FEUILLETON. Hen Huwelijksleven, No. 129. Een en Negentigste Jaargang. 1889. Nationale Militie. WOENSDAG 30 OCTOBER. PARIJSCHE BRIEVES. Prijs der gewone Advertentiën: mfxcïiti ©ebeeUe. JONAS t .Tin. &uit£ttlaub. ENGELAND. Te Bristol staakten verscheidene werklieden het werko. a. duizend dokwerkers. ALKMAARSCHE COURANT. Deze Courant wordt Dinsdag-, Dond0rdag- en Zaterdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80franco door het geheele rijk f 1,— De 3 nummers f 0,06. Per regel f 0,15. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de Uitgevers HEEM». COS» TEE ZOON. De BURGEMEESTER der gemeente ALKMAAR gelast' krachtens bekomen aanschrijving onderstaande verlofgangers om zich, tot bijwoning der oefeningen, bij hun korps te ver voegen op den dag, hieronder vermeld, 's namiddags vóór 4 uren 11 November 1889, garnizoen te Helder, 1 regiment infanterie, lichting 1885, SIMON KALE, ELORIS GERARDUS LAMBERTUS LANDMAN, GERRIT SCHOONHOVEN en MAR CUS VET; op 9 December 1889, garnizoen te Helder, 1 regiment infanterielichting 1887 HENDRIK DUIN. Zij moeten gekleed zijn in uniform en voorzien van de by het verlof madegenomen kleediDg- en equipementstukken en hebben recht op vrij transport naar hun korps en een daggeld van 25 centen, tijdig ter gemeente-secretarie aan te vragen. Alkmaar, De Burgemeester voornoemd 28 Oct. 1889. A. MACLAINE PONT. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen ter algemeene kennis dat zij in hunne op heden ge louden vergadering ingewilligd hebben bet verzoek van H. B. STIK VOORT, kuiper alhier, om vergunning tot het vestigen eener kuiperij in het perceel aan de oostzijde van den Achter- dam No. 4. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, A. MACLAINE PONT. 29 Oct. 1889, De Secretaris, NUHOUT VAN DER VEEN. XXXIX. Nog maar een veertien dagen en dan is het uit wie dan nog niet de tentoonstelling bezocht, kan zijn verzuim niet meer inhalen. Geen wonder dat het er steeds vol loopt met vreemdelingen en stadgenooteu want hoe ongelooflijk het ook klinkttoch zijn er niet weinige Parijzenaarsdie tot het laatste oogonblik gewacht hebben aleer zij naar de expositie togen. Hoden waren wy in het booge Noorden in het koude Eusland en Siberië, in Noorwegen en Zweden, en alsof het daar nog niet koud genoeg was, eindigden wij ons bezoek met eene bestijging van Zwitserland's bergen. Eusland is bijzonder fraai vertegenwoordigd door wel vijfhonderd inzenders, onder welke de bontwerken eene ruime plaats innemen met opgezette bruine en witte beeren wolvenmarters enz., aBtrakaa tijgervellen prachtige mantels en pelsjassen enz, enr. Daarop volgt in belangrijkheid eeno bijzonder groote collectie vau groote en kleine bronzen voorwerpen, allen zeer arti stiek vervaardigd verder geleidt ons reukorgaan ons bij sigarenkokersporte-monnaies eu meer dergelijke snuisterijen van echt russiech leder. De goud- en zil versmeden stellen zeer kunstige artikelen ten toon waaronder van fraai geëmailleerd zilver. Ons oog valt op een schaakspel met massief gouden en zilveren Dooa 18) IX. Constance vond het een vroolijk gezellig plaatsje ïjj begreep alleen maar niet wat de menschen er eigenlijk uitvoerden, want zij schenen altijd tijd voor pretjes te hebben. Zij hadden den zomer doorgetoerd. Waren er geen diners of kleine huiselijke feestjes, dan waren er bui ten partijtjesen Constanoe had er wonder goed slag van, om hare medemensehen aan den gang te maken; a's er twee dagen niets te doen was geweest