YERKOOPIM Mej rurEitKOtti 9 AAN SE DAMES! Boekhandel llerms. Coster Zoon, Alkmaar. a f MM) per deel. Bloemlezing nit de werken m Mnliatnlidoor Beloïse €w@!$rs. gr 1sv- 125 Paardendekens. A. LELS, "Mejuffrouw T. F HEME It De op den 18 geadverteerde Cursus van het Instituut Gezusters NEUMANN te Amsterdam, begint MAANDAGden 21 Octoberte ALKMAAR. Verdere aanmeldingen te richten en inlichtingen te bekomen bij mejuffrouw de Wed. VAN PER VEEN, Fnidsen. De Dichtwerken van F. A. de Genestet Alkmaarsche Scherm vereen i^ing WR.EG-QQH..W Volksvoordracht PUBLICATIE. Restauratie S""' V/: nJ' gHSBHHMa rm DAMES- K.V KIMDERHOEDEA, Mof3. ALKMAAR. Mof3. GELEGENHEID TOT DINEEREN. Diners van al f i,en hooger. Plette bediening. fliillykc prijzen. 9f 94'V. K'l* Qlï>o *rteutiê». H 55jai'igc Ëcbtvercpniging Jb de waal E. GRAAFZAND. K o e d ij k 19 October 1889. (SB Getrouwd: JACQUES ZAADNOORDIJK en ISABELLA VAN DER HAAGEN, die, ook namens wederzijdsche familie, hunnen hartelij- ken dank betuigen voor de blijken van belangstelling eu vriendschap, bij hun huwelijk ondervonden. Alkmaar, 16 Oct. 1889. op Zaterdag f fï October 18§9 'smorgens ÏO uur, in het cafc van den heer IIodtkooper, op het IWaagpIein te Alkmaarvan B48%IJT REE1N. Depot van gemaakte Dames- en Kinder- Onderkleederen Stalen van alle soorten linnen-, pellen- en damasten Tafelgoederen, HANDDOEKEN,THEEDOEKEN, LINNEN- en KATOENEN ZAKDOEKEN, LINNEN, KATOEN, FLANEL, KEPER, PIQUÉ, MOLTON, Linnen Loopers enz., bericht tevens de ontvangst van alle WV inter- Artikelen waaronder eene goede sorteering Dames Winterrokken, Handschoenen, Coche Corsets, Dames- en Kinder kousen enz. 'bericht de ontvangst der NIEUWSTE MODELLEN van beuevens eene ruime keuze stalen voor Costumes. bericht de ontvangst der nieuwste modellen van DAS1ES- en KINDER- IIOEDE1 en verdere nouveautés voor het aanstaande seizoen, benevens eene prachtige collectie STALE1 voor UAllE§COSTE9IE$i. Deze uitgave onderscheidt zich door eene zeer fraaie uitvoering en lagen prijs. Reeds zijn daarin ver schenen en al zonder lijk verkrijgbaar e n Bekwame kunnen geplaatst worden aan de Machine fabriek van te Haarlem. Het BESTUUR van genoemde Vereeniging heeft het voornemen opgevat om aan hunne Vereeniging een voorbereidenden Cursus te verbinden van jongelieden van 12 tot 18 jaren. Zij die daartoe genegen mogen zijn, gelieven zich aan te melden bij den Presidentden beer Th. J. MEEUES, Gasthuisstraat, No. 1. Het BESTUUR. ER BIEDT ZICH AAN eene Roerenmeid P. G., tegen Kersttijd in eene kleine boerderij of als ÜSuishoudster in een klein gezin. Franco brieven onder lett. ABC, aan de uitgevers dezer Courant. op DlNSRACi St October ftSSO 's avonds te 7 uur, in het Lokaal «Harmonie". Sprekersde heeren A. S8SG3J§*$ Sas. en CS. lkkERi*RRAE* Rz., beiden alhier. ÏREtiAAhi WitfiJ. De Commissie M. COHEN