Ncderlandsch Paardenstamboek. 331ste Staatsloterij. Algemeene Bewaarschool. ft1- 5e Klasse, 16e lijst, 11 Oct. Nr. 18428 100.000; Nr. 7139 10.000; Ns. 2615 7908, 15898 en 19234 1000; Ns. 12250, 13131 en 19729 400; Ns. 771, 4734, 8193, 13652, 14089, 14774 en 18617 200; Ns. 5610, 7052, 7700, 8322 en 19964 100. £c(cgrafi#cJt* JSkrtchtcts. Staï>0-iSerisfttca. iBarhl- tu £>ewr©foc*:icfi!en. 5S''« In'1" 3öorrteutiën. De Algemeene Vergadering voor con- tribuëerende leden zal plaats hebben in het gewone lokaal op DINSDAG 15 October, des avonds te 8 uren. J. LATENSTEIN v. VOORST, Secretaris za vo te r[ 7 va te Ls 18 te! De heer C. Dyserinck heeft de benoeming tot wethouder te Amsterdam aangenomen. Tot concertmeester en solo-violist bij het ge meentelijk muziekkorps te Haarlem is benoemd de heer M. Wolters te Amsterdam. Een slager te Tjalleberd, die bedorren kalfsvleesch verkocht had na het gebruik waarvan verschillende personen ernstig ongesteld werden is door de arr. rechtbank te Heerenveen veroordeeld tot ééne maand gevangenisstraf. W oenedeg 11. werd te Rotterdam, in het botel „Coo- mans", de algemeene vergadering gehouden van boven genoemde vereeniging. Tegenwoordig waren 17 afge vaardigden en leden. Uit het verslag bleek, dat de vereeniging langzaam vooruitgaande is: het ledental bedraagt 229, terwijl Zeeland zich met 1 Januari als afdeeling zal aansluiten met bijna 300 leden. In het geheel waren op 1 Januari jl. 25 hengsten en 110 merriën ingeschreven. Het voorstel van het hoofdbestuur om voor 500 deel te nemen in het waarborgfonds voor inzendingen naar de tentoonstelling te Buenos-Ay ros, werd bestreden door de afdeeling Noordholland, die hiervoor, onder voorwaarde dat ook paarden zullen worden ingezonden, 2C0 beschikbaar wilde stellen. De vergadering vereenigde zich met dit denkbeeld Het genootschap van landbouw in Drente wenscht eene prijsvraag uit te schrijven voor een handboek voor de paardenfokkerij en hiervoor 900 uitteloven. De ver eeniging zal hiertoe 50 bijdragen. De uitkeering door de afdeelingen aan het hooldbestuur bedragen tot dus verre 2 van elke inschrijving in het stamboek. Op voorstel van het hoofdbestuur werd besloten, deze voor het vervolg op 1 te bepalen; deze maatregel treedt onmiddellijk in werking. Punt 5, voorstel van de afdeeling Noord-Brabant om de Hoiiandscbe maatschappij vaD landbouw te verzoeken, om by gelegenheid der tentoonstelling flinke pryzen uit te loven voor in het stamboek ingeschreven paarden, werd door het hoofdbestuur bestreden en dientengevolge verworpen. Aan den minister van oorlog zal worden verzocht, op vaste tijden en plaatsen gelegenheid te geven tot aanbieding van paarden voor de remonte. De afdeeling Noordhollaud wenscht, dat ieder lid der vereeniging van wege het hoofdbestuur een exemplaar werd verschaft van het werkje van den heer H. E. Bultman Jr.: Wenken uit de praktijk voor den land bouwer-paardenfokker. De voorzitter, hoewel dit denkbeeld toegedsan, meende dat, met het oog op de nog al belangrijke uitgaaf, de afdeelingen hieromtrent eerst gekend moeten worden waarmede de aanwezigen zich vereenigden. Na afloop werd door belangstellenden eene geanimeerde bespreking gehouden met het doel eene vereeniging op te richten tot aankoop en stationeering van