No. 127. Een en Negentigste Jaargang. 1889. Groote Veemarkten op M a a n d ag 4 en VV o e n s- dag 20 November 1889. Maandagsche Veemarkt FEUILLETON. Een Huwelij ksle ven, GROOTE VEEMARKTEN 25 OCTOBER. Prijs der gewone Advertentiën: Dit nummer bestaat uit twee bladen. EERSTE BLAD. tilt jaar invallen op 4 en 3» Novem ber I88O en dat op 10HU4G 3 Novem ber 1889 geen vee op de markt zal worden toegelaten vóór des middags 13 uren. ButtsuUuö. LIE. Siancntant). Tweede Kamer. Staatsbegrooting 1890. ALKMAABSCHE COURANT. Deze Courant wordt Dinsdag-, Donderdag- en Zaterdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80franco door het geheele rijk f 1, De 3 nummers f 0,06. Per regel f 0,15. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de Uitgevers HEEM». COS- TEE ZOON. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen ter algemeene kennisdat de Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, A. MACLAINE PONT. 19 Oct. 1889. De Secretaris, NUHOUT VAN DER VEEN. DE GEWONE wordt bij gelegenheid der groote veemarkt op 4 No vein be r 1889 gehouden op de fi? edentftte i\ieuteesioot, nubij de Kanaatkatle en op den Koning steeg. BELGXE. Volgens officieels opgaaf' zijn bij de ramp te Antwerpen 120 personen gedood en 130 gewond. DUITSCHLAND. De vrijzinnige leden van den Rijksdag hebben voorgesteld, bij den EijkskaDsslier aan te dringen op de intrekking van het verbod omtrent den invoer van varkens aan deensche grens, op vermin dering van het steenkooltarief op de staatsspoorwegen en opheffing der rechten op varkens en vnrkensvleeech. Blijkens eene bekendmaking van den Rijkskanselier is het gebied aan de oost-afrikaansehe kust tussehen de noordelijke grens van Witu en de zuidelijke grens van het aan den sultan van Witu behoorende station Kismajukrachtens de met de sultans en de hoofden aldaar gesloten verdragen onder de bescherming van den duitschen keizer gesteld behoudens de verkregen rechten van derden. DOOR 16) „Zoo is het goed, he .Jacob gaat ge al heen?" „Ja, ik heb het druk." „Ik zal er mij aan moeten wennen", klonk ket toonloos. „Wennen? aen wat?" „Gisteravond kadt ge het niefe druk, Jacob, maar ge waart toch zoo vriendelijk, om mij alleen te laten, en te gaan slapen zonder één woord tot mij te spreken." „Je sliept immers." „Och ik slapen Hem trof een verwijtende blikofschoon zjj daar toch niet verder op door ging. „Sliep je dan niet Die vrouwen zijn toch won derlijke wezens." „Ja, maak er maar een grap van! Ga maar je eigen weg, als het hier vervelend is." „Natuurlijk zal ik dat doen. Het is je eigen schuld als ik het straks weer doe", zei hij ongeduldig „is dat de moeite waard? Waarom liet ge mij dan zoo moe eu hongerig als ik was, zoo lang wachten." „Och, Jacob, ben ik dan niet dikwijls moe Heb ik dan veel afwisseling. Ik doe alle dagen niets dan zingen en wiegen en in slaap maken." „Heel lief van je kind Maar dat is mijn schuld toch nietIk kan jullie toch niet allemaal mee naar het kantoor nemen om je daar in slaap te zingen. Nu heet het natuurlijk, dat ik een egoïst ben, een groote egoïst die zich niet om vrouw of kinderen be kommert „Ik had toch nooit kunnen gaan slapen, Jacob, als Rijksdag. Den 22 is de zitting geopend met eeue troonrede, door minister von Böttiober voorgelezen waarin gezegd wordt, düt de tegenwoordige Eijbedag bijeen is geroepen, om mede te werken tot de verze kering van den vrede in het buitenland en in Duitsch- land. Ook nu wordt de medewerking ingeroepen van den Rijksdag om de slagvaardigheid en de deugdelijk heid van het leger te verbeteren, opdat de regeering in staat zij aan Dnitschlands streven tot handhaving van den vrede den nocdigen nadruk to verleenen. De regeering kondigt de indiening aan van eene nieuwe wet betreflende het leger, waarbij eene andere indeeling van het leger en de vloot wordt voorgesteld. De uitgaven, welke hiervoor en voor d® noodigs uitbreiding der zeemacht noodig zijn hebben eene aanmerkelijke ver- hooging van de bijdragen