No. m\ Een en Negentigste Jaargang. 1889. TW ZONDAG 13 OCOBER. JöntteuiauÏL BELGIE. De gemachtigden der verschillende liberale groepen te Brussel zijn het volkomen eens geworden over het in te dienen protest tegen de plannen der regeering, vooral wat betreft de afschaffing van het verleenen van kiesrecht aan personen op grond van gebleken be kwaamheid capaciteitenZij spraken den wensch uit dat zoo spoedig mogelijk op het programma der geheele liberale partij worde opgenomen de eisch tot herziening van de belgische grondwet in dit opzicht, opdat het kiesrecht in zijn geheelen omvang verzekerd worde aan alle burgers, die den graad van bekwaamheid bezitten, welke door de wet wordt voorgeschreven. DUITSCHLAND. De minister voor de spoor wegen in Beieren heeft naar aanleiding van de vele, in den laatstee tijd aldaar voorgevallen spoorwegonge lukken aan den Landdag een krediet van f 30,000.000 gevraagd voor den aanleg van dubbel spoor op de lijoen, waar tot nog toe slechts enkel spoor bestond. ENGELAND. De zware stormvergezeld van hevige regens, die den 6 en 7 in het geheele rijk heeft gewoed, heelt tal van rampen veroorzaakt. Te Dublin lag de straat vol gevallen boomen, schuttingen, luikeD, tele graaf- en telephoonpalen en draden, terwijl verscheidene gaslantarens omgewaaid waren. Eeae kanonneerboot, die van Plymouth naar Liverpool gesleept werd strandde en verging; de bemanning werd aan reddingslijnen naar land getrokken. In een golf brefcershoofd bij Holyhead werd een gat geslagen, 50 voet lang en 7 voet breed. Groote steenen, zeven voet lang, werden o. a opgenomen en door de zeeën meegenomen. FRANKRIJK. De ministerraad beeft den 8 besloten aan te blijven en de nieuwe Kamer tusschen en 12 November bijeen te roepen, ITALIË. Den 9 zijn te Rome de g ondslagen eeuer overeenkomst tusschen Rusland en het Vatikaau geteekend door IswoLky en kardinaal Rampolla. Waar schijnlijk zullen vijf' bisschoppen benoemd worden. OOSTENRIJK-HONGARIJE. De hon- BULGARIJE. Prins Ferdinand beeft den 9 voor het eerst gedurende zijne tweejarige regeering geheel VEREENIG DE-STATEN., Den 7 is in Con necticut een voorstel om in de grondwet een verbod tegen het gebruik van geestrijke dranken op te nemen verworpen met eene meerderheid van 30000 Btemmen. BuuisiUauè. T wieede Kamer. WIE HELPT ONS? AIKMAARSCHE COURANT DENEMARKEN. De Keizerin van Rusland, de Grootvorsten, de Koning en de Koningin van Denemarken en de prins en de prinses van Wale3 deden den Keizer van Rusland den 10 uitgeleide naar het station van Fredensborg, van waar hij zich naar Kopenhagen begaf, om zich daar aan boord van het keizerlijk jaoht Der- schawa naar Kiel in te schepen. Volgens de bij het Folketbing ingediende begrooting bedroegen de inkomsten 55.000.000 en de uitgaven 59.000.000 kronen. Het tekort is een gevolg van het voorstel om nieuwe spoorwegen aan te leggen. De Keizer van Rusland stapte den 11 des avonds bij de Jensenbrucke aan land en begaf zich met zijn gevolg en de duitsche officieren, die hem begeleidden, te voet naar het dichtbij gelegen station. De soldaten van het garnizoen stonden met fakkels aan weerszijden van den weg geschaard. Eene dichte volksmenigte begroette eerbiedig den Keieer, die even na middernacht naar Berlijn vertrok. Den 12 des voormiddags te tien uur kwam hij aan het feestelijk versierde Lehrtsr-station te Berlijn asn alwaar hij verwelkomd