dan rustte zij niet vdór er een plannetje werd gemaakt voor den daarop volgenden dag. Levendig en spraakzaam, geestig en vroolijk hield zij de menschen aangenaam bezig terwijl ze nu eens dezen dan weer genen plaagde en voor den gek hield. Zjj had een merkwaardig talent om grappen en pretjes te bedenken, dat wel eens lastig kon zijn voor de gastvrouwmaar dat veel waard was voor de gasten en niemand had haar op een feestje willen missen. En thuis werden tussehen haar en Alette drukke kritische gesprekken gevoerd over alles wat zij gezien en gehoord hadden. Had Alette een gelukkigen blik op de komische zijde van 't menschelijk leven Constance was altijd scherp in haar geestigheden. Het leven dat haar veel treurige ondervindingen en teleur stellingen had bereid had dien bitteren trek in haar doen groeien en zij was nu toevallig in omstandigheden waarin zij aan dien lust tot spotten kon botvieren. „Waarlijk zij was geen honingbijtje zonder angel", poppen; op een zilveren koffertje, welks deksel en relief den optocht voorstelt bij de kroning van keizer Alexan der IIIop eon verguldzilveren koffieservies hetwelk voor vier duizend franos te koop staatop broches pijpjes, armbanden, haarspelden van prachtig amber enz. enz. Yan het Ouralgebergte in Siberië haalde men kostbare gesteenten als topazen, malakbieten, porpbyren, ja3pen en vervaardigde daarmede alleraardigste kastje?, doosjes, tot zelfs eene grot met druipsteen. Spreken wij nog over de keurige zijden en wollen stoffen en fluweelen, over parfarmeriën, fraaie meubelen, borduur sels, tabak en sigaren, huiden en leder en wat al meer, en werkelijk verlaten wij geheel voldaan dit machtige rijk, om zijn buurman, Noorwegen, te bezoeken. Noorwegen heeft het een beetje eenvoudiger gedaan, wij hebben er ons dan ook niet lang opgehouden. Toch werd onze belangstelling opgewekt door eenige takken van nijverheid, waaronder het hout en zijne bewerking ons zeer aantrokken. Naast natuurmonsters van wilgen en pijnboomen, zien wij een alleraardigst zeer fijn besneden huisje en voorts zeer vele kleine houten voorwerpen, welke allen zeer kunstig gesneden zijn. Ook de spijkerfabrieken verschaffen in Noorwegen aan velen een bestaan en voorts bemerken wij ook onder de goud- eu ziiverwer— kon eu onder de bonten en pelterijen van Borgen en Tjondjom fraaie proeven van 'a lands industrie. Gij denkt allicht dat wij nu slechts een stap te doen hebben om in Zweden te belanden; het ware zeker ook logischer geweest Zweden en Noorwegen bij elkander te laten. Dit heeft men echter niet gedaan, eerstge noemd land bevindt zich geheel aan den anderen kant van het Champ de Mars, en daar wij toch juist bij Zwitserland staan, zoo willen wy dit dan bezichtigen. Zwitserland ondersoheidt zich door buitengewone tij verheid en door degelijk onderwijs. Van de eerste worden wij overtuigd door de prachtige borduursels en kanten van St. Gallde zijden stoffen van Zurichde horlogerieën van Gecève, Noufehatel, Chaux de fonds enz. Bijzonder traai zijn de geweven wollen goederen, de geborduurde berksieraden de tapijten en decora tieven, en ook de meubelen, waaronder wij vooral wijzon op de „table éelipse'', zijnde eene tafel die ongelooflijk veel verschillende standen aanneemt. Dit meubeltje ban dienen als eenvoudig theetafeltje of speeltafel, maar kan ook door een zeer eenvoudig mechanismus gebruikt worden als lessenaar voor lezers, schrijvers, schilders of muzikanten, kan zoo hoog of laag, zoo schuin of