FEUILLETON. 1889. No. 121. Een en Negentigste Jaargang. Veemarkt. Een Huwelijksleven, V R IJ D A G 11 OCTOBER. BADEN GASTHUIS. Prijs der gewone Advertentiën: (BcSeelte. JONAS LIE. v. PARIJSCHE BRIEVEiV. ALKIAAESCHE COURANT Deze Courant wordt Dinsdag-, Donderdag-en Zaterdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80 1 franco door bet geheele rijk f 1,—. De 3 nummers f 0,06. Per regel f 0,15. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de Uitgevers HEEM". COS- TEE ZOON. De gelegenheid tot het bekomen van baden in het Gasthuis, is van I October 1889 alleen opengesteld op woensdag en zaterdag van iedere week, van 's morgens 7 tot 's avonds 7 uur. De BURGEMEESTER der gemeente ALKMAAR; In ervaring gekomen, dat sommige personen op de veemarkt de houding aannemenals zijn zij door het daartoe bevoegde gezag belast met het houden van toezicht op den gezond heidstoestand van het ter imrkt aangevoerde veeten einde op die wijze het vee van de bevreesd geworden aanvoerders tegen lageren prijs te kunnen koopen Brengt ter algemeene kennisdat van wege de gemeente Alkmaar op den gezondheidstoestand van het ter markt aange voerde vee alleen toezicht wordt uitgeoefend door den heer F. RAVEN veearts aldaar; dat verder de gemeente Alkmaar behoort tot het district, waarin de te Haarlem gevestigde district-veearts, de heer M. J. HENGEVELD G.Jz., toezicht uitoefent; dat die twee ambtenaren dus uitsluitend bevoegd en gerechtigd zijn tot het uitoefenen van dat toezicht en dat de aanvoerders van vee zich niet hebben te storen aan de op merkingen of bevelenhun door andere personenzonder daartoe gerechtigd te zijnten aanzien van den gezondheids toestand van hun vee gedaan of gegeven. Verder deelt hij mede dat tegen de personen, die zich den 7 October daaraan schuldig maakteneene strafvervolging is ingesteld en dat verder ook proces-verbaal zal worden opge maakt tegen hen, die zich aan dergelijke handelingen mochten schuldig maken. Ue Burgemeester van Alkmaar, A. MACLA1NE PONT. Alkmaar, 8 October 1889. DOOB 10) De kachels hadden verbazend snel de vier vademen pynblokken verbruikt en waren al een heel eind ge vorderd met de verslinding van een weeden voorraad van meer hitte gevend berkenhouthet bleef maar kond. Alette zat in de warme huiskamer met een bankje onder de voeten en het werktafeltje dicht bij haar. Zij was bezig het halsje te borduren van een klein kinderjurkje dat zon een prachtstuk worden. De groene zak onder het tafeltje stond open om de jurkjes er in te verstoppen als er visite kwam en om nog meer te bedriegen lag er een balf begonnen dameskraagje met een ingestoken naald er by en de priem in een der gaatjes. Er waren al zeven jurkjes klaar, die netjes opgevouwen in de slaapkamer in de groote kast lagen en van middag zou er nog een bijkomen. Zij wachtten nn nog maar op een eigen kastje. Die blijde verwachting had hen verheugd iu den triestigen wintertijd, die de duisternis en de dikke zware sneeuwvlokken meebracht. Die tijd was voor hen voor bijgevlogen. Onder sneeuw- en regenstormen, die daar buiten builden en gierden waren zij slechts meer en meer vervuld geweest van dat ééne dat éóne. Het gaf ook zooveel bezigheid en drukte de dagen werden zoo wonderlijk kort. En in deze paar koude wintermaanden na het Kerstfeest, toen ieder over keel- en kiespijn klaagdeen men van niets anders hoorde spreken dan van bet water, dat dicht vroor, en van bijvoegsel van de officieele staatscourant, welke de lijst der belooningen bevatte. Verscheidene duizenden van deze exemplaren zijn dienzalfden avond verkocht ge worden. Wij vinden het niet onaardig eens op een regen- achtigen avond tehuis te blijven en dit bijvoegsel der Staatscourant te doorloopen, eens te zien, welke onzer landgenooten bijzondere bekroningen verwierven. Dit ia een vrij ongemakkelijk werkje, want de namen staan allen door elkander, klasse na klasse, en in alfabetische volgorde, doch niet elk land afzonderlijk, zoodat wij dit lijvige boekdeel van 143 bladzijden geheel moeten door loopen, om er de namen der Nederlanders uit te visschen. In klasse 1 en 2, in welke Artz en Willy Martens tot de juryleden der schilderafdeeling behooren, zien wij in klasse 1 met groot genoegen onder de groote «ereprij zen I. Israels, onder de gouden medailles I. Maris en Mesdag onder de zilveren Bakbuijsen van de Sande Bisschop, Breitner, Gabriel, Kaemmerer, Henry Luyten, Willem Maria, mejuffr. Sohwartze, Neuhujjs en Eoelofsj gaan de bronzen medailles en eervolle vermsldingen stilzwijgend voorbij, en wijzen in klasse 