heeren H. A. van Dalsum en C. Th. Pool te Haarlem. Den 14 had te Barsingerhorn een kolfwed- strijd plaats, in de baan van den heer Slotemaker waaraan door 14 personen werd deelgenomen. De prijs werd behaald door den heer A. Kist van Zuidachar- woude, de premie door den heer J. Kater van Barsin gerhorn. De aangekondigde biljartwedstrijd kon wegens te geringe deelneming niet doorgaan. Het gerechtshof te Amsterdam heeft den 15 het door de srr. rechtbank te Haarlem tegen Ver- waaijen, den dief van de medailles bij den heer Krelage, bevestigd, hangige proces door liet vonnis van het Hof te 's-Gravenhage dd. 6 Oct. L888 (waarbij de directeur-generaal dier Maat schappij vervolgd ter zake van bet niet tijdig uitvoeren der werkenvan rechtsvervolging werd ontslagen)ten nadeele van den Staat is beslecht. De voorgestelde verhoogingen zijn te dekken door vermin dering der posten betreffende den aanleg van den spoorweg Zwaluwe-'s-Hertogenbosch en den spoorweg Groningen-Delfzijl, respectievelijk met 70,000 en met f 84,449. Suppletoire begrooting voor Waterstaat (dienst 1888,) De minister beeft de verhooging aangevraagd van eenige posten der begrooting van 1888 voor zijn departement Zoo wordt o. m. gevraagd de verhooging van den post voor door het itijk te betalen proceskosten met f 1500; voor onder houd enz. van het kanaal door Zuid-Beveland met 26,205 welke som moet strekken ter gedeeltelijke voorziening in de betaling eener schadevergoeding van 28,046,64, waartoe de Staat werd veroordeeld, wegens het toebrengen van schade aan een schip (en de lading), dat op een «^stekenden bout van een ducd'alf in de haven vun Hansweert stoottevoor den post betreffende het vervoer van brievenmalen met 105,000 (waarvan 58,624,29 4 geene eigenlijke uitgaaf is, daar die som onder de middelen ook geboekt wordt)ten deele aange vraagd om de vroeger uit de inkomsten der posterijen aan de maatschappij «Zeeland" betaalde transit-rechten uit de begroo ting te betalenanderdeels tengevolge van de toeneming van het paketpostvervoer door de maatschappijen «Nederland" en «Rotterdamsche Lloyd." Daarentegen zijndoordien de werkelijke uitgaven beneden de raming bleven, o. m. te verminderen de posten betreffende uitkeering aan de Amsterdamsche Kanaal-Maatschappij met 30,915 traktementen en toelagen van het vaste personeel met f 30,000; vergoeding van vracht aan spoorweg-onderne mingen met 24,000; abonnement aan directeuren enz. met 31,400. De voorgestelde verhoogingen worden door de aangebrachte verminderingen gedekt. Het met aardappelen geladen tjalkscbip de Een dracht, schipper B. Uiterwijk, van Hoogeveea naar Goudakreeg op de Zuiderzee nabij het Vrouwezand een lek waardoor het water met zooveel kracht naar binnen drong dat het achterste gedeelte van bet vaartuig begon te zinken. De echipperdie vrouw en kinderen aan boord had, pompte met den knecht uit alle macht om bet schip drijvende te houden en heesch een noodsein, dat te Enkbuizen opgemerkt werd, toen men in de nibyheid daarvan kwam. Aan eenige mannen, die in eene v'et terstond ter hulpe snelden, mocht het gelukken, bet vaartuig behouden binnen te brengen. Het departement Leeuwarden der Nederi. Maat schappij tot bevordering van Nijverheid heeft den 10 beslotende algemeene vergudering der Maatschappij in 1890 te Leeuwarden te ontvangen. Bij die gelegen heid zal een wedstrijd van ambachtslieden gehouden