STUART. Voorzitter. Dr. J. BROERS, Secretaris. De COMMISSARIS des KONINGS in NOORD- HOLLAND Brengt ter kennis van belanghebbenden, dat wegens tcerkzaamheden aan de brug iYo. 39 over tie Oude Iffooriische vaart aan het JYoordkollandsck Mzanaal te Alkmaarde JP assay e voor voer tuigen over die brug op 22, 23 en 21 October as., gestremd zal zijn en dat in het verkeer voor voet gangers zal teorden voorzien. Haarlem, 16 October 1889. De Commissaris des Konings voornoemd, SCHOREtt. De 'g-tUravenhaagsche ISy- pot heek bank voor Nederland verstrekt gelden ter leen onder ie hypothecair verband op Huizen en Landerijen. Inlichtingen te bekomen ten kantore der Bank Gedempte Raamstraat 11«, te 's-Gravenhagete Oudorp bij Alkmaarbij den heer S. UE «SUfWfjiU. Omtrent het sluiten van contracten bij levensverzekering en lijfrenten, van de llollandsche Sociëteit van Le vensverzekeringen opgericht in het jaar 1807 te Amsterdam en tegenwoordig onder het bestuur van de heereD J. FOCK, C. P. VAN EEGHEN, J. T. VAN BOSSE en J. G. SILLEM als Com missarissen, Jhr. Mr. C. HARTSEN Jbsz., als Direc teur, en Mr. J. P. PORTIELJE, als tweede Directeur, zijn inlichtingen te verkrijgen aan het kantoor te Amsterdam, Reguliersdwarsstraat 12, bij H.H. Corres pondenten in de voornaamste steden des rijks en bij den heer T. DRAIJER, te 's Gravenhage, BiÜitonstraat 2, Generaal Agent. Correspondenten voor ALKMAAR de heeren RE LilkE RE UOIUilZ. Jaarlijksche premie per Honderd Gulden Kapi taal-Verzekering voor het geheele leven op 25 jaar 1,99 op 40 jaar 3,11 30 2,27 45 3,71 35 2,64 50 4,53 '1 Levensgenot. Wanneer het bloed zuiver, deszelfs omloop volmaakt is en de zenuwen in goede orde zijnzijn wij gezond. Deze pillen bezitten eene wonderbare macht om deze groote geheimen der ge zondheid te verzekeren door zuivering en regeling der vochten en versterking der vaste bestanddeelen. Hol- loway's pillen kunnen met vertrouwen aanbevolen worden aan alle personen die aan ongeregelde spijs vertering lijden of door zenuwpijnen geplaagd zijn. Zij verdrijven maagzuur en ziekelijke hoofdpijn, ver levendigen de werking der lever en werken als genees- en zachte purgeermiddelen. De zwakken en ziekelijken kunnen dezelve zonder vrees innemen. Holloway's pillen zijn uitmuntend dienstig voor ziekten van een zenuwachtig gesteldaar zij de werking van ieder orgaan tot deszelfs natuurlijken standaard verheffen en over het algemeen eenen kalmeerenden en verbin denden invloed uitoefenen. Door het vermeerderd debiet zijn de prijzen als volgt Doosjes pillen h 0,80, 1,85, f 3,-, 6,75^ f 13,50, 20,50. Potjes zalf h ƒ0,80, ƒ1,85 3,—, f 7,50, f 13.85, f 20,95. Zijn op franco aanvragen h contant te bekomen bij J. M. van Renesse, Apoth. te 's Hage; B. Adema,tc Amsterdam en bij Straatman, Apotheker te 's Bosch, alsmede in Holloway's etablissementen te Londen 78 New Oxford Street. Stoomdr. Herms. Coaler en Zoon, Alkmaar. AMSTERDAM pCt Nederland Cert. N. W. Sahnld2J dito, dito dito, dito dito, Oblig Italië, Inschrijving 1862/81 Oostenrijk, Obl. in pap. 11.1000 Mei-Nov. dito, dito Febr.