2 op S. J. ten Cate gouden en Tb. de Bock, Bosboom en Weiseenbrach zilveren medailles. Onze schilders hebben zich dus goed gehouden, maar waar onze landgenooten zich voornamelijk onderscheidden, dat is op het gebied van het onderwijs klasse Sbis, on derricht in de teekenkunst, en groep II Opvoeding en onderwijs. De Rijksschool voor teekenondervrijzers te Amsterdam verwerft den grooten eereprysen haar directeur de heer Molkenboer, de groote gomlen me daille. Eene zilveren medaille aan de Teekensctool der Kunstnijverheid te Haarlem en aan harea directeur, den heer voa Saher, en eene bronzen medaille aan de particuliere school vau mej. Alida Stolk en aan deze directrice zelve. Wij zien de onmogelijkheid in alle bekroningen op te noemen, bepalen wy ons dus tot de bepaald groote onderscheidingen, en vermelden vij nog de gouden medailles, toegekend aan de kweekschool voor bewaaracboolhouderesseu te Leiden en aan het blinden instituut te Amsterdam. Terecht wezen wij in een vroeger schrijven op de fraaie poroeleicen van Joost Toooft en Labouchère te Deifc en op de fraaie spiegels vau Boavy te Dordiecht; beiden werden eene gouden medaille waardig gekeurd, terwijl de delftscbe flesschenfabriek eene zilveren ver kreeg. Wij verlaten deze groep IIIzijnde die der meubelen en toebehooreuna nog even gewezen te hebben op de gouden medailles voor de koninklijke tapijtf'abriek te Deventer en voor J. C. Boldoot's gar- fumeriën. Het koninklijk uederlandsch instituut voor ingeniears neemt eene waardige plaats in onder de groote eereprijzen. Wat heeren exposanten van levensmiddelen, likeuren, chocoladen, confiseriën enz. enz. betreft, zoo willen zij ons wel ten goede houden, dat wij niet alle hunne namen hier opteekenen, doch willen hun liever den raad geven den scherpen wind die door alle reten in de hnizen drong en de menschen die aan 't rijden waren, bijna deed bevriezen al zaten ze ook in wolfspelzen gedo ken begonnen en eindigden al hare gedachten in dat ééne. Het mysteriedat zij met zich droeg gaf haar een eigenaardig gevoel van eigenwaardeeen ander kijkje op haar zelve en ook op Jacob alsof zij reeds de dure plichten en verantwoordelijkheid eener buis moeder op zich voelde rusten. Zij was nu niet langer het jonge meisjedat vlug en licht als een hinde de trappen op en af vloog En Jakob was zoo zorgelijk en paste zoo goed op haarals zij maar een kleine wandeling ging maken was hij even bezorgd alsof zij een tocht op schaatsen ondernam. Hij bedacht telkens een voorwendsel, om eens in de buiskamer naar haar te komen kijken, kwam 's morgens wel eens midden in den kantoortijd zien of zij bet wel goed warm had en of zij nog over haar naaiwerk gebogen zatzy wist toch dat het niet goed voor haar was en het was toch te gek om het door te drijven. Hij nam haar dan dikwijls het werk af en bekeek het kindergoedmen kon onder den bril niet goed zien, wat er in zijn brnine oogen blinkte.... „Hebt ge na heusch die zware werktafel verzet ge weet toch dat ge zoo iets niet moogt doen. Ge kunt me toch wel roepen als ge iets verplaatst wilt hebben." „Wees maar niet boos Jakob." „Ja maar het is toch ook erg dom en onnaden kend Ge hebt toch niets anders te doen dan er aan te denkendat ge niets moogt doenwat je schaden kan. Ge vergeet het telkens. En dan zit ge maar te naaien en te naaien ik zie je maar niet anders doen." „Nu zit ik te breien, Jakob, kijk maar...." „Kousen „Ja." „Hm moet dat den voet voorstellen onder elkander eene duidelijke lijst op te maken en die aan de gezamenlijke naderlandsche pers te zenden. De dagbladen zullen zeker met genoegen die lijst open baar maken. Het is ons niet geheel duidelijk waarom de fraaie bakkerij van de Haan, die ons gedurende zoovele maan den zoo lekkere broodjes en beschuit verkocht slechts eene zilveren medaille verwierf, daarentegen erkennen wij gaarne de welverdiende onderscheiding in de ge daante eener gouden medaille aan de firma de Bont en Leyter te Amsterdam voor chocolade en bonbons. Bij de gouden medailles voor likeuren bemerken wy die zelfde firma de Bont en Leijter, benevens Hellebrekers Zonen, en Hulstkamp Zoon en Molijn. Zoo zoetjesaan krijgen wij genoeg van bet doorbladeren van dit bij zonder droge boekdeelen sluiten dus deze opsomming met den grooten prijs, toegekend aan Heineken's bier brouwerij, en de gouden medailles aan het bier van de Valk en aan het koninklijk beiorsch bier te Amsterdam. Wij hopen dat de nederlacdscbo inzenders verstan dig genoeg zullen zijn en niet zullen protesteeren, zoo soms eene belooning hun