worden. De uitgaven van de Weesinricbting te Neerbosch, waar thans ongeveer 900 kinderen verpleegd worden, bedroegen over 1888, met inbegrip van het nadeelig slot van 1887, groot f 14.228.65 de som van 167.702.75^, tegenover eene ontvangst aan giften en legaten van f 154.703.92, makende met het batig slot der drukkerij en binderij ad f 9198.24, de som van i 163.902.16. Het uadeelig slot is aizoo gedaald tot f 3800.59%. - 'a Bijks middelen hebben in September f 10.325,503 opgebracht tegen f 10.500 031 in Sept. 1888 en in de eerste negen maanden van dit jaar f 83 233.903 tegen f 80.840.999 in die van 1888. Het 9/12 der raming bedraagt f 82.997.077. De accijnzen, vooral de ae- cjjns op de suiker, brachten meer op. r— De conservatieve kiesvereeniging te 's-Gravenhage heeft tot candidaat voor lid der Tweede Kamer in het kiesdistrict 's-Gravenhage gesteld den heer mr. M. W. baron du Tour van Beilinchave, oud-minister van justitie. De te Botterdam gevestigde Waterleiding-exploi- tatie-maatBchappij heeft de coneessiën voor de water leidingen te Leuven en Jambes in Belgie overgenomen, in verband waarmede zes serieëa aandeelen onder de hand uitgegeven zullen worden. Te Stadskanaal ie eene vrouw, ten gevolge van het misbruik maken van sterken drank, dood ia hare woning gevonden. Bij het den 8 gehouden notarieel staatsexamen zijn o. a. geslaagd voor het derde gedeelte, en hebben alzoo den graad van candidaat notaris verkregen, de dat zij hoort, dat hij wakker is; ik maak hem veel liever zelve in slaap want ze is zoo ruw en wild met hem, ik vertrouw haar den jongen niet eens goed toe." „Dan moeten wij baar den dienst opzeggen, en een andere zoeken." „Och neen zoo erg is het nietzij doet wel baar best en houdt zeker veel van den jongen, maar zij kan niet goed velen als ik mij er mee bemoeien ik ben toch zijn moederZiet ge nu welhoe lief hij al weer slaapt „Ja, en nu zal ik wel voorzichtiger zijn en hem niet meer aanraken „Daar wordt de thee in de huiskamer gebracht Jacob, doe je voorzichtig de deur open." Jacob had juist thee gedronken en de brieven ge lezen, die in zijn afwezigheid gekomen waren, toen de meid het hoofd door de deur stak en zeide dat de heerendie 's morgens al op 't kantoor naar hem hadden gevraagd, nu weer terug waren gekomen. „Laat ze maar binnen gaan, ik kom dadelijk." Hij was met hart en ziel in zijn zaken. Hij had den stel regel, dat eeu man niet alleen twaalf uur per dag moest werken maar datals het noodig waseen deel van den nacht er nog wel bij kon. Als hij maar altijd werk had dan zou hij er wei voor zorgen dat hij klaar kwam. Wat hem betrof, had hij gaarne al de moeieiijke quaest>os opgelost en al de zaken gedaan van het ge- heele district, een werk, dat zich na onder de vier of vijf advokaten en procureurs verdeelde. Hij was in don laatsten tijd wel wat magerder geworden zijn trekken waren scherperzijn glimlach meer gedwongen en al zijn bewegingen onrustig en gejaagd... Hij bad zich echter zóó geoefenddat hy het kleintje niet meer wakker maakteals hij 's avonds na kantoortijd bin nenkwam. Wordt vervolgd. Het examen is daarmede voor dit jaar geëindigd. Den 10 des avonds werd te Groesbeek in de bosschen van jhr. v. Nispen het lijk gevonden van een armoedig gekleed man dat naderhand bleek te zijn dat van mr. W. C. J. van der Moore, vroeger advocaat- procurear bij het hooggerechtshof van Ned,-Indië, zoowel