der Bondsstaten ten gevolge. Voorts zal de regeering ontwerpen indienen betref fende het toezicht op de sociaal-democraten en tot re geling der Bank.; tot verleening van een nieuw krediet ten behoeve van Oost-Afrika eu tot oprichting van eene afzonderlijke afdeeling voor koloniën, ter verlichting van den arbeid aan het ministerie van buitenlandsche zaken. De verwachtingen, bij de vorige opening van den Rijksdag uitgesproken ten opzichte van de handbaviug van den vrede, zijn niet alleen verwezenlijkt, maar zijn zelfs nog vaster geworden, ten gevolge van de persoon lijke betrekkingen van den Keizer tot zijne bondgenoo- ten en de beh&arschers der naourige bevriende Staten. Daoirdoor wordt het vertrouwen der andere Staten op Duit echlaods eerlijke vredeestaatkunde bevestigd en de meeding gerechtvaardigd, dat de vrede op den grondslag der bestaande verdragen ook in het eerstkomende jaar behouden zal blijven. FïtANKRUK. De krijgsraad te Parijs beeft met elgem sene stemmen uitgemaakt, dat Boulangers vriend, majoor Laisant, door zijne verkiezingsrede, waariu hij het le ger aanspoorde der tegeuwoirdigo regeering de gehoor taainheid op te zeggen, zich aan een zwaar vergrijp tegen ie krijgstucht schuldig heeft gemaakt. In over— eenstet iming met het besluit van den ministerraad en het advies van den minister, beeft president Carnot thans het besluit geteekend, waarbij majoor Laisant's naam uit de lijst der fransshe officieren wordt geschrapt. ITAJ .tIE. De Keizer en da Keizerin van Duitsch land zijn den 22 des morgens te half elf uit Genua naar Griekenland vertrokken. OOST ENRXJK-HGNGARIJE. Nadat demi- nister van oorlog op eene interpellatie ia de hong&arsohe Kamer geuntwoord bad, dat de swsrtgelo vlag in Hon garije niet geweerd kon worden, want dat hetzelfde dienstreglement voor het geheele leger gold en dit de vlag der H absburgers als de commandantevlag aanwees, is met 122' tegen 68 stemmen de door de regeering afgelegde ve rklanng als voldoende beschouwd. ik geweten had, dat ik je verdriet had gedaan; ik wss wel bij je gekomen, zie je 1" De tranen parelden in hare oogen terwijl zij hem naderde. „Nu, had ik dan wat anders gewild? maar ge beneemt mij mijn vrijheid en legt me aan banden en dat is niet om uit te hooden. Je behandelt mij net, alsof ik, ik weet niet wat voor kwaad had gedaan." „Omdat ik: je plaag met naar je te verlangen den heelen dag „Ja, het is waar, ik ben zoo ver weg, de heele gang en het kantoor tussehen ons in Niet waar En hij klopte haar op den schouder. „Vindt ge niet, dat een moeder van twee kinderen wat verstandiger moest zijn." „Gij ziet zooveel menschen over dag, Jacob, maar ik ben heelemaal aan mijzelve overgelaten", klaagde zij. „Lieve Letta boe graag zou ik je wat van die men schen over doen." „En als ge binnen komt, ben je dikwijls afgetrokken en stil." „Kom, kindje, begin daar nu niet over, ik heb heusch geen tijd." Eu hij streek haar liefkozend over de wang. „Ik weet weldat je het niet altijd prettig bebtmaar ik heb het ook zoo verbazend druk Zie zco kindje voegde hij er troostend bij„Maar nu moet ik naar het kantoorzeide bij zoo zacht mogelijk. „Wees nu niet zoo innig bedroefd knikte hij haar vroolijk opwekkend toe in de deur. Dat laatste scheen Alette niet zoo heel gemakkelijk toe. Hp begreep baar dus in 't geheel niet. Zouden zij dan ieder hun eigen weg moeten gaaQ. Zij zat eindelijk 's middags rustig te breien aan een wollen kousje voor de kleine zus toen Jakob van 't kantoor kwam. „Ik ben zeker niet rechtvaardig geweest vrouwtje en zorg niet goed genoeg voor je. Mannen zyn toch ongevoelige wezens, niet waar „Meent ge dat heusch", zeide zij zaoht. SER VIE. Den 20 is de zitting der Kamer geopend met eene door minister Cristic voorgelezen troonrede. Het onderzoek der geloofsbrieven was den 19 afgeloo- pen; alle verkozenen werden toegelaten. De heer Patic werd tot voorzitter gekozen met 84 stemmen tegen 14 stemmen op den candidaat der liberalen. De verkozen