FEUILLETON. Een Huwelijksleven, No. 120 Een en Negentigste Jaargang. 1889 WOENSDAG 9 OCTOBER. Veemarkt. GASTHUIS. Prijs der gewone Advertentiën: ©fficittl ©ebctlte. fónitjcnl&ub. BELGIE. Den 5, des avonds omstreeks elf uren, is te Antwerpen brand uitgebroken in de stoomhout- zagerij en kuiperij van den heer Persener in de Mui zenstraat die weldra groote uitbreiding kreeg door de aanwezigheid van belangrijke hoeveelheden licht en droog houttengevolge waarvan de belendende percee- len ook spoedig aangetast werden en in die korte straat eeD6 vuurmassa deed ontstaan. Daar er zeer weinig wind was, gelukte het aan de brandweer den brand binnen korten tijd te bedwingen des morgeDS te één ure was men het vuur meester. Vele gebouwen heb ben belangrijke schade bekomen. Slechts één man der brandweer bekwam ernstige verwondingen. De schade wordt op ongeveer f 200.000 begroot. DUITSCHLAND. De National Zeitung ver neemt van goed onderrichte zijdedat het bericht, als zon het voornemen bestaaD, verscheidene honderden millioenen bij den Eyksdag aan te vragen voor militaire doelenden, ongegrond is. JONAS LIE. ISittnenlanb. STATEN-GENERAAL. Tweede Kamer. "Vestingbegrooting 1889. Vrije beschikking' van de werklieden over hun verdiend loon. ALKMAARSCHE COURANT. Deie Courant wordt Dinsdag-, Donderdag-en Zaterdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80; franco door het geheele rijk f 1, De 3 nummers f 0,06* Per regel f 0,15. Glroote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de Uitgevers HEEM». COS- TEE ZOON. De BURGEMEESTER der gemeente ALKMAAR; In ervaring gekomen, dat sommige personen op de veemarkt de houding aannemenals zijn zij door het daartoe bevoegde gezag belast met het houden van toezicht op den gezond heidstoestand van het ter markt aangevoerde vee, ten einde op die wijze het vee van de bevreesd geworden aanvoerders tegen lageren prijs te kunnen koopen Brengt ter algemeene kennisdat van wege de gemeente Alkmaar op den gezondheidstoestand van het ter markt aange voerde vee alleen toezicht wordt uitgeoefend door den heer E. RAVEN veearts aldaar; dat verder de gemeente Alkmaar behoort tot het district, waarin de te Haarlem gevestigde district-veearts, de heer M. J. HENGEVELD G.Jz., toezicht uitoefent; dat die twee ambtenaren dus uitsluitend bevoegd en gerechtigd zijn tot het uitoefenen van dat toezicht en dat de aanvoerders van vee zich niet hebben te storen aan de op merkingen of bevelenhun door andere personenzonder daartoe gerechtigd te zijnten aanzien van den gezondheids toestand van hun vee gedaan of gegeiaen. Verder deelt hij mede, dat tegen de personen, die zich den 7 October daaraan schuldig maakteneene strafvervolging is ingesteld en dat verder ook proces-verbaal zal worden opge maakt tegen hen, die zich aan dergelijke handelingen mochten schuldig maken. De Burgemeester van Alkmaar, A. MACLA1NE PONT. Alkmaar, 8 October 1889. De gelegenheid tot bet bekomen van b£td.6H in het G a s t b a i s, is van 1 October 1889 alleen opengesteld op woensdag en zaterdag van iedere week, van 's morgens 7 tot 's avonds 7 uur. ENGELAND. Den 4 des avonds is bij Manches- noOB 9) Toen hij 's avonds neuriënd van zijn kantoor kwam met het licht in de hand, ontmoette bij mevrouw Krabbe in den gang. Zij zag hem vragend aan en zeide „Ge hebt toch zeker de huishuur nog niet aan Krabbe betaald is 't wel „Ja, zeker, mevrouw, en by heeft de quitantieonder teekend ook." „Maar dan" zij stormde de trap op en kwam even later weer beneden met de banknoten in de band. „Ja daar wist ik ook niets vange moet de hnur nooit meer aan Krabbe betalen mynheer Mörk. Ver geet het asjeblieft niet; hij is zoo vergeetachtig en stopt de dingen dikwijls zoo weg dat hij ze zelf niet terug kan vinden. Dit geld zat nu in den achterzak van zijn overjas. Ik zeg udat het maar coed is dat als men zooveel te denken heeft als Krabbe men een vrouw heeft, die een beetje practisch is. Hij zit nu met negen en dertig cahiers stijloefeningen voor zich, 39 staks, die hij iederen woensdag en zaterdag moet nazien. Op de bovenverdieping ging een deur openen iets van een kamerjapon verscheen op den drempel. Mevronw Krabbe keek verschrikt op. „Ik kom bjj je, Krabbel" eu zij haastte zich naar boven. Na het avondeten was het een genotom by het vuur te zitten luisteren naar het geknetter van de nieuwe pijnblokben terwijl de lamp met de zyden kap een gezellig licht in de kamer verspreidde. Alette ging nog eens op haar knieën voor de kachel liggen om ter op den North Western spoorweg de sneltrein in botsing gekomen met