Abr. SIoos MEMEL, „ALSMAAR MEI" Gebroeders SCHENK E. HERFST- EH WINTERSTOEEEH. Noord-Hollandsche Hypotheekbank A. C. DE FRENNE, jp. mm fkeimme:, 5 Maandag 14 October a.s., Notaris SI. G0UVËRNE Openbare Verkooping, Zelfvoedende Alkraaarsclie Schermvereeniging Bericht van Inzet. Agent voor Noordholland Winterdienst. aanvangende 15 October a.s. Boekhandel HERMs. COSTER ZOON, Alkmaar. Dr. D. DORBECK. Notaris A. VONK, Openbare Verknoping, Uit de hand te huur: CONSTANTIN SULZER, OATVAlSGEEt tie nieuwste ALKMAARMIE\T 25. GEDICHTENT te ALEMAAB. De Bank verstrekt GELD op eerste Hypotheek op voordeelige voorwaarden en geeft Pandbrieven uit van/' 1000,^500, en 100,uitstekend geschikt voor soliede geldbelegging. Notaris te Winkel, zal op Vrijdag 18 October 1889, des avonds 7 uur, in de herberg «de Prins Maurits", van K. SWAGERMAN, te Nieuwe Niedorp, publiek verkoopen: 1.Eene TUINMANSWONING,BROEIKAST.TUIN, ERF en KADEstaande en gelegen te Nieuwe Niedorp, aan het groote vaarwater, groot 84 aren, 44 centiaren 2. Een HUIS en ERFstaande en gelegen te Win kelgroot 10 aren, 45 centiaren; 8. Een perceel BOUWLAND, gelegen in het Zand, gemeente Nieuwe Niedorp, groot 1 hectare, 69 aren 40 centiaren. Breeder bij biljetten omschreven. resideerende te Schoorldam, zal Dinsdag 15 October 1889, vódrmiddags 10 uur, te Schoorl, in de herberg van Timmerman, publiek verkoopen: 1. Eene lloerenwoniog met Erf, Tuin, BoomgaardBouwland Heiland en Burgertwoonhuis met Tuin te AAGTDORP, gem. SCHOORL, te zamen groot 1 hectare, 53 aren, 60 centiaren. Nagelaten door de echtelieden SIMON KLAVER en ANTJE KLUIT. Aanvaarding: Huizen 1 Mei 1890 het overige Kersttijd 1889. Te veilen in perceelen. 2. Een Burger woonhuis met Tuin te AAGTDORP, gem. SCHOORL, groot 0 08.30. Eigendom van de weduwe W. STENGS. Aanvaarding: Huis 1 Mei 1890. Tuin dadelijk. 's morgens te 10 uur, in „Dili gent ia" te Alkmaar, van nieuwe en gebruikte kachelsen eenige huishou delijke artikelen alsmede vóór het lokaal verkoop van afbraak. Zondags te voren te zien. W. APPEL Jr. zal verkoopen op donderdag 24 October 1889, des voormiddags elf uren, in „het Wapen van Egmond", te Egmondbinnen de uitmuntende Lande- r jjen A te EGMOND-BINNEN 1. In den Sammerpolder groot 2.99 00. 2. Aan den Vennewatersweg w./z. groot 1.09.60. 3. Aan den Limmerweg w./z. groot. 1.26.80. 4. Aan den Limmerweg o./z. groot7 97.40. 5. Aan de Hoevervaart o./z. groot 1.29.20. B. te CASTRICUM. 6. Aan den Limmerweg groot 1.54.10. C. te HEILOO. 7. Aan den Vennewatersweg groot 1.28,50. Perceel 1 voor den heer D. v. d. Berg 2, 8 en 7 voor den heer Baltus; 4, 5 en 6 voor de kinderen van de wed. G. Apeldoorn Gz. te Alkmaar, in het café «Lievendag", aan de Gedempte Lange Nieuweslootop Donderdagen 24 October 1889 bij opbod, en 81 October d.a.v,, bij afslag, telkens des avonds 6 uren, ten overstaan van Notaris HENDRIK METMAN, van: 1. Een Burgerwoonhuis met Erve, te Alk maar, aan de Zuidzijde van de Oudegracht, tusschen de Baangracht en het Klein Nieuwland, kad. Sectie B, No. 2023, groot 78 centiaren. Behoorende tot de nalatenschap van mejuffrouw A. C. AMMAN, wed. J. E. VAN DEN BRINK, en dadelijk te aanvaarden. 