PUBLIEKE VERKOOPM. KENNISGEVING. De Lange de Moraaz, 33/4 #/ozonder meer. YOOETUBSEKS. T>e HAAN'S BESCHUIT GOUDEN MEDAILLE toomboot Veemarkt Purmerend. Aanbeveling. 1 Dulamon Blanquefort. Openbare Verkooping KUNSTTANDEN™ Bij inschrijving te huur, Zelfwerkende Injecteurs P. M. Duijvis Co., AGENTEN DER CRED1ET-VEREENIG1NG OPENEN OANDELSCBEDIETEN SCHIEDAM ME N I G II T A P< van Brandverzekering Vulkachels en open Haarden. Boekh. van Berm3. Coster Zoon, alkmaar. HANDBOEKJE m. CLOECfi, Verdronkcnoord, C 125. Breimachine- Fabriek MAANDAG 14 OCTOBER 35 Mudden Aardappelen Agentessen* te ZIJPE aan de BURGERBRUG, in de herberg «het Zijper Welvaren", op Dinsdag 5 November 1889 bij opbod en op Dinsdag 12 November 1889 bij afslag, telkens des voormiddags ten 11 ure, ten over staan van den Notaris H. J. DE LANGE, van 1. Twee stukken II ei- en MSoutrlatld, in de Zijpe, aan den Burgerweg, sectie E, Ns. 274 en 275, samen groot 4.89.90 hectaren. 2. Twee stukken IIeiland, aldaar, aan de Groote Slootsectie E Ns. 418 en 421 samen groot 8.12.30 hectaren. In eigendom behoorende aan den heer G. DA- LENBERG Az. 3. Twee stukken ^Weiland, aldaar, in den Haze- polder, samen groot 2.22 60 hektaren. De perceelen kunnen worden aanvaard met Kerstmis a s. Inlichtingen te bekomen ten kantore van den Notaris H. J. DE LANGE, aan de Breedstraat te Alkmaar alwaar de voorwaarden van af 21 October 1889 ter lezing liggen. De Notaris DUKER, gevestigd te Zuidscharwoude, is voornemens op Woensdag 33 October 4889des middags 12 uur, in de herberg «de Hengstman", te Heer Hugowaard.ua bekomen rechterlijke machtiging, publiek te verkoopen ten verzoeke van de erfgenamen van KLAAS SCHOEN en anderen: Een Huls en Erf met akkers Bouwland, ten westen van den Veen- huizer Middenweg, nabij het Schapenwegje, onder Veenhuizengemeente Heer Hugowaardte zamen groot nagenoeg 2 hektaren. Zie de biljetten. plaatst G. J. DE LANGEN WENDELS, zonder de oude wortels te trekken. Reparation worden spoedig en solied uitgevoerd. OUDEGRACHT 99 bid Baangracht, ALKMAAR. Spreek uur dagelijks. voor den tjjd van drie achteenvolgende jaren' Be kapitale 11ÖE- RENPEiAATSgenaamd HEEL GOED, staande aan den Rustenburgerweg, gem. URSEM, groot 21 hectaren 11 aren en 80 centiaren thans bewoond door W. HOUTKOOPER; benevens de kapitale staande en gelegen te Rustenburg, gemeente U r s e m groot 21 hectaren, thans bewoond door P. JONGENS. Inschrijvingsbilletten, met opgave van buursom en twee solide borgen, moeten worden ingeleverd vóór of op Vrijdag 18 October 1889 bij den heer J. PLEVIER te Ursem bij wien nadere inlichtingen te bekomen zijn. BURGEMEESTER en WETHOUDERS VAN SCHOORL, brengen, naar aanleiding van artikel 230 der Wet van 29 Juni 1851 (Staatsblad No. 85) ter openbare kennis dat door den Gemeenteraad, in zijne openbare raads vergadering d.d. 3 October 1889is besloten en ver klaard, «de Rogerbrug", gelegen onder de ge meente Schoor), niet meer ten openbaren dienst bestemd te doen zijn, wordende een ieder, welke hier tegen bezwaren mocht vermeenen te moeten inbrengen, verzocht en in de gelegenheid gesteld, daarvan binnen 14 dagen na heden schriftelijk kennis te geven ter Secretarie van bovengenoemde gemeente. Schoorlden 5 October 1889. Burgemeester en Wethouders voornoemd J. C. PEECK Burgemeester. H. GUTKER, Wethouder. IWegens verandering TE kOOP voor f !OOÖ,-, in de nabijheid van AM8TER DAM, eene welbeklante Brood-, Beschuit- en Koekbakkerij die een goed burgerlijk bestaan verzekertdesver kiezende kan er voor f 2,50 per week van verhuurd wor den. Brieven franco X G., boekh. JOH. G. STEM- LER Czn., Haarlemmerstraat 2 Amsterdam. Crresham's de beste KETELVOEDINGPOMPEN, werden door Machine-Fabrikanten, KOOG AAN DE ZAAN, aangebracht bij de firma's M. K. HONIG, Maïskoekenfabriek, Kooga. d. Zaan. BLOEMEN DAAL LAAN, Rijstpellerij, Wormerveer. T. DUIJVIS Jz., Oliefabriek, Koog a. d. Zaan. CLAAS HONIG ZOON, id. id. te A L K M A A P» tegen eene rente-vergoeding van I °/0 per jaar en f|8 provisie, per 3 maanden nemen GELDEN in deposito GELD BESCHIKBAAR, flinke posten, als Ie hypotheek op Landerijenzonder vooruitbetaling