PORTUGAL. De Koningdie reeds eenigen tijd sukkelend was, verkeerde den 15 volgens het offi cieel regeeringsblad in zeer zorgwekkenden toestand. ITALIË. Den 13 des avonds is de minister president Crispi te Palermo aangekomen en metgroote geestdrift ontvangen. Hem werd in zijn hotel terstond eene serenade gebracht, waarvoor hij in eene toespraak zijnen dank betuigde. Aan het den 14 te zijner eer gegeven feestmaal voerde hij het woord. Hij begon met te zeggen, dat hij, sedert hij voor twee jaren zijne bekende rede te Turijn uitsprak, een hevigen strijd had moeten voeren. Toch zou het onbillijk zijn, indien hij klaagde over de meerderheid in het land en in de Kamer, daar deze jegens hem steeds welwillend gezind waren. Hij wees op de vorderingen, gemaakt sedert hij aan de regeering was. De eenheid in de wetgeving, het bestuur en het strafrecht was tot stand gebracht bet onderwijs was verder ontwikkeld en de middelen van gemeenschap verbeterd, maar wat beteekende wel vaart, zelfs wanneer men er in slaagde deze tot stand te brengen, zonder vrijheid VI. MONTENEGRO. De Vorstin is den 10 voor spoedig bevallen van een zoon. Het gezin van den Vorst bestaat nu uit drie zonen en zeven dochters. ifHtmcftlftttb ST ATEN-GEN ER A AL. Tweede Kamer. lig. Hij liet lich herhaalde malen leer ganstig oyer de ontvangst te Berlijn uit. ENGELAND. Eenige bakkers te Landen hielden weder een optocht en daarna eene bijeenkomst ter bespreking hunner grieven. Z j hoopten, dat eene werk staking onnoodig zou blijken maar verklaarden zich bereid hunne eischen n.l. vermindering van den ar beidstijd tot 60 uur per week en betaling voor over werk door te zetten. De heer Henry Isaacs, de nieuw gekozen lord-mayor van Londenhad a's orthodox israëiiet besloten bij den op Zaterdag 9 Nov. te houden optocht den geheelen weg te voet at te ieggen om den Sabbath ni-t te schenden. Dit besluit werd ia de vergadering der aldermen bestrijden a's in strijd met de tot nog toe steeds gevolgde handelwijze. Ten slotte is een vergelijk gesloten op dezen grondslag dat de lord-mayor in do door de israëlieten bewoonde wijken zal loopen en het overige van den weg in de bekende statiekoets afleggen. Den 1G des morgens te vier uren had in de steen koolmijn Mossfield bij Longton, in Staffordshire, eone ontploffing plaats, terwijl zestig a zeventig werklieden daarin waren. Onmiddellijk werden maatregelen ge nomen om hun te hulp te komen. Te 8 uren werden tien hunner levend gevonden, benevens drie lijken met erge brandwonden. FRANKRIJK. Nadat de Mijnmaatschappij te Lens elk nader onderhoud met de werkstakers gewei gerd had besloten de werkstakers den 15 de werk staking voort te zetten en het werk te beletten. Den 13 werd de tentoonstelling te Parijs door 387.877 personen bezocht. Men moest het hoofd bieden aan hen, die de nationale onalhandehjkheid wilden ondermijnen. Er was strijd te voe ren tegen de vertegenwoordigers van het verleden, zoowel op het gebied van de nationale eenheid als op dat van geestelijke vrijheid. De wereldlijke macht des Pausea was slechts een tijdperk van overgang in Home's ge schiedenis. Home zou de hoofdstad van Italië blijven. In naam der vrijheid was der Kerk de volledige uitoefening van haar geestelijken arbeid verzekerd. De Paus voorzag zonder eenige beperking in de belangen van zijn beheer in alle landen, en de regeering had slechts te zorgen, dat het kerkelijk recht geen inbreuk maakte op het nationale recht, dat het gewone recht is. De in dit opzicht genomen maatregelen waren overi gens minder streng dan in eenigen anderen katholieken staat. Elk geloof trouwens moet bestaan door zijne eigen goede eigenschappen. Vervolgens besprak hij den tweeden strijd nl. tegen de republikeinen cn anarchisten, die zich vereenigen tot een vreemd verbond, terwijl zij beweren de denk beelden van Mazzini en Garibaldi te eerbiedigen. Man nen van radicale denkbeelden, maar die toch voor rede vatbaar zijn, dienden zich af te scheiden van hen, wier over, waar men niet op aan kan 1" Er blonk iets eigen aardigs in zijn oogen. „Ik wil het zelf gaarne eens bespieden van buiten af, wat er zal gebeuren als twee molensteenen vlak naast elkander vastgeschroefd