FEUILLETON. Een Huwelijksleven, No. 122. Een en Negentigste Jaargang 1889. ZONDAG 13 OCTOBER. Dit nummer bestaat uit twee bladen. EERSTE BLAD. ©fficiëcl (Bebeelte, BADEN GASTHUIS. Prijs der gewone Advertentiën: SmaeaiAub. JONAS JLmÏJH, Egcaond aan Zee f 3ooo en Terschelling f 4000. ll.kM.lUISCIIK COURANT. Deze Courant wordt Dinsdag-, Donderdag-en Zaterdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80; franco door het geheele rijk f 1, De 3 nummers f 0,06. Per regel f 0,15. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de Uitgevers HEEM". COS- TEE ZOON. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van AL.KMAAR brengen ter algemeene kennis, dat heden op de gemeente secretarie ter visie is gelegd het aan hen ingediende verzoek, met de bijlagen, van H. STIKVOORT, kuiper alhier, om ver gunning tot bet oprichten van eene kuiperij in het perceel aan de Achterdamwijk C No. 4, en dat op Zaterdag 26 Oc tober 1889, 's middags te twaalf uren, ten raadhuize gelegen heid wordt gegeven om tegen het oprichten van die inrichting bezwaren in te dienen. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, A. MACLA1NE PONT. 1,3 October 1889. De Secretaris, NUHOUT van dek VEEN. De gelegenheid tot het bekomen vau baden in het Gasthuis, is van I October 1889 alleen opengesteld op woensdag en zaterdag vau iedere week, van 's morgens 7 tot 's avonds 7 uur. LIJST van BEIEVEN, waarvan de geadresseerden onbekend zijn verzonden gedurende de le helft der maand September 1889 Mej. M. Bakker, Botterdam; M. de Bidder, Woerden. Bbiefkaaeten Mej. H. Caaff'mann, AmsterdamMej. G. Kroon Amsterdam. HOUDERS van TAPPERIJEN en LOGEMENTEN worden opmerkzaam gemaakt, dat de politie-verordening op tapperijen en logementen, vastgesteld bij raadsbesluit van 18 Januari 1882 (Gemeenteblad No. 92), door den Gemeenteraad is ingetrokken en vervangen door de artikelen 140—149 der algemeene politie verordening, vastgesteld 3 April 1889. Genoemde bepalingendie in het lokaal van tappers, loge menthouders enz., moeten aanwezig zyn, volgens art. 146, zijn, ter aanplakking over de oude verordening, verkrijgbaar gesteld bij de boekdrukkers HERMs. COSTER ZOONa.hier, tegen betaling van 10 centen. Alkmaar, 12 October 1889. De Commissaris van Politie., VAN BREMEN. Bij kon. besluit van den 27 September zijn nader aangewezen de geneesmiddelen, bedoeld in het vierde lid van art. 9 der wet van 1 Juni 1865 (Staatsblad No. 60). Bij kon. besluit van 27 September ia de derde uitgave der Nederl. Pharmacopee door den minister van binnenlandsche zakeu gewaarmerktvastgesteld en het tijdstip van invoering bepaald op 1 Juli 1890, met welk tijdstip de tweede uitgavevastgesteld bij bealuit van 31 December 1871 (Staatsblad No. 202) vervalt. De middelen iu de Pharmacopee met een krnisteeken aangeduidbehoeven niet in elke apotheek voorhan den te zijn. DOOK 11) „Ik neem er mijn hoed voor af en voor jou ook. En ik verzeker je dat een draad naaigaren staat tot een ankertouw in dezelfde verhouding als mijne liefde voor je van vroeger staat tot die van heden I" riep hij opgewonden uit en hij kuste haar en de kousjesdie zij in de hand had, keer op keer; „ik ben zoo bang voor je en zou zoo goed voor je willen zorgen „Als ge ergens talent voor hebtJakob, dan is het om te plagen en het weer goed te maken met lievigheden. Gij zyt in de wieg gelegd voor advocaat." Men kon het in bare oogen lezendat zij pleizier had. Zij bewonderde hem eigenlijk altijd als hij haar zoo plaagde zij zelve kon hem nooit goed plagen als een aal gleed hij onder haar vingers weg. Hij streek haar voorzichtig over de wang alsof hij bang was voor zijn eigen heftigheidhij moest weer naar het kantoor, om geld te verdienen. Daar ging bij iederen dag heen als een nieuw aan gezet scheermes klaar om in gedachten alle mogelijke kwesties der streek haarfijn te behandelen. Ongelukkigerwijze moest hij nog het grootste deel van de kantooruren in de lacht scuermen. Hij haalde weer zaken voor den dagdie hij al behandeld had en legde de stukken kort daarna weer weg in zijn boekenkast. Er lagen wel dokumenten op alle planken van de kastmaar zij was hem toch nog veel te spaar zaam gevuld, fly liep been ea weer keek eens door het raam en stond dan weer eens stil bij zijn kopieer- De uitgeloofde gouden medailles voor schiideryen op de driejsarlijksche tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te Amsterdam zijn toegekend aan: Albert Neuhuys, te 'a-Graveuhag,> voor Een bin nenhuis; Pier