Drank verordening. FEUILLETON. Een Huwelijksleven, No. 123. Een en Negentigste Jaargang. 1889 WOENSDAG 16 OCTOBER. Buiten de grenzen. Prijs der gewone Advertentiën; ©fficiëel (BcbecIU. HoefsmedeD bg het leger. JONAS XalE, AIKIAARSCHE COURANT. Deze Coarant wordt Dinsdag-, Donderdag-en Zaterdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80; franco door het geheele rijk f 1, De 3 nummers f 0,06. Per regel f 0,15. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de Uitgevers HERM». COS- TER ZOON. HOUDERS van TAPPERIJEN en LOGEMENTEN worden opmerkzaam gemaakt, dat de politie-vererdening op tapperijen en logementen, vastgesteld bij raadsbesluit van 18 Januari 1882 (Gemeenteblad No. 92), door den Gemeenteraad is ingetrokken en vervangen door de artikelen 140149 der algemeene politie verordening, vastgesteld 8 April 1889. Genoemde bepalingendie in het lokaal van tappers, loge menthouders enz., moeten aanwezig zijn, volgens art 146, zijn, ter aanplakking over de oude verordening, verkrijgbaar gesteld bij de boekdrukkers HERMs. COSTER ZOON, adder, tegen betaling van 10 eenten. Alkmaar, 12 October 1889. De Commissaris van Politie VAN BREMEN. De BURGEMEESTER der gemeente ALKMAAR brengt, op daartoe ontvangen uitnoodiging, ter algemeene kennisdat op alle werkdagenvan des voormiddags 9 tot des namiddags 2 uren, ter gemeente-secretarie ter lezing ligt de regeling be treffende de opleiding van burgerhoefsmeden bij korpsen en inrichtingen van het leger. De gelegenheid om zich zoowel practisch als theoretisch te bekwamen in het hoefsmidsvak, kan aan burger-jongelieden, hoefsmid van beroep, gegeven worden op de in die regeling omschreven voorwaarden a aan de rij- en hoefsmidschocl te Amersfoort; b. bij het detachement van het le regiment veldartillerie te Amersfoort; c. bij het detachement van het 3e regiment veld-artillerie te Breda; d. bij de Koninklijke Militaire Academie te Breda. Alkmaar, De Burgemeester van Alkmaar, 14 Oct. 1889. A. MACLA1NE PONT. Die zich tot taak heeft gesteld van tijd tot tijd een overzicht te geven van hetgeen er merkwaardigs onder de volken van Europa voorvaltzal allicht geneigd zijn die overzichten niet te spoedig op el kander te doen volgen, liet aantal merkwaardige gebeurtenissen is toch in de laatste maanden zeker niet grooten de algemeene toestand is ongeveer dezelfde gebleven. Van de belangrijke vraagstukken is niet alieen geen enkele opgelost, maar zij zijn ook haar oplossing geen enkele schrede nader gekomen. Al aanstonds kan omtrent de kansen van het be houd van den algemeenen vrede gezegd worden dat het drievoudig verbond tusschen DuitschJand, Oosten rijk-Hongarije en Italië evenmin is verzwakt als ver sterkt en nog voortdurend tegen het uitbreken van een oorlog den besten waarborg oplevert. Ol heeft dit verbondmisschien door het bezoek van den Duitschen Keizer aan Engelandof wel door het bezoek van den Keizer van Rusland aan Berlijn nieuwe kracht en beteekenis verkregen Wij geloovea DOOE 12) Zoo heel gemakkelijk was het nu nietom in zoo'n korten tijd een goed middagmaal klaar te maken. Met koorteachtigen baast ging zij aan 't werk. Zij hoorde Jakob en zijn gast al praten in de kamer en het vleesch wilde nog maar niet bruin worden 1 01e Elgesoeter had al een Hinken snaps gekregen om den tijd wat te korten. „Die handen hebben nog niet heel veel arbeid ver richt merkte hij op toen Alette de soep bediende hij was een slim man en kon fijne complimenten maken„bij ons buiten komen de vrouwtjes er zoo niet af." „Hebt ge veel menschen in dienst01e Elgesoeter? vroeg Alette. „O ja verscheidenemaar ik weet het aantal niet zoo precies, vier, vijf meiden en twee of drie knechts eenige stalknechts en veehoeders; - een paar huislui met hun vrouwen iu de hooischuren en dan zijn er nog eenige menschen aan 't werk in de bosschen „Ja, ziet ge, 01e Elgesoeter, ik heb maar één dienstmeisje." „Dan koopt ge dus melk en brood en huurt een huis en paardenhet zal u evenveel kosten mijn vrouw zou raar opkijken, als zij eens plotseling zoo nietB om handen had. Zij zou niet weten wat zij met haren leegen tijd doen moest. Ieder heeft zoo zijn eiget- aardigen werkkringen talenten. Maar een huisvrouw in de steden heeft het wel veel gemakkelijker; zij heeft niet veel anders te doen dan geld uit te geven ha het niet. Dat Engeland belang heeft bij het behoud van een vrede stond voordat de Engelsche