uitstekende dekhengsten. Men za! trachten door het plaatsen van 100 aaudeelen a 250 of 250 aan- deelen van ƒ100 (hieromtrent bestond verschil van ge voelen) een kapitaal bijeen te krijgen om voorloopig twee hengsten aan te koopen. Als het meest aanbe velenswaardig en het meest geschikt voor onzen bodem werden het anglo-ncrmandische en het russiscbe ras aanbevolen. De beeren baron van Brienen, baron van Tuijll en H. E. Bultman 8r. werden uitgenoodigd, een plan te ontwerpen en dit in eene vo'gende bijeenkomst ter tafel te brengen. 5e Klasse 17e lijst12 Oct. Nr. 8770 50.000 en premie 30,000 Nr. 17073 premie f 3000 Ns. 1233 en 7362 1000Ns. 5946 en 11351 200 Ns. 2112 en 12600 100. 'S GRAVENHAGE, 12 Oct. Benoemd tot rijksontvanger te HeiloO, de beer A. Maas Geesteranus, thans te Maurik. By de op den 9 te Amsterdam door het depar- temeot van koloniën gehouden aanbesteding was de heer C. Koster alhier voor 1442 laagste inschrijver voor 200 mailzakken van zeildoek. ^en 10 gehouden vergadering van de afdeeling Alkmaar e. o. van de Noord-Hollandsche Vereeniging „Het Witte Kruis" bleek uit het ver- Slag dat door de afgevaardigden ter algemeene verga dering werd uitgebracht, dat aan de afdeeling een maxi mum crediet van 400 was verleend om te dienen tot het opmaken van plannen enz. voor een Douchebad en dat in de a.s. Meivergadering eene beslissing ge- nomen zal worden over eene toe te kennen subsidie voor deze stichting. De hoofdschotel van deze vergadering was de behandeling van een bestuursvoorsteltot het doen van voorbereidende stappen om hier ter plaatse eene ziekenverpleging op te richtendie het noordelijke gedeelte van Noord—Holland ten goede moet komen. Met onverdeelde sympathie werd door de ver gadering besloteD het bestuur in deze zaak diligent te verklaren met het recht om zich eenige leden te assumeeren. Verder werd medegedeeld, dat door de af deeling eenig materieel voor ziekenverpleging is aan geschaft en dat de leden zulks op aanvraag bij den heer P. H. M, Ibink Meienbrink kunnen verkrijgen, Woensdag, den 16, 's avonds van 6 tot 8 uur zal de commissie tot de leesbibliotheek van bet de partement Alkmaar der Maatschappij tot Nut van het Alge- meen in het gewone lokaal aan het Gasthuis een aanvan" nemen met het uitgeven van kaarten voor het aanstaande leesseizoen. Voor de geringe tegemoetkoming van vijfcents kan men den geheelen winter boeken ter lezing verkrijgen die om de 14 dagen des woensdagsavonds kunnen wor den teruggebracht, terwijl men dan des donderdags.» 's avonds op genoemde arenop vertoon der kaart weder nieuwe bekomen kan. De rijk voorziene catalogus (ruim 1300 nummers) biedt keuze te over aan. Het toenemend gebruik, dat van deze bibliotheek wordt gemaakt, bewijst dat het Nut met deze instelling eene hoogst nuttige zaak onderhoudt. Donderdag, den 17 heeft de eerste uitgifte van boeken plaats. I11 h®t, bij een niet zeer talrijk publiek, gezellige lokaal Diligönticï, had den 10 de eerste opvoering van dezen winter plaats door het tooneelgezelechap der Nieuwe Rotterdamsehe Schouwburgmaatschappij, onder directie van de heeren Alex. Faassen en CO. Ten gerieve van het publiek beeft deze directie eena nieuwig heid ook hier ter stede toegepastdie in andere plaatsen reeds de onverdeelde instemming