tegenviel. Hier verneemt men nog al eens een protest van dezen of genen evenwel moesten de ontevredenen bedenken dat de juryleden onmogelijk aan alle exposanten eene gouden medaille konden geven. Daar de tentoonstelling nog slechts enkele weken open blijft, zoo willen wij nog hier en daar een kijkje nemen. Brengen wij alzoo een bezoek aan onze naaste buren, de Belgen, die ook zoo een weinig Nederlanders zijn. Onze buren dan hebben buitengewoon groot en fraai ingezondenen onder de vreemden worden zij stellig door geene enkele natie overtroffen. In alle groepen en in bijna alle klassen is dit kleine nijvere land vertegenwoordigd. Eaeds zagen wij ben in de maehinegalerijook in de schoone en vrije kansten beslaan zij eene groote ruimte, doch voornamelijk in de afdeeling nijverheid kan men uren lang, ja zelfs geheele dagen-rondwandelen. Hoe fraai dat belgische glaswerk, hoe prachtig die drie reusachtige spiegels van Charleroi, hoe keurig porcelein en aardewerk, wit, gekleurd, ge decoreerd. Ook de tapijten van Mecheleu verdienen eene bijzondere vermelding, een leek op dit gebied zon ze gemakkelijk voor echte gobelins kunnen honden, zoo fraai en bedriegelyk zijn de kleuren. Een van deze tapijten behoort aan den belgischen Senaat en stelt de vereenigdo vlaamsche edellieden voor die op 3 April 15(56 aan Margaretha van Parma in het paleis te Brussel een verzoekschrift overhandigdenwaarin zij op vrijheid van geweten aandrongen. Tot de ondste takken van belgische nijverheid behoort voorts de echte kantde belgische fabrikanten maken hierin buitenge wone vorderingen, en in hnnne vitrines bewonderen wij zeer fraaie proeven van nitstekenden arbeid. Wijzen wij op een praebtigen brnidsluier Louis XVIvan 3 el leDgte bij twee el breedte. Het motief bestaat uit bloemen en het werk is zoo fijn en keurig dat er meer dan twee jaar over gewerkt is en de prijs op negenduizend franken komt. En waar wij ook komen by de meubelen, by de rijtuigen, wapenen, bontwerken, overal is alles even mooi en artistiek. Geen wonder dan ookdat onder de bekroonden op zondag j.l. de Belgen eene rnime plaats innemen. Parijs, 5 Oct. 1889. J. M. T. De glimlach en de i itdrnkk'ng om de oogen waren half vroolijkhalf plagend. Zij nam ze hem af. „Och je weet er niets van ik laat je nooit weer iets zien „Nooit weer „Neen, zeker nietals ge me zoo plaagt." „Plaag ik f Ik zie heusch niets liever dan myn vrouwtje met die kousjes." „Ik moet er zes paar makendrie paar witte en drie paar roodezie je. Het is oen heerlijkaardig werkje om ze te breien"; zy spreidde het konsje voor zichtig uit op de werktafel. „Maar er is geen hiel aan, moet dat zoo?' kon hy niet nalaten te vragen. „Geloof je heuschdat het geen goed model is r vroeg zij plotseling op angstigen toon. „Het komt er maar op aan welke voet er in moet weet je." „Och nu zie ik het welje houdt me weer voor den gek...." „Neen, zeker niet, maar ik heb toch gelijk als ik zeg dat het evenveel lijkt op een geldbeurs als op een kous, ten minste een kous voor een gewoon menschen- kind misschien niet voor een aardmannetje." „Een aardmannetje verbeeld je nn maar niet dat je aardig bent „Neen neen Letta-lief ik trek mijn woorden in, hoor Ik meen heusch dat het alleraardigst en aller liefst is" hy liefkoosde haar„net als myn snoeperig klein vrouwtje...." „Je kon toch wel wat liever wezenvind ik" en zij keek naar de kousjes. Wordt vervolgd. XXXVI Het succes der tentoonstelling vermindort nog in het geheel nietmen zou zelfs zeggen dat het aantal der bezoekers eer toe aan afneemt. Het weder is bij af wisseling droog of nat, en in het laatste geval is het nu niet bepaald aangenaam op het Champ de Mars, vooral niet op zondag j.1., toen er stellig over de 300 duizend menschen waren, en wij onder gedurige slag regens in den modder rondplasten, of wel in de gale rijen geen voet voor den anderen konden zetten zoo stikvol was het er binDen. Toch was de dag van zondag j.l. een der merkwaardigste op het gebied der tentoon stellingsfeesten op den middag de uitreikiug der bekroningen aan de heeren exposanten door president Carnot in het Palais de l'lndustrie des avonds groot feestillumunatiën enz. ênz. op het Champ de Mars. Het was er echter zoo guur en nat, dat wy er niet blijven wilden doch liever tegen 7 uur het terrein verlieten en slechts met de grootste moeite een rijtuig vonden om naar bnis te keeren. Aan de uitgangen van Porte Eapp, Pont Jena enz. verkochten reeds dadelijk een aantal camelots een dik

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1889 | | pagina 1