uit de aanstellingen die hij bij zich had als uit het feitdat by herkend ward door iemanddie hem vroeger gekend had. Den 12 is het lijk onder toezicht van de justitie ter aarde besteld. Bij beschikking van den minister van binnenl. zaken van den 11 is bepaald, dat de commissie tot het examineeren van hen, die eene akte van bekwaam heid wenschen te verkrijgen tot het geven van middel baar onderwijs in de Nedsrl. taal en letterkunde, ge schiedenis, aardrijkskunde, staathuishoudkunde en statis tiek, staatsinrichting en schoonschrijven voor 1889 zitting zal houden te 's-Gravenhage, en zijn benoemd tot lid en voorzitter dier commissie de heeren dr. W. B. J. van Eyk, inspecte r van het middelbaar onderwijs te 's-Gra venhagetot leden: dr. J. Verdam, hoogl. aan de Universiteit te Amsterdam; dr. J. te Winkel, leer. aan het Gymnasium te Groningen; dr. P. L. Muller, hoogl. san de Byks-Universiteit te Leiden; dr. A. E. J. Holwerda leer. aan de Hoogere Burgerschool te Lei den dr. C. M. Kanhoogl. aan de Universiteit te Amsterdam J. M. C. A. Timmerman leer. aan het Gymnasium te Amsterdam en mr. K. M. G. de Meyier, leeraar aan de Hoogere Burgerschool te Arnhem. Da derde serie, groot hoogstens f 200,000 der 3% pet. geldleening van f 600,000 der gemeente Utrecht, waarop den 11 voor f 826,300 is ingeschreven is gegund tegen den koers van 1003ï/lco pet. Den 13 des ochtends is op het station te Arnhem de rangeerder Barteis tusschen de buffers van twee wagons bekneld geraakt en ernstig verwond naar het Diakonessenhuis gebracht. In den nacht van den 13 op den 14 werden te BarsingerhorD, na afloop der harddraverijvermake- lijkheden eenige baldadigheden gepleegd poorten uit gelicht enz.; eene ladder van de Bykstelegraaf werd op eene andere plaats vernield teruggevonden. De gemeenteraad van H00f!l heeft den 14 de gemeente-rekening over 1888 vastgesteld in ontvang op f 336.667,69%, in uitgaaf op 329.442 89%, alzoo met een batig slot van f 7225.80. Den 15 werd het dien dag in dienst gestelde Centrale Station te Amsterdam door ruim 15000 personen bezichtigd. Aan de strookartonfabriek te Leeuwarden is den 15 een werkman met de linkerhand tnsschen eene snijmachine geraaktwaardoor hem vier vingers afge sneden werden. Hy is naar de ziekeninrichting over gebracht. De prijs der koffie op de koffieveiling van de Nederi. Handelmaatschappij op den 15 is overeenkom stig de schatting ongeveer f 0,52 geweest. Den 15 zijn te Amsterdam vijf van de zeven voor onderwijzer geëiamiQeerden geslaagd, namelijk, be halve een uit Alkmaarreeds gemeld, L. van der Wilk te Haarlem, J. S. Westerveld te EnKhui- aen J. B. van Zuijien en G. W. Zweers van Am- Sterdam- De sneltrein uit Ylissingen heeft den 15 des avonds een ruiter, die den spoorbaan wilde oversteken nabij Krninicgen overreden. Hij was dadelijk dood. De gemeenteraad van Amsterdam heeft den 16 besloten tot demping van de Bozengracbt en het bouwen van twee bruggen aan de uiteinden dier ge dempte gracht. Den 16 des nachts kwam Jan Smit, melkboer in de eerste Goudsbloemdwarsstraat te Amsterdam thuis. Na eene twiet met zijne vrouwwierp hij haar tegen den grond trapte haar op borst en buik en mishandelde haar verder zoodanig dat zij reeds dood was toen de buren op het hulpgeroep der kinderen toetraden. De politie nam Smit in hechtenis. De kappers en barbiers te Amsterdam hebben besloten met 1 Januari a s. hunne zaak