d3r bezoekers verwerven mocht. Niet, zooals vroeger toch hier de gewoonte wae,^ zijn de uitgegeven toegangskaarten alleen geldig voor ééne voorstelling, zoodat met eenmaal, wanneer men er geen gebruik van maakteof men deed haar niet van de hand, de kaar tverviel, maar de kaarten blijven nu geldig voor alle voorstellingen, zoo- dat, wanneer men de eene keer geen gelegenheid heeft eene voorstelling te bezoeken men ze bewaren kan voor eene volgende. Met het oog daarop waren alleen verkrijgbaar gesteldtegen verminderden prijs stellen van vier en van acht kaarten. Verlangde men er slechts één dan moest men den verhoogden prijs betalen. Bovendien gaf ieder stel van 4 kaarten recht tot het kosteloos bespreken van ééne plaats. Al deze afwijkingen van vroeger hier bestaande usances zijn ook o.i. zoovele verbeteringendie het pabliek ten goede komen. De eerste uitvoering van genoemd gezelschap bestond in eene voor het meerendeel uitmuntende vertolking van bet aardige, boeiende blijspel „de familie Lonei." Het hoofdmotief van het naar het duitscb van Adolph 1 Arronge bewerkte stuk is het vooroordeel tegen ieder die met het tooneel in betrekking staat. En deze ge dachte, al verliest men haar, in deu loop vaa bet stak, wel eens uit het oog, wordt er in uitgewerkt op eene wyze, die tot menig los, geestig tooneeltje aanleiding geelt. Het spel van den heer Moor, als tooneelspeler, is, evenzeer ais dat van den heer Faassen, uitmuntend; voorai waar de heer Moor in aanraking komt met den in de etiquette verstijfden huisbediende der adelyke familie, voorgesteld door den beer Wagemans, onder scheidt zich en zijn spel èn dat van laatstgenoemde allergunstigst. Maar cok waar de heer Faassen de deftige burgerlijke vader, het toonbeeld eener harde, strenge opvoedingsmethode, tegen zijn goede hart in onmeedoogend optreedt tegen zijn z. i. onherstelbaar verloren zoon, daar spreidt de heer F. al zyne talenten ten toon terwijl het den heer Heuvel Jr. gelegen- heia geeft, tot een uitmuntende vertolking van eene hoogBt moeieiijke en zeer licht te overdrijven rol. De dommegoedhartige broeder van den strengen T er beer Al. van Nieuwland was een onver gelijkelijk type van den klaplooper. Mevrouw Bruyn Sab.aitoUea was als eehtgenoote van den heer Lonei (A. I1 aassen), de vrouw, die haar strengen man meestal aardig wist te leiden en diens goedhartigen aard in den regel wist te doen zegevieren van de dames niet het minst op hare plaats, niettegenstaande ook den dames Heyblom en van der Lugt—Meltser de eer toe komt les en sober te hebben gespeeld alleen zouden wij ran de eerste haar geluid wat willen getemperd zien Zij sprak dikwijls te luid. Mevrouw Schepers gal de hoogmoedige freule goed v êer, zij had echter eene weinig dankbare rol. De werkzame en degelijke advocaat en notaris, haar neef, was een sympathieke nguur en bij den heer Erfmann in goede handen. Wat meer losheid zou hier niet schaden. De heeren Faassen hebben de rij hunner voorstellin gen goed ngezet. Mogen de volgende daarvoor niet onder doen. BURGERLIJKE STAM D ONDERTROUWD. 10 Oct. Jan van der Meer, wedr. van Geertje Grooten Eli- sabetk Boekelaar. GEBOREN. 9 Oct. Johanna Elisabeth, D. van Bernard us Silvester A1 en Elisabeth Smit. Andries, Z. van Andries de Vries Joanna Catharina Clasina Maria Schrederhof. 