Pander, voor zijne geheel inzending beeld werk; G. H. Breitner, te Amsterdam, voor Souvenir aan de manoeuvres; J. M. N.Whistler te Londen, voor de geheele inzending; Willem Maris, te Bijswijk, voor Hollandsche weide; Thérèae Schwartze te Amsterdam, voor Psalm 146, De tentoonstelling is tot en met den 6 bezocht door 14026 betalende personen en wordt gesloten den 20. Den 7 is te Leeuwarden de vrouw vaneen water- molenaar bij den molenboezem te water geraakt en door de zniging meegevoerd in den vyzel terecht ge komen. De man, aan den molen onraad bespeurende, vond baar Ijk. Den 7 trad te Winkel in het Nuts-departement als spreker op de heer Mari J. Teruooy Apel van Amsterdam, lid van het letterkundig genootschap „Jacob Léjn Wertïieim." Het onderwerp der lezing was eene door spreker zeiven geschreven novelle, geti teld „Anneke." De keurige styI, sierlijke woordenkeus, boeiende inhoud en sehoone voordracht mogen geroemd worden. Na de pauze werden nog eenige losse stukjes, deels van ernstigen, deels van luimigen aard, door hem voorgedragen. Ten volle verdiende dan ook de spreker den dank van het departementte meer daar dit door bovengenoemd genootschap in staat gesteld was om alleen tegen vergoeding van reis- en verblijf kosten dien begaafden spreker te hooren. Den 8 des middags is te Sluis een door twee gezinnen bewoond huisterwijl de bewoners in het veld aan den arbeid warenafgebrand waarbij een kind van ongeveer 15 maanden verbrand is. Voor de behoorlijke inrichting van het lager on derwijs is., behalve de gewone vergoeding van 30 pet.' aan eenige gemeenten subsidie verleendo. a. aan De leden der kiesvereeniging Burgerplicht te Amsterdam zijn door het bestuur, op verzoek van eenige leden, bijeengeroepen tegen den 14, ter bespreking van het door de Tweede Kamer aangenomen wetsont werp tot wijziging der wet op het lager onderwijs vóór de behandeling in de Eerite Kamer. Biyüens aankondiging wordt de toegang tot de perroas van het Centrual-station te Amsterdam alleen verleend aan reizigers, voorzien van geldige plaats bewijzen en aan houders van perronkaarten, verkrijgbaar in de vestibule tegen betaling van 2£ cent. Aan de firma van Dalken, Weiland Co., te Botterdamis op de wereld-tentoonstelling te Parijs 1889 het eere-diploma toegekend als eenige hoogste onderscheiding aan nederlandscbe distillateurs. In het polderdistrict Oude NiedOPp is de heer J. Haringbuizen tot lid van het dagelijkseh bestuur gekozen en de heer G. Liefhebber tot hoofdingeland. Te HeerhUgOWaard, schrijft het Haarlemsch Dagblad, is in den nacht van zaterdag op zondag j.l. op drie verschillende plaatsen ingebroken. Is dit feit perswaarvan hy het ijzeren handvat omdraaide die pers was er voor ingericht, om de brieven te kopieëren wei van een heel postkantoorHij zelf voelde een draag- en drijfkracht in zichdie maar een puntje van een sleeptouw zou behoeven te zienom het tot zich te trekken met de kracht van een windas. Hij dacht aan de toekomst als het huisgezin zich zou uitbreiden. Het werd hoe eenvoudig en na tuurlijk bet ook op zich zelf was toch het uitgangs punt voor hem van een geheel nieuwe levensbeschou wing een heel nieuwe ijver en vuur. Er kwamen verwachtingen en hartstochten te voorschijndie hem meer en meer aangrepen. Hij wilde geld verdienen geld geldgeld een beetje speculeerenvoor zichtig de muren beklimmende stelling stap voor stap gaan veroveren. Het was geen gemakkelijk iets om er zich door te slaau en vaste voet te krijgen iu een district, waar zooveel oulere confraters wareu die allen als één mau pal stonden gelijk een muur en iu alle stilte dien ééneu nieuwen man uitdaagden er zich doorheen te werken. Hij dacht er met een zekere angst aan hoe hij dat wel gedaan zou krijgen. Hij had het hier en daar al eens beproefd en spoedig be merkt dat zij even zoo goed als zij hunne voordeelen en goede zaken hadden. Hij ging zijn kasboek eens doorkijken hij had het post voor post wel uit zijn hoofd kunnen opschrijven zoo duidelijk herinnerde hij zich nog alles wat er op het kantoor was omgegaan. Als de inkomsten en uit gaven tot ouder aan de bladzijde waren gekomen, dan moesten er lijntjes getrokken worden en het saldo opgemaakten dat begon al vlug te gaaD; hij had al heel wat meer verdiend dan hij gebruikte; maar, nu moest dat nog veel, veel meer toenemen.,.. op zichzelf reeds eene bijzonderheid, daar in die ge meente sedert een groot aantal jaren nimmer een dief stal met inbraak is gepleegd, nog