2. Een goed onderhouden Burger woonhuis met Erve en Tuinen eene vrije Steeg ten oosten aldaar, aan de zuidzijde van de Boeke- laankad. Sectie E, No. 1077, groot 1 are 40 centiaren. Belast met Erfpacht en bij monde verhuurd aan den heer L. WIT, voor f 2.50 in de week. Nadere inlichtingen te bekomen ten kantore van voornoemden Notaris. Op Woensdag 30 October 1889 des morgens te 10 ure zullen op de Plaats van den heer Jb. VAN DAM, in de Boekelermeeronder AKERSLOOT, Om contant geld, publiek verkocht worden: 8 Kalfkoeien, 3 Geldekoeien, 2 Kalfvaarzen, 1 Gel- devaars, 3 Graskalveren en 1 Zeug; voorts een Jacht wagen een Boerenwagen, een Varkensboet, eene Waschmachine, Boerengoed en hetgeen verder te koop aal worden aangeboden. Alles is 's ochtends vdór de verkooping te zien. Op de Plaats is gelegenheid om uit ie epannen. J. van Leeuwen Notaris te Alkmaar. De ondergeteekende verklaart alles wat omtient geldelijke zaken tusschen hem en een daarbij genoemden persoon wordt ver teld voor vullen laster daar beiden nimmer met elkander op die wijze in aanraking kwamen en roept bij dezen den verspreider dier geruchten op het tegendeel te bewijzen. Heerhugowaard. f. Jb. SMITj op 't Druifje. Het Heiland «de Kerkesloos" en «de Blauwe Weid", te St. P a n c r a s om voortaan voor Bouw land te wordeu gebruikt. Te bevragen bij JACOB SMIT op 't Druifje, te Heer Hugowaard. voor een heer, een gemeubeleerde beneden Voorhamer, met ruime Slaapkamer, op een netten stand. Adres te vernemen bij den boekh. L. D. C. VAN DOBBEN, alhier. Op een kantoor alhier wordt een Boekhouder en een jongste Bediende gevraagd. Aanbiedingen onder letter Z, ter boekhandel van Erven G. VEEL, Alkmaar. DE VICTRIX bij uitnemendheid geschikt voor Cafó's Schoollokalen, Magazijnen, kantoren enz. Algeheele gelijkmatige verwarming. Men vrage Teekeiiing en Pr|js courant van deze benevens van alle verdere soorten van Kachels. Gebr. VAK VUURE. Fabriek en Magazijn van Ijzerwerken, Zaadmarkt Ko. 78. 99 99 Het BESTUUR van genoemde Vereeniging heeft het voornemen opgevat om aan hunne Vereeniging een voorbereidenden Cursus te verbiuden van jongelieden van 12 tot 18 jaren. Zij die daartoe genegen mogen zijn, gelieven zich aan te melden bij den Presidentden heer Th. J. MEEUES, Gasthuisstraat, No. 1. Het BESTUUR. Naar volgorde van het biljet zijn de perceelen van den heer A. DORREGEEST, te Alkmaar, ingezet op: 2610,-, f 1505,—, 1155,—, f 1110,-, 815,-, 700,—, f 205,-, f 150—, t 215,-, 210,—, f 215,— en f 310,—, totaal f fWOO, De afslag blijft bepaald op Woensdag 16 October 1889, des avonds 6 uur, in het logement «de Ver gulde Valk", te Alkmaar. Notaris DUKER. Blijkens akte, den 28 September 1889, voor den ondergeteekende als notaris verleden heeft Me vrouw G. LANSER, weduwe van den heer G. SWER- VER Jz aan den heer J. J. SWETS Bz. het recht verleend om de stoomvaartonderne ming tusschen ALKMAAR en ROTTERDAM, door haar onder de firma G. SWERVER voortgezet, voortdurend te drijven onder dezelfde firma G. 8WER- VER, zonder dat zij evenwel voor de onder die firma aangegane verbintenissen en handelingen van genoem den heer SWETS aansprakelijk zal zijn. P. A DÉ GELDER, Notaris. Sigaren fabrikant KAMPEN. Langestraat, B 96, Alkmaar. ouveuuté's voor het Berfst- en MluterseiaRoen in Bames-Japonstof Xjjden Peluche en Fluweelzooals geborduurde en afgepaste Cos tumes voor Handel, Bal en Soirée's. Eene groote collectie Stalen en Modeplaten worden aan de Dames op aanvrage Iran co ter bezichtiging toegezonden. Hesterdokstraat 26. Vertegenwoordiger van Buitenl. Huizen 'a nOifiiitiuu. l'an VLBSIAVB 's morgens 8 uren, 's namiddags 2 u. 30 min. n AMSTERDAM n O u 3© min., V uren. DIENSTBILJETTEN en verdere inlichtingen zijn te bekomen ten kantore aan de Voormeer. onder directie van bekwame Coupeurs. door Met een inleidend woord van J. P. HASEBROEK. HVEEïT PORTRET. Prjjs Gebonden f 3,5 O. Kantoor: LangestraatNo. 39. DE DIRECTIE, B. ME TH AA en Mr. 11. BOELMtM TER SPILL. viv». Lelietjes der Dalen

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1889 | | pagina 3