recht gesteld worden als men zelf maar wilen is daardoor een buitengewoon nuttig tafeitje. Geen wonder dat het eene gouden medaille verwierf. Het schoonste echter van Zwitserland's tentoonstel ling is ouderwijs, aardrijkskunde, enz. In de topographie lezen wij slechts van bekroningen met eereprijzen en gouden medailles. Een ieder blijft stilstaan voor die prachtige landkaartenen voor die kunstige groote reliefs der hooge bergen als Jungfran, Montrose, en het Vierwoudstedenmeer. In de geneeskunde ondersoheidt zich Genève met zei Jakob schertsend„maar ving van geest en bij de pinken dat is zij En in de zomerdagen toen oom en tante Vosgraff bij hen logeerdenwas zij onbetaalbaareen reddende engel in huis. Zij wist de onrust van oom en de praat jes van tante beiden tegemoet te komen zij was gewoon met allerlei menschen om te gaan. Zij ver stond de kunst om oude heeren bezig te hoaden. En met tante I met een half oog zag en bewonderde zij alles wat haar dierbaar wasen gaf haar allerlei wenken over de eigenaardigheden van het stadje en zijn bewoners. De oude iuidjea zagen met een zeker gevoel van trots en welgevallenieder jaarals zij buiten bij hen logeerden den bennelijben vooruitgang in den toestand van het jonge paar. „Hij is waarachtig een uitnemend talentvol man, hij zal misschien nog wel eens staatsraad worden" deelde de rechter in vertrouwen mede aan verschillende hooggeplaatste vrienden. Het huis van dan advocaat Mörk werd thans gere kend tot een der eersten van de stad. Er was ook een groot verschil tussehen het eerste Echuehtere optreden van de jong getrouwde Alette en de jeugdige maar toch deftige Mevrouw Mörk van hedendie niettegen staande hare ernstige waardigheid toch zooveel pleizier in alles had die zich ten dans liet nooden eu over gehaald kon worden om mede te doen in de pand spelletjes waarmede de jeugd zich vermaakte. Jakob betaalde met een soort van zelfvoldaanheid de grootere uitgaven aan deze nieuwe manier van leven verbonden. Ala Alette 's avonds gekleed om nit te gaan op het kantoor kwamom hem goeden dag te zeggen en hem de beiofte afperste haar zoo spoedig mogelijk te volgen zeide hij baar vaarwel met de woor den „Amuseer je goed" en bij hem kwam dan ook de gedachte op dat een spelletje kaart en een gezellig praatje wel aangenaam zouden zijn. Zoo gauw bij bon, wipte hij naar de slaapkamer, om zich te bleeden en volgde de dames. verbindsels, instrumenten,operatietafels,en afbeeldingen, welke wij maar niet zullen beschrijven om u niet te doen griezelen. Yoor de schoolkinderen zien wij zeer doelmatige schoolbanken naar da nieuwste uitvindingen; de bunst en vlijtscholen voor meisjes leveren goede proeven van teebeniDgen, borduurwerken, bindergoederen enz. De industrieschool te Gecève en ook allerlei andere stad- en dorpscholen leveren het bewijs, dat de Zwitsers geestelijk bijzonder goed onderwezea worden terwijl een aantal gymnastiektoestellen ons toonendat ook voor de lichamelijke ontwikkeling wordt zorg gedragen. In Parijs staan de Zwitsers zeer goed aangeschreven, hunne manieren zijn over het algemeen wat ruw en zij zijn nog al iioht geraakt ook een beetje ongelikte beeren doch voor het werk op kantoren, aan boeben en factnren zijn zij bijzonder geschikt, en hunne trouw eu eerlijkheid maakt hen zeer gezoobt als kashouders. Besluiten wij onze wandeling met Zweden dan is hier het aardigste het gebouwtje zelf, een aardig cha- letje uit de werkplaatsen van den heer Liguaeen groot