-Ang. dito, zilver Jaa.-Jnli dito, dito April-Oct. PortugalObl, Buit. 1853/80 Rusland,Ob. Hen C. 1798/1815 1000 Jan. - Cert. lnsch. 6e serie 1855,Z.R. 500 Ap.-Oct 5 Obl. 1864 Amst. ƒ1000 April-Oct6 dito, 1866 5 dito, Oostersche Leening 2e serie5 dito, 1860 2e leening dtZ 100 4j dito, 1875 gecons. JZ 50-100 Apr.-Oct. 4$ dito, 1880gecons.ZR.125-625 13 Mei-13Nov.4 dito. 1889 leserie 1 Jan. 1 Apr. 1 Juli 1 Oct. 4 dito, 1867/69 20-100 Mei-Nov4 dito, in goud 1883. Juni. i)ec6 dito, dito 1884. 13 Jan. 13 Juli... 5 Spanje, Obl. Buit. Perpetuele4 dito, dito Binn. dito 4 Turkye, gepriv. Oblig5 dito, Geconverteerden Ser. O..,,.... dito, id. C ïgypte, Obl. leening 18764 Mexico, Obligatiën geconvert2J. dito, dito 6 Peru, Oblig. leening 1870 geregist6 dito dito, 1872 id5 Venezuela, Obligatiën 18814 Nederland, Cult. Jlaatsch.d. Vorstenl. Aand. dito, dito Winst-Aandeelen dito, Koloniale Bank Aandeel dito, dito Oblig5 dito, Ned. Ind. llandelsb. Aand... dito, N. Centr. Spoorw. Aand. f 250 dito, dito gestenap. Oblig.235 Italië, Spoorwegl. 18873 dito, Zuid—Ital. Spoorweg Obl........ 3 Polen, Wars.-Weenen Aandeel, Rusland, Gr. Sp.-Maatscb. Aand5 dito, Hypoth. Obligatiën4; dito, id. 3 dito, Baltische Spoorw. Aand3 dito, Jelez-Griasi. Oblig6 dito, Jelez-Orel. dito 6 dito, Orel-Vitebsk. Oblig5 dito, Poti-Tifiis. Oblig. f 10005 dito, Transeaus. Spoorweg Oblig3 dito, Z.-W. Spoorw. Aand. 100-1000 5 ZweedschNoorweegsche Spoorwegen.... 6 Amerika, Cleveland, Akron Shares...... dito, Deny. Rio Grande dito dito, Illinois Centr. Cert. v. Aand... dito, Lonisv.en Nashv. Cert. v.Aand, dito, MisB. Kans. Texas Aand dito, ditoAlg. Hyp. Certif5 dito, N.-York Erie West. Sp. Aand.. dito, Wabash St. L. en Pac. Ct. v. Aand. Canada-South Cert. v. Aandeel Nederland, Stad Amsteidam f 100 3 Hongarije, Theiss Spooiweg4 Oostenrijk, Staats!. 1854 4 dito dito 1860 dito, dito 1864t dito, Stad Weenen 1874....... Rusland, Staatsleening 1864 Loten 5 dito. dito, 1866. Dito5 Turkije, Spoorwegleenin.-. 16 Oct. 81% 96'/, 102', 102'/, 88% 70%. 70%, 71'/, 67% l03'/„ 92%, 103'/, 103'/, 61%. 100% 100 88'% 87% 108 97"/,, 71"/,. 69% 86% 16% 16'»/ 51> 52» 15%" 61 1°2% 87' 32% 89% 553/ l017, 102% 60' 67» 21 33u/ 17' 116 79'/, 28 112% 107» H'% i 16 1483/ 121i;s 161 148 16 */i. 17 Oct. 81% 102'/, 108%, 70'/, 70% 67 103»/, ®2% 103 103'/, 100'/, 88'/s 87',,. 92»,, 103V, 97» 71' 86 16"/,. 16', 01'/. r - It 16' 15'/.. 617.- f"/.. 15% 63% 102% 87% 32» S93 55% 6»% ll»7s 121 72 «17a 967, lOl'/a 1027, 67'/, 22', 34 17% 80'/, 117» 102'/, 108 16'/, VAN ©I© PJSS isySSiêiS-K Elsevier-Bibliotheek K hQI

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1889 | | pagina 4