van rente, voorjaren vast, a 3| Adres P. BAAN, Hensbroek. Puike Oude 9 Merk Verkrijgbaar bij Mej. Wed. C. KEEK EES, firma O. M S w a e r t s, aan de Boterstraat, A 1617te Alkmaar N.B. Als bewijs van echtheid, is cachet en kurk steeds SCHIEDAM, voorzien van den naam der firma P Hoppe. gevestigd te TEEL, opgericht in 1833 Kapitaal één Millioen Gulden. RESERVEFONDSf 243,550,841 ANDERE RESERVES516,244,43 verzekert tegen billijke vaste premie alle onroerende en roerende goederenbinnen het Koningrijk der Nederlanden, tegen schade, ontstaan door brand of door het inslaan van den bliksem, ook al heeft dat inslaan geen brand ten gevolge gehad. AGENT voor ALKMAAR en Omstreken air. Nic. Hen». HE LA1GESittnge- gtraai, A Ho. 38, bij wien men zich tot het bekomen van inlichtingen gelieve te vervoegen. Charbonnages du GouftreGliatelineau; speciaal voor Verkrijgbaar uitsluitend bij H. VBS8ER, Alkmaar, naast de Meelfabriek. C. EERGHUIJS Amsterdam, Hoofd-Agent voor Nederland. Ludwig Puritz, Naar het hoogduitsch door KAREL MULLER. Pr|}s gebonden f 0.90. bekroond met MleitnsApril 1889. KeulenJuli 1889. Te Alkmaar verkrijgbaar bij RESDENER vanLAUE &TIMAEUS. Agent voor Nederland HERM. WEBER, Singel 230 Am- ster d a m. Breinaalden, in voorraad. Van ALKMAAR 's morgens <4^ uur. 's namiddags 4£ De ondergeteekeude acht zich gedrongen zijnen hartelijken dank te betuigen aan den heer W. H. ZICKENHEIMER fabrikant van den Rijnland- schen druiven-borst-honig. Reeds geruimeu tijd door een zware koude en bezetting op de borst aangetast zijnde, gebruikte ik op aanraden boven- genoemden honig en wel met een verrassend gun stig gevolg, zoodat ik thans weder in staat ben mijne gewone bezigheden, die ik gedurende eenige weken moest staken, te hervatten. Ik kan der halve dezen borsthonig allen borstlijders ten hoog ste aanbevelen. G. VAN OCHTEN. Asperen (Zuidholland). Alleen echt verkrijgbaar in flesschen a fl. 2,met gele, h fl. 1,met roode en h 65 Cent met witte cap- sulen, welke nevenstaand fabriekstem- pel dragen te A 1 k m a a r bij BRUINVIS BAKKER, Apoth; Avenhorn bij J. Nieuwenhuizen; Broek op Langedijk bij Pieter Klitsie, voorh. G. Wageman; Kolhorn bij L. Bruin; Oudkarspel bij M. Hart; Rijp bij B. Caton; Uit geest bij R- Bakker. Per anker van 45 flesschen 48, Van Romunde Geveke, A.XjXSL]VEA.A H.» Die iets te vorderen hebben van, verschuldigd zijn aan of borgtochten hebben ten laste van den heer QERARDUS VAN OORSCHOT, den 27 Sep tember 1889 te Alkmaar overleden, gelieven daarvan vóór den 1 November 1889 opgaaf of betaling te doen ten kantore van den Notaris GOUWE, a/d Koorstraat te Alkmaar. REGENTEN van het BURGERWEESHUIS zullen op Hinsdag 33 October 1889, des namid dags te 3 uren, aanbestede» de levering van i/eschikt root' teint er voorraad. Monsters en inschrijvingsbiljetten worden uiterlijk op Maandag 21 dezer ingewacht aan genoemd Gesticht. Inlichtingen zijn te bekomen aan het bureau van den Weesvader. Alkmaar, Namens Regenten 12 October 1889. H. J. VONK, Secretaris, Voor een LINNEN-, PELLEN- en DAMAST- FABRIEK van den eersten rang, worden gevraagd DAMES, P. G., converBeerende in den beschaafden standvoor den verkoop aan particulieren. Brieveu motto «Linnenfabriek", aan den boekhandelaar M. M. OLIVIER, Rokin Amsterdam. Het DAGELIJKSCH BESTUUR van den polder GEESTMER-AMBACHT OOSTERDIJK en MO LEN GEERSEN, maakt bekend, dat in hunne verga dering van 8 October j 1., zijn uitffelool de Ns. 3, 33, 38 en 39 der leening, groot f <40.000,— ten laste van den polder, aangegaan den 15 December 1886 geschiedende de betaling te rekenen van af 1 Januari e.k., te Alkmaar, iederen Zaterdag, des morgens van 12 tot 2 urein het kleine koffie huis van den heer LievendagNieuwesloot te Alk maar, door den Penningmeester, den heer K. OVER. Het dagelijksch bestuur vooru., de Voorzitter, C. BOS. De Secretaris, M. KROON Cz. Stoomdr. Hernis. Coster Zoon Alkmaar P HOPPE NICHT CAP DE HEDERLATO§€IIB MAATSCHAPPIJ VAN DE VOOE t 5SÜ5 wnjwwnl dwr (Irtwefflj mOf tmeerdB zeh ^Honfd-Qépatvoor Ned en and by tLSardewmn ts E sunari

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1889 | | pagina 6