meer bijzonder is de geheele handelwijze van den diefdie evenals zoovele Adamskinderen, verzot scheen te zijn op geld, zoetigheid en bitter. In het kantoor gekomen van den heer S., penningmeester van den polder, vond hij voorzeker tot zijne groote teleurstelling een goed gesloten brandkast, die hij vergeefs heeft getracht te openen. Na alles blijkbaar met behulp van eeue kaars op zijn gemak te hebben nagesnuffeld, heeft hij zich vergenoegd met een paar lederen portefeuilles met aanteekeuingen, eene meer schuimen tabakspijp eu een doosje met pennen, terwijl hy eeu revolver en meer andere voorwerpen van waarde liet liggen. Bij den bakker B. heeft hy zich eene vaas met suikergoed toegeëigend en is daaropoverigens niets van zijne gading vindende, bij den herbergier S. in huis gekomen. Daar werd hij ontdekt door den zoon des huizes, wien het evenwel niet mocht gelukken hem te vatten. L.l. zondag is het nieuwe orgel in de herv. kerk te HeerhUgOWaard plechtig ingewijd en verdienste lijk bespeeld door den heer A. Kooger, muziekonderwijzer te Alkmaar. Bij deze gelegenheid mochten wij voor het eerst eene openbare uitvoering booren van het alhier bestaande zangkoor, onder begeleiding van het orgelspel. Waarlijk, er behoort veel geduld, veel in spanning en veel talent toe, om eeu jeugdig koor te laten zingen, zooals de heer B. Meurs het doeten daarom besluit ik dit schrijven gaarne met een woord van waardeeriug voor den heer Meurs en voor het jeugdige zangkoor. (Held. en Nd. Ct.) Het zoontje van den spoorwegarbeider, dat den 8 tussehen Delft en Schiedam door een trein aange reden werd, is overleden; daarentegen is de te Arnhem overreden besteller niet overleden, maar verkeert hij naar omstandigheden in een zeer bevredigenden toe stand. Bij kon. beslait van den 8 zijn by de dienstdoend» schutterij te Haarlem benoemd: tot kapitein de heer mr. L. C. Kronenberg, thans le luit.tot eersten luit. de heer G. K. J. H. Olaassen, thans 2e luit. en tot tweeden luit. de heer F. P. du Bieu, thans 2e luit. a. ia suite. Den 8 is de heer S. J. Dutoit, superintendant van onderwijs ia de Transvaal, te Amsterdam met zijne echtgenoote en twee zoons aangekomen. Zijne komst staat in verband met de zich in Zuid-Afrika steeds sterker openbarende behoefte aan eene Uni versiteit, voor welke stichting de Transvaal, ook met het oog op de hooge koAen, als aangewezen is. Hij heeft bekend gemaaktdat hij eiken dag, behalve Zon daghen, die hem wenschen te spreken, ontvangen zal van half tien tot elf unr des voormiddags ten huize van den heer van der Hoogt, Leidschegracht No. 99. Den 10 zyn te Amsterdam twee van do aoht voor onderwijzer geëxamineerden geslaagdnamelijk E. C. Houbalt te Haarlem en W. Krynen, van den Burg op Texelden 11 vijf van de achtnamelijk H. Bozenbroek van Heemskerk te VeisenB. H. Budolphi te Haarlem, L. Boorda, E. F. A. Boos en J. de Buyter te Amsterdam. „Bicht ge het eten zoo in, Letta, dat ik van middag iemand kan meebrengen 1" zeide bij bij het binnenkomen. „Ik heb Ole Elgesoeter uitgenoodigd beden onze gast te zijn. Een groot houthandelaar. Hij kwam van ochtend voor zaken op 't kantoor, en is nu even de stad ingegaan. Hy komt zoo straks terug. Ik zal hem op mijn kamer een borreltje geven." „Maar, Jakob, daar heb ik niets op gerekend. En ik kan toch niet in mijn ochtendjaponzoo ongekleed iemand ontvangen Ga denkt ook in 't geheel niet eens na „Kindje-liefje ziet er heel behoorlijk en bekoorlijk uithij streek haar langs de wang —„je weet zelf niet hoe lief en aardig je dit geplooide lijfje staat." „Jadat zeg je nu Jakob maar je begrijpt toch wel, dat ik nu, in mijn toestand, niet graag vreemden zie. Ge badt me toch beloofd dat je niemand meer zondt vragen." „Toe, wees nu niet zoo kinderachtig, Letta Je hoeft je heuseh niet te scbameu voor de mensehen...." Hij zag weldat ze een beetje bleek en mager was geworden dat haar neus wat spits geworden was en haar oogen wat diep lagen maar toch vond hij baar nu zoo mooi en zoo onuitsprekelijk lief.... Vooral zooals zij nu de oogen opsloeg en hem zoo zacht ver wijtend aanzag. „Och, Letta, trek het je maar niet aan. Het zal heel goed gaan Lettazie er maar niet tegen op het ia een algemeen geachte boer." „En we zouden van middag alleen maar koolrapen en gestoofd vleesch eten Karen moet maar gauw wat biefstuk halen 1" Zy redderde haastig haar werk op en trok naar de keuken. Wordt vervolgd,J

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1889 | | pagina 1