op zondag uiterlijk om één uur te siuiten, om langzamerhand tot volkomen zondagsrust te komen. Tot tijdelijk hoold der school te MidWOlld is benoemd J. de Vries, onderwijzer te Wijdenes. Tot kapelaan te Velseu is benoemd de heer C. H. H. J. de Bruijn. De heer D. Wagenaar te Broek op Langö- dijk is met algemeene stemmen benoemd tot hoofd ingeland van het ambacht van West-Eriesland, genaamd Geestmerambachtvoor het polderdistrict Broek op Langedijk. Ter bevordering van het gebruik van duinwater zal de afdeeling Zaandijk van de vereeniging „Het Witte Kruis" aan een aantal inwoners dier gemeente, die aansluiting wenEchen, eene geheele of gedeeltelijke tegemoetkoming in de koBten van aanleg verstrekken. In de vorige week is het 25jarig bestaan der Bijks hoogere burgerschool te Boermond gevierd. Het beroep naar de doopsgezinde gemeente te Burg-Waai en Oosterend op Texöl ia aangenomen door ds. B. Kuperus te IJlst. De krijgsraad te Leeuwarden heeft den huzaar H. te Deventer, die bij eene vechtpartij zijnen kameraad v. d. T. het rechteroor afbeetwegens mishandeling veroordeeld tot drie maanden gevangenisstraf en v. d. T. tot eene maand gevangenisstraf. Op de aangeboden gemeente—begrooting voor 18C0 te Ooststel.ingwerf is de hoofdelyke omslag geraamd op f 28500f 1000 lager dan voor 1889omdat de hoogst aangeslagene, die ongeveer f 1000 betaalde, nit de gemeente vertrokken is en de ingezetenen niet meer kunnen betalende ontbrekende som moest dns op andere posten gevonden worden. De heffing blijft vrij wel gelijk, namelijk 8 pet. van het belastbaar inkomen (slechts de eerste f 200 is vrij.) De heer mr. W. H. K. Monthaan te Amster dam is opgetreden als voorzitter van het hoofdbestuur der Maatschappij tot Nut van 't Aigemeeen. Als brievengaarder te Twisk werd aangesteld de heer E. Hninink aldaar. - Tot gemeente-ontvanger te Urk is benoemd de heer Jacob Timmerman. De heer B. Schuchart te Zijdewind, gem' Oude Niedorp, is benoemd tot onderwijzer te Span broek. In de gemeent9 Bijp wordt voor het jaar 1890 geheven een hoofdelijke omslag van f 4800 met 50 opcenten op de Bijks personeele belasting. De afgetreden regenten van het r. k. armbestuur te Vauloo, die door de gemeente in rechten aange sproken waren tot teruggave van de groote kapitalen, welke door hunne nalatigheid verloren zijn hebben behalve de vroeger aangeboden som van f 2000, thans weder aangeboden zes stuks oostsnr. Met. a fl. 1000 met de daarop vervallen rente. Tot leden van het bestuur der banne Andijk zijn gekozen de heeren B. Kooijman Pz. en Jb. Veer en tot hoofdingeland van Drechterlaad de heer Jb. Kooijman Bz. Te Benaingbroek is eene koe aan miltvuur gestorven. De Alkmaar Eackes No. 5 zal van eiectrisch licht worden voorzien. Er gaat hier ter stede een adres rond waarin bij den gemeenteraad wordt aangedrongen op het ver- leenengedurende vijf jaren van de door den heer W. H. Arkes aangevraagde jaarlijksche subsidie van f 600 ten behoeve van een tram- en omnibnsdienst tusschen Hoorn. en Alkmaar. Aaugeno men het beroep naar de ned. herv. gemeente alnier door ds. D. A. van Haseien te Schip luiden. - Voor het derde gedeelte van het notarieel examen is geslaagd de heer G. A. H. Tjeenk Willink, alhier. -By den den 16 te Bergen gehouden SChietWöd- Strijd door het kader der dienstdoende schutterij aihier werd op 200 passen.