zijn en diobtgenoeg bij elkaardat zij niet in 't leege zullen malenmaar toch ook niet zóó dichtdat zij elkander zullen afslijten dat is een groote vraag En van de wijze, waarop dat werkt, daarvan hangt het volgende geslacht af. Mörk en Alette wisselden een veelbeteekenenden blik. Op haar praktische wijze kwam mevrouw Krabbe tusschen beide met een trommeltje koekjes. „Bedien u toch eensmr. MörkOch toe." „Dank n, maar ik verzeker n, mevrouw, dat bet een goede inval van u was, om mij vóór mijn vertrek een warm kopje thee te geven; en als gij u een beetje mijn vrouwtje wilt aantrekkenterwijl ik weg ben „Mevrouw Krabbe heeft mij beloofd begon Alette, dan zal ii u van harte dankbaar zijn." „Toe, neem nog een kopje thee, mr. Mörk, dat zal u goed doen, ik heb er nog een voor u ingeschonken." Jacob voeldedat hij zijn woorden gestand moest doen en schonk zooveel melk bij het heete vocht dat de thee beelemsal wit zag. Krabbe schoof zjjn stoel wat dichterbij „Onze kinderendaarin zien wij ons beeld", fluisterde hij. „Als een sohilder iemand op het doek brengt, dan is het toch zijn eigen geest, die daarin spreekt, het is zijn eigen persoonlijkheid, die in zijn schepping herleeft zich zelf in het beeld van een ander „Gelukkigdat hij geen portretschilder is", dacht Jacob. „Het is toch een feit, dat wij ons eigen beeld in deze wereld doen herleven evenals de keizer zich op de munten laat afbeelden wij zalven wij zijn onze eigene, persoonlijke, keizerlijke munters. Hij zat te redeneeren met de armen over elkander, verdiept in gedachten. Jacob keek naar den zolder, alsof bij geduldig zijn streven het slechts is ongeregeldheden te verwekken. De revolutionaire partijen moet men bestrijden door het weerleggen hunner denkbeelden, opdat men niet genoodzaakt zij geweld tegen hen te gebruiken. Hij weerlegde daarna de beschuldigingen tegen de buitenlandsche, militaire en financieele staatkunde der regeering ingebracht. Frankrijk, dat reeds alle ver dragen met Italië had verworpen, had het laatste verdrag alleen gesloten bij wijze van overgang en men bon de opzegging daarvan verwachten, daar Frankrijk zich los maakte van al zijne verplichtingen jegens andere Staten. Het afbreken der handelsbetrekkingen met Frankrijk is dus niet een op zich zelf staand feit, maar het gevolg van het algemeene stelsel, dat de fransche regeering volgt en waarvan haar geen grief te maken is. Hij ontbende, dat de ongunstige economische toestand het gevolg was van het sluiten der fransche markt. Toen hij aan de regeering kwam, verkeerde de nationale nijverheid reeds in een moeilyken toestand. Het krediet was slecht ge regeld, en de regeering zou trachten dit te verbeteren. Ten einde op nieuw blijk te geven van Italie's ge zindheid zou de regeering de differentieele rechten tusschen Frankrijk en Italië opheflen, zoodra de Kamer daartoe machtiging verleende. Van handel, krediet en spoorweg-politiek, hing alles voor Frankrijk af. Na de afkondiging der republiek in 1870 trachtte men zich te onttrekken aan den politieken en economischen in vloed, die Italië werd opgelegd door verdragen en ge woonten welke zouden ophoudenzoodra hot zijne economische zelfstandigheid herwonnen had. Italie's markt moest eene wereldmarkt worden. Hij toonde met cijfers aan, dat in den laatsten tijd de toestand reeds veel was verbeterden zeide „wij zullen zegepralen in een oorlog, die ons krediet wordt aangedaan door baatzucht, verbonden met staatkundige grieven." Over de buitenlandsche staatkunde sprekende, zeide hijdathetgeen voor Italië's internationale stelling gedaan was, noodig was voor zijne grootheid en zijne onafhankelykheid. Het was onmogelijk, dat een groote Staat in afzondering kon leven. De groote vraagstukken, waarvan de toekomst der wereld afhing, zouden dan zonder Italië worden opgelost en de nationale werk zaamheid zou opgesloten zijn binnen de natuurlijke grenzen van den Staat. Men zeidedat de italianen overal ia slechten toestand verkeerden. Dit was onwaar. Italië werd sterker en ging vooruit. De italiaanscbo staatkunde eerbiedigde in de gebeele beschaafde wereld het internationale recht. Italië had getracht en was er in geslaagd, een vredelievend karakter