werd door Keieer Wil helm, alle prinsen van den bloede, te Berlijn aanwezig, prins Bismarck, graaf Herbert von Bismarck en de voornaamste regeeringspersonen. De Keizer van Ruslandin de uniform van het prnisische regiment Keizer-Alexander gekleed omhelsde Keizer Wilhelm eenige malen en drukte prins Bismarck de hand. Onder het spelen van het russische volkslied, inspecteerde beide Keizers de eerewacht en reden daarna onder schoon weder in een open met vier paarden bespannen en door kurassiers en hnzaren begeleid rytuig naar de woning van den rnssischen gezant terwijl de troepen aan weerszijden van den weg geschaard stonden. Eene talrijke menigte was op de been en juichte de Keizers toe. Toen zij de Brandenburger poort doorredenwerden 101 kanonschoten gelost. Onder de Linden en in de andere hoofdstraten was van de meeste openbare gebouwen en van zeer vele particuliere woningen de vlag uitgestoken. Na de aankomst in de woning van den russiscben gezant trokken daar de troepen voorbij. Keizer Wilhelm droeg de uniform van het russische regiment infanterie met de Andreas-orde. Prins Bismarck en de overige aanwezigen droegen allen de versierselen van de rus sische ridderorden. De ontvangst van de zijde der bevolking was in het oog loopend koel. De bladen zijn zeer ingenomen met het bezoek, door den Keizer van Dnitsohland aan het engeische eskader in de haven van Kiel gebracht en sommige bladen vin den in de reis van den Keizer van Berlijn naar Kiel aanleiding, om nogmaals te doen uitkomen, hoe goed de betrekkingen tnsscben beide rijken thans ziju. Generaal Boulanger zal onder den naam van Monsieur Duchejjne op Jerseij verblijven. Eene sedert lang voorbereide groote werkstaking is den 10 in de mijnen van Lens nabij Atrecht uitgebroken. Versterking der gendarmes heeft naar aanleiding daarvan plaats gehad. gaarscbe Kamer is den 12 geopend. Op de geestelijke goederen van bisschop Strossmeijer is wegens wanbeheer beslag gelegd. overwacht zijn vorstendom verlatennaar het heette om zijne moederprinses Clémentine, op het kasteel Ebenthal nabij Weenen een bezoek te brengen. Gelijktijdig werd bekend gemaakt, dat de minister-president Stam- baloff tot regent was aangesteld. Deze onverwachte reis heeft groot opzien verwekt. Men verzekertdat deze reis in verband staat met een huweljjksplan en wel met de 24jarige beiersche prinses Atnalia. Te Nieuw-York verbrandden vier,, pakhuizen met katoen; de schade bedraagt f 1.000.000. Volgens het landbouw-verslag over October is de algemeene toestand middelmatig. Katoen 814/l0 maïs 917/l0 tegen 9Q9/lo',in September. De opbrengst van het oogstjaar wordt geschat voor tarwe op 128/lo, rogge op ll9/l0 en gerat op 221/,,. De vorige maanü is gunstig geweest voor maïsmaar de wintertarwe heeft ge leden door hevige regenB. Hoofdstuk Waterstaat enz. In het geheel wordt 1,198,976 meer aangevraagd Hieronder is begrepen voorde verbetering van de Waal 445,000het verleggen van den Maasmond 231,527 Merwede-kanaal 45,500sluiswerken te IJ muiden 353,000aanleg Staatsspoorwegen 80000. 