vloot zich bij Spithead aan den Keizer van Duitschland in ongewone sterkte vertoondeeven vast als na dat indrukwekkend schouwspel, eu het zoolang vertraagde tegenbesoek van den Russischen Keizer aan den jeug digen Keizer van Duitschland, die zijnerzijds na zijne komst tot den troon hem het eerste bezoek bracht kan werkelijk voor niets anders gelden dan voor een beleefdheid. Aan den anderen kant zijn Rusland en Frankrijk tot elkander in dezelfde verhouding ge bleven zij zijn elkander evenmin nader gekomen als van elkander verwijderd. De verkiezingen der laatste dagen in Frankrijk hebben ook in dit opzicht geen beteekenis gehadde neiging tot oorlog of vrede heeft haar niet beheerscht, en de verhouding der par tijen in de Kamer is ongeveer dezelfde gebleven. De Oostersche kwestie is gelukkig blijven rusten. De opstand op Kandia heeft haar niet kunnen op wekken; te vergeefs trachtte Griekenland de mogend heden tot inmenging te noptn: zelfs Rusland onthield zich van elke bemoeiing, en de verhalen van Turksche wreedheden bij het bedwingen van het verzet en het herstellen der orde heeft de gemoederen in Engeland niet in beweging kunnen brengen. In Servië won na het vertrek van Koning Milan de Russische partij veld ten koste van de Öostenrijksche maar tot nog toe hield de gematigdheid de bovenhand en ook voor Koningin Nathalie en haar Russische vrienden bleef de geestdrift uit. In Bulgarije is de rust sedert zoo langen tijd niet gestoord en gaat alles zoo ordelijk toedat men wel moet aannemen dat de bevolking vrede heeft met den bestaanden toestand en de tegen woordige regeering. Gelijk bekend is maakt alleen Rusland nog bezwaar tegen de erkenning van den tegenwoordigen vorst. In de eerste plaats hangt die erkenning echter van den Sultan van Turkije af, wiens leenheer de Vorst van Bulgarije is, en door mogendheden die Vorst Ferdinand gunstig gezind zijn, is op die erkenning bij den Nultan aangedrongen. Vooreerst zat daarvan nog wel mets komen, maar tiet gebeurde bewijst toch dat er vooruitgang isen er niet veel gevaar bestaat dat de toestand in Bulgarije aanleiding zal geven tot een oorlog. Aan Frankrijk hebben de verkiezingen ongeveer dezelfde Kamer teruggegeven, Tegenover 366 repu blikeinen staan 104 roijalisteu, 53 Bonapartisten en 47 Boulangisteu. De partijen wier zegepraal tot een buitenlandscheu oorlog zou kunnen leiden, hebben bij de stembus geen overwinning behaald. De veroor deeling van Boulanger en inzonderheid zijn aftocht naar Engeland hebben hem zooveel kwaad gedaan, dat er van hem geen gevaar meer te vreezen schijnt. Een ha en hij knipoogde tegen den jongen man „zelfs een kind geeft haar niet zooveel drukte Hij scheeu erg vergenoegd te zijn en knikte vrien delijk tegen Aletta alsof hij van haar een antwoord wachtte op zijne veelbeteekenende woorden. Alette werd verlegen voor zijn onderzoekenden blik eu trachtte zich zooveel mogelijk achter de soepterrine te verbergen. „Zijt ge al lang getrouwd, 01e vroeg Jakob, om de aandacht van baar af te leiden. „Ik was Det zeven en twintigtoen ik Olea en Elgesoeter1) kreeg en het is ons best gegaanwij hebben alle reden tot tevredenheid. 01e Elgesoeter behoeft zijn naam maar te teekenen op een stukje pa pier en men kan er vrij mee naar elke bank gaan." „Wilt ge nog niet een stukje vleeBch nemen", vroeg Alette. „Die Btukjes onderaan zijn het bruiust ge houdt misschien meer van gaar vleesch." „Ja stadslui houden van rauw vleesch dat weet ik welde smaken verschillen, dat ligt aau de opvoeding." Dat thema scheen hem bijzonder interessant toe. „Men kan op beide wijten gelukkig zijn", vervolgde hij „dat wil zeggen als men genoeg geld heeft, om vleesch te koopen, dan is het hetzelfdeof men het lang of kort laat bradenJa, mevrouwtje ge wacht nu pas uw eerste" en hij begon weer over het huisbakken onder werp, „mijn Olea heeft er al acht gehad, en zij heeft nooit één enkelen dag haar plichten verzuimd, behalve de dagen, dat zij noodzakelijk moest blijven liggen." „Zij is dan zeker eene flinkegezonde vrouw", zeide Jakob. „Ja, zeker en onvermoeid ook. En het gaat maar altijd zoo voort, zij heeft haast altijd een kind aan de borst." Alette ging eensklaps met woede aan 't schellen „Karen geef je ons asjeblieft schoone borden Zij bloosde nog van verlegenheid. vervolging, ook al wordt die door een veroordeeling gevolgd kan voor de zaak van een politieken avon turier