schrijnwerker te Stockholm. Waarom Zweden zoo bitter weinig inzond is nog totaal onbekenddoch na een blik op eene uitstalling van bontwerken op een kamertje met zweedsche messen, op wat punch, Vega- bieren verder op fraaie houten meubelen van den genoemden h er Ligua. hebben wij zoowat alles gezieo. Dus verlaten wij voor heden het terrein om er weldra terug te keeren. Parijs24 Oct. 18S9. J. M. T. DUlTSCHLAND. Op de begrooting van marine is f 900,000 uitgetrokken als eerste termijn voor den bouw van een keizerlijk jacht omdat de Hobenzollern niet a men te klein gebleken is om 's Keizers gevolg te herbergen maar ook niet meer voldoot aan de eisehen des tijds wat snelheid betre't, by het overbrengen van bevelen. Het nieuwe jachtwaarvan de kosten op f 2,700,000 geraamd zijn, moet tevens kunnen dienen voor verre reizen met groote snelheid en een belangrijken bolenvoorraad bunnen innemen. Graaf von Moltko heeft den 26 zijn 90 verjaardag gevierd. De Nordd. Allgem, Zaitung bevat het volgende, dcor Keizer Wilhelm nit Athene aan prins Bismarck te Erie- drichsruhe gezonden telegram „Na eene verrukkelijk sohoone reis in het fraaie oude Athene, waar mij een uitmuntende ontvangst van vorst en volk ten deel viel, aangekomen zijnde, vond ik nw te egram als den eersten groet uit het vaderland. Ont vang mijn hartelijken dank daarvoor. Het eerste woord, hetwelk ik naar het vaderland zend, is een groet aan u uit de stad van Pericles en van de zuilen van het Parthenon, welke op mij diepen indrak maakten.'! Het was hem ook lang niet onverschilligom een gezellig huis en een mooi vrouwtje te toonen. lederen dag bijna vertelde hij Alette, dat zij het mooisteliefste vrouwtje van de wereld wasdat het een genot was haar te zien en dat hij nooit een ander vrouwtje zou willen hebben. Met zulke woorden legde hij een pleister op de wonde, die hij haar had toege bracht door op hun terugtochten van de feestelijke avonden zich alleen met Constance bezig te houden als er sprake was van iets ernstigsvan de menschen, hunne zaken en betrekkingen. Het griefde haar zeertoen zij merktedat al die wandelingen naar huis haar zulke nieuwe telenrstel- liugen brachten 1 En toen hij, op een avond thuiskomende, zijn warme ontboezemingen over hare vriendin begroet zag door een paar betraande oogen, werd bij boos en vond haar kinderachtig en kleingeestig. Maar was het dan ook prettigdat hij avond aan avond in de huiskamer kwam zitten en met Constance alleen met Constance allerlei zaken van het kantoor besprak Zy kon het niet helpendat zij er verdrietig onder werd als zij eindelijk alleen waren. Daarop werd hij ongeduldigbeek haar over zijn bril aan en vroeg: „Ben je heusch jaloersch Misgunt ge baar datP Het arme meisje heeft alleen haar bijzonder ontwikkeld gezond verstand om in de wereld mee te schitteren.,. Wees toch je zelve, vrouwtjelief; dat is meer waard dan al dat redeneeren." Het bon ook wel wezen dat zjj zelve na niet bij zoader aantrekkelijk was, zij was niet in een stemming, om da lichtzijde van alles in te zien. Zy moest het zich eigenlijk zoo gemakkelijk mogelijk maken en heel veel rust nemeD. Het gezin zou spoedig vermeerderd worden en het moedertje voelde zieb zwak en leunde zwaar op Jacobs arm. Toen zij de laatste keeren zich al niet we! genoeg had gevoeldom uit te gaan, had zij het toch gedaan, om geen spelbreekster te zijn en om Constance te kunnen begeleiden. Zij zat

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1889 | | pagina 1