11e verhooging van de afd. Posterijen met 161,510 is, behalve aan uitbreiding van personeel, te danken aan de vergoeding, door afloopende toelagen voor, de voorgenomen afschaffing der emolumenten van de postambtenaren. Het hooger bedrag der afdeeling Pensioenen ad 10,500 is een gevolg van het ontslag van meerdere ambtenaren bij den aanleg der Staatsspoorwegen. l)e minister wensclit dit jaar gebruik te maken van het hem toegestane crediet van 5000 voor de aanstelling van ambte naren voor de spoorweg-aangelegenbeden bij zijn departement. Hij wenscht eene ernstige poging te doen om bet vraagstuk van de verbetering der kleine rivieren op te lossen. Hij zal dat doen bij eene zoo spoedigtmogelijk in te dienen wet, die zal inhouden, welke stroomen in de regeling begrepen zullen worden, welk .maximum-bedrag zal komen ten laste van den Staat, en voorts voorschriften zal bevatten omtrent de plannen, de uitvoering der werken en het onderhoud, üe voorbereidende werkzaamheden eiscben 11000. Sedert,de wet van 26 Januari 1883 is aan de verlegging van den Maasmond besteed/8,712,834. Voor de verruiming van bet Heusdenscbe kanaal enz. wordt voor onteigening f 190,000 vereisebt. Voor de verdere werken in verband met de Maasmond-verlenging zal nog noodig zijn tot beteugeling van het Spijkerboor 25,000; vorming der riviervakken Haagoort— Uusschensche Gantel en üoode Maas- Doeveren (voortzetting) respectievelijk 360,OOOjen f 300,000, en van bet riviervak Uoevereu-Haagoort (voortzetting) /175.000, van bet riviervak Keizersveer-Dongemond t 300,000. Voor de I o2°o™g brug over het 0ude Maasje te Capelle wordt "0,000 aangevraagd, voor de verbreeding enjverdieping der Langstraatsche havens 75.000, voor de verruiming van bet Heusdenscbe kanaal met den aanleg der afsluitingswerken nabij Neer-Andel i 60,000 en f 150,000? Hoofdstuk Nationale Schuld. Daar de koers der 3 pet. schnld boven pari staat en in Januari 1890 wel zoo zal 3fn> bestaat het voornemen om, ook nu weder, al wat voor k ■i?J)0r lossing van niet bepaald aangewezen fondsen beschikbaar is, aan te wenden tot aflossing op 1 Januari 1890 van voora uit te loten 3% pet. schuldbekentenissen van bet voormalige Amortisatie-Syndicaat, en tevens om op dat tijdstip aflosbaar te stellen de vooraf uit te loten 3% pets. schuldbe kentenissen krachtens de wet van 6,Mei 1889..Door dezen maa rege wordt voor 1890 eene besparing verkregen van J maanden rente van kapitalen, die aflosbaar worden. oor 890 wordt de post "interesten, lijfrenten enz." voorge- dragen tot 30,975,652,78 of 84,258,50,minder dan voor 1889. Voor Doofdstuk Financiën is 124,137 minder aange- vraaB voornamelijk tengevolge van de lagere raming voor de uitgaven der herziening van de belastbare opbrengst der onge bouwde eigendommen ad 264.000. Aan bei verlangen naar eene afzonderlijke begrooting van uitgaven voor bet Entrepotdok te;Amsterdam kan de minister van nnneiën, bangende de onderhandelingen over de overneming van dat dok niet voldoen. Uitgetrokken is een post van f 24,600 als eerste termijn voor de verbouwing van bet Üost-Indiseb Binnenhuis te Amsterdam, Dooidstuk Koloniën. Hiervoor is 107,602,81 meer aangevraagd. Het subsidie voor Suriname is 126,000 hooger gesteld. Daarentegen zijn de kosten van de landmacht in West- n ie 26,400 lager geraamd, omdat er niet zooveel suppletie- troepen behoeven uitgezonden te worden. Eet Hoofdstuk Onvoorziene Uitgaven is op nieuw op r 50,000 geraamd. Voor 1888 is 16,949,23% noodig geweest. De Afdeelingen hebben benoemd tot rapporteurs over de algemeens beschouwingen, alsmede hoofdstukken I, II en Vil A der Staatsbegrooting voor 1890dé beerenLohman, R. J. SchimmelpenninckFabius, van der Feltz en Haffmans over