te geven aan den in Afrika ondernomen veldtocht. Aethiopië is tot rust gebracht en biedt Italië de hand door den koning, die begeerig is zijn land te beschaven. Er zijn veiliger grenzen gekregen, gezonder stations voor de troepen en een uitgestrekt koninkrijk zal zijn bandel voor de italianen openstellen. Ten slotte vroeg hij, of men eene staatkunde siaafsoh en uitdagend kon noemen, welke Iialie in koloniale aangelegenheden als een gelijke doet optreden met de eerste zeemogendheden der wereld? Deze staatkunde bracht keizer Wilhelm II te Home als een vriend en zal bem binnen weinige dagen doen terugkeeren. Dit is zeker eene vreemae slaafschheid, welke Italië gelijk maakt aan zijne bondgenooten. Men beschuldigde Italië, dat het gebruik maakte van het verbond, om aanvallend op te treden, en toch gaf Italië naar evenredigheid slechts 18 francs uit voor het krijgswezen, terwijl Frankrijk 33 francs noodig heeft. Niemand viel Italië op het oogenblik aan, omdat het sterk is en sterke staten tot bondgenooten heeft. Allen echter zouden het misschien morgen aanvallen, indien het niet sterk meer ware. Hy eindigde met te drinken op het welzijn van Italië en zijn koning, die speeds bereid was het te geleiden op het pad van roem in vrede en op het slagveld. De Koning heeft uit Monza een telegram aan den heer Crispi gezonden, waarin hij zegt: lk verheug mij zeer over de hartelijke ontvangstwelke u te Palermo ten deel is gevallen, en betuig u myne ingenomenheid noodlot zat af te wachten, en slurpte zijn thee met de grootst mogelijke haast. „Je begrijpt toch welKrabbedat de advokaat nu wel wat anders te doen heeftdan over zulke onder werpen te praten", viel zijn vrouw bem in de rede. „Ik zal wel eens op uw viouwtje letteD, mr. Mörk, ga maar gerust heen; en als ge u onpleizierig voelt, mevrouwtje, of behoefte hebt aan gezelschap, dan laat u mij maar even roepen..." Jacob had waarlijk geen reden tot klagen over de uitbreiding van zijn practijk. Het geheele jaar door had hij het drnk gehad met allerlei zaken. Veel had hij ook moeten reizen en het liep nu zoo'n vaart, dat hij er ernstig over dacht, om een eigen paard en kariool aan te schaffen en op den October-verhuisdag een staljon gentje te haren en een bediende, die het kantoor kon waarnemen, als hij afwezig was. Eens kwam hij op een echten regendag van een reis door en door nat thuis. Hy liet zich droge kleereu op het kantoor brengen cn trok de zware laarzen uit, die ieder eeu beekje op den grond achterlieten. Hij moest zich geheel en al verkleedenwant hij moest goed droog zijn vóór hij naar de huiskamer ging. Hy had den geheelen dag zoo verlangd naar zijn Letta en naar den kleine bet kereltje met de aardige oogjes en het kleine stompnensje dat reeds naar hem begon te grijpen en hem zoo vriendelijk toelachte als hij op zijn knieën voor de wieg lag. Alette kwam bem al te gemoet. „Stil; zachtjes", fluisterde zij, „hij slaapt „Slaapt hij heusch „Jaik ben blijdat je thuis bentik zal je gauw een warm kop thee geven." „Laat my je eerst eens aankijken Letta", hij hield haar eren vast; „je bent nu heusch op ziju mooist, zoo met uwe redevoering, welke, gelijk al uwe handelingen, uitgaat van het verheven doelwaarnaar wy beiden streven den voorspoed van het vaderland. BULGARIJE. Volgens het oostenrijksobe blad, het Neue Tagblatt, zou de reis van Vorst Ferdinand voornamelijk bet gevolg zijn van geldelijke moeielijkheden, waarin hij zich bevindt, door het voorschieten van aan zienlijke sommen aan de balgaarsehe schatkistter li- kwidatie van d9 zaken van Vorst Alexander en ter verhaasting van de epoorwegwerken. Hg zou nu een beroep doen op den goeden wil zijner bloedverwanten. Den 11 des avonds om kwartier voor negenen vertrok hij met den posttrein over Lindau van Manchen naar Geneve, naar men zegt, op weg naar Parijs. Een zekere russische prins Dolgoroukofl, officier van de russische garde, heeft op uitnoodiging van de regee ring Sofia verlaten. Hij had zich in betrekking ge steld met vrienden van den onruststoker Zankoff en o. a de bevolking uitgenoodigd tot bijwoning eener plechtige godsdienstoefening te houden ter eere van de russische soldaten, die in den oorlog tegen Turkije