieden in overleg te treden. In den nacht van den 28 is te Rotterdam plot seling in den ouderdom van 75 jaren overleden de heer Joost van Vollenhoven, oud-burgemeester dier gemeente en oud-lid van de Eerste Kamer. Daar kwam Jakob weer even binnen zeggende dat zij hun grog maar in de koepel wilden hebben; niet waar, Jorgen Hij zag haar zoo vroolijk en blijmoedig aan alsof hij innig vergenoegd was. Zij ging alleen terug naar de zoo zorgvuldig opge knapte zitkamer. Die Jorgen Basberg Breven was dus al jaren *<5ór baar goed bekend en vertrouwd geweest met Jakob, hij had in al zijn geheimen, in al zijn vreugde eu in zijn tegenspoed gedeeld, Het was haar eindelijk, of hij beslag had gelegd op een stuk van haar Jakob. Daar viel baar oog op het telegram dat nog op de schrijftafel lag eerst had zij het in 't geheel zoo niet beschouwd, maar toen zij het nu eens goed na las vond zij het een onbeschoft en onbehoorljjk ge schrift, bijna een beleediging voor haar; er stond im mers dat zij met hun tweeën wilden praten Zij bleven bniteu zitten tot diep in den nacht. Zij bad het nachtlicht opgestoken en bleef nog wak ker liggen luisteren of zij hen ook hoorde afscheid nemen. Berven zou in 't hotel gaan logeeren. Eindelijk hoorde zij gepraat en gelach aan de tuin deur Wat een gelach 1 Wat bleven zij daar lang staan Toen werd alles stil. Zij liet een zucht van ver ademing. Maar zy hoorde weêr praten aan de buisdeur. Zij hadden weêr een nieuw onderwerp te pakken genomen, waarover zij maar niet uitgepraat waren. Nu hoorde zij duidelijk, dat Berven goeden nacht wensohte. Maar Jakob begon weêr opnieuw het gesprek. Wordt vervolgd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1889 | | pagina 1