een goederentrein. Drie wagons, welke vol reizigers waren, werden geheel vernield. Drie reizigers werden gedood en velen gewond, waar onder twaalf zeer ernstig. De meeste wonden bestonden in arm- en beenbreuken. Den 5 des naehts werd te Londen onder het voorzitter schap van den heer Eosebery eene vergadering van beamb ten der tramwegen gehouden, die vermindering van werk uren verlangen. De heer Eosebery verklaarde dat het buitengewoon groot aantal uren, dat deze beambten moeten werken, eene schande voor de beschaving was. De werkstaking der dokwerkers had bewezen hoe machtig de vereenigde werklieden zijn bij hun verzet tegen onderdrukking en daarom wenschte hij den tram- en omnibusbeambteu denzelfden uitslag toe. De bijeen komst nam ten slotte een adres aan waarin gevraagd wordt beperking der werkuren per dag tot 12. GRIEKENLAND. Bij de terugkomst van den Koning en de Koningin te Athene op den 5 wilden ongeveer honderd studenten den Koning een verzoek schrift aanbieden met betrekking tot de gebeurtenissen op Creta. Daarbij ontstond een kleine oploop, waarbij eenige personen in hechtenis werden genomen. FRANKRIJK. Behoudens de 9 districten in de ko lomen, waar zeker acht republikeinen gekozen zullen wor den, zijn den 7 in 174 districten, waar herstemming plaats had, gekozen 124 republikeinen en 45 anti-republikeinen, zoodat de nieuwe Kamer zal bestaan uit 362 republi keinen en 205 leden de koloniën buiten rekening ge laten. De minister van binneni. zaken, Constans, is te Toulouse gekozen tegenover den boulangist Sueini te Parijs werden gekozen de minister Yves Guyot en de directeur der tentoonstelling. Berger, tegenover de bou- langisten Turquet en Andrieus. Eochefort werd te Bel leville geslagen daarentegen zijn Lockroy en Floquet, radicalen, gekozen. ITALIË. Een vreeselijbe orkaan heeft den 5 de provincie Cagliari geteisterdwaarbij vele menschen omgekomen en tal van huizen verwoest zijn. SERVIE. De regeering, die op zich genomen had als tusechenpersoon te dienen tusschen Koning Milan en Koningin Nathalie tot regeling der voorwaarden waarop laatstgenoemde te Belgrado verblijf zou houden en tot het voeren dier onderhandelingen den heer Gruitsch afgevaardigd had heeft bekend gemaakt, dat de voorwaarden door de Koningin afgewezen waren. De regeering heeft zich nu uit deze zaak terug getrok ken. De jonge Koning, met de toedracht der zaak bekend gemaaktwacht de voorschriften van zijnen vader af. ZWITSERLAND. Tot procureur-generaal voor het geheele zwitsersebe eedgenootschap is benoemd de heer Scherer, afgevaardigde uit Tburgau. ——MW het vuur wat op te stoken met nieuwe houtspaanders en snippers. De blokken waren door het regenachtige weder wat vochtig gewordenmaar nu zij eens aan 't branden waren ging het uitstekend. „Ziet ge welJakob I" Jakob antwoordde ditmaal niethij zat een beetje in gedachten verzonken eu stopte een pijp. Hij had een moeielyke rechtszaak onder handen en had een juridische verhandeling over dat onderwerp voor zijn avondlectunr meegenomen. „Ik vind, dat het pas gezellig wordt's avonds, Jacob, als ge een pijp opsteekt „Zoo, kind" „Vindt ge dat, Letta", klonk het een weinig afgetrokken. „Ik heb eigenlijk over dag zoo weinig aan je." „Dat is waar, arm kind...." Hij nam het boek op dat opengeslagen op tafel lag en draaide den schommelstoel om zoodat het licht van de lamp op het boek viel. „Wil ik je den brief van Constance König eens voor lezen? Hij is elf zijdjes lang, zij schrijft mij alle nieuw tjes van **#annd." Hij moest zich inspannenom den samenhang te vatten van wat hy las, en antwoordde: „Ik ken haar in 't geheel niet en dan brieven van elf zijdjes neen, daarvoor moet men in eene bijzondere stemming zijn. Van avond liever nietdat doen we eens op een anderen keer." Zij stond op en bleef een poosje in de vlammen tureu peinzende over wat zij eens zou aanpakken zij nam baar haakwerk op, maar legde bet even spoedig weer op zijde. „Zeg eens, Jakobhebt ge geen lust in een beetje vruchtengelei „Wat? Ja, dat was zoo kwaad nog niet." „Wat zal het wezen bessen- of aardbeiengelei „Och, wat ge wilt, het is allebei lekker waar ge bet meest van hebten terstond zat hij weer met den neus in het boek. De nieuwe wijze welke de regeering voor de zevende tienjaarlyksche volkstelling wenscht te volgen ontmoette geene onverdeelde instemming in de afdeelingen enkele leden oordeelden haar noodeloos duur en omslachtig. ilooht echter de voorgestelde wijze gevolgd wordendan vroegen sommige leden of deze niet dienstbaar zou kunnen worden gemaakt aan het verkrijgen