Als Ie HypotM, rente 3! Aanbesteding. EEKE- DiriOlA. VEEIIITVOER VAM AMSTERDAM NAAR ENGELAND. Gebroeders Serbrock, Holland California Land Company. AAIT DE DAMES t FIJNSTE Merk uitsluitend verkrijg- R°. K°.}\8 R°. baar in gesloten bussen. 1.60 85 ct. 45 ct. Notaris LAU 15 puik beste Kalt koeien. De Credietvereeniging De Twentsche Bankvereeniging B. W. BL1JDENSTEIN &C°., CcElLJfè Tis/4 o/Q beschikbaar. Geld beschikbaar D. A. WISSELINK, Likdoorn-Tinctuur, Ueeren-Bottines op maat VAN DULKEN, WEILAND Co., Mr. Kleedermakers, Amsterdam, Damrak H 61. eerste kwaliteit Engelsche Stoffen UITGIFTE van Maatnemen, Patroonteekenen en Knippen van DAMES-COSTUMES, in de Rijp. zal op Woensdag 16 October 1889, 's morgens ten 10 ure, in de herberg te Rustenburg, gem. Ursem, ten verzoeke van den heer P. KUIJPER, in Mijzen, gem, Ursem, A contant, publiek te koop aanbieden: ZEGT HET VOORT 1 Ontvangen eeue ruime keuze der nieuwste HERFST- en WINTERSTOFFEN voor HEERËNKLEEDING. J. WESTERHOF en Zonen, Kleermakers te Schermerhor n. B Grands Magasins de la Les plus vastes magasins de Nouveautés de la Belgique. BRUXELLES. Vraagt den pas verschenen Catalogus met da nieuwe Wintermode voor Dames, Heeren en Kinderen. Wordt gratis verzonden. Bestellingen boven de 10 Gld. worden vrij van vracht en inkomende rechten aan huis bezorgd. onder beheer van te A.TI811.It 1)1.11 verleent credieten aan door hare Commissie van Admissie ais leden aangenomen kooplieden, indnstriëelen enz hetzij tegen zake lijke of persoonlijke zekerheid, hetzij in blanco Voor inlichtingen vervoege men zich bij den heer P. A. AA lS8»Cl,<BINiB4. Ie Alkmaar. )5| o" |4 o, op LAND en GEROU W E Nzijn groote en kleine sommen ver krijgbaar. Adresaan het Kantoor der Oudkarspelschc Bank-Vereeniging te Oudkarspel. Adres P. Gz.de GRAAF, Oudegracht, D 229, Alkmaar, en Donderdags ook in „Vredelust te Schagen, tot elf uur. Op Vrijdag, den 18 October 1889, des avonds te acht uur, zal door Regenten over de Gevangenissen te Alkmaarin het Rijksopvoedingsgesticht aldaar worden aanbesteedde levering gedurende het jaar 1890 van tie navolgende Artikelen: itogge- en Tarwebrood, Aardappelen, Itund- vleeschRuntvet, Boter, Gort, Rijst, groene Erwten Groenten ZontPeper, Olie, groene- en witte Zeep, Koffie, Chichorei, zoete- en Karnemelk, bruine SuikerSiroop Stroo voor de ligging Steenkolen, Cokes, Turf, Bezems, Bureau- en School- behoeften. De voorwaarden van aanbesteding liggen van af den 9 October 1889, dagelijks van voormiddags 9 tot namiddags 3 uur, ter lezing in voornoemd Gesticht, aan het Bureau van den Directeur. De billetten van inschrijving, gesteld op zegel met aanwijzing van borgen en ingericht volgens de voor waarden van aanbesteding, moeten Vrijdag 18 Oc tober 1889, 's avonds uiterlijk acht uur, ingeleverd zijn in eene busgeplaatst in de Kamer van den Directeur in genoemd Geslicht. Be inschrijvers worden herinnerddat geene inschrijvingen worden aangenomendie niet ge schied zijn volgens de maat of gewigt, bij de voorwaarden aangegeven en wordt hun buitendien zeer aanbevolenkennis te nemen van die voor waarden. Regenten voornoemd M. BUCHNËRloco Voorzitter. N. H. DE LANGE, Secretaris. op le Hypotheek, kleine en groote kapitalentegen matige rentebjj ALK1L1AII, lloutti! No. i. van Dr. CUNRATH te Karlsruhe overtreft alle bestaande middelen tegen die plaag. Onschadelijk bij eiken leeftijd. Genezing zonder pijn bij oude Likdoorns, Wratten en Eksteroogen. Flacon met penseel en gebruik 60 ets Depot bij Gez. PERK, Fnidsen, Alkmaar. worden in enkele dagen geheel naar den voet geleverd van zeer Kj n Overleer, naar verschillend model van Leesten. Zeer nette bewerking en billijke prijzen J. LI Ai», Zaadmarkt. NIEUW! BOSCH-VIOOLTJES van NIEUW! ROLDOOT, eene aangename Odeur voor de zakdoek, prijs 5© en 8© ets. per flacon. Kan de Colo^ne-Xeep van ISoIdoot, 19* cents per stnk. Verkrijgbaar bij J. BIJLOOS. Deze eenige hoogste onderscheiding aan Nederlandsche Distillateurs is op de AVerelcl-Teii toon stelling- te Parjjs 1889 toegekend aan TE ROTTERDAM. De ondergeteekenden Agenten der Hull-Stoomschepen, maken belangheb benden opmerkzaam op de gunstige bepaling die met 1 September 1889 in werking getreden is, dat alle soorten van INederlandsch vee, weder levend in Engeland mogen worden ingevoerd, voor welk export de IfiilS 8ttoom- sehepen die geregeld eiken Dinsdag en Zaterdagavond van de H a u d e 1 s- kade vertrekken, eene uitmuntende gelegenheid aanbieden. De ondergeteekenden zijn tot het geven van alle geweuschte inlichtingen gaarne bereid en houden zich voor verschepingen aanbevolen. De Agenten te Amsterdam GEBROEDERS SCHEUER. GEMMENING PENNING Adres te Alkmaar: Hotel „DE TOELAST." Miuti magazijn is steeds ruim voorzien van gelegen in de San Joaquin Vallei, Merced Count g, Californië geschikt voor de teoit van Wijn- en RozijndruivenCitroenvruchten, Oranjeappelen, Olijven, Abrikozen Perziken en verder alle undere Vruchten Prospectussen met uitvoerige inlichtingen op tanvrage te bekomen bij oe Hoofdagenten C. L. SCHEPP ZOON, RotterdamO. Maaskade 60^ wordt bericht, dat op Yrjjdagden 18 Oe'olier u.s. door (»ezusters NEUS! A IA INI van Amsterdam(jBerlijnsch Wetenschappelijk en Technisch Instituut voor Damesconfectie) in ALKMAAR weder een CURSUS zal openen in liet volgens het tot hiertoe als het beste bekende systeem van Dr. KUHN. Aan het Instituut staan de beste aanbevelingen ten dienste, eveneens betuigingen van tevredenheid van tot hiertoe onderwezen DAME8. (■ratis Prospectussen te bekomen bij de heeren HERMs COSTER ZOON en W. APPEL Jr., Uitgevers te Alkmaar. Stoomdr. iierms. Coster en Zoon, Alkmaar. Blooker's Cacao OURSE /ÜK IN" DE KEURIGSTE DESSINS. 4000 acres VRUCHTLAUD,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1889 | | pagina 4