hoofdstuk IIIde beeren Brantzen van de ZijpE. CremersMichiels van VerduijnenLieftinck en de Ram over hoofdstuk IV de beeren Hartogh, Bever, Walter, Ver niers van der Loeff en Lucasse over hoofdstuk V, de neeren Brantzen van de Zijp, VV. Cremers, Mackay Zaayer en M.ut- saersover hoofdstuk VI, de beeren Travaglino, van Kempen, Eaud, Viruly en de Beaufort; over hoofdstuk VII B, de beeren Zylker, Vos de Wael, G. W. van Dedem, Royiards en ülinder- man; over hoofdstuk VIII en vestingbegrooting, de beeren vaa V' ^dben ^e'3> Seijflardt, Seret en de Vries; over fiooidstuk IX en spoorwegbegrooting, de beeren Tak, Clerex Reekers, Bool en Rutgers; over hoofdstuk X, de beeren Lob man, Donner, VV. van Dedem,^Cremer en Bahlmann. Volkstelling Gebouwen te Woerden. In bet antwoord van den minister van binnenl. zaken op bet verslag over de suppletoire begrooting voor zijn departement (dienst 1889), betreffende de twee bovengenoemde onderwerpen, spreekt hij ten aanzien van het eerste tegen, dat de nieuwe wijze, bij de eerstvolgende tienjaarhjksche volkstelling te volgen, noodeloos duur en omslachtig zou zijn. Voor bet bewerken der uitkomsten is de nu voorgestelde wijze eenvoudiger en veel zekerder. Boven het dusgenaamde „pointeerings-systeem", dat algemeen afkeuring heeft gevonden, verdient de bewerking met afzonderlijke kaarten de voorkeur, omdat deze vlugger kan geschieden en meer waarborgen voor nauwkeurigheid geeft. W egens het groote belang van bet bezit van nauwkeurige uit komsten eener goed ingerichte volkstelling, kan hij de qualificatie van „noodeloos duur" niet onderschrijven. Eene betrouwbare statistiek van het aantal al of niet schoolgaande kinderen is beter dan bij eene volkstelling te verkrijgen door toepassing van art. 80 der schoolwet of door de opgaven van hoofden der scholen. Aan eene goede omschrijving der verschillende be roepen zal de grootst mogelijke zorg worden besteed. Afzon derlijke beroepskaarten worden niet gevraagd, en daar er voor mannen en voor vrouwen kaarten van verschillende kleur worden gebezigd, vervalt de vraag naar ^het ;geslacht. Ten aanzien van het raadhuis te Woerden verdedigt hij de instandhouding tengevolge van aankoop door het Rijk (dat eerst sedert 24 Juli 1.1. bet gebouw ter beschikking kreeg) van een voor de kennis onzer bouwkunst bijzonder merkwaardig monumentdat geacht mag worden een der meest volledige tvpen te zijn van de raadhuizen in onze kleine steden, en dat zoozeer getuigenis aflegt van den smaak en den kunstzin onzer voorouders. Daar bet huis, thans bestemd voor post- en tele graafdienst, tot eene roomsche kerk (wordt ingericht, wordt het gebouw, waarin thans bet kantongerecht wordt gevonden, voor dien dienst bestemd, omdat betraadbuis, bij minder verbouwings- kosten, geschikter is voor kantongerecht. De nieuwe inrichting van het post- en telegraafkantoor zal niet meer dan 2000 kostendie van het kantongerecht niet meer dan 12000. Wegens gemis van ruimte kan niet een en hetzelfde gebouw tot beide doeleinden worden bestemd. Aangezien de geheele herstelling en verbouwing bij éene aanbesteding kan geschieden, wordt bet volle bedrag ad f 12000 aangevraagd en in dien zin de suppletoire begrooting gewijzigd, Alvorens het voorstel tot herstel gedaan werd, is gebleken, dat het gebouw aan de nieuwe bestemming tkan voldoen. Wie Texel bezoekt, passeert het dorp Oudeschild met zijne