1U JoLan Hendrik, Z. van Bart van Schaik en Anna Maria Jacoba Habich. Alkmaar 11 Oct. Kleine Kaas gras t 31, Commissie gras 141889 P grSS f 33'5°' aangevoerd 517 staPels. negende Op de graanmarkt werden aangevoerd 4480 mudden. Tarwe ƒ6 a 7,50, llogge f 5,25 a 5,40, Gerst f 4,25 a 5 dito Chev. 5,25 a 6,20, Haver t 2,75 a 3,80, Paardenb. 5,50 a 6 Bruine dito 7,50 a 10,25, Citroen dito 11 a 12 Duiven dito f 7 Witte dito 14, rood Mosterdzaad 15 a iaIn o"!11 ,t a Blauwmaanzaad 10 a 10,50, Erwten: Groene /8a 12,50, Grauwe 12 a 13,50, Vale t 9 a 13Witte 9 a 10. Alkmaar 12 Oct. Aangevoerd 9 Paarden 40 a 125 16 £0eie.?1Eeno0LSSen/ 17? a 26028 nucbt- Kalveren f 14 a or o In ^chapeny 16 a 30, 104 magere Varkens 16 a 26 267 Biggen 8a 13, 13 Bokken en Geiten H a 13, Boter per kop ('s middags 12 uur) f 0,70 a 0,80. Amsterdam 10 Oct. Aardappelen. ïriesche Dokkummer jammen 2,10 a 2,20, dito 4raneker Jammen 2 a 2 10 dito Engelsehe jammen 1,60 a 1,70, Zeeuwscke spuische' jammen 2,50 a 3, dito llakkeesche jammen /2a 2,30, Pruisische Hamburgers 3,25 a 3,30, Zaaiers f 1,85 a 1,90 per mud. Raapkoeken 60 a 90, Lijnkoeken f 8,75 a 12 per 100 P. Petroleum kalm. 1 rijzen onveranderd. Mnl 1 qnCt's B°ter bwart,vat f 60 a 76, per pond Samen 14180 P achtste en 108 zestiende vaten. Edam 10 Oct. Aangevoerd 378 stukken Boter f 1,20 a 1,30 per pond, Kipeieren 5,50 a 6 per 100. kaas 33,50, Commissie f 32,50, Middelbare f 32 50. Aangevoerd 297 stapels, wegende 87072 P. Hoorn.12 Oct. Tarwe f 6,50 a 8 Gerst 4,25 a 5,25, Haver f 2,75 a 4, Erwten: Witte 7,50 a 9, Groene 8,75 a 11 /sT! 10 aPv ^ale/ 10 s 13 Bruine boonen f 8,25 a 10,25, Karwei 10 a 10,50, Mosterdzaad 15 a 16,75, 18 Paarden f 50 a 860, 180 Schapen £2 a 33, 218 Lam meren t 14 a 207 Kalveren /16 a 24, 53 Varkens f 8 n2;n5 ZenU?^E f 30 a 40' 110 Big&en f 5 s 10, 180 Kippen 0,40 a i,60, 1400 Kipeieren 5 per. 100, 2250 koppen Boter t 0,55 a 0,60 per kop. Leiden 11 Get. Aangevoerd 4 Veulens 75 a 95, 17 Stie- ren 52 a 168 166 Kalf- en Melkkoeien f 103 a 268 200 Geldekoeien t 100 a 210, 283 vette Ossen en Koeian 127 a 278, '234 Graskalveren 20 a 61 54 vette Kalveren f 43 a 806 Nucht. dito 6 a 15840 vette schapen 24 a 37 274 weide dito 14 a 26 170 .magere Varkens ƒ15 8 33, 296 Biggen f 7,50 a 12. Leeuwarden 11 Oct. Boter per kwartvat le soort 48 Aan gevoerd 742 kwart, 155 achtste en 35 zestiende vaten. ileppel 10 Oct. Boter per achtste vat le soort 23, 2e soort 21,50, 3e soort/20. Per P. 1,10 a 1,23. Aangevoerd 10000 P. 6 Purmerend 11 Oct. Aangevoerd Schapen en Lammeren 2566 handel traag, lager in prijs. Appelen. 119% mud 3 a 5 p m Schiedam 11 Oct. Moutwijn 11,75, Jenever 15,75 per vat! Amst. proef 17,25. Zwolle 11 Oct. Boter per achtste vat 23,50 a 25.50 Der pond f 0,90 a 1,25. Londen 10 Oct. Aangevoerd 300 Rundsren 2.4-4.9 5000 Schapen en Lammeren 3 9-6.4, 200 Kalveren 3 9 -5 4 4Q Varkens 2.8-4.6. AMSTERDAM pCt Nederland Cert. N. W. Schuld.,,,2j dito, dito a dito, dito 31 dito, Oblig8i Italië, Inschrijving 1862/81 5* Oostenrijk, Obl. in pap. ft. 1000 Mei-Nov. 5 dito, dito Febr.-Aug. 5 dito, zilver Jan.-Juli 5 dito, dito April-Oct. 5 Portugal, Obl. Buit. 1853/80 3 Kasland, Ob. H en C. 1798/1815/1000 Jan. 5 Cert. lnsch. 6e serie 1855 Z.R. 500 Ap.