- de prijs behaald door den heer H. Essen, met 80 punten, de premie, met 77 p., dcor den heer J. P. Querelle op 150 passen de prijs, door den heer C. Slegtkamp, met 88 p., de pre mie, met gelijk aantal punten, door den heer H. B. Burgers; op 100 passen de prijs door den heer J. Bal vers, met 79 p., de premie door den heer G. S. Groe- newoud met 74 punten. HU ti E R L iJ K E STAND. GETROUWD. 16 Oct. Isaac Zaadnoordijk en Isabella van der Haagen. GEBOREN. 15 Oct. Johannes Cornells, Z. van Evert van Zwanenburg en Niesje Kalf. 16 Gerrit, Z. yan Cornelia Piet en Elisabeth Rozenbroek. OVERLEDEN. 15 Oct.Lijsbeth Wijnhout van Steijn, wed. Reijer Groot, eerder wed. Hermanus Philippus Prikke, 87 j. Hen drikZ. van wijlen Cornells Hart en van Aagje Sluis, ruim 2 j. 16 Elisabeth, D. van Hendrikus van Twisk en Jannetje Kust, 1 j. en bijna 5 m. Adriana Baltina de Wit, echtgen. van Willem Langenberg, eerder wed. Christiaan Elias Henningbijna 48 j. VEILING VAN VASTE GOEDER Door den Notaris H. J. DE LANGE op 16 Oct. 1889. van de te Heiloo gelegen perceelenals 1. Heerenbuis, oranjerie, tuin en erf, B 301, 251 en Str. P. Messelaar 2. Huis en erf en bouwland B 267, 393 en onge veer de van 407. Str. P. Messelaar 3. Huis en erf B 280. Str. I. Reik 4. Bouwland, de wederhelft van B 407. Str. I. Schipper 5. Huis en erf A 557- Str. C. van der Oord 6. Tuingrond, 34 a., 60 e.a. Str. J. Muijs 7. Tuingrond, 60 a., 91 e a. Str. P. Messelaar 8. Tuingrond, 24 a., 10 e.a. Str. S. Keet Dz. 9. Tuingrond, 25 a-, 40 e.a. Str. I. Reik 10. Tuingrond, 26 a., 10 c a. Str. 1. Reik 11. Tuingrond, 11 a., 10 e.a, Str. P. Messelaar EN. (Afslag 23 Oct.) 265. f 2320,- 1005,- 60,- 300,- 340,- 1180,- 1500,- 500,- 425.- 360,- 185,— Amsterdam. 16 Oct. Aardappelen. Enesche Uokkummer jammen /2a 2,20, dito Eraneker Jammen 1,90 a 2,10, dito Engelsehe jammen 1,50 a 1,60, Zeeuwscbe spuiscbe jammen 2,30 a 2,80, dito Elakkeesehe jammen 1,90 a 2,30, dito Blauwe 2.10 a 2,20, Gelderscbe Blauwe /2a 2,10, Pruisi sche Hamburgers 3,25 a 3,30, Zaaiers f 1,80 a 1,90 per mud. Raapkoeken 60 a 90, Lijnkoeken f 8,75 a 12 per 100 P. Aangevoerp 165 vette Kalveren 0,60 a 0,80 per P., 33 Nucht. dito 8 a 15,178 Vette Varkens/0,46 a 0,50 per P. Enkhuizen 16 Oct. Kleine kaas f 29aangevoerd 26 st. Karwijzaad /9a 9,87%, Mosterdzaad f 15,50 a 17, Maan zaad f 9,25 a 10,25, Erwten: Groene f 9 a 11Vale 10 a 12,25, Wijker dito 9 a 10, Grauwe 11 a 12,50, Bruine boonen f 8,50 a 9,75, Gerst 4 a 5, Haver 3 a 4, Biggen 7,50 a 12 Kippen f 0,75 a 1,25 Kipeieren f 5 a 5,50 per 100Boter per kop 0.55 a 0,60. Haarlem 16 Oct. Aangevoerd 18 Koeien en Ossen f 150 a 200, 1 Stier 130, 8 Vaarzen f 100 a 130, 3 Graskal veren f 40 a 50, 15 nucht. Kalveren, 19 Schapen 10 a 23. Aangevoerd 73 stapels Kaas, uitmakende 9338 stuks, wegende 18417 P. Hoogste prijs 29. beiden 12 Oet. Boter per kwartvat le soort 64 a 70, 2e soort 48 a 62, per pond le soort 1,60 a 1,75, 2e soort 1,20 a 1,55. Schagen 17 Oct. Aangevoerd 8 Paarden 60 a 1586 Stieren 86 a 150, 103 üeldekoeien 100 a 240, 11 Kalf- koeien 170 a 245, 85 Vaarzen 80 a 130, 41 Hokkelingen f 30 a 60, 6 nucht, Kalveren f 13 a 2114 Rammen 30 a 44, 675 Schapen 20 a 34, 450 Lammeren f 13 a 22, 32 magere Varkens f 13 a 2145 Biggen f 9 a 12, Boter per kop 1 0,85 a 0,95, Kipeieren f 5 a 6,50 per 100. PER TELEGRAAF. Hoorn 17 Oct. Kleine kaas 33,50, Commissie 34,50.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1889 | | pagina 3