nijvere visschersbevolkiog. Die bevolking beeft een goeden naam en;, staat bpvelen gunstig bekend. Haar moeielijk en onzeker bedrijf ve.schaft een zeer sober bestaan. Toch hebben de wakkere visschers zich steeds geoefend in de moeielijke kunst zichzelven te helpen. Het dorp telt verschillende nuttige instellingen, alseen ziekenfonds, een uitkeeringsfonds bij overlijden, een plaatselijk nut, dat veel goeds tot stand bracht, enz. enz. Eene belangrijke instelling- kan echter door de Oudeschilders niet in het leven geroepen worden eene algemeene bewaarschool. En zij is een groote behoefte voor eene plaats vlak aan zee. Sedert vele jaren werd op middelen gepeinsd te Oadeschild eene bewaarschool te krijgen, maar te vergeefs. Thans hebben ondergeteekenden zich tot eene commissie vereenigd om het gezegde doel te bereiken. Zij doen daartoe een beroep op de mildheid der aanzienlijken, der gegoeden en op de mededeelzaamheid van allen die iets kunnen bijdragen. De mannen van Oudeschild hebben in vroeger jaren menig menschenleven gered^van den dood in de golven, door met de reddingsboot ter hulp te komen, weduwen en weezen van omgekomen visschers werden en worden nog dagelijks door heD gesteund en geholpen. Laten de gegoeden en rijken bun^eene bewaarschool schenken eene bewaarschool die een waardig gedenk- teeken te meer zal wezen van hetgeen de aanzienlijken voor de minder bevoorrechten over hebben. De Oade- schilders zullen door wekelijksche en jaarljjksche bij" dragen, naar de mate hunner^krachten ,|toonendat zijzelf ook de hand aan den ploeg slaan. Welaan msnschenvrienden helpt ons! Uwe gaven zullen met dankbaarheid ontvangen worden door C. M. KOOIJBurgemeester van Texel. J. K. G. MULLER, Hoofd der School te Oudeschild. W. METS Tz,, Lid van den Raad van Texelte Oudeschild. G. Ka. BROUWER, Lid»van den Raad van Texel, te Oudeschild. W. HILLEN1US, Aannemer van Publieke Werken, te Oudeschild. S. KUIJPER, Vischhandelaar te Oudeschild. De ondergeteekenden ondersteunen gaarne en met warmte het beroep ,$dat hierboven op welwillende be langstellenden in den lande wordt gedaan. Zij zijn overtuigddat de bevolking van Oudeschild de ge vraagde huip behoeft en verdient en zullen er zich over verblijden indien door de medewerking van veleD het stichten der ontworpen zegen belovende instelling mo gelijk wordt. Zij verklaren gaarne bereid te zijn uwe gaven in ont vangst te nementenj,einde die aan de Commissie voornoemd over te maken. POUTSMA Distr.-Schoolopz,, te Haarlem. Mr. A. KERDIJK, Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaalte 's Gravenbage. D. C. LOMAN, Lid der Provinciale Staten van Noord- Holland oud-Burgemeester van Texel. D. POSTPred. te Hoorn vroeger te Oudeschild. Dr. J. TIMMER, 2e Geneesheer aan het Geneeskundig Gestioht voor Krankzinnigen te Utrecht, vroeger Geneesheer te Texel. A. J. ADRIANIPredikant te Warmenhuizen. GEVONDEN VOORWERPEN. Aan het Commissariaat van Politie zijn voor de rechtheb benden terug te bekomen een zilveren armband met sterretje; een eind manillatouw; een tafelbeleen zilveren schakel-arm band eene portemonnaie inhoudende 10 ets.; een schilders diamant een duimstok een gedeelte van een fluit; een zwarte parasoleen rozenkranseen paar kouseneen ring met drie sleuteltjes; eeu rekenboekje; een stuk van eene horlogeketting.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1889 | | pagina 5