-Oct 5 Obl. 1864 Amst./1000 April-Oct5 dito, 1866 g dito, Oostersche Leening 2e serie..... 5 dito, 1860 2e leening 100 Ij dito, 1875 gecons. 50-100 Apr.-Oct. 4 j dito, 1880 gecons.ZR.125-625 13 Mei-13Nov.4 dito. 1889 leserie 1 Jan. 1 Apr. 1 Juli 1 Oct. 4 dito, 1867/69 20-100 Mei-Nov4 dito, in goud 1883. Jnni. Dec6 dito, dito 1884. 13 Jan. 13 Juli.5 Spauje, Obl. Buit. Perpetuele4 dito, dito Binn. dito 4 Turkije, gepriv. Oblig5 dito, Geconverteerden Ser. D dito, id. C Egypte, Obl. leening 18764 Mexico, Obligatièn geconvert2j. dito, dito 6 Peru, Oblig. leening 1870 geregist6 dito dito, 1872 id5 Venezuela, Obligatiën 18814 Nederland, Cult. Maatsch. d. Vorstenl. Aand. dito, dito Win8t-Aandeelen dito, Koloniale Bank Aandeel dito, dito Oblig5 dito, Ned. Ind. Handelsb. Aand... dito, N. Centr. Spoorw. Aand. f 260 dito, dito gestemp. Oblig.285 Italië, Spoorwegl. 18873 dito, Zuid-Ital. Spoorweg Obl8 Polen, Wars.-Weenen Aandeel Rusland, Gr. Sp.-Maatsch. Aand5 dito, Hypoth. Obligatiën4j dito, id. dito, Baltische Spoorw. Aand dito, Jelez—Griasi, Oblig. Jelez-ürel. dito Orel-Vitebsk. Oblig Poti-Tifiis. Oblig. i 1000 Transcaus. Spoorweg Oblig Z.-W. Spoorw. Aand. 100-1000 Zweedsch—-Noorweegsche Spoorwegen.. Amerika, Cleveland, Akron Shares dito, Deny. Rio Grande dito Illinois Centr. Cert. v. Aand... Louisv.en Nashv. Cert. v.Aand. Miss. Kans. Texas Aand ditoAlg. Hyp. Certif6 N.-York Erie West. Sp. Aand.. dito, Wabash St. L. en Pac. Ct. v. Aand. Canada-South Cert. v. Aandeel Nederland, Stad Amsterdam f 100 3 Hongarije, Theiss Spooiweg4 Oostenrijk, Staatsl. 1854 4 dito, dito 1860, dito, dito 18645 dito, Stad Weenen 1874..,,,., Rusland, Staatsleening 1864 Loten 5 dito. dito, 1866. Dito5 Turkije, Spoorwegleening dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito. 11 Oct. 81'/, 102%, 102'/, 88'»/ 70* 70% 71% 71'/, 67'/,. 102' 92' 103'/, 103% 61' 100'»/, 101 88'/. 8 9', 92'/. 108 98% 72'/, 6 87'/ 17 17 91 95% 16'/, 15%, 51'/, 52' 15% 59' i03 84'/, 32»/, 88»/, 55»/,. 59'»/.. ll8'/« l20 99'/, 73'/, ei'/u 96 102 l02'7„ 69'/, 67» 20 34' 116 79', 23 54% 113 p08 lll% 116' l497/, 149 17 12 Oct. 81» 102*,, 102'/, 89 70' 70'. 71% 72 67'/, 102», 93 103»/, 103»/, 61»/, 100% 101 87% 92? 108 71 87'/, 16'/, 16'/, 95 17 15%. 51'/,. 52', is ALGEMEENE BEWAARSCHOOL. Ouders, die kunne kinderen op bovengenoemde schooi wen- schen geplaatst te zien, vervoegen zich, voorzien van de inëntings- en geboortebewijzenin 't lokaal aan de Doelenstraat, op uiusdag j 15 October's avonds te half' acht uur. J. LATENSTE1N VAN VOORST, Secretaris. Bevallen van eeu zoon A. M. J. VAN SCHAIKHabiecht. Alkmaar, 10 October 1889. Voor de vele bewijzen van deelneming, ondervonden bij het overlijden van den heer E. VAN REIJEN, betuig ik, ook namens mijne zusters en verdere familie, mijnen hartelijken dank. Alkmaar, S. VAN REIJEN— 12 Oct. 1889.Wed. Hoek. Heden overleed na een langdurigmaar geduldig lijden ons eenig dierbaar kind THEUNI8 in den ouderdom van ruim 21 jaren. De stille hopedat God hem in genade heeft aan genomen troost ons hart. Broek op Langedijk, P. BERKHOUWER 9 Oct. 1889.en M. DE WIT. 32% 87'/, 55'/, 59'/, 118% 129'/, 61%. 69 67» 17..; 79"/ 12'/,. l07%, 112 118 7. l^'/s 16',

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1889 | | pagina 2