een voordeel zijnmaar dan moet hij zelf of zijn verdediger gebruik weten te maken van de gunstige positie waarin de beschuldigde verkeert, en de verdediging vernietigend zijn voor de bestaande Regeering zooals die van Prins Lodewijk Napoleon na zijne mislukte aanslagen tijdens de regeering van Koning Louis Philippe. Boulanger verbeurde die kans door zijn vluchtwaardoor hij de gelegenheid voor een verdediging en bij gevolg ook voor een aanval op de Regeering verloor. Evenwel moet erkend worden, dat ook Prins Napoleon niet uit vrijen wil maar zijns ondanks dit voordeel heeft genoten boven Bou langer want ook hij zou zich ongetwijfeld uit de voeten gemaakt hebben indien hij niet gevangen ware genomen. Bovendien mengde zich bij Boulanger nog een leelijke geldkwestie in de politieke vervol ging en is het daarom reeds genoeg verklaarbaar dat hij aan de vlucht de voorkeur gaf boven een terechtstelling. Iutusschen zijn er 47 Boulangisten gekozenin weerwil van de buitengewoon ongunstige omstandig heden waarmede de partij te worstelen had. In samen spanning met de Royalisten en Bonapartisten zullen zij het der Regeering moeilijk genoeg kunnen maken. Toch zou Frankrijk door de 366 republikeinscbe leden volkomen beveiligd zijn tegen alle politieke verrassingen en gevaarlijke omkeeringenzoo onder dit machtige getal zich niet 127 radicalen bevonden, waaronder er zijn die het met «-hervormingen" als de afschaffing van den Senaat en de invoering der volks stemmingen even gaarne zouden willen wagen als de anti-republikeinen. De politieke toestand is dus niet veranderd, niet verbeterd, en het lot van Frankrijk's regeering blijft af hangen van de vraag, of de roeke loosheid van de radicalen onder de republikeinen zoo ver zal gaan dat zij een omverwerping van het Ministerie en een wijziging van de Grondwet zullen durven wagen in bondgenootschap met de vijanden der republiek. In Pruisen heeft de Keizer zelf opnieuw de hand schoen opgenomen voor zijn Kanselier; na niet tegen de liberalen maar tegen ontevredenen van geheel tegenovergestelde richting. Thans moest de Kreuz- zeiiunghet orgaan van de Jonkerpartij, het ont gelden; onomwonden trok de Keizer persoonlijk partij voor de politiek van Prins Bismarckdie op een bondgenootschap van de zoogenaamde nationaal-libe- ralen met de gematigde conservatieven steunt, en werd de ultrabehoudende of reactionaire Pruisische Jonker partij, en met haar de geestverwanten van den hof prediker Stöcker, de Joden-vervolgers en de strijdlustige 1) De boeren heeten in den regel naar de hoeve, die zij be wonen. (Vert.) „en bij de pinken is zij ook maar zij moet ook baas blijven anders gaat het niet goed in zulk een groot huishouden. Het is een eigenaardig iets", vervolgde hij met een vriendelijk lachje tegen Alette, „als men den eersten keer in huis een wieg hoort...." Jakob dacht bij zicbzelven je bent toch een wonder lijke kerel 1 „Nu, ge hebt waarlijk genoeg om in de melk te brok ken 01e Elgesoeter", hiermede trachtte Jakob hem van het geliefkoosde onderwerp af te brengen. „Ik heb niet te klagen." „En nu wil hij ook nog wat boschgroud koopen Alette en een flink stuk ook." „Als men maar niet verder gaat dan de beurs toelaatdan kan het geen kwaad Maar wat zegt ge er wel van, mevrouw, dat ik uw man van avond met mij medeneem naar buiten P Ik doe mijn zaken altijd dadelijk af, dat is zoo mijn manier. Wij kunneu den koop sluiten en overmorgen te Kjolberg het con tract teekenen. Hij zal op den Elgesoeter voorwaar geen gebrek lijden." „Gaat ge van avond al vroeg Alette treurig, ter wijl zij Jakob aankeek. „Vrij reis en logies en salaris op den koop toe 1" lachte hij „erger dingen dan dat kunnen iemand over komen niet waar en hij knipoogde tegen Alette. „Hij kan b.v. genoodzaakt zijn in zijn eigen huis kliën- ten af te wachten die niet eens betalenEu vau de lucht kan men toch niet leven, he?" Hij vond zich zeiven zeker erg vermakelijk want hij lachte om zijn eigen grappen. Jakob merkte wel, dat Alette op 't punt was van in tranen uit te barsten zij zat met neêrgetlagen oogen en keek gansch ontstemd en verontwaardigd. „Hoe zoudt ge er over denken om tot morgenoch tend vroeg te wachten 01e? Ik zou b.v. wel om 5 uur 's morgens klaar kunnen zijn, als ge dat wildet", vroeg Jakob. „Zeven mijlen met mijn eigen paard hij schudde

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1889 | | pagina 1