president betuigde zijnen dank en stelde de moeieljjk- boden in het licht, die aan de vergadering bij het ver vullen harer taak te wachten stonden. ZUID-AFRIK ADe heer Shepstone is tot regent van Zwasilana gekozen door den Nationalen Raad, die door de Koningin-weduwe en zeventig opperhoofden werd bijgewoond. STATEN-GENERAAL. Een wetsontwerp is ingediend tot regeling van het gebruik van eigendom tot het voorbereiden en stellen van militaire inundatiënwanneer dit wegens oorlog of oorlogsgevaar wordt gevorderd, ter uitvoering van art. 152 2e lid der grondwet. Afdeelings-verslagen. H o o f d s t n k III. (Buitenlandsche Zaken). Over onvoldoende toelichiing en gebrek aan bezuiniging werd geklaagd. Dit laatste bleek uit de bij art. 2 aangevraagde traktementsverhooging, welke onderscheidene leden ook thans niet wilden bewilligen. Grensregeling op Noord-Borneo. Men betreur de hetalweder uit een engelsch Blue-book te hebben moeten vernemen, dat het beschermheerschap over Noord-Borneo door Engeland is aanvaard. Wat had de regeering gedaan om dit te voorkomen? Grensregeling in Suriname. Heeft de fransche regeenng zied met de onze eenstemmig verklaard ten aanzien van den omvang der scheidsrechterlijke uitspraak en wie zal als scheidsrechter oplreden? Grensregeling Baarle-Hertog en Baarle- Nassau. Is reeds eene verleden jaar in uitzicht gestelde overeenkomst aangegaan Handel in meisjes. Bestaat er kans op het tot stand, komen eener regeling met Oostenrijk-Hongarije Buikerconferentie. Bestaat er nog uitzicht op over eenstemming omtrent de afschaffing der suikerpremiën Omtrent de Berner Conventie betreffende het inter nationaal goederenverkeer werden nadere inlich tingen gevraagd. Pro Deo procedure. Yele leden drongen weder aan op net tot stand komen eener desbetreffende overeenkomst met Belgie. Zalmverdrag. Heeft de regeering de zekerheid, dat dit verdrag ook in Duitschland voldoende wordt nageleefd üverijselsch kanaal. Gelijktijdige werking van dezen waterweg ligt naar de verklaring der regeering in den geest van bet verdrag. Het kanaal is inmiddels in Nederland tot de grenzen voltooid; in Duitschland niet. Is over deze zaak on- derbsndeid en zoo ja, met welke uitkomst? Uitleveringsverdragen met Griekenland en Ar gentinië werden gewenscht. De uitvoering van bestaande verdragen schynt y.eei te wenschen over te laten. „Van nature, ja, maar ik heb er eens over nage dacht. Ge zyt beusch te veel aüeen en daarom kunt ge ook niet vroolijk zijn, kindje! Ge hebt gelijk, Letta." Zij stond plotseling op en omarmde hem. „Mijn lieve, beste man Hij drukte zijn heftig f zenuwachtig vrouwtje aan zijn hart „Ik heb toch niets anders dan jou mijn lieveling „En ik dan, Jakob eu zij klemde zich ktampaebtig aan bem vast „ja, wij moeten elkaar liefhebben eu steunen." „En dan heb ik bedacht dat ge wat gezelschap noodig hebt. Kunt ge niet een van je nichtjes of vriendinnen voor den zomer te logeeren vragen of den winter ook we hebben plaats genoeg. Wel bevalt je dat niet? Gij kijkt me zoo vreemd aan... Is dat geen goed plan „Och ja, ja', klonk het langzaam alsof haar een illusie ontnomen werd, „dat zou wel aardig kunnen zijn." „Nu, wie dan?' vroeg hij. „Dau zou het Constance Kjonig moeten zijn." „Ja, dat is goed, ze schrijft vroolijke en gezellige brieven... Dan moet ge baar maar gauw vragen hoe eer ze komt, hoe beter VIII. Constance Kjonig was al een week bij hen. Zij had een aardige kamerdoor Alette zoo fraai mogelijk ingericht, waar zij als ze wilde alleen zou kunnen zgn en lezen en brieven schrijven of wat rust nemen. Zij was voor ongeveer zeven jaren leerares geworden en had sedert een poosje bij hare moeder gelogeerd om wat uit te rusten daardoor had zij Alette's uit- noodiging gemakkelijk kannen aannemen. Alette en Constance hadden een heel verschillende manier om de menschen te beschouwen ofschoon zij beiden een scherp oog hadden voor de komische

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1889 | | pagina 1