gesneuveld waren welke godsdienstoefening door de regeering verboden was. SERVIE. Tengevolge van de tussohenkomst der regenten en ministers heeft Koning Milan den 12 per telegraaf zijne toestemming gegeven tot eene samenkomst van Koningin Nathalie met haren zoon. Dadelijk na de ontvangst dier toestemming is de minderjarige Koning Alexander vergezeld van den gouverneur naar zijne moeder gegaan. Men zegt, dat de regenten eerst, namens Koning Milan, aan het ministerie last gegeven hadden, de Koningin te dwingen tot het verlaten van Belgrado, maar dat de ministers geweigerd hadden aan dien last te voldoen. Het onderhoud van den Koning met zijne moeder duurde een half uur en was zeer hartelijk. De regeering heeft de correspondenten der eugelsche bladen Daily News en Standard gelasthet Hijk te verlaten omdat zij onware berichten omtrent den toe stand verspreidden, ZWEDEN. De regeering heeft zich niet kannen veroonigen met het voorstel van den Hijksdag, om een verbod op liet vervaardigen van margarineboter in het leven te roepen. Bij die afwijzende beschikking heeft zij echter een wetsontwerp aangekondigdten doel hebbende bet invoeren van toezicht op bet vervaardigen dier boter. MEXICO. Twee compagnieën soldaten die zich in eene rivier baadden, werden door indianen overvallen en afgemaakt. De regeering zond 4000 man daarheen, om de indianen te tuchtigen. VEREENIGDE STATEN. Ten gevolge van een geschil tusschen de overheid en de maatschappijen voor electrijche verlichting werd den 14 des avonds het verlichten van de voornaamste straten te Nieuw- York nagelaten. Suppletoire begrooting voor den aanleg van Staatsspoorwegen (dienst 1888.) Bij de begrooting voor 1888 is niet gerekend op de beta ling van f 182,070 voor uitbreiding van de werkplaatsen der Holl. Spoorwegm. te Haarlem, ten behoeve der Staatsspoorwegen AmsterdamNieuwediep en Zaanstreek en Enkhuizen. De mi nister vraagt de verhooging der posten betreffende deze lijnen aan, respectievelijk ten bedrage van 1112,351,24 en ƒ69,718,76. Voorts wordt 1 26,630 aangevraagd voor het terugbetalen aan de Exploitatie-maatschappij der kosten van het aanbrengen van versterkingen aan de vaste spanningen van de overbrugging der Oude Maas nabij Dordrecht en annexe werken, zulks naar aanleiding van het feitdat het te dezer zake tusschen de regeering en de maatschappij tot expl. van staatssp. aan- joag en blank en rein zulk een jong vrouwtje is het liefste, wat er in de wereld te zien is", ging hij lachend voorthij had eigenlijk willen zeggen dat zulk een jongbleek moedertje iets bijzonder liefs en aantrek kelijks heeft, maar, zooals bij hem gewoonlijk het geval was, verborg hij zijn dieper gevoel achter grappen en plagerijen. „Nu ge den jongen hebt, laat ge mij maar loopeu, maar zeg eens, kindje, hebt ge toch naar mij verlangd Ik was zoo erg nat, ik „Ik bad hem net in slaap, toen je thuis kwaamt, en beb de meid zoo zacht mogelijk aangewezen welke kleeren zy je brengen moest." „Slaapt hy heusch Hij ging op zijn teenen naar de slaapkamerdeur. „Ik zal maar even door een kiertje kijken", en beel zachtjes pakte hij de kruk aan. „Och toe, Jacob, laat het maar", fluisterde zij. Hy probeerde nog altijd de kruk van de deur zoo zacbt mogelijk te openen toen de dear opeens open sprong. Zy keken elkaar verschrikt aan, zog het onverwachte leven den jongen niet wakker hebben gemaakt maar alles bleef stil en hij zag in de verte bet blauwe gordijn over de wieg hangen. Van het kiadje zag hy alleen een klein handje, dat op de sprei lag. Hij sliep zoo zacht 1 Het was al te verleidelijk. Het hielp niets of Alette tegenstribbelde. Hij moest er even heen, en even in de wieg kijken. Of Jacob het niet had kunnen laten, om het kleine roode vuistje te aaien, öf dat bij aan de wieg had ge- stooten, kon Alette niet zeggen zeker is hetdat de kleine wakker werd. „Nu kunt ge hem goed zien Jacob 1" Zij boog zich over de wieg en nam er het huilende kindje uit. Jacob voelde zich beschaamd als een boosdoener. „Ziet ge, Alette, dat bad ik toch niet kunnen weten, zal ik de meid roepen „Neen, doe liever de deur toeik wil juist niet

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1889 | | pagina 2