eener betrouwbare statistiek van het aantal al of niet schoolgaande kinderen. Andere wezen, op het voetspoor van hetgeen in andere Rijken geschiedtop het belang eener statistiek der lijders aan epileptische ziekten. Tegen de verhooging voor bet herstel van het voormalige monumentale Raadhuis te Woer den werden verschillende bezwaren ingebrachto. a. dat de reeds kooge kosten voor historische gedenkteekenen thans nog over het loopende jaar worden verhoogdterwijl men vreesde, dat het totaal bedrag in werkelijkheid vrij belangrijke vermeerdering zou ondergaan. Uit niets blijkt, dat het ge bouw, thans voor kantongerecht gebruiktdaarvoor ongeschikt is en evenmin, dat de op 31 Januari 1890 aftoopende huur van het post- en telegraafkantoor niet kan worden vernieuwd. Volgens het oordeel van sommige leden zouden de bij ben bestaande bedenkingen zeer verminderenwanneer èn kanton gerecht èn post- en telegraafkantoor in één gebouw vereenigd werdenin welk geval het gebouw voor het kantongerecht verkocht kon worden. De raming bedraagt t 1.432.500. Overeenkomstig de bij de loopende begrooting ontwikkelde beginselen zijn de ook thans weder aangevraagde gelden voor verreweg het grootste deel bestemd voor de verdere bevestiging van de stelling van Am sterdam; verder 15000 voor de verbetering van de inundatie middelen enz. in de Nieuwe Hollandsche Waterlinie, voorna melijk voor de inundatiesluis bij Honswijkwaarbij tevens het aanvoerkanaal verruimd zal worden. De werkzaamheden be treffende de opruiming van de kwelkaden achter de sluis in den Zuider Lingedijk zijn ongeveer afgeloopen. Blijkt het, dat uit deze opruiming niet door het polderbestuur gevreesde ge volgen voortvloeien, dan zal men tevens trachten te geraken tot opruiming der kwelkaden achter de sluis in den Noorder- Lingedijk. Verder zijn voor de verschillende liniën en stel lingen posten opgenomen voor noodzakelijke kleine verbeteringen en verschillende werken. In die sommen zijn voor de stelling van den Helder, die van de monden der Maas en van het Haringvliet en die van het Hollandseh Diep en het Volkenrak mede bedragen begrepen voor het voortzetten van het maken van opstellingen voor afstandmeting. Voor het maken van een fort aan het Pampus zijn thans 300.000 meer geraamd dan in 1887 voor de eerste maal, en wel tengevolge van de sedert hooger geworden eisehen. In de tweede linie in de stelling van Amsterdam zullen niet-bomvrije buskruit-magazijnen worden gebouwd; tevens is gerekend op den bouw van 2 buskruitma- zijnen in de stelling van Willemstad. Het afdeelings-verslag over het wetsontwerp, inhoudende bepalingen tot waarborging van de vrije beschikking door werklieden over hun verdiend loon, is verschenen. Brachten vele leden der regeering hulde voor haar streven om zich op de hoogte te brengen van den feitelijken toestand en om voor zoover doenlijk aan voorkomende misbruiken een Zij kwam een oogenblik later binnen met een mooi blaadje met twee schoteltjes en twee lepeltjes er op „Dit zijn aardbeien en dat bessen kies nu maar ben ik nu niet lief voor je „Lief? Zeker ben je lief, er is niemand liever op de werelddat weet ge wel." Hij Dam bet voorste schoteltje en begon ai lezende te eten. In een oogenblik was bet op. Alette was op een laag gemakkelijk steeltje gaan zitten met haar schoteltje in de handzich voorberei dend op een laDger genot. Zij lag lui achterover en deed zioh eens te goed nam nu en dan een hapje en. Jacob zat met het eene beea over het andere en wipte met zijn voet op en neer. Zijn hoofd leek erg groot in de schaduw tegen den mnur. Men hoorde in de stilte het omslaan van de bladen. „Ge moest eens een nieowe pantalon koopen Jakob, met deze liehte hebt ge al den geheelen zomer gedaan." „Ja, ja, ik zal er eens over deuken...." Het schoteltje was leeg en werd weggezet Zij rekte zich nit in den stoel. Nu stond zij weer op en ging naar de piano. Zij stak de kaarsen op eu zocht in de muziek tot zij eindelijk iets vonddat zij wilde spelen. Na een paar loopjes op de toetsen keerde zy zich om „Dat kan men op tweeërlei wijze spelen zoo ook." Hij zag verstrooid op. „En zoo." Zij speelde door. Toen zij het stuk uit had zat zij er op te wachten dat hy iets zou zeggen en draaide zich eindelijk om op de pianokruk. Hij zat met gefronste wenkbrauwen aandachtig te lezen en de schommelstoel kraakte door zijn heftig geschommel. „Jakob, pas toch op." Hij merkte het nu ook, en het gekraak hield op. Nu speelde zij eenige accoorden en begon te zingen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1889 | | pagina 1